Informace pro studenty VŠPJ k 24. 4. 2020

1.  Kontaktní výuka byla zrušena od 11. 3. 2020 a výuka byla převedena na distanční formu s využitím LMS Moodle a ZOOM, které umožňují jak komunikaci mezi studenty a vyučujícími, tak i distanční odevzdání kvalifikačních prací a jiných studijních plnění. Konzultace a další komunikace s učiteli a mezi studenty může být uskutečňována též přes telefon, e‐mail a podobné prostředky. Období výuky bude pokračovat dle aktuální potřeby.

2. Zrušení kontaktní výuky se netýká studentských praxí. Praxi bude možné splnit kdykoli během letního semestru 2019/2020 nebo během prodlouženého zkouškového období, tedy do 20. 9. 2020. V případě, že by k dokončení praxe chybělo několik dní, bude možné standardně požádat o prodloužení zkouškového období.

3. Hromadná výuka ve všech ročnících probíhá nadále pouze distančními formami (on‐line), a to do odvolání.

4. Zkouškové období bude na základě zákona 188/2020* prodlouženo do 20. 9. 2020. Termíny zkoušek budou vypisovány rovnoměrně po celé prodloužené zkouškové období za podmínek uvedených v Metodickém pokynu k organizaci výuky. Zkoušky, zápočty a plnění dalších studijních povinností ve všech ročnících lze od 27. 4. 2020 konat:

          a)  on‐line, zejména tehdy, kdy není možné realizovat zkoušky prezenčně (zdravotní ohrožení zkoušejících nebo studentů, omezený      pohyb uvnitř a při vstupu do ČR apod.)

         b)  prezenčně, a to při respektování všech opatření, která souvisí se stavem nouze (maximálně 5 osob, dvoumetrové rozestupy, krytí obličeje apod.), a pravidel zákona 188/2020*.

 

5. Vzhledem k probíhající distanční výuce v současné době a vzhledem k prodloužení zkouškového období neuvažujeme o změně pravidel týkajících se počtu kreditů, které je třeba získat pro postup do dalšího semestru.

6. Odevzdání závěrečných prací bude probíhat pouze v elektronické podobě, tištěná podoba závěrečné práce nebude v roce 2020 na základě zákona 188/2020*, vyžadována. Student je povinen informovat sekretariát katedry o odevzdání práce v elektronické podobě. V odůvodněných případech a po domluvě s vedoucím práce bude možné závěrečnou práci odevzdat nejpozději dva týdny před zahájením SZZ. Student požádá prostřednictvím Studijního oddělení o výjimku ze Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování závěrečných prací na VŠPJ, tuto žádost doporučuje vedoucí katedry po konzultaci s vedoucím práce a schvaluje ji prorektor pro studium. Závěrečnou práci lze dokončit i během letních prázdnin a přihlásit se k obhajobě v zářiovém termínu (v tomto případě bude nutné práci odevzdat nejpozději šest týdnů před zahájením SZZ dle platné Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování ZP na VŠPJ).

7. Zářijové termíny SZZ budou posíleny a bude na volbě studenta, na který z termínů se přihlásí. Cílem je umožnit ukončení studia v letním semestru 2019/2020 maximálnímu počtu studentů. V současnosti předpokládáme, že SZZ proběhnou standardním způsobem po skončení mimořádných opatření. V případě, že by se mimořádná opatření prodloužila až do doby, na kterou máme naplánované SZZ, zvážíme distanční formu konání SZZ a o podobě SZZ vás budeme informovat.

8. Při jakékoli úpravě legislativy a dalších vládních nařízení budou tyto informace aktualizovány tak, aby byly v souladu s platnými zákony a nařízeními.

Pozn.: * Jedná se o Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů ze dne 17. 4. 2020.

 

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá