Vizitka provozního pracovníka

Požadovaný zaměstnanec nebyl nalezen

Publikační činnost

Identifikátor ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0074-0901

Článek v databázi Web of Science

2018

Pachrová, S., Janoušková, E., & Ryšková, J. (2018). DISPARITIES IN TOURISM DEMAND OF UNESCO DESTINATIONS. Amfiteatru Economic, 20(Special 12), 1040-1054. doi: 10.24818/EA/2018/S12/1040

2016

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2016). Profil návštěvníka jako významný nástroj destinačního managementu – příkladová studie města Jihlavy. Geografické informácie, 20(2), 691-706.

2014

Janoušková, E., & Pachrová, S. (2014). Význam terénní výukové praxe při přípravě budoucích pracovníků v cestovním ruchu. Geografické informácie, 18(1), 82-92.

Článek v databázi SCOPUS

2020

Pachrová, S., Chalupa, P., Janoušková, E., Šedivá Neckářová, A., & Štefka, L. (2020). Monitoring of visitors as a tool of protected areas management. Academica Turistica, 13(1), 67-79. doi: 10.26493/2335-4194.13.67-79

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2022

Drašarová, M., Cardová, S., & Janoušková, E. (2022). Analysis of the Conduct and Strategies of Tour Operators and Travel Agencies During the COVID-19 Pandemic. GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE, EV 2802/08(26 (1), 2022), 228-243. doi: 10.17846/GI.2022.26.1.228-243

2017

Janoušková, E., Chalupa, P., & Rux, J. (2017). Návrh Katedry cestovního ruchu VŠP Jihlava na úpravu právních podmínek pro výkon činnosti průvodce. Studia Turistica, 8(mimořádné), 33-37.

2016

Janoušková, E. (2016). Místní bohatství a cestovní ruch tématem 11. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu v Jihlavě. COT business, .(4), 10-11.
Janoušková, E., Pachrová, S., & Šedivá Neckářová, A. (2016). Vývoj profilu návštěvníka Telče - města UNESCO. Logos Polytechnikos, 7(3), 197-215.

2015

Rux, J., Chalupa, P., & Janoušková, E. (2015). Recenze knihy INDIVIDUÁLNÍ A MASOVÁ REKREACE V OKOLÍ VELKÝCH INDUSTRIÁLNÍCH MĚST V 19.- 21. STOLETÍ. Studia Turistica, 6(2), 90-93.
Rux, J., Chalupa, P., & Janoušková, E. (2015). Vývoj cestovního ruchu, znaky a perspektivy moderního masového turismu. Studia Turistica, 6(1), 40-48.
Janoušková, E., & Šmídová, V. (2015). Šetrné formy cestovního ruchu na Kubě. Logos Polytechnikos, 6(3), 33-50.
Rux, J., Janoušková, E., & Chalupa, P. (2015). Potenciál cestovního ruchu antropogenních složek krajiny v České republice. Geografické informácie, 19(2), 117-126. doi: 10.17846/GI.2015.19.2.117-126

2014

Rux, J., Chalupa, P., & Janoušková, E. (2014). Proměny potenciálu přírodních složek krajiny ve vztahu k cestovnímu ruchu v jednotlivých historických etapách. Studia Turistica, 5(2), 47-55.
Chalupa, P., & Janoušková, E. (2014). EKONOMICKÝ VÝVOJ, SPECIFIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE. Acta facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitas Prešoviensis, 56(1), 5-18.
Janoušková, E., & Chalupa, P. (2014). SELECTED RISK FACTORS OF GEOGRAPHICAL ENVIRONMENT AND ITS IMPACT ON TOURISM. Logos Polytechnikos, 5(3), 101-116.
Janoušková, E. (2014). Výměnný pobyt studentů a akademických pracovníků Užhorodské národní univerzity na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Studia Turistica, 5(1), 91-92.
Janoušková, E. (2014). Studenti oboru cestovní ruch VŠPJ navštívili již podruhé Zakarpatskou Ukrajinu. Studia Turistica, 5(2), 75-77.

2013

Janoušková, E. (2013). Přínos klíčových aktivit projektu „Komplexní inovace oboru cestovní ruch“ na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Geografické informácie, 17(2), 60-68.
Janoušková, E., & Pachrová, S. (2013). Cestovní ruch - destinace - regionální rozvoj. COT BUSINESS, .(4), 68-69.
Janoušková, E. (2013). Komplexní inovace výuky oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava.. Studia Turistica, 4(2), 60-68.

2012

Janoušková, E. (2012). Spolupráce Katedry cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické Jihlava s Mikroregionem Telčsko a městem Telč. Online časopis Studia Turistica, 3(2), 112-115.
Janoušková, E., & Rux, J. (2012). Naděje českých průvodců?. Online časopis Studia Turistica, 3(2), 61-67.
Janoušková, E., & Rux, J. (2012). Aktuální problémy průvodcovské činnosti v cestovním ruchu v České republice. COT Business, .(10), 66-67.
Janoušková, E., & Chalupa, P. (2012). .: Podíl terénní praxe na tvorbě geografické gramotnosti pracovníka v cestovním ruchu. LOGOS POLYTECHNIKOS, III(2), 9-16.
Janoušková, E. (2012). Rozvoj cestovního ruchu v Mikroregionu Telčsko. Geografické informácie, 16(1), 142-151.

2010

Janoušková, E. (2010). Turistické regiony – možnosti využití rozmanitých výukových metod při vysokoškolské výuce tématu v předmětu Geografie cestovního ruchu.. Geografické informácie, 14(1), 93-99.
Vaníček, J., & Janoušková, E. (2010). Monitoring trhu práce v cestovním ruchu – kvantitativní výzkum. Studia Turistica, 1. pravidelný(1. pravidelný), 54-62.

2009

Janoušková, E. (2009). Vztah úrovně didaktické vybavenosti a míry obtížnosti textu současných učebnic. Pedagogická orientace, 19. ročník(1. pravidelné), 56-72.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2019

Pachrová, S., Janoušková, E., & Chalupa, P. (2019). Services Quality Evaluation As a Tool For Visitor Management of Protected Areas: A Case Study of Moravian Karst. In PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION - WITH SENSE HAND IN HAND... (344-347). Brno: MENDEL UNIVERSITY BRNO.

2018

Janoušková, E., Pachrová, S., & Šedivá Neckářová, A. (2018). Nákupní preference cílového segmentu návštěvníků Zoo Jihlava. In Geografické informácie (Geographical Information), Ročník (Volume) 22, Číslo (Issue) 2, 2018 (192-206). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. doi: 10.17846/GI.2018.22.2.192-206
Pachrová, S., & Janoušková, E. (2018). Vývoj cestovního ruchu v destinacích UNESCO v Kraji Vysočina. In Aktuální problémy cestovního ruchu / Topical Issues of Tourism: Autenticita v kontextu cestovního ruchu / Autenticity in a Context of Tourism (343-352). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2016

Janoušková, E., & Šedivá Neckářová, A. (2016). Profil návštěvníka kraje Vysočina – field research. In Aktuální problémy cestovního ruchu – Místní bohatství a cestovní ruch (188-197). Jihlava: VŠPJ.

2015

Rux, J., Janoušková, E., Chalupa, P., & Linderová, I. (2015). Analýza cestovního ruchu v kraji Vysočina. In Aktuální problémy cestovního ruchu (427-435). Jihlava: VŠPJ.

2014

Janoušková, E. (2014). Podpora lepší uplatnitelnosti na trhu práce absolventů bakalářského studia oboru Cestovní ruch. In Aktuální problémy cestovního ruchu (86-91). Jihlava: VŠPJ.

2011

Janoušková, E. (2011). Geografie cestovního ruchu – ideální prostor pro studium problematiky rekreačního využívání přírodního prostředí na VŠ. In Rekreace a ochrana přírody – ruku v ruce? (56-59). Brno: Mendelova univerzita v Brně.

Ostatní články ve sbornících

2021

Janoušková, E. (2021). Katedra cestovního ruchu VŠPJ - prakticky zaměřené aktivity akademiků a studentů, spolupráce s aplikační sférou. In Připravenost památek na německy mluvící klientelu (12-19). Jihlava: VŠPJ.

2019

Pachrová, S., Chalupa, P., Janoušková, E., Šedivá Neckářová, A., & Štefka, L. (2019). DOMY PŘÍRODY JAKO SPECIFICKÁ CENTRA PRO NÁVŠTĚVNÍKY ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY: VÝZKUM POSTOJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ CHKO MORAVSKÝ KRAS. In Topical Issues of Tourism „RURAL TOURISM – POSSIBILITY FOR A DESTINATION“ (231-239). Jihlava: VŠPJ.

2017

Janoušková, E., & Pachrová, S. (2017). Cestovní ruch jako významný faktor regionálního rozvoje – příkladová studie Kraje Vysočina. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2017 (621 - 629). Brno: Mendelova univerzita v Brně.
Pachrová, S., Janoušková, E., & Ryšková, J. (2017). Disparities in Tourism Demand of UNESCO Destinations. In CACTUS 2017: The 6th International Conference on Tourism Contemporary Approaches and Chaleenges of Tourism Sustainability (32). Predeal: Bucharest University of Ecnomic Studies.

2015

Janoušková, E., Rux, J., & Chalupa, P. (2015). Krása krajiny jako součást potenciálu krajiny a faktor konkurenceschopnosti z hlediska cestovního ruchu. In Sborník příspěvků ze 7. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (103-111). Jihlava: VŠPJ.
Rux, J., Chalupa, P., & Janoušková, E. (2015). Volný čas jako základní předpoklad masového turismu. In Turizmus ako výnimočná multidisciplinárna sféra (112-124). Prešov: Bookman, s.r.o.

2013

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2013). The Town of Telč – A Unique Tourism Product. In Tourism Role in the Regional Economy (482-504). Wroclaw: University of Business in Wroclaw.

2012

Janoušková, E. (2012). Význam mezinárodní spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu. In Folia Turistica 2 (126-131). Banská Bystrica: UMB, Ekonomická fakulta.
Janoušková, E., & Rux, J. (2012). Možnosti spolupráce akademické sféry, veřejné správy a dalších subjektů při rozvoji regionu – modelový příklad spolupráce Katedry cestovního ruchu VŠPJ s Mikroregionem Telčsko a městem Telč.. In Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu. (96-101). Jihlava: VŠPJ.
Janoušková, E. (2012). O projektu „Spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu“. In Aktuální problémy cestovního ruchu „Nové trendy a technologie v cestovním ruchu“ (7-11). Jihlava: VŠPJ.

2011

Janoušková, E., & Pachrová, S. (2011). Společný projekt „Spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu“ VŠP Jihlava a FHWien ve třetím roce realizace. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Výzkum a praxe. (97-103). Praha: Vysoká škola hotelová v Praze.
Janoušková, E., & Chalupa, P. (2011). Geografie cestovního ruchu - oborově povinný předmět v bakalářském studiu oboru Cestovní ruch a role jeho učitele jako experta. In 2. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. (34-38). Brno: ESF MU.
Chalupa, P., & Janoušková, E. (2011). Ekonomické problémy, regionální rozvoj a cestovní ruch – spojené nádoby. In Regionální rozvoj a cestovní ruch (60-72). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2010

Vaníček, J., & Janoušková, E. (2010). Asociace pro vzdělávání v cestovním ruchu a časopis Studia Turistica. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání dnes a zítra (225-229). Praha: Vysoká škola hotelová Praha.
Janoušková, E., & Vaníček, J. (2010). Inovace oboru Cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání dnes a zítra (61-67). Praha: Vysoká škola hotelová Praha.
Vaníček, J., & Janoušková, E. (2010). Asociace pro vzdělávání v cestovním ruchu a časopis Studia turistica. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání dnes a zítra (225-229). Praha: Vysoká škola hotelová Praha.
Janoušková, E. (2010). Výzkumné aktivity studentů oboru Cestovní ruch Vysoké školy polytechnické Jihlava. In 1. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu (69-73). Brno: ESF MU Brno.
Pachrová, S., & Janoušková, E. (2010). Projekt spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu. In Aktuální problémy cestovního ruchu - kulturní cestovní ruch (157-159). Jihlava: VŠPJ.

Odborná kniha

2017

Pachrová, S., Janoušková, E., & Šedivá Neckářová, A. (2017). Marketingový výzkum návštěvnosti - významný nástroj destinačního managementu: Příklad Kraje Vysočina. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.

Kapitola v odborné knize

2016

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2016). Marketing Research of Visitors in the Region of Vysočina. In Tourism Role in the Regional Economy. Cultural Tourism as a Branded Tourism Product of Cities, Towns and Regions. Theoretical Framework and European Examples (136-153). Wroclaw: University of Business in Wroclaw.

2013

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2013). The Town of Telč – A Unique Tourism Product. In Tourism Role in the Regional Economy: Regional Tourism Product - Theory and Practice (482-504). Wroclaw: University of Business in Wroclaw.

Ostatní knihy a učební texty

2016

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2016). Marketing research on visitors in the region of Vysočina. Wroclaw: University of Business in Wroclaw.

2013

Chalupa, P., Janoušková, E., & Hübelová, D. (2013). Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch. Jihlava: VŠPJ.

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace, souhrnná výzkumná zpráva

2023

Pachrová, S., Janoušková, E., Šedivá Neckářová, A., & Scholz, P. (2023). Marketingový výzkum návštěvníka Jihlavy 2022 - 2023: závěrečná zpráva.

2022

Pachrová, S., Janoušková, E., & Linderová, I. (2022). Potenciál cestovního ruchu v území Kraje Vysočina s vazbou na úzkokolejnou trať Jindřichův Hradec – Obrataň.

2021

Pachrová, S., Janoušková, E., & Šedivá Neckářová, A. (2021). Marketingový výzkum návštěvníka Kraje Vysočina 2019 - 2020: Profil návštěvníka.
Pachrová, S., & Janoušková, E. (2021). Marketingový výzkum návštěvníka Kraje Vysočina 2019 - 2020: Profil tuzemského turisty.

2019

Pachrová, S., Janoušková, E., Šedivá Neckářová, A., & Chalupa, P. (2019). Výzkum návštěvnosti CHKO Moravský kras: závěrečná zpráva.

Uspořádání konference semináře nebo sympozia

2019

Janoušková, E. (2019). Aktuální problémy cestovního ruchu - CESTOVNÍ RUCH - PŘÍLEŽITOST PRO VENKOV.

2018

Janoušková, E. (2018). Aktuální problémy cestovního ruchu - Autenticita v kontextu cestovního ruchu.

Uspořádání workshopu

2019

Janoušková, E., & Brychtová, I. (2019). Culture Tourism of Vysočina Region and Zakarpattia Regions 1.

2018

Janoušková, E., & Brychtová, I. (2018). Vysočina and Zakarpattia Regions, Differences and Similarities 2.
Janoušková, E., & Brychtová, I. (2018). Vysočina and Zakarpattia Regions, Differences and Similarities 1.

Ostatní výsledky

2021

Jeřábek, M., Janoušková, E., & Čihák, T. (2021). Připravenost památek na německy mluvící klientelu/Bereitschaft der Sehenswürdigkeiten für die deutschsprachige Klientel.

Stať pro média a neodborný tisk

2019

(2019). Návštěvnost a návštěvník - Vybrané poznatky z případových studií Kraj Vysočina a město Jihlava. In Potenciál společného kulturního dědictví pro přeshraniční regionální rozvoj. Kronika projektu KULREG. 1, 1,

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Historická důlní díla na Vysočině jako doklady vývoje společnosti a objekty kulturního dědictví

Upravit 01.03.2023 - 31.12.2027
Objektem výzkumného projektu jsou vybraná historická důlní díla na Vysočině včetně na ně v minulosti funkčně navazujících technologických zařízení. V terénu bude dokumentováno několik stovek historických důlních děl (štoly, šachty, rýžoviště, lomy...) a na ně bezprostředně funkčně navázaných technologických zařízení (hutě, odvodňovací zařízení…). Výzkum vybraného území proběhne komplexně, budou do něj zahrnuta důlní díla na všechny typy nerostných surovin a ze všech historických období. Dokumentace a výzkum objektů bude prováděna důsledně a s akcentem na dosud minimálně využívané nebo zcela opomíjené metody. Získané údaje budou sloužit jako datová základna pro aplikační výstupy projektu: obecným cílem je vytvoření nástrojů pro chápání historických důlních děl a těžby surovin obecně jako základního prvku rozvoje společnosti, jako významných příčin i dokladů vývoje krajiny, dokladů kulturní identity, národních specifik a jejich vývoje v čase a jejich poznání jako důležitá formy historického kulturního dědictví. Výstupy projektu umožní systémové prosazení nástrojů pro památkovou ochranu historických důlních děl a řešení problematiky využití důlních děl jako objektů prezentace kulturní identity a interpretace kulturního dědictví. Hlavním inovativním přínosem projektu je multioborový přístup s důrazem na aplikovatelnost výsledků: kombinace tradičních a inovativních výzkumných metod přinese synergické efekty při tvorbě a využití výstupů i pro navazující výzkumy.

Vedoucí projektu: RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.

Celková částka: 3 007 156,00 CZK

Dotační titul: Program NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030

Žadatel: Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o

Partneři: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá