Vizitka provozního pracovníka

Fotografie Ing. Radek Bělík
Jméno a příjmení Ing. Radek Bělík
Status Provozní zaměstnanec
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Projektové centrum
Telefon +420 567 141 171
E-mail belik@vspj.cz
Místnost 1N065

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Transformace vzdělávací činnosti VŠPJ v reakci na digitalizaci a potřeby trhu práce

Upravit 01.07.2022 - 30.06.2024
Cílem projektu je transformace vzdělávací činnosti VŠPJ za účelem adaptace na nové formy učení a v reakci na měnící se potřeby trhu práce. Je plánována příprava a akreditace 3 nových profesně orientovaných studijních programů. Na podporu rozvoje nejen nových studijních programů, je plánováno pořízení odpovídající infrastruktury. V souvislosti s transformací vzdělávací činnosti je plánována inovace v oblasti digitálních forem výuky spočívající v doplnění stávajících a zpracování nových studijních opor, poskytování metodické podpory akademickým pracovníkům a studentům, realizaci školení zacíleného na osvojení nejlepší praxe a doporučených postupů v digitálních formách výuky. Součástí je pořízení technologického vybavení nezbytného pro zajištění digitálních forem výuky a administrativních úkonů souvisejících se studijní agendou. Budou vytvořeny 3 kurzy dalšího profesního vzdělávání, zaměřené na rozšiřování dovedností a reflektující požadavky v souvislosti s harmonizací mikrocertifikátů.

Vedoucí projektu: Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D.

Celková částka: 34 356 156,00 CZK

Dotační titul: Národní plán obnovy - komponenta 3.2

Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů (microcredentials)

Upravit 01.04.2022 - 30.06.2024
Cílem projektu je zlepšení prostupnosti vzdělávání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů a dále digitalizace činností souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou. Jedná se o společný projekt 26 veřejných vysokých škol. Jejich vzájemná spolupráce bude mít za následek zajištění vzájemné kompatibility způsobů řešení v oblasti mikrocertifikátů a digitalizace souvisejících činností. Konkrétně se bude projekt zabývat analýzou současného stavu v oblasti různých typů dokladů na národní úrovni, dále bude provedena analýza zahraničních zkušeností s cílem najít nejvhodnější zahraniční zkušenost. Dojde k vytvoření metodiky pro uznávání stávajícího vzdělávání v kurzech, které mohou naplňovat požadavky kladené na mikrocertifikáty, návrhu jednotné podoby mikrocertifikátu, sjednocení výstupů jednotlivých forem krátkodobého vzdělávání pomocí kreditového systému ECTS. Digitalizace řešené oblasti bude spočívat ve vzniku společného on-line katalogu kurzů veřejných vysokých škol, které naplňují požadavky na mikrocertifikáty, a vznik jednotného systému určeného pro ověřování výsledků menších forem vzdělávání na vysokých školách včetně repozitáře.

Vedoucí projektu: RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA

Celková částka: 1 075 454,00 CZK

Dotační titul: Národní plán obnovy - komponenta 3.2

Žadatel: Univerzita Karlova

Partneři: Akademie múzických umění v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Janáčkova akademie múzických umění, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Veterinární univerzita Brno, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Bezpečnost distančních forem výuky

Upravit 01.04.2022 - 30.06.2024
Projekt si klade za cíl systematické zajištění komplexní bezpečnosti distančních forem výuky, vč. přímo návazných činností, a to jak z technického, tak i procesního hlediska, na základě již existujících doporučení, standardů, postupů či metodik. V rámci řešení projektu tak dojde nejen k analýze a nasazení vyhovujících kolaborativních platforem pro podporu distančních forem výuky na jednotlivých VVŠ, ale také k jejich patřičnému zabezpečení z pohledu kybernetické bezpečnosti za pomoci implementace ověřených způsobů ochrany. Eliminace nežádoucích vnějších vlivů či systémových rizik plynoucích ze současné praxe bude dosaženo za pomoci kombinace pokročilého nastavení bezpečnosti zvolené kolaborativní platformy a uplatňování bezpečnostních politik splňujících požadavky na realizace distančního vzdělávání. Z procesního hlediska se bude projekt zabývat způsoby zabezpečení distančních forem výuky a ověřování výsledků učení, včetně státních závěrečných zkoušek, v návaznosti na zkušenosti získané po přechodu na distanční vzdělávání od počátku pandemie COVID-19, ale také na základě výsledků národních a mezinárodních odborných studií v této oblasti. V rámci řešení projektu tak dojde zejména k adresování problematiky v souvislosti s ověřováním identity studentů pro potřeby administrativních činností, výuky a ověřování výsledků učení, prokazatelností evidence účastníků či zamezení působení nežádoucích vlivů a rizik souvisejících s distančním vzděláváním. V neposlední řadě si projekt klade za cíl také nastavení patřičného zabezpečení z pohledu předávání či dlouhodobého uchovávání studijních materiálů a dokumentů vztahujících se k výuce a ověřování výsledků učení. Při řešení projektu bude navíc ve všech jeho rovinách brán zřetel také na soulad projektových výstupů se standardy pro bezbariérový přístup uživatelů s postižením k aplikacím a dokumentům ("accessibility standards").

Vedoucí projektu: Ing. Martin Skoumal, DiS.

Celková částka: 1 001 615,00 CZK

Dotační titul: Národní plán obnovy - komponenta 3.2

Žadatel: České vysoké učení technické v Praze

Partneři: Akademie múzických umění v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Janáčkova akademie múzických umění, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Veterinární univerzita Brno, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, České vysoké učení technické v Praze

Implementace nařízení SDG - zavední služby VŠ

Upravit 01.04.2023 - 31.05.2026
Hlavním cílem projektu je implementace postupů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU), kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování přístupu k informacím, postupům a k asistenčním službám a službám pro řešení problémů. Předmětem projektu je úplné fungování jednotné digitální brány a to prostřednictvím elektronizace těchto dvou procedur: 1. Žádost o financování vysokoškolského studia, například formou stipendia a půjčky od veřejného orgánu nebo instituce. 2. Podání počáteční žádosti o přijetí na veřejnou vysokoškolskou instituci.

Vedoucí projektu: Bc. Milan Novák

Celková částka: 11 735 090,00 CZK

Dotační titul: Národní plán obnovy - komponenta 1.1

Žadatel: České vysoké učení technické v Praze

Partneři: Akademie múzických umění v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Janáčkova akademie múzických umění, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Veterinární univerzita Brno, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá