Vizitka akademického pracovníka

Fotografie Jméno a příjmení RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Funkce Vedoucí katedry
Pracoviště Katedra cestovního ruchu
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 191
E-mail eva.janouskova@vspj.cz
Místnost 2N090

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
pondělí
13:30 - 15:00 Konzultace ke studijním problémům, které souvisejí se studovaným oborem Cestovní ruch (průběh studia, BP, SZZ). Dále k předmětům Geografie cestovního ruchu 1 a Geografie cestovního ruchu 2. Po předchozí dohodě je možný i jiný termín konzultace.

Publikační činnost

Článek v databázi Web of Science

2016

PACHROVÁ Stanislava, JANOUŠKOVÁ Eva. Profil návštěvníka jako významný nástroj destinačního managementu – příkladová studie města Jihlavy. Geografické informácie, 2016, 20, 2, s. 691-706. ISSN 1337-9453.

2014

JANOUŠKOVÁ Eva, PACHROVÁ Stanislava. Význam terénní výukové praxe při přípravě budoucích pracovníků v cestovním ruchu. Geografické informácie, 2014, 18, 1, s. 82-92. ISSN 1337-9453.

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2017

JANOUŠKOVÁ Eva, CHALUPA Petr, RUX Jaromír. Návrh Katedry cestovního ruchu VŠP Jihlava na úpravu právních podmínek pro výkon činnosti průvodce. Studia Turistica, 2017, 8, mimořádné, s. 33-37. ISSN 1804-252X.

2016

JANOUŠKOVÁ Eva. Místní bohatství a cestovní ruch tématem 11. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu v Jihlavě. COT business, 2016, ., 4, s. 10-11. ISSN .
JANOUŠKOVÁ Eva, PACHROVÁ Stanislava, ŠEDIVÁ NECKÁŘOVÁ Alice. Vývoj profilu návštěvníka Telče - města UNESCO. Logos Polytechnikos, 2016, 7, 3, s. 197-215. ISSN 1804-3682.

2015

RUX Jaromír, JANOUŠKOVÁ Eva, CHALUPA Petr. Potenciál cestovního ruchu antropogenních složek krajiny v České republice. Geografické informácie, 2015, 19, 2, s. 117-126. ISSN .
JANOUŠKOVÁ Eva, ŠMÍDOVÁ Vendula. Šetrné formy cestovního ruchu na Kubě. Logos Polytechnikos, 2015, 6, 3, s. 33-50. ISSN 1804-3682.
RUX Jaromír, CHALUPA Petr, JANOUŠKOVÁ Eva. Recenze knihy INDIVIDUÁLNÍ A MASOVÁ REKREACE V OKOLÍ VELKÝCH INDUSTRIÁLNÍCH MĚST V 19.- 21. STOLETÍ. Studia Turistica, 2015, 6, 2, s. 90-93. ISSN 1804-252X.
RUX Jaromír, CHALUPA Petr, JANOUŠKOVÁ Eva. Vývoj cestovního ruchu, znaky a perspektivy moderního masového turismu. Studia Turistica, 2015, 6, 1, s. 40-48. ISSN 1804-252X.

2014

JANOUŠKOVÁ Eva. Výměnný pobyt studentů a akademických pracovníků Užhorodské národní univerzity na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Studia Turistica, 2014, 5, 1, s. 91-92. ISSN 1804-252X.
JANOUŠKOVÁ Eva, CHALUPA Petr. SELECTED RISK FACTORS OF GEOGRAPHICAL ENVIRONMENT AND ITS IMPACT ON TOURISM. Logos Polytechnikos, 2014, 5, 3, s. 101-116. ISSN 1804-3682.
CHALUPA Petr, JANOUŠKOVÁ Eva. EKONOMICKÝ VÝVOJ, SPECIFIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE. Acta facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitas Prešoviensis, 2014, 56, 1, s. 5-18. ISSN 1336-6149.
RUX Jaromír, CHALUPA Petr, JANOUŠKOVÁ Eva. Proměny potenciálu přírodních složek krajiny ve vztahu k cestovnímu ruchu v jednotlivých historických etapách. Studia Turistica, 2014, 5, 2, s. 47-55. ISSN 1804-252X.
JANOUŠKOVÁ Eva. Studenti oboru cestovní ruch VŠPJ navštívili již podruhé Zakarpatskou Ukrajinu. Studia Turistica, 2014, 5, 2, s. 75-77. ISSN 1804-252X.

2013

JANOUŠKOVÁ Eva. Přínos klíčových aktivit projektu „Komplexní inovace oboru cestovní ruch“ na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Geografické informácie, 2013, 17, 2, s. 60-68. ISSN 1337-9453.
JANOUŠKOVÁ Eva, PACHROVÁ Stanislava. Cestovní ruch - destinace - regionální rozvoj. COT BUSINESS, 2013, ., 4, s. 68-69. ISSN 1212-4281.
JANOUŠKOVÁ Eva. Komplexní inovace výuky oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava.. Studia Turistica, 2013, 4, 2, s. 60-68. ISSN 1804-252X.

2012

JANOUŠKOVÁ Eva. Spolupráce Katedry cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické Jihlava s Mikroregionem Telčsko a městem Telč. Online časopis Studia Turistica, 2012, 3, 2, s. 112-115. ISSN 1804-252X.
JANOUŠKOVÁ Eva. Rozvoj cestovního ruchu v Mikroregionu Telčsko. Geografické informácie, 2012, 16, 1, s. 142-151. ISSN 1337-9453.
JANOUŠKOVÁ Eva, RUX Jaromír. Aktuální problémy průvodcovské činnosti v cestovním ruchu v České republice. COT Business, 2012, ., 10, s. 66-67. ISSN 12124281.
JANOUŠKOVÁ Eva, CHALUPA Petr. .: Podíl terénní praxe na tvorbě geografické gramotnosti pracovníka v cestovním ruchu. LOGOS POLYTECHNIKOS, 2012, III, 2, s. 9-16. ISSN 1804-3682.
JANOUŠKOVÁ Eva, RUX Jaromír. Naděje českých průvodců?. Online časopis Studia Turistica, 2012, 3, 2, s. 61-67. ISSN 1804-252X.

2010

JANOUŠKOVÁ Eva. Turistické regiony – možnosti využití rozmanitých výukových metod při vysokoškolské výuce tématu v předmětu Geografie cestovního ruchu.. Geografické informácie, 2010, 14, 1, s. 93-99. ISSN 1337-9453.
VANÍČEK Jiří, JANOUŠKOVÁ Eva. Monitoring trhu práce v cestovním ruchu – kvantitativní výzkum. Studia Turistica, 2010, 1. pravidelný, 1. pravidelný, s. 54-62. ISSN 1804252X.

2009

JANOUŠKOVÁ Eva. Vztah úrovně didaktické vybavenosti a míry obtížnosti textu současných učebnic. Pedagogická orientace, 2009, 19. ročník, 1. pravidelné, s. 56-72. ISSN 12114669.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2016

JANOUŠKOVÁ Eva, ŠEDIVÁ NECKÁŘOVÁ Alice. Profil návštěvníka kraje Vysočina – field research. In Aktuální problémy cestovního ruchu – Místní bohatství a cestovní ruch. Jihlava: VŠPJ. s. 188-197. ISBN 978-80-88064-21-3.

2015

RUX Jaromír, JANOUŠKOVÁ Eva, CHALUPA Petr, LINDEROVÁ Ivica. Analýza cestovního ruchu v kraji Vysočina. In Aktuální problémy cestovního ruchu. Jihlava: VŠPJ. s. 427-435. ISBN 978-80-88064-09-1.

2014

JANOUŠKOVÁ Eva. Podpora lepší uplatnitelnosti na trhu práce absolventů bakalářského studia oboru Cestovní ruch. In Aktuální problémy cestovního ruchu. Jihlava: VŠPJ. s. 86-91. ISBN 978-80-87035-87-0.

2011

JANOUŠKOVÁ Eva. Geografie cestovního ruchu – ideální prostor pro studium problematiky rekreačního využívání přírodního prostředí na VŠ. In Rekreace a ochrana přírody – ruku v ruce?. Brno: Mendelova univerzita v Brně. s. 56-59. ISBN 978-80-7375-507-2.

Ostatní články ve sbornících

2018

PACHROVÁ Stanislava, JANOUŠKOVÁ Eva. Vývoj cestovního ruchu v destinacích UNESCO v Kraji Vysočina. In Aktuální problémy cestovního ruchu / Topical Issues of Tourism: Autenticita v kontextu cestovního ruchu / Autenticity in a Context of Tourism. Elektronická verze „online“. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. s. 278-285. ISBN 978-80-88064-30-5.

2017

JANOUŠKOVÁ Eva, PACHROVÁ Stanislava. Cestovní ruch jako významný faktor regionálního rozvoje – příkladová studie Kraje Vysočina. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2017. Elektronická verze „online“. Brno: Mendelova univerzita v Brně. s. 621 - 629. ISBN 978-80-7509-548-0.
PACHROVÁ Stanislava, JANOUŠKOVÁ Eva, RYŠKOVÁ Jitka. Disparities in Tourism Demand of UNESCO Destinations. In CACTUS 2017: The 6th International Conference on Tourism Contemporary Approaches and Chaleenges of Tourism Sustainability. Paměťový nosič (CD, DVD, flash disk, …). Predeal: Bucharest University of Ecnomic Studies. s. 32. ISBN 978-606-34-0212-8.

2015

RUX Jaromír, CHALUPA Petr, JANOUŠKOVÁ Eva. Volný čas jako základní předpoklad masového turismu. In Turizmus ako výnimočná multidisciplinárna sféra. Prešov: Bookman, s.r.o.. s. 112-124. ISBN 978-80-8165-101-4.
JANOUŠKOVÁ Eva, RUX Jaromír, CHALUPA Petr. Krása krajiny jako součást potenciálu krajiny a faktor konkurenceschopnosti z hlediska cestovního ruchu. In Sborník příspěvků ze 7. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE. Jihlava: VŠPJ. s. 103-111. ISBN 978-80-88064-14-5.

2012

JANOUŠKOVÁ Eva, RUX Jaromír. Možnosti spolupráce akademické sféry, veřejné správy a dalších subjektů při rozvoji regionu – modelový příklad spolupráce Katedry cestovního ruchu VŠPJ s Mikroregionem Telčsko a městem Telč.. In Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu.. Jihlava: VŠPJ. s. 96-101. ISBN 978-80-87035-60-3.
JANOUŠKOVÁ Eva. Význam mezinárodní spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu. In Folia Turistica 2. Banská Bystrica: UMB, Ekonomická fakulta. s. 126-131. ISBN 978-80-557-0351-0.
JANOUŠKOVÁ Eva. O projektu „Spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu“. In Aktuální problémy cestovního ruchu „Nové trendy a technologie v cestovním ruchu“. Jihlava: VŠPJ. s. 7-11. ISBN 978-80-87035-56-6.

2011

CHALUPA Petr, JANOUŠKOVÁ Eva. Ekonomické problémy, regionální rozvoj a cestovní ruch – spojené nádoby. In Regionální rozvoj a cestovní ruch. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. s. 60-72. ISBN 978-80-87035-44-3.
JANOUŠKOVÁ Eva, CHALUPA Petr. Geografie cestovního ruchu - oborově povinný předmět v bakalářském studiu oboru Cestovní ruch a role jeho učitele jako experta. In 2. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu.. Brno: ESF MU. s. 34-38. ISBN 978-80-210-5728-9.
JANOUŠKOVÁ Eva, PACHROVÁ Stanislava. Společný projekt „Spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu“ VŠP Jihlava a FHWien ve třetím roce realizace. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Výzkum a praxe.. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze. s. 97-103. ISBN 978-80-87411-15-5.

2010

JANOUŠKOVÁ Eva, VANÍČEK Jiří. Inovace oboru Cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání dnes a zítra. Praha: Vysoká škola hotelová Praha. s. 61-67. ISBN 9788087411063.
VANÍČEK Jiří, JANOUŠKOVÁ Eva. Asociace pro vzdělávání v cestovním ruchu a časopis Studia Turistica. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání dnes a zítra. Praha: Vysoká škola hotelová Praha. s. 225-229. ISBN 9788087411063.
PACHROVÁ Stanislava, JANOUŠKOVÁ Eva. Projekt spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu. In Aktuální problémy cestovního ruchu - kulturní cestovní ruch. Jihlava: VŠPJ. s. 157-159. ISBN 9788087035313.
VANÍČEK Jiří, JANOUŠKOVÁ Eva. Asociace pro vzdělávání v cestovním ruchu a časopis Studia turistica. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání dnes a zítra. Praha: Vysoká škola hotelová Praha. s. 225-229. ISBN 9788087411063.
JANOUŠKOVÁ Eva. Výzkumné aktivity studentů oboru Cestovní ruch Vysoké školy polytechnické Jihlava. In 1. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Brno: ESF MU Brno. s. 69-73. ISBN 978-80-2105-372-4.

Odborná kniha

2017

PACHROVÁ Stanislava, JANOUŠKOVÁ Eva, ŠEDIVÁ NECKÁŘOVÁ Alice. Marketingový výzkum návštěvnosti - významný nástroj destinačního managementu: Příklad Kraje Vysočina. Tištěná verze „print“. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2017. ISBN 978-80-7204-948-6.

Ostatní knihy a učební texty

2016

PACHROVÁ Stanislava, JANOUŠKOVÁ Eva. Marketing research on visitors in the region of Vysočina. Wroclaw: University of Business in Wroclaw, 2016. ISBN 978-83-937018-8-9.

2013

CHALUPA Petr, JANOUŠKOVÁ Eva, HÜBELOVÁ Dana. Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch. Jihlava: VŠPJ, 2013. ISBN 978-80-87035-81-8.
PACHROVÁ Stanislava, JANOUŠKOVÁ Eva. The Town of Telč – A Unique Tourism Product. Wroclaw: Universtiy of Business Wroclaw, 2013. ISBN 978-83-937018-0-3.

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Výzkum návštěvnosti CHKO Moravský kras se zaměřením na disperzi roční návštěvnosti do jarního a podzimního období

Upravit 12. 03. 2018 - 15. 12. 2018

Řešitelé:

Hlavní řešitel: KCR VŠPJ (zapojení 4 akademiků a 15 studentů programu Cestovní ruch)

Partner: Správa CHKO Moravský kras (2 odborníci)

 

Stručný popis projektu a charakteristika jeho konkrétních cílů/výstupů:

Zdůvodnění projektu

Marketingový výzkum poskytuje dle Foreta (2008, s. 7) empirické informace o situaci na trhu a zákaznících, především ale slouží jako podklad k hlubším analýzám a úvahám. Kotler, Bowen a Makens (2014, s. 137) na marketingový výzkum nahlíží jako na proces identifikování a definování marketingových příležitostí a problémů, který monitoruje a hodnotí marketingové aktivity a sděluje tato zjištění, včetně jejich dopadů na řízení. Dle Machkové (2015, s. 44) je cílem marketingového výzkumu „připravit podklady pro strategické i operativní rozhodování, která budou napomáhat rozvoji podniku a omezovat rizika chybných rozhodnutí.“ Uvedená definice se velice výstižně hodí i na aplikaci do cestovního ruchu, kdy marketingový výzkum slouží jako zdroj rozhodných dat pro plánování a řízení rozvoje cestovního ruchu v destinaci.Dle Goeldnera a Ritchie (2014, s. 443) poskytuje výzkum v cestovním ruchu fakta, díky kterým je možné snížit rizika v rozhodovacím procesu a má tak zásadní vliv na úspěch, nebo neúspěch na trhu cestovního ruchu.

Projekt navazuje na dosavadní výzkumné aktivity Katedry cestovního ruchu VŠPJ. Katedra se dlouhodobě zabývá marketingovým výzkumem cestovního ruchu, statistickým vyhodnocením, odbornou analýzou výsledků a jejich publikací. Projekt má pro akreditovaný bakalářský program Cestovní ruch strategický význam, který spočívá v rozvíjení výzkumné činnosti a spolupráce s aplikační sférou v oblasti cestovního ruchu (smluvní spolupráce, projekty), což se promítne do praktického rozvoje studijního programu. Předznamenává dlouhodobou spolupráci s aplikační sférou (rozšíření smluvní výzkumné činnosti, získání dalších partnerů pro společné projekty) a povede k tvorbě publikačních výstupů uplatnitelných v RIV.

Moravský kras je nejrozsáhlejším a nejvíce zkrasovělým územím České republiky. Pro veřejnost je zpřístupněno pět jeskynních systémů s roční návštěvností cca 400 000 osob (zdroj Správa CHKO Moravský kras). Oblast je významná i z hlediska kulturně-historického a nabízí rozmanité doklady o rozvoji lidské společnosti od paleolitu po současnost. Jako jeden z hlavních problémů cestovního ruchu v oblasti Moravského krasu se jeví výrazná sezónnost, kdy většina návštěvníků přijíždí do regionu v letní sezóně. V rámci projektu bude v turistické oblasti Moravský kras proveden výzkum, jehož výstupy povedou k dlouhodobé spolupráci se subjekty působícími v cestovním ruchu v regionu. Budou navržena řešení týkající se způsobů řízení a propagace modelového regionu a opatření, která by vedla ke zvýšení návštěvnosti CHKO Moravský kras v jarním a podzimním období. Uvedená řešení budou v dalších letech ověřována. Získané údaje budou opět analyzovány a výsledky publikovány formou odborných článků vedoucích pro VŠPJ k zisku RIV bodů. V návaznosti na projekt je plánována příprava dalších společných projektů především s CHKO Moravský kras, ale i s dalšími partnery (Správou jeskyní Moravský kras, Domem přírody MK, MAS, ČAD Blansko a hotelem Skalní mlýn).

 

Cíle a výstupy projektu

Hlavním cílem projektu je na základě využití primárních a sekundárních dat vytvoření analytických podkladů pro tvorbu strategií v rámci návštěvnického managementu Moravského krasu s cílem snížení sezónnosti cestovního ruchu v území. Původní výsledky výzkumu budou zpracovány a připraveny k publikování tak, aby publikační výstup byl pro VŠPJ uplatnitelný v Registru informací o výsledcích. 

Primární data budou získána v rámci dotazníkového šetření mezi návštěvníky Moravského krasu. Odborníci z projektového týmu připraví metodiku výzkumu a sestaví dotazník. Tazateli budou studenti oboru Cestovní ruch VŠPJ, kteří budou k tomuto účelu vyškoleni a metodicky vedeni (15 studentů, každý 150 dotazníků rovnoměrně v průběhu sezóny). Data budou vyhodnocena matematicko-statistickými metodami (využití software Statistica 13).

Sekundární data budou získána především ve spolupráci se Správou CHKO Moravský kras a dalšími subjekty, které působí v regionu (Správou jeskyní Moravský kras, Domem přírody MK, MAS, ČAD Blansko a hotelem Skalní mlýn).

Výstupy z výzkumu budou zpracovány formou minimálně jednoho odborného článku, který bude zaslán ještě v období realizace projektu do renomovaného periodika světově uznávané databáze(např. SCOPUS, nebo ISI). Tvůrčí počin vznikne s cílem přispět ke zvyšování kvality a citačního ohlasu publikačních výstupů členů řešitelského týmu.

Druhým hlavním cílem projektu je ve spolupráci se Správou CHKO Moravský kras vypracovat doporučení způsobu řízení a propagace modelového regionu a navrhnout opatření, která povedou ke zvýšení návštěvnosti CHKO Moravský kras v jarním a podzimním období. Tedy k dosažení rovnoměrnějšího rozložení návštěvnosti a snížení nadlimitní návštěvnosti v letním období, kdy kvůli překročení únosné kapacity území dochází k poškozování jeho prostředí.

Dílčími cíli projektu jsou

-        prohloubení spolupráce VŠPJ s CHKO Moravský kras a dalšími subjekty v regionu, která povede k přípravě společných projektových žádostí, zahájení dlouhodobé spolupráce ve smyslu opakovaných a navazujících výzkumů.

-        zvýšení prestiže VŠPJ v očích odborné i laické veřejnosti.

-        získávání placených zakázek pro VŠPJ na odborná témata cestovního ruchu a následný nárůst kvalitní tvůrčí a publikační činnosti, jejíž výsledky by byly pro VŠPJ uplatnitelné podle hodnotící metodiky RVVI.

-        rozvoj tvůrčích aktivit akademických pracovníků VŠPJ a tím podpoření jejich odborného růstu.

-        zvýšení zapojení studentů do tvůrčí a jiné odborné práce katedry.

Způsob, jakým se výsledky TPK promítnou do dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace, budování vědního oboru a kvality tvůrčích výstupů

Strategický význam projektu pro VŠPJ spočívá v rozvíjení výzkumné činnosti a spolupráce s aplikační sférou v oblasti cestovního ruchu (smluvní spolupráce, projekty), což se promítne do praktického rozvoje bakalářského studijního programu Cestovní ruch. Navrhovaná řešení týkající se způsobů řízení a propagace modelového regionu a opatření, která povedou ke zvýšení návštěvnosti CHKO Moravský kras v jarním a podzimním období, budou v dalších letech výzkumem ověřována. Získané údaje budou opět analyzovány a výsledky publikovány formou odborných článků.

V dalších letech je plánováno zpracování výstupů do odborné knihy typu monografie. Odborná kniha bude využita mj. jako studijní materiál oboru Cestovní ruch ve výuce „státnicových“ předmětů Marketing cestovního ruchu, Management destinace a Trvale udržitelný cestovní ruch.

Započatá spolupráce s CHKO Moravský kras se odrazí v přípravě společného projektu zaměřeného na činnost destinačního managementu v oblasti. Ve spolupráci s Domem přírody Moravského krasu budou řešeny bakalářské práce studentů VŠPJ.

Ostatní relevantní informace a komentáře

Zkušenosti hlavního žadatele - realizované projekty a aktivity KCR:

Interní grantová soutěž

 • Výzkum cestovního ruchu ve zvláště chráněném území (IGS 2012, hl. řešitel Pachrová)
 • Průzkum nabídky služeb cestovního ruchu pro osoby s handicapem (IGS 2014, hl. řešitel Šedivá Neckářová)
 • Užití shlukové analýzy pro klasifikaci potenciálu cestovního ruchu modelových regionů České republiky (IGS 2014, hl. řešitel Chalupa)
 • Marketingový průzkum cestovního ruchu v Kraji Vysočina (IGS 2015, hl. řešitel Janoušková)
 • Marketingový výzkum návštěvnosti Kraje Vysočina (IGS 2016, hl. řešitel Pachrová)
 • Analýzy regionálních disparit v cestovním ruchu (IGS 2017, hl. řešitel Janoušková)

Smluvní výzkum

 • Města v rozletu - provedení marketingového průzkumu pro město Telč (Město Telč, realizace 06/12 – 06/13)
 • Spolupráce s Krajem Vysočina – marketingový výzkum návštěvníka Kraje Vysočina (Vysočina Tourism, realizace 01/14 – 12/15)
 • Spolupráce s Krajem Vysočina – dokument Analýza potenciálu CR a míra jeho využití v Kraji Vysočina jako podklad pro tvorbu krajské Strategie rozvoje cestovního ruchu (Kraj Vysočina, realizace 01/14 – 12/14)
 • Spolupráce se Statutárním městem Jihlava – marketingový výzkum, tvorba Strategie kultury a cestovního ruchu (Statutární město Jihlava, realizace 01/16 – 12/16)

 

Vybrané publikační výstupy KCR zaměřené na řešenou problematiku:

 • LINDEROVÁ, Ivica, PACHROVÁ, Stanislava. Vztah místního obyvatelstva k rozvoji cestovního ruchu ve zvláště chráněných územích. Studia Turistica. 2012, 3, 7, s. 6-10. ISSN 1804-252X.
 • CHALUPA, Petr, PROKOP, Martin, RUX, Jaromír. Use of the Cluster Analysis for Classification of Tourism Potential. Littera Scripta. 2013, 6, 2, s. 59-68. ISSN 1805-9112.
 • PACHROVÁ, Stanislava, JANOUŠKOVÁ, Eva. The Town of Telč – A Unique Tourism Product. Editor WYRZYKOWSKI, Jerzy, MARAK, Janusz. 1. pravidelné. Wroclaw: Universtiy of Business Wroclaw, 2013, 1 sv. (482-504 s.). ISBN 978-83-937018-0-3.
 • PACHROVÁ, Stanislava. Marketingová strategie destinace. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. PACHROVÁ, Stanislava. 4. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas. 2013. s. 468-477. ISBN 978-80-87952-00-9.
 • RUX, Jaromír, CHALUPA, Petr, JANOUŠKOVÁ, Eva. Proměny potenciálu přírodních složek krajiny ve vztahu k cestovnímu ruchu v jednotlivých historických etapách. Studia Turistica. 2014, 5, 2, s. 47-55. ISSN 1804-252X.
 • CHALUPA, Petr, PROKOP, Martin, RUX, Jaromír. UŽITÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY K HODNOCENÍ POTENCIÁLU ÚZEMÍ Z HLEDISKA CESTOVNÍHO RUCHU. In Aktuální problémy cestovního ruchu. PACHROVÁ, Stanislava, DOLEŽALOVÁ, Martina, ŠÍP, Jiří. 1 elektronické. Jihlava: VŠPJ. 2014. s. 67-74. ISBN 978-80-87035-87-0.
 • CHALUPA, Petr, HÜBELOVÁ, Dana. SPECIFIKA CESTOVNÍHO RUCHU A EKONOMICKÁ SITUACE. In Aktuální problémy cestovního ruchu. PACHROVÁ, Stanislava, ŠÍP, Jiří, DOLEŽALOVÁ, Martina. 1 elektronické. Jihlava: VŠPJ. 2014. s. 61-66. ISBN 978-80-87035-87-0.
 • CHALUPA, Petr, RUX, Jaromír. INTERAKCE PŘÍRODNÍCH A SPOLEČENSKÝCH PODMÍNEK JAKO FAKTOR OVLIVŇUJÍCÍ CESTOVNÍ RUCH ČESKÉ REPUBLIKY. Logos Polytechnikos. 2014, 5, 3, s. 141-153. ISSN 1804-3682.
 • RUX, Jaromír, JANOUŠKOVÁ, Eva, CHALUPA, Petr, LINDEROVÁ, Ivica. Analýza cestovního ruchu v kraji Vysočina. In Aktuální problémy cestovního ruchu: CESTOVNÍ RUCH: VÝVOJ - ZMĚNY - PERSPEKTIVY. PACHROVÁ, Stanislava, DOLEŽALOVÁ, Martina. 1. Jihlava: VŠPJ. 2015. s. 427-435. ISBN 978-80-88064-09-1.
 • JANOUŠKOVÁ, Eva, RUX, Jaromír, CHALUPA, Petr. Krása krajiny jako součást potenciálu krajiny a faktor konkurenceschopnosti z hlediska cestovního ruchu. In Sborník příspěvků ze 7. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE. ROJÍK, Stanislav. 1. Jihlava: VŠPJ. 2015. s. 103-111. ISBN 978-80-88064-14-5.
 • JANOUŠKOVÁ, Eva, ŠEDIVÁ NECKÁŘOVÁ, Alice. Profil návštěvníka kraje Vysočina – field research. In Aktuální problémy cestovního ruchu – Místní bohatství a cestovní ruch. PACHROVÁ, Stanislava, DOLEŽALOVÁ, Martina. 1. Jihlava: VŠPJ. 2016. s. 188-197. ISBN 978-80-88064-21-3.
 • JANOUŠKOVÁ, Eva, PACHROVÁ, Stanislava, ŠEDIVÁ NECKÁŘOVÁ, Alice. Vývoj profilu návštěvníka Telče - města UNESCO. Logos Polytechnikos. 2016, 7, 3, s. 197-215. ISSN 1804-3682.
 • PACHROVÁ, Stanislava, JANOUŠKOVÁ, Eva. Profil návštěvníka jako významný nástroj destinačního managementu – příkladová studie města Jihlavy. Geografické informácie. 2016, 20, 2, s. 691-706. ISSN 1337-9453.
 • PACHROVÁ, Stanislava, JANOUŠKOVÁ, Eva. Marketing research on visitors in the region of Vysočina: Tourism Role in the Regional Economy. Cultural Tourism as a Branded Tourism Product of Cities, Towns and Regions. Theoretical Framework and European Examples. Editor Jerzy Wyrzykowski, Janusz Marak and Sylwia Toczek-Werner. 1st . Wroclaw: University of Business in Wroclaw, 2016, 1 sv. (136-153 s.). ISBN 978-83-937018-8-9.
 • PACHROVÁ, Stanislava, JANOUŠKOVÁ, Eva, ŠEDIVÁ NECKÁŘOVÁ, Alice. Marketingový výzkum návštěvnosti - významný nástroj destinačního managementu.: Příklad Kraje Vysočina. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2017, 1 sv. (150 s.). ISBN 978-80-7204-948-6.

 

Zdroje:

 • FORET, Miroslav. 2008. Marketingový průzkum: poznáváme svoje zákazníky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2183-2.
 • KOTLER, Philip, John T. BOWEN and James C. MAKENS. 2010. Marketing for Hospitality and Tourism. 5th ed. Boston: Pearson, 2010. ISBN 978-0-13-245313-4.
 • MACHKOVÁ, Hana. 2015. Mezinárodní marketing: strategické trendy a příklady z praxe. Praha: Grada, 2015. Expert (Grada). ISBN 978 – 80-247-5366-9.
 • GOELDNER, Charles R. a J. R. Brent RITCHIE. 2014. Cestovní ruch: principy, příklady, trendy. Brno: BizBooks, 2014. ISBN 978-80-265-0298-2.
 • Správa CHKO Moravský kras. Charakteristika oblasti. [online]. Správa CHKO Moravský kras: ©2018 [cit. 6.2.2018]. Dostupné z: http://moravskykras.ochranaprirody.cz/

Vedoucí projektu: RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.

Celková částka: 134000 CZK

Dotační titul: jiné

Partneři: Správa CHKO Moravský kras

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá