Vizitka akademického pracovníka

Fotografie RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.
Jméno a příjmení RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Katedra cestovního ruchu
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 191
E-mail janouske@vspj.cz
Místnost 2N090

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
středa
09:00 - 10:30 Konzultace ke studijním problémům, které souvisejí se studovaným programem Cestovní ruch (průběh studia, BP, SZZ) a k zahraničním mobilitám. Dále k předmětům Geografie cestovního ruchu světa a Geografie cestovního ruchu ČR. V průběhu zkouškového období doporučuji domluvit se předem na termínu konzultace buď e-mailem nebo na telefonním čísle 739 447 538.

Publikační činnost

Identifikátor ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0074-0901

Článek v databázi Web of Science

2018

Pachrová, S., Janoušková, E., & Ryšková, J. (2018). DISPARITIES IN TOURISM DEMAND OF UNESCO DESTINATIONS. Amfiteatru Economic, 20(Special 12), 1040-1054. doi: 10.24818/EA/2018/S12/1040

2016

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2016). Profil návštěvníka jako významný nástroj destinačního managementu – příkladová studie města Jihlavy. Geografické informácie, 20(2), 691-706.

2014

Janoušková, E., & Pachrová, S. (2014). Význam terénní výukové praxe při přípravě budoucích pracovníků v cestovním ruchu. Geografické informácie, 18(1), 82-92.

Článek v databázi SCOPUS

2020

Pachrová, S., Chalupa, P., Janoušková, E., Šedivá Neckářová, A., & Štefka, L. (2020). Monitoring of visitors as a tool of protected areas management. Academica Turistica, 13(1), 67-79. doi: 10.26493/2335-4194.13.67-79

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2017

Janoušková, E., Chalupa, P., & Rux, J. (2017). Návrh Katedry cestovního ruchu VŠP Jihlava na úpravu právních podmínek pro výkon činnosti průvodce. Studia Turistica, 8(mimořádné), 33-37.

2016

Janoušková, E., Pachrová, S., & Šedivá Neckářová, A. (2016). Vývoj profilu návštěvníka Telče - města UNESCO. Logos Polytechnikos, 7(3), 197-215.
Janoušková, E. (2016). Místní bohatství a cestovní ruch tématem 11. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu v Jihlavě. COT business, .(4), 10-11.

2015

Rux, J., Janoušková, E., & Chalupa, P. (2015). Potenciál cestovního ruchu antropogenních složek krajiny v České republice. Geografické informácie, 19(2), 117-126. doi: 10.17846/GI.2015.19.2.117-126
Janoušková, E., & Šmídová, V. (2015). Šetrné formy cestovního ruchu na Kubě. Logos Polytechnikos, 6(3), 33-50.
Rux, J., Chalupa, P., & Janoušková, E. (2015). Vývoj cestovního ruchu, znaky a perspektivy moderního masového turismu. Studia Turistica, 6(1), 40-48.
Rux, J., Chalupa, P., & Janoušková, E. (2015). Recenze knihy INDIVIDUÁLNÍ A MASOVÁ REKREACE V OKOLÍ VELKÝCH INDUSTRIÁLNÍCH MĚST V 19.- 21. STOLETÍ. Studia Turistica, 6(2), 90-93.

2014

Janoušková, E. (2014). Výměnný pobyt studentů a akademických pracovníků Užhorodské národní univerzity na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Studia Turistica, 5(1), 91-92.
Janoušková, E., & Chalupa, P. (2014). SELECTED RISK FACTORS OF GEOGRAPHICAL ENVIRONMENT AND ITS IMPACT ON TOURISM. Logos Polytechnikos, 5(3), 101-116.
Chalupa, P., & Janoušková, E. (2014). EKONOMICKÝ VÝVOJ, SPECIFIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE. Acta facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitas Prešoviensis, 56(1), 5-18.
Rux, J., Chalupa, P., & Janoušková, E. (2014). Proměny potenciálu přírodních složek krajiny ve vztahu k cestovnímu ruchu v jednotlivých historických etapách. Studia Turistica, 5(2), 47-55.
Janoušková, E. (2014). Studenti oboru cestovní ruch VŠPJ navštívili již podruhé Zakarpatskou Ukrajinu. Studia Turistica, 5(2), 75-77.

2013

Janoušková, E., & Pachrová, S. (2013). Cestovní ruch - destinace - regionální rozvoj. COT BUSINESS, .(4), 68-69.
Janoušková, E. (2013). Přínos klíčových aktivit projektu „Komplexní inovace oboru cestovní ruch“ na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Geografické informácie, 17(2), 60-68.
Janoušková, E. (2013). Komplexní inovace výuky oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava.. Studia Turistica, 4(2), 60-68.

2012

Janoušková, E., & Rux, J. (2012). Aktuální problémy průvodcovské činnosti v cestovním ruchu v České republice. COT Business, .(10), 66-67.
Janoušková, E., & Rux, J. (2012). Naděje českých průvodců?. Online časopis Studia Turistica, 3(2), 61-67.
Janoušková, E. (2012). Spolupráce Katedry cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické Jihlava s Mikroregionem Telčsko a městem Telč. Online časopis Studia Turistica, 3(2), 112-115.
Janoušková, E. (2012). Rozvoj cestovního ruchu v Mikroregionu Telčsko. Geografické informácie, 16(1), 142-151.
Janoušková, E., & Chalupa, P. (2012). .: Podíl terénní praxe na tvorbě geografické gramotnosti pracovníka v cestovním ruchu. LOGOS POLYTECHNIKOS, III(2), 9-16.

2010

Vaníček, J., & Janoušková, E. (2010). Monitoring trhu práce v cestovním ruchu – kvantitativní výzkum. Studia Turistica, 1. pravidelný(1. pravidelný), 54-62.
Janoušková, E. (2010). Turistické regiony – možnosti využití rozmanitých výukových metod při vysokoškolské výuce tématu v předmětu Geografie cestovního ruchu.. Geografické informácie, 14(1), 93-99.

2009

Janoušková, E. (2009). Vztah úrovně didaktické vybavenosti a míry obtížnosti textu současných učebnic. Pedagogická orientace, 19. ročník(1. pravidelné), 56-72.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2019

Pachrová, S., Janoušková, E., & Chalupa, P. (2019). Services Quality Evaluation As a Tool For Visitor Management of Protected Areas: A Case Study of Moravian Karst. In PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION - WITH SENSE HAND IN HAND... (344-347). Brno: MENDEL UNIVERSITY BRNO.

2018

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2018). Vývoj cestovního ruchu v destinacích UNESCO v Kraji Vysočina. In Aktuální problémy cestovního ruchu / Topical Issues of Tourism: Autenticita v kontextu cestovního ruchu / Autenticity in a Context of Tourism (343-352). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Janoušková, E., Pachrová, S., & Šedivá Neckářová, A. (2018). Nákupní preference cílového segmentu návštěvníků Zoo Jihlava. In Geografické informácie (Geographical Information), Ročník (Volume) 22, Číslo (Issue) 2, 2018 (192-206). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. doi: 10.17846/GI.2018.22.2.192-206

2016

Janoušková, E., & Šedivá Neckářová, A. (2016). Profil návštěvníka kraje Vysočina – field research. In Aktuální problémy cestovního ruchu – Místní bohatství a cestovní ruch (188-197). Jihlava: VŠPJ.

2015

Rux, J., Janoušková, E., Chalupa, P., & Linderová, I. (2015). Analýza cestovního ruchu v kraji Vysočina. In Aktuální problémy cestovního ruchu (427-435). Jihlava: VŠPJ.

2014

Janoušková, E. (2014). Podpora lepší uplatnitelnosti na trhu práce absolventů bakalářského studia oboru Cestovní ruch. In Aktuální problémy cestovního ruchu (86-91). Jihlava: VŠPJ.

2011

Janoušková, E. (2011). Geografie cestovního ruchu – ideální prostor pro studium problematiky rekreačního využívání přírodního prostředí na VŠ. In Rekreace a ochrana přírody – ruku v ruce? (56-59). Brno: Mendelova univerzita v Brně.

Ostatní články ve sbornících

2021

Janoušková, E. (2021). Katedra cestovního ruchu VŠPJ - prakticky zaměřené aktivity akademiků a studentů, spolupráce s aplikační sférou. In Připravenost památek na německy mluvící klientelu (12-19). Jihlava: VŠPJ.

2019

Pachrová, S., Chalupa, P., Janoušková, E., Šedivá Neckářová, A., & Štefka, L. (2019). DOMY PŘÍRODY JAKO SPECIFICKÁ CENTRA PRO NÁVŠTĚVNÍKY ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY: VÝZKUM POSTOJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ CHKO MORAVSKÝ KRAS. In Topical Issues of Tourism „RURAL TOURISM – POSSIBILITY FOR A DESTINATION“ (231-239). Jihlava: VŠPJ.

2017

Pachrová, S., Janoušková, E., & Ryšková, J. (2017). Disparities in Tourism Demand of UNESCO Destinations. In CACTUS 2017: The 6th International Conference on Tourism Contemporary Approaches and Chaleenges of Tourism Sustainability (32). Predeal: Bucharest University of Ecnomic Studies.
Janoušková, E., & Pachrová, S. (2017). Cestovní ruch jako významný faktor regionálního rozvoje – příkladová studie Kraje Vysočina. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2017 (621 - 629). Brno: Mendelova univerzita v Brně.

2015

Rux, J., Chalupa, P., & Janoušková, E. (2015). Volný čas jako základní předpoklad masového turismu. In Turizmus ako výnimočná multidisciplinárna sféra (112-124). Prešov: Bookman, s.r.o.
Janoušková, E., Rux, J., & Chalupa, P. (2015). Krása krajiny jako součást potenciálu krajiny a faktor konkurenceschopnosti z hlediska cestovního ruchu. In Sborník příspěvků ze 7. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (103-111). Jihlava: VŠPJ.

2013

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2013). The Town of Telč – A Unique Tourism Product. In Tourism Role in the Regional Economy (482-504). Wroclaw: University of Business in Wroclaw.

2012

Janoušková, E. (2012). O projektu „Spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu“. In Aktuální problémy cestovního ruchu „Nové trendy a technologie v cestovním ruchu“ (7-11). Jihlava: VŠPJ.
Janoušková, E. (2012). Význam mezinárodní spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu. In Folia Turistica 2 (126-131). Banská Bystrica: UMB, Ekonomická fakulta.
Janoušková, E., & Rux, J. (2012). Možnosti spolupráce akademické sféry, veřejné správy a dalších subjektů při rozvoji regionu – modelový příklad spolupráce Katedry cestovního ruchu VŠPJ s Mikroregionem Telčsko a městem Telč.. In Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu. (96-101). Jihlava: VŠPJ.

2011

Chalupa, P., & Janoušková, E. (2011). Ekonomické problémy, regionální rozvoj a cestovní ruch – spojené nádoby. In Regionální rozvoj a cestovní ruch (60-72). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Janoušková, E., & Pachrová, S. (2011). Společný projekt „Spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu“ VŠP Jihlava a FHWien ve třetím roce realizace. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Výzkum a praxe. (97-103). Praha: Vysoká škola hotelová v Praze.
Janoušková, E., & Chalupa, P. (2011). Geografie cestovního ruchu - oborově povinný předmět v bakalářském studiu oboru Cestovní ruch a role jeho učitele jako experta. In 2. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. (34-38). Brno: ESF MU.

2010

Janoušková, E., & Vaníček, J. (2010). Inovace oboru Cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání dnes a zítra (61-67). Praha: Vysoká škola hotelová Praha.
Vaníček, J., & Janoušková, E. (2010). Asociace pro vzdělávání v cestovním ruchu a časopis Studia Turistica. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání dnes a zítra (225-229). Praha: Vysoká škola hotelová Praha.
Pachrová, S., & Janoušková, E. (2010). Projekt spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu. In Aktuální problémy cestovního ruchu - kulturní cestovní ruch (157-159). Jihlava: VŠPJ.
Vaníček, J., & Janoušková, E. (2010). Asociace pro vzdělávání v cestovním ruchu a časopis Studia turistica. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání dnes a zítra (225-229). Praha: Vysoká škola hotelová Praha.
Janoušková, E. (2010). Výzkumné aktivity studentů oboru Cestovní ruch Vysoké školy polytechnické Jihlava. In 1. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu (69-73). Brno: ESF MU Brno.

Odborná kniha

2017

Pachrová, S., Janoušková, E., & Šedivá Neckářová, A. (2017). Marketingový výzkum návštěvnosti - významný nástroj destinačního managementu: Příklad Kraje Vysočina. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.

Kapitola v odborné knize

2016

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2016). Marketing Research of Visitors in the Region of Vysočina. In Tourism Role in the Regional Economy. Cultural Tourism as a Branded Tourism Product of Cities, Towns and Regions. Theoretical Framework and European Examples (136-153). Wroclaw: University of Business in Wroclaw.

2013

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2013). The Town of Telč – A Unique Tourism Product. In Tourism Role in the Regional Economy: Regional Tourism Product - Theory and Practice (482-504). Wroclaw: University of Business in Wroclaw.

Ostatní knihy a učební texty

2016

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2016). Marketing research on visitors in the region of Vysočina. Wroclaw: University of Business in Wroclaw.

2013

Chalupa, P., Janoušková, E., & Hübelová, D. (2013). Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch. Jihlava: VŠPJ.

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace, souhrnná výzkumná zpráva

2022

Pachrová, S., Janoušková, E., & Linderová, I. (2022). Potenciál cestovního ruchu v území Kraje Vysočina s vazbou na úzkokolejnou trať Jindřichův Hradec – Obrataň.

2021

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2021). Marketingový výzkum návštěvníka Kraje Vysočina 2019 - 2020: Profil tuzemského turisty.
Pachrová, S., Janoušková, E., & Šedivá Neckářová, A. (2021). Marketingový výzkum návštěvníka Kraje Vysočina 2019 - 2020: Profil návštěvníka.

2019

Pachrová, S., Janoušková, E., Šedivá Neckářová, A., & Chalupa, P. (2019). Výzkum návštěvnosti CHKO Moravský kras: závěrečná zpráva.

Uspořádání konference semináře nebo sympozia

2019

Janoušková, E. (2019). Aktuální problémy cestovního ruchu - CESTOVNÍ RUCH - PŘÍLEŽITOST PRO VENKOV.

2018

Janoušková, E. (2018). Aktuální problémy cestovního ruchu - Autenticita v kontextu cestovního ruchu.

Uspořádání workshopu

2019

Janoušková, E., & Brychtová, I. (2019). Culture Tourism of Vysočina Region and Zakarpattia Regions 1.

2018

Janoušková, E., & Brychtová, I. (2018). Vysočina and Zakarpattia Regions, Differences and Similarities 1.
Janoušková, E., & Brychtová, I. (2018). Vysočina and Zakarpattia Regions, Differences and Similarities 2.

Ostatní výsledky

2021

Jeřábek, M., Janoušková, E., & Čihák, T. (2021). Připravenost památek na německy mluvící klientelu/Bereitschaft der Sehenswürdigkeiten für die deutschsprachige Klientel.

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu

Upravit 01.01.2020 - 30.11.2022

Společnou výzvou pro projekt je přispět ke zlepšení stávající spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a poskytovateli veřejných služeb v oblasti kulturního cestovního ruchu (CR) v regionech Vysočina a Horní Rakousko.

Cílem projektu je zahájit zcela novou systematickou přeshraniční spolupráci dvou vysokoškolských pracovišť s organizacemi zprostředkovávajícími kulturní dědictví AT-CZ regionu široké veřejnosti.  Spolupráce bude založena na společné aktivitě v oblasti vzdělávání v digitalizaci v kulturním CR (tj. efektivní využití moderních online nástrojů, např. webových stránek, sociálních médií aj. pro potřeby organizací kulturního CR). 

Projekt vygeneruje společné systémové opatření, umožní jeho implementaci do studijních plánů obou vysokých škol, projektoví partneři z praxe zajistí motivaci paměťových institucí k absolvování vytvořeného dalšího vzdělávání, a tak díky realizaci projektu dojde k posílení mezikulturní výměny v AT-CZ přeshraničním regionu.

Projektové aktivity umožní díky výměnám akademických pracovníků a aktivní komunikaci všech projektových partnerů sdílení know-how v AT-CZ přeshraničním regionu a povedou k následujícím opatřením:

a)       ke společnému vytvoření přeshraničního vzdělávacího semináře na téma „Muzeum a cestovní ruch“. V Horním Rakousku nabízí JKU od roku 2007 odborný seminář, jehož studijní plán bude zásadně přepracován tak, aby kladl důraz právě na téma digitalizace a umožnil paměťovým institucím nabízet své služby podle požadavků současných obyvatel a návštěvníků AT-CZ regionu. V rámci projektu proběhne společná pilotní výuka inovovaného semináře, který bude certifikován organizací ICOM (International Council of Museums).

b)      ke společnému vytvoření nového předmětu v anglickém jazyce na téma digitalizace v kulturním CR na české straně a k jeho společné pilotní výuce. Od roku 2019 nabízí JKU řadu předmětů zaměřených na digitalizaci v CR. Obsah těchto předmětů bude zpřístupněn VSPJ, dojde k náslechům akademiků VSPJ ve výuce vybraných předmětů na JKU a následně všichni partneři navrhnou strukturu nového předmětu tak, aby byl přizpůsoben českým podmínkám a odpovídal potřebám praxe AT-CZ regionu.

Projekt řeší v AT-CZ prostoru velice aktuální a dosud neřešenou problematiku a vytváří nový společný přeshraniční mechanismus v oblasti systematické spolupráce vzdělávacích institucí a institucí trhu práce.

Realizací projektu rozšíří VŠPJ nejen sítě partnerských institucí, se kterými spolupracuje v rámci vzdělávací a tvůrčí činnosti, ale především naváže novou spolupráci s Horním Rakouskem, a to na téma Digitalizace v kulturním cestovním ruchu, které je na obou stranách hranice velmi žádaným.  V rámci projektu dojde také k prohloubení přeshraničních vztahů na principu partnerství a zároveň VŠPJ společně s partnery vytvoří opatření v podobě inovací studijních osnov a specializovaného dvojstranného odborně vzdělávacího programu. Realizované aktivity projektu účinně podpoří záměr VŠPJ poskytovat prakticky orientované vzdělání odpovídající aktuálním potřebám trhu práce.

Vedoucí projektu: RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.

Celková částka: 183 291,00 EUR

Dotační titul: INTERREG V-A Rakousko - Česká republika

Partneři: Johannes Kepler Universität Linz, Association of Upper Austrian Museums, Vysočina Tourism

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá