Vizitka provozního pracovníka

Fotografie Ing. Radek Bělík
Jméno a příjmení Ing. Radek Bělík
Status Provozní zaměstnanec
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Projektové centrum
Telefon +420 567 141 171
E-mail belik@vspj.cz
Místnost 1N065

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Transformace vzdělávací činnosti VŠPJ v reakci na digitalizaci a potřeby trhu práce

Upravit 01.07.2022 - 30.06.2024
Cílem projektu je transformace vzdělávací činnosti VŠPJ za účelem adaptace na nové formy učení a v reakci na měnící se potřeby trhu práce. Je plánována příprava a akreditace 3 nových profesně orientovaných studijních programů. Na podporu rozvoje nejen nových studijních programů, je plánováno pořízení odpovídající infrastruktury. V souvislosti s transformací vzdělávací činnosti je plánována inovace v oblasti digitálních forem výuky spočívající v doplnění stávajících a zpracování nových studijních opor, poskytování metodické podpory akademickým pracovníkům a studentům, realizaci školení zacíleného na osvojení nejlepší praxe a doporučených postupů v digitálních formách výuky. Součástí je pořízení technologického vybavení nezbytného pro zajištění digitálních forem výuky a administrativních úkonů souvisejících se studijní agendou. Budou vytvořeny 3 kurzy dalšího profesního vzdělávání, zaměřené na rozšiřování dovedností a reflektující požadavky v souvislosti s harmonizací mikrocertifikátů.

Vedoucí projektu: Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D.

Celková částka: 0,00 CZK

Dotační titul: Národní plán obnovy

Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů (microcredentials)

Upravit 01.04.2022 - 30.06.2024
Cílem projektu je zlepšení prostupnosti vzdělávání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů a dále digitalizace činností souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou. Jedná se o společný projekt 26 veřejných vysokých škol. Jejich vzájemná spolupráce bude mít za následek zajištění vzájemné kompatibility způsobů řešení v oblasti mikrocertifikátů a digitalizace souvisejících činností. Konkrétně se bude projekt zabývat analýzou současného stavu v oblasti různých typů dokladů na národní úrovni, dále bude provedena analýza zahraničních zkušeností s cílem najít nejvhodnější zahraniční zkušenost. Dojde k vytvoření metodiky pro uznávání stávajícího vzdělávání v kurzech, které mohou naplňovat požadavky kladené na mikrocertifikáty, návrhu jednotné podoby mikrocertifikátu, sjednocení výstupů jednotlivých forem krátkodobého vzdělávání pomocí kreditového systému ECTS. Digitalizace řešené oblasti bude spočívat ve vzniku společného on-line katalogu kurzů veřejných vysokých škol, které naplňují požadavky na mikrocertifikáty, a vznik jednotného systému určeného pro ověřování výsledků menších forem vzdělávání na vysokých školách včetně repozitáře.

Vedoucí projektu: RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA

Celková částka: 0,00 CZK

Dotační titul: Národní plán obnovy

Partneři: Akademie múzických umění v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Janáčkova akademie múzických umění, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Veterinární univerzita Brno, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Bezpečnost distančních forem výuky

Upravit 01.04.2022 - 30.06.2024
Projekt si klade za cíl systematické zajištění komplexní bezpečnosti distančních forem výuky, vč. přímo návazných činností, a to jak z technického, tak i procesního hlediska, na základě již existujících doporučení, standardů, postupů či metodik. V rámci řešení projektu tak dojde nejen k analýze a nasazení vyhovujících kolaborativních platforem pro podporu distančních forem výuky na jednotlivých VVŠ, ale také k jejich patřičnému zabezpečení z pohledu kybernetické bezpečnosti za pomoci implementace ověřených způsobů ochrany. Eliminace nežádoucích vnějších vlivů či systémových rizik plynoucích ze současné praxe bude dosaženo za pomoci kombinace pokročilého nastavení bezpečnosti zvolené kolaborativní platformy a uplatňování bezpečnostních politik splňujících požadavky na realizace distančního vzdělávání. Z procesního hlediska se bude projekt zabývat způsoby zabezpečení distančních forem výuky a ověřování výsledků učení, včetně státních závěrečných zkoušek, v návaznosti na zkušenosti získané po přechodu na distanční vzdělávání od počátku pandemie COVID-19, ale také na základě výsledků národních a mezinárodních odborných studií v této oblasti. V rámci řešení projektu tak dojde zejména k adresování problematiky v souvislosti s ověřováním identity studentů pro potřeby administrativních činností, výuky a ověřování výsledků učení, prokazatelností evidence účastníků či zamezení působení nežádoucích vlivů a rizik souvisejících s distančním vzděláváním. V neposlední řadě si projekt klade za cíl také nastavení patřičného zabezpečení z pohledu předávání či dlouhodobého uchovávání studijních materiálů a dokumentů vztahujících se k výuce a ověřování výsledků učení. Při řešení projektu bude navíc ve všech jeho rovinách brán zřetel také na soulad projektových výstupů se standardy pro bezbariérový přístup uživatelů s postižením k aplikacím a dokumentům ("accessibility standards").

Vedoucí projektu: Ing. Martin Skoumal, DiS.

Celková částka: 0,00 CZK

Dotační titul: Národní plán obnovy

Partneři: Akademie múzických umění v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Janáčkova akademie múzických umění, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Veterinární univerzita Brno, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, České vysoké učení technické v Praze

Strategický rozvoj VŠPJ

Upravit 01.09.2017 - 31.12.2022
Projekt řeší rozšíření spolupráce VŠPJ s aplikační sférou. Dojde k inovaci vyučovacích metod, přístupů i poradenství pro studenty s nejrůznějšími vzdělávacími i specifickými potřebami. Studijní programy budou nově akreditovány s důrazem na požadavky trhu práce, nové studijní programy připraveny i s odborníky z praxe, součástí programů budou dlouhodobé praxe. VŠPJ posílí zahraniční spolupráci. Bude zavedeno vnitřní hodnocení kvality vč. hodnocení činností akademiků s využitím výstupů ve strategickém řízení VŠ. V rámci projektu budou realizovány následující aktivity: 1. Řízení projektu 2. Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy Zvyšování kvality chápeme jako přirozenou nadstavbu plánované inovace pedagogických procesů. Činnosti, popsané v této aktivitě zvýší efektivitu nově akreditovaných studijních programů, plánovaných v aktivitě č. 3. Znamená to, že v rámci projektu vyvinuté a do organizační infrastruktury implementované metodiky, postupy, znalosti, schopnosti a dovednosti se stanou integrální součástí inovovaných výukových procesů. Velký důraz přitom bude kladen na podporu nových metod výuky, které umožní individualizovanou práci s heterogenními skupinami studentů. K naplnění tohoto cíle chceme vybudovat odpovídající informační zázemí na úrovni celoškolního vzdělávacího portálu. Dále chceme tvůrce kurzů vybavit nástroji a centrálními službami, které jim umožní zvýšit interaktivitu vlastních pedagogických výstupů a standardizovat jejich grafickou podobu.
V návaznosti na nové metody a technologie zvýšíme i počet předmětů, vyučovaných v cizím jazyce a formou prakticky zaměřené projektové a problémově orientované výuky, zahrnující například práci ve cvičných firmách a týmové sehrávky manažerských her, podpoříme i podnikavost studentů. V neposlední řadě na tyto nové postupy řádně vyškolíme studenty i akademické pracovníky. 3. Tvorba nových a úprava obsahu stávajících bakalářských a magisterských studijních programů/oborů Cílem úpravy obsahu stávajících a zavedení nových studijních programů je zvýšit zaměstnatelnost absolventů a jejich dobrou uplatnitelnost na trhu práce. Inovovaný obsah studijních programů a metody výuky budou umožňovat, aby studenti získali nejen odborné teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti a do praxe dobře přenositelné kompetence. Studenti získají během studia také tzv. přenositelné kompetence - efektivně komunikovat, pracovat v týmu, systémově řešit problémy, tvořivě myslet atd. K tomu bude nutné během studia využívat více projektové výuky a klást důraz na kontaktní výuku a na individuální práci se studenty. Příprava nových studijních programů bude probíhat ve spolupráci s vybranými externími partnery, bude využito zkušeností odborníků z praxe, kteří budou přímo zapojeni do přípravy nových studijních programů, do úprav obsahu stávajících studijních programů a odborníci z praxe budou do výuky zapojováni dle zaměření profilových předmětů v jednotlivých studijních programech. Povinné dlouhodobé praxe studentů budou nadále zkvalitňovány na základě smluvních ujednání s poskytovateli praxí, kdy bude věnována pozornost zkvalitňování celého systému povinných praxí studentů a tak bude zajišťována potřebná zpětná vazba od zaměstnavatelů. 4. Zavádění a inovace systémů monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy studijních programů/oborů Uplatnitelnost absolventů jednotlivých studijních programů je jedním ze zásadních ukazatelů kvality vzdělávací činnosti VŠPJ. Vysoká škola sleduje pravidelně uplatnitelnost svých absolventů, využívá k tomu data Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. VŠPJ bude i nadále pokračovat v pravidelném získávání a vyhodnocování všech dostupných dat o uplatnitelnosti absolventů VŠPJ, včetně získávání zpětné vazby na schopnost jejich adaptace na trhu práce. K lepšímu uplatnění absolventů značnou měrou přispěje průběžně inovovaný systém sledování a vyhodnocování průběhu a kvality praxí studentů, který bude poskytovat zpětnou vazbu i od zaměstnavatelů a absolventů VŠPJ. V rámci monitoringu praxí bude kladen důraz i na zjišťování aktuálních potřeb trhu práce na absolventy všech studijních programů/oborů VŠPJ. I nadále budou udržovány stávající vztahy a navazovány další spolupráce s poskytovateli praxí a zaměstnavateli. Na VŠPJ při využití úzké spolupráce Poradenského centra pro studenty, kanceláře rektora a oborových kateder bude nadále udržováno jednotné kontaktní místo pro spolupráci s aplikační sférou, jehož činnost bude rozšířena o systematickou práci s absolventy. Cílem bude vytvořit funkční systém práce s absolventy a vybudovat tak trvalé aktivní vazby mezi VŠPJ a jejími absolventy. 5. Posílení internacionalizace Cílem této aktivity je posílení internacionalizace vzdělávacího i tvůrčího prostředí na VŠPJ i zahraničních vztahů vysoké školy. Jednak budou podporovány mobility studentů i pracovníků školy, kteří vyjíždějí na zahraniční pobyty a stáže mimo program Erasmus+, což jsou např. studijní pobyty a odborné zahraniční praxe studentů kratší než dva měsíce, bude posilována a rozšiřována síť a její aktivity v rámci International Business Week. Rovněž bude podporována účast studentů a pracovníků VŠPJ na mezinárodních workshopech a konferencích, zapojování do mezinárodní projektové spolupráce a vytváření společných mezinárodních týmů. 6. Zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb VŠPJ bude i nadále poskytovat, nebo zprostředkovávat, různé typy poradenských služeb, které studentům usnadní studium, sníží jejich studijní neúspěšnost a pomohou jim v těžkých životních situacích. Vzhledem k nutnosti snižování studijní neúspěšnosti a potřeby stálého posilování uplatnitelnosti absolventů při jejich přechodu ze studia na trh práce je třeba poskytované služby rozšiřovat, a to především o nové formy kariérového poradenství, případně o zajišťování doplňujících školení, kurzů apod., které jednak motivují studenty k plnění svých studijních povinností, současně také zvyšují jejich uplatnitelnost na současném trhu práce. VŠPJ bude ve spolupráci se středními školami v regionu informovat o poskytovaných poradenských službách již zájemce o studium a bude usnadňovat jejich přechod na vysokou školu. VŠPJ bude aktivně identifikovat studenty s nejrůznějšími vzdělávacími potřebami (včetně studentů se specifickými potřebami) a jejich problémy budou systematicky řešeny. Studentům, u kterých společenské a osobní faktory (socio-ekonomický status, zdravotní stav, etnický původ, rodinné a kulturní zázemí aj.) představují překážky pro zahájení, nebo úspěšné ukončení studia, bude poskytována adekvátní podpora a pomoc. Velká pozornost bude věnována i efektivní realizaci kombinované formy studia, kterou absolvuje více jak jedna třetina studentů VŠPJ. 7. Adaptace studijního prostředí Problematika vysoké studijní neúspěšnosti zůstává na VŠPJ stejně jako na dalších vysokých školách v České republice stálým problémem. Podíl studentů, kteří nedokončí své studium z různých důvodů, se liší na VŠPJ podle jednotlivých studijních oborů a týká se více studentů v kombinované formě studia. Nejvyšší míru neúspěšnosti vykazují nově přijatí studenti, kteří neukončí úspěšně ani první semestr. Tato aktivita se proto zabývá konkrétními opatřeními ke snižování studijní neúspěšnosti. Bude proveden upgrade stávajících aplikací v informačním systému VŠPJ umožňujících analýzu příčin studijní neúspěšnosti a vytipování problémových předmětů, bude vytvořena aplikace propojující SIMS a výpis ze studií ze SIMS s informačním systémem VŠPJ a rovněž bude přeprogramována aplikace spravující závěrečné práce studentů a státní závěrečné zkoušky. V rámci postupně vytvářeného, zaváděného a rozvíjeného systému zajišťování kvality bude v rámci informačního systému VŠPJ vytvořena anketa hodnotící předměty, obory, vyučující a provoz na základě hodnocení ze strany studentů. V každém předmětu zařazeném do studijních plánů jednotlivých studijních programů dojde na základě využití stávajících a přeprogramovaných aplikací v informačním systému VŠPJ k vyhodnocení studijní úspěšnosti a budou přijata opatření vedoucí ke snížení studijní neúspěšnosti spočívající v organizaci vyrovnávacích kurzů pro studenty a prázdninových škol. 8. Tvorba systémů vnitřního zajišťování kvality a provádění vnějších hodnocení pro zlepšení kvality Na VŠPJ bude vytvořen systém zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností. Dojde k proškolení vybraných pracovníků, kteří budou odpovědni za přípravu a zavádění systému vnitřního zajišťování kvality. Postupně bude vytvořený systém zaveden do vnitřních procesů na vysoké škole a v pravidelných intervalech bude prováděno vnitřní hodnocení kvality činností VŠPJ. Dojde i k evaluaci zavedeného systému zajišťování kvality ze strany externího subjektu. Na VŠPJ proběhne rovněž příprava na získání institucionální akreditace vybraných oblastí vzdělávání. 9. Zavádění a rozvoj efektivních principů řízení
Kvalitní a efektivní řízení vysoké školy umožní důsledněji využívat všechny zdroje - materiální, finanční i lidské. VŠPJ v rámci zavádění systému vnitřního hodnocení kvality bude zpracovávat velké množství informací, údajů a výsledků. Všechna potřebná data budou pravidelně a efektivně sbírána a vyhodnocována. Na základě vyhodnocování dat bude možné vysokou školu strategicky řídit. Kompetence vedoucích i dalších pracovníků školy pro analytickou, koncepční a řídící činnost budou rozvíjeny s cílem, aby se rozhodování založené na datech stalo běžným standardem v činnosti vysoké školy. Vedoucí pracovníci budou k realizaci svých cílů využívat techniky a postupy strategického a projektového řízení. Postupně bude zaveden komplexní systém pravidelného hodnocení a odměňování akademických pracovníků, který bude respektovat různost akreditovaných studijních programů a oborů a zároveň bude stimulovat osobní a odborný rozvoj jednotlivých pracovníků instituce podle jejich zaměření, zkušeností a předpokladů.

Vedoucí projektu: Mgr. Alena Štěrbová

Celková částka: 40 212 209,00 CZK

Dotační titul: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Cross - cultural communication network (CCCN)

Upravit 01.10.2021 - 31.12.2022
Cílem projektu je zahájení nové dlouhodobé přeshraniční spolupráce mezi dvěma vysokými školami, na Vysočině a v Horním Rakousku, které bude realizovat systematickou a dlouhodobou spolupráci institucí v AT-CZ příhraničním regionu. Dosažení cíle projektu bude založeno na potřebě vysokých škol spolupracovat na využití vzájemných znalostí a zkušeností partnerů v oblasti vzdělávání, internacionalizace, digitalizace a propojení s praxí. V nově vytvořené síti dvou vysokých škol budou společně rozvíjeny oba koncepty interkulturního vzdělávání. Tyto koncepty školení budou přizpůsobeny různým cílovým skupinám (vysoké, střední a odborné školy a společnosti). Navrhovaná analýza bude zkoumat oblasti škol, vysokých škol i společností za účelem získání údajů o současné úrovni znalostí cílových skupin. Pro podnikový sektor bude vytvořen dotazník, který bude ditribuován pro domácí společnosti (CZ/AT) spolupracují se zahraničními subjekty (CZ/AT). Dotazník si klade za cíl získat požadavky z praxe kladené na absolventy středních a vysokých škol ve vybrané oblasti a také jejich znalosti česko-rakouské spolupráce a zvláštností trhu. Dotazníkovému šetření bude předcházet podrobná analýza fungování současného trhu CZ-AT a současného propojení spolupráce mezi Krajem Vysočina a Horním Rakouskem. Následně každá ze zapojených VŠ provede 10 rozhovorů se zástupci (kontaktními osobami) z vybraných firem – tj. 10 rozhovorů s firmami působícími na českém trhu na Vysočině a 10 rozhovorů s firmami působícími v regionu Horní Rakousko. Podobně proběhne i výzkum na středních školách všech typů a na vysokých školách. Společně oba partneři přípraví koncept 4 seminářů se zaměřením na interkulturní dovednosti a praktické relevance, které budou rozvíjeny v kontaktní i digitální podobě. Projekt přispěje k zahájení zcela nové přeshraniční spolupráce dvou vysokých škol (na Vysočině a v Horním Rakousku) a k vytvoření nové sítě pro prohloubení spolupráce mezi zapojenými vysokými školami a organizacemi ve zmíněných regionech. Inovativní charakter projektu bude založen na tvorbě společných analýz požadavků firem a studentů v oblastech mezikulturního porozumění. Na základě těchto zjištění budou rozvíjeny prakticky zaměřené semináře na téma interkulturní kompetence, které budou nabízeny na různých vzdělávacích úrovních.

Vedoucí projektu: Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.

Celková částka: 920 694,00 EUR

Dotační titul: INTERREG V-A Rakousko - Česká republika

Partneři: Fachhoschule Steyr, Rakousko

Síťování průmyslových testbedů Industry 4.0 v česko-rakouské kooperaci

Upravit 01.10.2021 - 31.12.2022
Cílem tohoto projektu je shromáždit pitoní továrny (testbedy) v programové oblasti a vytvořit fungující síť, ve které bude probíhat intenzivní komunikace, vzájemné učení a výměna zkušeností. Kromě toho je třeba poskytnout impulsy pro konkrétní výzkumné nebo vývojové projekty v oblastech decentralizovaného řízení procesů, inteligentních kyberfyzikálních systémů a dalších témat souvisejících s Industry 4.0. Spolupráce zapojených subjektů bude probíhat formou seminářů, diskusí a workshopů na pracovištích spolupracujících testbedů v cílových regionech. Díky mezinárodnímu charakteru projektu a zapojení partnerů z jiných zemí lze vytvořit široké portfolio dovedností a zkušeností. Správně fungující mezinárodní spolupráce je základním předpokladem pro to, aby se mohly aktivně účastnit činností a zároveň aktivně pomohly při formování Industry 4.0.

Vedoucí projektu: Ing. Jan Jirsa

Celková částka: 1 317 929,00 EUR

Dotační titul: INTERREG V-A Rakousko - Česká republika

Partneři: Verein Industrie 4.0 Österreich – die Plattform für intelligente Produktion (PIA)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá