Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Ing. Mgr. Blanka Šimánková Hornová, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra cestovního ruchu
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 122
E-mail hornovab@vspj.cz
Místnost 2N094

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
čtvrtek
10:30 - 11:30 Konzultace po předchozí domluvě e-mailem

Publikační činnost

Ostatní články ve sbornících

2021

Šimánková Hornová, B. (2021). Vývoj návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních ČR v roce 2020 v kontextu protiepidemických opatření. In Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu, 9. mezinárodní vědecká konference (205-213). Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné.
Šimánková Hornová, B., & Pachrová, S. (2021). Digitization in Cultural Tourism. In Conference Proceedings from International Scientific Conference "The Poprad Economic and Management Forum 2021: Current trends and challenges in organizations management." (439-445). Ružomberok: VERBUM.

2020

Šimánková Hornová, B. (2020). Ekonomické přínosy cestovního ruchu v EU. In Aktuální problémy cestovního ruchu: Overtourism - riziko pro destinace (218-227). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

Projekty

Interní grantová soutěž

Návodné materiály pro tvorbu jednotlivých činností v LMS Moodle

Upravit 01.03.2021 - 31.12.2021

Anotace

Jedním ze strategických záměrů Vysoké školy polytechnické je vybudování kvalitního online vzdělávání s využitím LMS Moodle. Vzhledem k této ambici je velmi důležité, aby akademičtí pracovníci byli schopni s tímto nástrojem efektivně pracovat a uměli využít veškeré dostupné funkcionality včetně těch, které jsou na naší škole unikátní (jedná se zejména o doprogramované moduly a propojení s IS). Výstupem by tedy měl být ucelený návod na práci s LMS Moodle na VŠPJ.

Vzhledem k tomu, že na internetu je dostupné velké množství různých návodů k LMS Moodle, je jedním z cílů předkládaného projektu provést rešerši dostupných informací na internetu k tématům, která vzejdou z analýzy našich potřeb. K tématům, která se nepodaří pokrýt s využitím již existujících zdrojů, budou postupně natočeny vlastní videotutoriály. Tento projekt si klade za cíl vytvořit návody v podobě 6 až 10 videí včetně návodů ve formátu PDF vhodných k vytištění. Po pilotním ověření uživateli (akademickými pracovníky s minimální zkušeností s LMS Moodle) bude možné v následujícím roce navázat na tento projekt a v přípravě tutoriálů tohoto formátu pokračovat.

Zdůvodnění potřebnosti

V průběhu posledních cca 2 let, poté, co na všech katedrách byli ustanoveni metodici e-learningu, se ukázala potřeba předávání zejména technických rad a informací akademickým pracovníkům, kteří tvoří elektronické kurzy pro své předměty. Jednoznačně se ukázalo, že akademičtí pracovníci neznají všechny možnosti systému, a proto je ve svých kurzech nemohou využívat. Běžný kurz zpravidla obsahuje jen několik základních modulů nezbytných pro výuku, nicméně pro dosažení všech vytýčených výukových cílů jsou takto připravené kurzy nedostačující. Proto je jedním z cílů i vytvoření struktury takto pojatého vzdělávání, jakýsi seznam možností LMS Moodle, který může být návodným a umožní vyučujícím seznámit se se všemi možnostmi, které lze při přípravě kurzu využít.

Výhodou takto pojatého vzdělávání je zejména to, že akademický pracovník si tutoriály bude moci nastudovat v době, kdy bude potřebovat odpověď na otázky, které si v souvislosti s tvorbou svého elektronického kurzu klade, a v čase, který mu nejlépe vyhovuje. V neposlední řadě tyto materiály budou přínosné i pro nově příchozí akademické pracovníky, kterým umožní seznámit se s možnostmi LMS Moodle a začít jich plně využívat.

Měřitelné cíle projektu a jejich stručný popis

Řešení projektu bude obsahovat tyto dílčí cíle:

 1. Vytvoření seznamu témat (jednotlivých činností a modulů v LMS Moodle a propojení na školní informační systém VŠPJ) a výběr nejpotřebnějších na základě zkušeností metodiků e-learningu s technickou podporou na katedrách
 2. Podrobná rešerše již existujících videí, tutoriálů a návodů dostupných např. na YouTube, která bude tvořit stěžejní část projektu. Cílem je k nejpotřebnějším tématům stanoveným v předchozím kroku dohledat vhodná videa a současně odhalit témata, ke kterým videa nebudou k dispozici (zejména se bude jednat o práci s námi vytvořenými moduly a o propojení LMS Moodle na náš IS).
 3. Vytipování cca 6–10 nejdůležitějších témat, pro která budou následně vytvořeny vlastní video tutoriály případně i jiné návodné materiály. Takto připravené materiály budou následně pilotně ověřeny uživateli LMS Moodle.

Výstupem projektu tedy bude cca 10 video tutoriálů k nejdůležitějším tématům včetně návodů ve formátu PDF vhodných k vytištění

Použité metody a nástroje

Celé řízení projektu a týmu se využije pomocí aplikací Office 365, konkrétně Planner na řízení jednotlivých činností projektu a Teams na komunikaci týmu a sdílení podkladový a dalších materiálů na jednom místě. Využití, těchto nástrojů je z hlediska počtu členů realizačního týmu potřebné, ne-li nutné. Mimo jiné pro ukládání a sdílení videí v projektu využijeme školního OwnCloudu.

Pro vlastní pořizování jednotlivých videí bude použit SW Camtasia a budou využity stávající licence, které VŠPJ nakoupila v předchozích letech. Počet těchto licencí rozšíříme nákupem jedné licence, aby do natáčení a stříhání videí mohlo být zapojeno co nejvíce členů týmu.

Popis plánovaných aktivit včetně časového plánu

Plánované aktivity odpovídají jednotlivým dílčím cílům:

 1. Vytvoření seznamu témat a výběr nejdůležitějších:
 • Řešitel projektu připraví seznam témat (do konce března – je již rozpracováno)
 • Metodici e-learningu na základě svých zkušeností s technickou podporou na katedrách ohodnotí jednotlivá témata (duben)
 • Porada za účasti řešitel + prorektor pro studium + metodici e-learningu – vyhodnocení a stanovení priorit, rozdělení práce pro další aktivity (začátek května)
 1. Rešerše existujících materiálů:
 • Podrobná rešerše již existujících videí, tutoriálů a návodů a dohledání vhodných videí (květen, červen)
 • Porada za účasti řešitel + prorektor pro studium + metodici e-learningu – stanovení témat, ke kterým bude nutné vytvořit vlastní videa (konec června)
 1. Tvorba tutoriálů:
 • Vytipování cca 6–10 nejdůležitějších témat, pro která budou vytvořeny vlastní video tutoriály případně i jiné návodné materiály – porada řešitel + prorektor pro studium (začátek července)
 • Zpracování obsahu jednotlivých videí, natáčení videí, příprava PDF návodů (červenec až říjen)
 • Pilotní ověření uživateli LMS Moodle (srpen až listopad)
 • vyhodnocení a zpracování zprávy (prosinec)

 

 Složení řešitelského týmu a způsob zapojení členů do plánovaných aktivit

Řešitel: Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D. (KTS; administrace, příprava podkladů, koordinace prací na projektu, technická i jiná podpora)

Spoluřešitelé:

- Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. (KM; rešerše, příprava podkladů, natáčení a úprava videí)

- Mgr. Andrea Kubišová, Ph.D. (KM; natáčení a úprava videí)

- Mgr. Zdeňka Dostálová (KTS; kontrola připravených materiálů)

- Ing. Mgr. Blanka Šimánková Hornová, Ph.D. (KCR; rešerše, kontrola připravených materiálů)

- RNDr. Jitka Ryšková (KCR; rešerše, příprava podkladů)

- Mgr. Jana Gabrielová, PhD. (KSP; rešerše, příprava podkladů)

- Mgr. Pavla Šlechtová (KSP; kontrola připravených materiálů)

- Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (KES; metodicko-didaktická činnost)

- Ing. Marie Slabá, Ph.D. (KES; kontrola připravených materiálů)

- Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. (KES; rešerše, příprava podkladů)

- Mgr. Milan Straňák (KZS; rešerše, příprava podkladů)

- Bc. Vlastimil Vala (OKRIS; technická podpora s LMS Moodle)

- Bc. Jáchym Hruška (OKRIS; technická podpora s LMS Moodle)

- Lukáš Mikula (CKES; pomoc s finalizací tištěných materiálů)

- RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. (prorektor pro studium, supervize)

 

Projektový záměr naplňuje prioritní oblasti 2.1, 2.3 b), c), e) dokumentu „Vyhlášení prvního kole interní grantové soutěže pro rok 2021“:

- zvýšení rozsahu, účinnosti nebo kvality pedagogické práce

- modernizace a inovace výukových metod a metod ověřování výsledků učení

- rozvoj distanční výuky

 

Seznam významnějších dílčích nákladů a zdůvodnění jejich opodstatněnosti

Odměny řešitelského týmu

 •  rešerše                                               20 000
 • natáčení a úpravu videí                         20 000
 • příprava tištěných materiálů                  15 000
 • administrace a řízení projektu                 5 000

Celkem                                                           60 000

Zakoupení jedné licence software Camtasia v celkově částce 6 000 Kč

Kancelářské potřeby 1 000 Kč.

Zdůvodnění:

Náklady jsou tvořeny především odměnami řešitelského týmu. Do řešení projektu bude zapojeno 16 pracovníků VŠPJ, průměrná odměna na jednoho pracovníka je po odečtení nákladů na odvody méně než 3 000 Kč.

1 licence SW Camtasia – umožní zapojení většího počtu členů týmu do natáčení a stříhání videí

Kancelářské potřeby nutné pro přípravu tištěných materiálů

Vedoucí projektu: Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.

Celková částka: 89 000,00 CZK

Dotační titul: Převod IGS

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá