Vizitka akademického pracovníka

Fotografie Jméno a příjmení RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Katedra cestovního ruchu
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 191
E-mail eva.janouskova@vspj.cz
Místnost 2N090

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
úterý
09:45 - 11:15 Konzultace ke studijním problémům, které souvisejí se studovaným oborem Cestovní ruch (průběh studia, SZZ). Dále k předmětům Geografie cestovního ruchu 1 a Geografie cestovního ruchu 2. Po předchozí dohodě je možný i jiný termín konzultace.

Publikační činnost

Článek v databázi Web of Science

2016

JANOUŠKOVÁ Eva. Profil návštěvníka jako významný nástroj destinačního managementu – příkladová studie města Jihlavy. Geografické informácie, 2016, 20, 2, s. 691-706. ISSN 1337-9453.

2014

JANOUŠKOVÁ Eva. VÝZNAM TERÉNNÍ VÝUKOVÉ PRAXE PŘI PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ V CESTOVNÍM RUCHU. Geografické informácie, 2014, 18, 1, s. 82-92. ISSN 1337-9453.

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2017

JANOUŠKOVÁ Eva. Návrh Katedry cestovního ruchu VŠP Jihlava na úpravu právních podmínek pro výkon činnosti průvodce. Studia Turistica, 2017, 8, mimořádné, s. 33-37. ISSN 1804-252X.

2016

JANOUŠKOVÁ Eva. Vývoj profilu návštěvníka Telče - města UNESCO. Logos Polytechnikos, 2016, 7, 3, s. 197-215. ISSN 1804-3682.
JANOUŠKOVÁ Eva. Místní bohatství a cestovní ruch tématem 11. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu v Jihlavě. COT business, 2016, ., 4, s. 10-11. ISSN .

2015

JANOUŠKOVÁ Eva. Šetrné formy cestovního ruchu na Kubě. Logos Polytechnikos, 2015, 6, 3, s. 33-50. ISSN 1804-3682.
JANOUŠKOVÁ Eva. Potenciál cestovního ruchu antropogenních složek krajiny v České republice. Geografické informácie, 2015, 19, 2, s. 117-126. ISSN .
JANOUŠKOVÁ Eva. Recenze knihy INDIVIDUÁLNÍ A MASOVÁ REKREACE V OKOLÍ VELKÝCH INDUSTRIÁLNÍCH MĚST V 19.- 21. STOLETÍ. Studia Turistica, 2015, 6, 2, s. 90-93. ISSN 1804-252X.
JANOUŠKOVÁ Eva. Vývoj cestovního ruchu, znaky a perspektivy moderního masového turismu. Studia Turistica, 2015, 6, 1, s. 40-48. ISSN 1804-252X.

2014

JANOUŠKOVÁ Eva. Výměnný pobyt studentů a akademických pracovníků Užhorodské národní univerzity na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Studia Turistica, 2014, 5, 1, s. 91-92. ISSN 1804-252X.
JANOUŠKOVÁ Eva. SELECTED RISK FACTORS OF GEOGRAPHICAL ENVIRONMENT AND ITS IMPACT ON TOURISM. Logos Polytechnikos, 2014, 5, 3, s. 101-116. ISSN 1804-3682.
JANOUŠKOVÁ Eva. Studenti oboru cestovní ruch VŠPJ navštívili již podruhé Zakarpatskou Ukrajinu. Studia Turistica, 2014, 5, 2, s. 75-77. ISSN 1804-252X.
JANOUŠKOVÁ Eva. EKONOMICKÝ VÝVOJ, SPECIFIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE. Acta facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitas Prešoviensis, 2014, 56, 1, s. 5-18. ISSN 1336-6149.
JANOUŠKOVÁ Eva. Proměny potenciálu přírodních složek krajiny ve vztahu k cestovnímu ruchu v jednotlivých historických etapách. Studia Turistica, 2014, 5, 2, s. 47-55. ISSN 1804-252X.

2013

JANOUŠKOVÁ Eva. Přínos klíčových aktivit projektu „Komplexní inovace oboru cestovní ruch“ na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Geografické informácie, 2013, 17, 2, s. 60-68. ISSN 1337-9453.
JANOUŠKOVÁ Eva. Komplexní inovace výuky oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava.. Studia Turistica, 2013, 4, 2, s. 60-68. ISSN 1804-252X.
JANOUŠKOVÁ Eva. Cestovní ruch - destinace - regionální rozvoj. COT BUSINESS, 2013, ., 4, s. 68-69. ISSN 1212-4281.

2012

JANOUŠKOVÁ Eva. Rozvoj cestovního ruchu v Mikroregionu Telčsko. Geografické informácie, 2012, 16, 1, s. 142-151. ISSN 1337-9453.
JANOUŠKOVÁ Eva. Naděje českých průvodců?. Online časopis Studia Turistica, 2012, 3, 2, s. 61-67. ISSN 1804-252X.
JANOUŠKOVÁ Eva. Aktuální problémy průvodcovské činnosti v cestovním ruchu v České republice. COT Business, 2012, ., 10, s. 66-67. ISSN 12124281.
JANOUŠKOVÁ Eva. Spolupráce Katedry cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické Jihlava s Mikroregionem Telčsko a městem Telč. Online časopis Studia Turistica, 2012, 3, 2, s. 112-115. ISSN 1804-252X.
JANOUŠKOVÁ Eva. .: Podíl terénní praxe na tvorbě geografické gramotnosti pracovníka v cestovním ruchu. LOGOS POLYTECHNIKOS, 2012, III, 2, s. 9-16. ISSN 1804-3682.

2010

JANOUŠKOVÁ Eva. Turistické regiony – možnosti využití rozmanitých výukových metod při vysokoškolské výuce tématu v předmětu Geografie cestovního ruchu.. Geografické informácie, 2010, 14, 1, s. 93-99. ISSN 1337-9453.
JANOUŠKOVÁ Eva. Monitoring trhu práce v cestovním ruchu – kvantitativní výzkum. Studia Turistica, 2010, 1. pravidelný, 1. pravidelný, s. 54-62. ISSN 1804252X.

2009

JANOUŠKOVÁ Eva. Vztah úrovně didaktické vybavenosti a míry obtížnosti textu současných učebnic. Pedagogická orientace, 2009, 19. ročník, 1. pravidelné, s. 56-72. ISSN 12114669.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2016

JANOUŠKOVÁ Eva. Profil návštěvníka kraje Vysočina – field research. In Aktuální problémy cestovního ruchu – Místní bohatství a cestovní ruch. Jihlava: VŠPJ. s. 188-197. ISBN 978-80-88064-21-3.

2015

JANOUŠKOVÁ Eva. Analýza cestovního ruchu v kraji Vysočina. In Aktuální problémy cestovního ruchu. Jihlava: VŠPJ. s. 427-435. ISBN 978-80-88064-09-1.

2014

JANOUŠKOVÁ Eva. Podpora lepší uplatnitelnosti na trhu práce absolventů bakalářského studia oboru Cestovní ruch. In Aktuální problémy cestovního ruchu. Jihlava: VŠPJ. s. 86-91. ISBN 978-80-87035-87-0.

2011

JANOUŠKOVÁ Eva. Geografie cestovního ruchu – ideální prostor pro studium problematiky rekreačního využívání přírodního prostředí na VŠ. In Rekreace a ochrana přírody – ruku v ruce?. Brno: Mendelova univerzita v Brně. s. 56-59. ISBN 978-80-7375-507-2.

Ostatní články ve sbornících

2015

JANOUŠKOVÁ Eva. Krása krajiny jako součást potenciálu krajiny a faktor konkurenceschopnosti z hlediska cestovního ruchu. In Sborník příspěvků ze 7. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE. Jihlava: VŠPJ. s. 103-111. ISBN 978-80-88064-14-5.
JANOUŠKOVÁ Eva. Volný čas jako základní předpoklad masového turismu. In Turizmus ako výnimočná multidisciplinárna sféra. Prešov: Bookman, s.r.o.. s. 112-124. ISBN 978-80-8165-101-4.

2012

JANOUŠKOVÁ Eva. O projektu „Spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu“. In Aktuální problémy cestovního ruchu „Nové trendy a technologie v cestovním ruchu“. Jihlava: VŠPJ. s. 7-11. ISBN 978-80-87035-56-6.
JANOUŠKOVÁ Eva. Možnosti spolupráce akademické sféry, veřejné správy a dalších subjektů při rozvoji regionu – modelový příklad spolupráce Katedry cestovního ruchu VŠPJ s Mikroregionem Telčsko a městem Telč.. In Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu.. Jihlava: VŠPJ. s. 96-101. ISBN 978-80-87035-60-3.
JANOUŠKOVÁ Eva. Význam mezinárodní spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu. In Folia Turistica 2. Banská Bystrica: UMB, Ekonomická fakulta. s. 126-131. ISBN 978-80-557-0351-0.

2011

JANOUŠKOVÁ Eva. Společný projekt „Spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu“ VŠP Jihlava a FHWien ve třetím roce realizace. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Výzkum a praxe.. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze. s. 97-103. ISBN 978-80-87411-15-5.
JANOUŠKOVÁ Eva. Geografie cestovního ruchu - oborově povinný předmět v bakalářském studiu oboru Cestovní ruch a role jeho učitele jako experta. In 2. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu.. Brno: ESF MU. s. 34-38. ISBN 978-80-210-5728-9.
JANOUŠKOVÁ Eva. Ekonomické problémy, regionální rozvoj a cestovní ruch – spojené nádoby. In Regionální rozvoj a cestovní ruch. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. s. 60-72. ISBN 978-80-87035-44-3.

2010

JANOUŠKOVÁ Eva. Inovace oboru Cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání dnes a zítra. Praha: Vysoká škola hotelová Praha. s. 61-67. ISBN 9788087411063.
JANOUŠKOVÁ Eva. Výzkumné aktivity studentů oboru Cestovní ruch Vysoké školy polytechnické Jihlava. In 1. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Brno: ESF MU Brno. s. 69-73. ISBN 978-80-2105-372-4.
JANOUŠKOVÁ Eva. Projekt spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu. In Aktuální problémy cestovního ruchu - kulturní cestovní ruch. Jihlava: VŠPJ. s. 157-159. ISBN 9788087035313.
JANOUŠKOVÁ Eva. Asociace pro vzdělávání v cestovním ruchu a časopis Studia turistica. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání dnes a zítra. Praha: Vysoká škola hotelová Praha. s. 225-229. ISBN 9788087411063.
JANOUŠKOVÁ Eva. Asociace pro vzdělávání v cestovním ruchu a časopis Studia Turistica. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání dnes a zítra. Praha: Vysoká škola hotelová Praha. s. 225-229. ISBN 9788087411063.

Odborná kniha

2017

JANOUŠKOVÁ Eva. Marketingový výzkum návštěvnosti - významný nástroj destinačního managementu: Příklad Kraje Vysočina. Tištěná verze „print“. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2017. ISBN 978-80-7204-948-6.

Ostatní knihy a učební texty

2016

JANOUŠKOVÁ Eva. Marketing research on visitors in the region of Vysočina. Wroclaw: University of Business in Wroclaw, 2016. ISBN 978-83-937018-8-9.

2013

JANOUŠKOVÁ Eva. Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch. Jihlava: VŠPJ, 2013. ISBN 978-80-87035-81-8.
JANOUŠKOVÁ Eva. The Town of Telč – A Unique Tourism Product. Wroclaw: Universtiy of Business Wroclaw, 2013. ISBN 978-83-937018-0-3.

Projekty

Interní grantová soutěž

Analýzy regionálních disparit v cestovním ruchu

Upravit 09. 01. 2017 - 31. 12. 2017

Měřitelné cíle a jejich stručné charakteristiky

Projekt navazuje na realizovaný projekt IGS v roce 2016 „Marketingový výzkum návštěvnosti Kraje Vysočina“, jehož hlavním cílem bylo zpracovat, analyzovat a vyhodnotit získaná primární data VŠPJ z marketingového průzkumu návštěvníků turistických atraktivit Kraje Vysočina. Průzkum byl proveden Katedrou cestovního ruchu v letech 2014 – 2015 na žádost KÚ Kraje Vysočina a ve spolupráci s příspěvkovou organizací Vysočina Tourism. Byly získány údaje z více než 4000 vyplněných dotazníků.

Výsledky dotazníkového průzkumu se staly podkladem pro tvorbu Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025 (dále také Strategie). Výstupem projektu IGS z roku 2016 je odborná kniha, která přináší souhrnné analýzy za celý Kraj Vysočina.

Cílem navrhovaného projektu je provést další hlubší analýzy dat se zaměřením na regionální disparity v cestovním ruchu v rámci Kraje Vysočina. Regionální disparity lze obecně vymezit jako rozdíly mezi ekonomickým výkonem regionů, které ovlivňují životní úroveň rezidentů. Často jsou chápány jako negativní jev. Konečným důsledkem nevyváženého rozvoje území je nárůst rozdílů mezi kvalitou života v jednotlivých územích či mezi jejich obyvateli. Regionální disparity mohou být ale definovány také jako jev pozitivní – ve smyslu silných stránek regionu, na nichž je založena jeho konkurenceschopnost a rozvoj. Snižování regionálních rozdílů je jedním z hlavních cílů regionální politiky. Aktivity cestovního ruchu mají právě pro oblasti Kraje Vysočina velký význam. V řadě případů je cestovní ruch jednou z hlavních ekonomicky udržitelných aktivit dané oblasti. Výstupy projektu budou dalším podkladem využitelným při organizaci a řízení cestovního ruchu v Kraji Vysočina a bude tak pokračovat spolupráce, která započala při tvorbě Strategie mezi VŠPJ a Krajským úřadem Kraje Vysočina v roce 2014. Z výše uvedených důvodů je členem řešitelského týmu ředitel krajské příspěvkové organizace Vysočina Tourism.

Výsledky analýz budou následně publikovány tak, aby publikační výstup byl pro VŠPJ uplatnitelný v Rejstříku informací o výsledcích (metodika RIV 17+). Tvůrčí počin vznikne s cílem přispět ke zvyšování kvality a citačního ohlasu publikačních výstupů členů řešitelského týmu.

K hlavním cílům projektu patří pedagogické využití dosažených výsledků. Zvládnutí problematiky regionálních disparit v cestovním ruchu je součástí dovedností a schopností absolventa bakalářského studijního oboru Cestovní ruch ve studijním programu Ekonomika a management. Řešení regionálních disparit je zařazeno ve více odborných předmětech doporučeného studijního plánu: Plánování a regionální rozvoj cestovního ruchu, Trvale udržitelný cestovní ruch, Marketing cestovního ruchu, Geografie cestovního ruchu, Management destinace, Cestovní ruch 1 a 2. Zde se ve výuce velmi dobře uplatní aktuální data a modelové příklady regionálních disparit v cestovním ruchu v Kraji Vysočina, které budou výsledkem analýz projektu.

 

Další dílčí cíle:

Prohloubení spolupráce se samosprávou Kraje Vysočina. KÚ Kraje Vysočina má velký zájem o pokračování započaté spolupráce s VŠPJ v oblasti cestovního ruchu, především v souvislosti s tvorbou krajské strategie cestovního ruchu.                                                  

Problematika regionálních disparit v cestovním ruchu není prozatím v ČR dostatečně řešena. Pro kvalitní zpracování odborného textu bude do knihovny VŠPJ nezbytný nákup zahraniční literatury, která následně poskytne i odpovídající zdroj informací pro výuku odborných předmětů.

Rozvoj tvůrčích aktivit akademických pracovníků VŠPJ v mezioborových vědecko-výzkumných týmech, a tím podpoření odborného růstu akademických pracovníků VŠPJ.

Zvýšení zapojení studentů do tvůrčí a jiné odborné práce kateder VŠPJ.

 

Popis plánovaných aktivit projektu včetně časového plánu:

- Do 30. 3. 2017 bude provedena literární rešerše, příprava dat z marketingového průzkumu a sběr dalších potřebných dat.

- Do 31. 5. 2017 budou dokončeny veškeré analýzy dat.

- Do 31. 8. 2017 bude vytvořen výstup ve formě odborného článku a odeslán k tisku do renomovaného periodika světově uznávané databáze.

- Průběžně v době trvání projektu i po ukončení budou výsledky prezentovány na odborných mezinárodních konferencích zaměřených na problematiku cestovního ruchu a regionálního rozvoje.

 

Složení řešitelského týmu a způsob zapojení členů do plánovaných aktivit:

RNDr. Eva Janoušková, Ph.D. – Katedra cestovního ruchu, navrhovatel a hlavní řešitel (koordinace aktivit projektu, odborník v problematice geografie cestovního ruchu a regionálních disparit, zkušenosti s marketingovými průzkumy a statistickým vyhodnocením výsledků – matematické vzdělání).

RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. – Katedra cestovního ruchu, spoluřešitel - odborný specialista (odborník na cestovní ruch, především v oblasti trvale udržitelného cestovního ruchu, zkušenosti s marketingovými průzkumy, analýzami primárních dat i tvorbou závěrečných zpráv z marketingových výzkumů, zkušenosti s editorstvím publikací uznatelných podle RVVI).

Ing. Tomáš Čihák – ředitel příspěvkové organizace Vysočina Tourism a externí pracovník Katedry cestovního ruchu, spoluřešitel - odborný specialista (odborné konzultace směřující k využitelnosti výsledků analýz v praxi).

RNDr. Jitka Ryšková – Katedra jazyků, spoluřešitel - odborný specialista (spolupráce při statistickém vyhodnocení dat – matematické vzdělání, garance odborné úrovně anglické verze výstupů projektu).

Dva studenti oboru Cestovní ruch – spolupráce při zpracování dat a jejich analýzách.


Příklady relevantních odborných aktivit členů projektového týmu z Katedry cestovního ruchu (KCR):

V letech 2012 a 2013 realizovala KCR VŠPJ pro město Telč marketingový průzkum cestovního ruchu a jeho vyhodnocení. Průzkum byl proveden jako zakázka v rámci projektu "Städte im Aufschwung - Města v rozletu": www.mesta-v-rozletu.eu . Závěrečná zpráva Marketingový průzkum cestovního ruchu v Telči 2012 – 2013 je k nahlédnutí na: http://www.telc.eu/fotogalerie/files/marketingovy-pruzkum-cestovniho-ruchu-v-telci-2012-2013-pdf-1.pdf

V roce 2014 vypracoval tým odborníků KCR VŠPJ analýzu potenciálu cestovního ruchu v Kraji Vysočina, která je podkladem pro tvorbu strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji. Dokument pod názvem Analýza potenciálu cestovního ruchu v Kraji Vysočina a míra jeho využití je k nahlédnutí na: http://www.kr-vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4062758

V roce 2016 spolupracoval tým odborníků KCR VŠPJ s Odborem školství, kultury a tělovýchovy Magistrátu města Jihlavy na přípravě Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch města Jihlavy. Výstupem této spolupráce je závěrečná zpráva Hodnocení potenciálu cestovního ruchu, výzkum návštěvnosti a výzkum postojů místního obyvatelstva k cestovnímu ruchu na území města Jihlavy. Zpráva je dostupná zde: https://kcr.vspj.cz/dalsi-sluzby-katedry/odborna-cinnost-pro-aplikacni-sferu 

 

Popis plánovaných výstupů v podobě publikací, inovací, prototypů, spoluprací či jiných měřitelných výsledků

- Zpracování odborného článku a odeslání k tisku do renomovaného periodika světově uznávané databáze (např. SCOPUS, nebo ISI)

- Během projektu budou výsledky prezentovány na dvou mezinárodních evropských konferencích zaměřených na problematiku cestovního ruchu a regionálního rozvoje

 

Způsob naplňování zvolených oblastí

a) Vědecká práce, vedoucí k excelentním odborným výsledkům

Výstupem bude odborný článek, který bude splňovat všechny standardní požadavky a nároky na článek v odborném periodiku, který je obsažen např. v databázi SCOPUS.

b) Podpora mezioborových vědecko-výzkumných týmů, sdružujících tvůrčí potenciál dvou a více kateder:

Statistické vyhodnocení a tvorba odborného článku bude provedena ve spolupráci se zástupcem Katedry jazyků, který je současně vysokoškolsky vzdělaným matematikem.

Členem týmu je ředitel krajské příspěvkové organizace Vysočina Tourism, na jejíž žádost byl marketingový průzkum realizován.

c) Zvýšení účinnosti nebo kvality pedagogické práce:

Akademičtí pracovníci - členové týmu budou mít příležitost podílet se na výstupech, které budou využitelné v praxi a prohloubí si své odborné dovednosti. Dále budou všichni vyučující oboru Cestovní ruch moci využít aktuální data ve výuce odborných předmětů a také při vedení závěrečných prací studentů.

d) Inovace studijních programů, oborů nebo předmětů:

Výstupy projektu budou aplikovány ve výuce odborných předmětů Plánování a regionální rozvoj cestovního ruchu, Trvale udržitelný cestovní ruch, Marketing cestovního ruchu, Geografie cestovního ruchu, Management destinace i v dalších odborných předmětech.

e) Řízení tvůrčí a odborné práce studentů:

V řešitelském týmu budou dva studenti oboru Cestovní ruch. Budou mít příležitost podílet se na přípravě odborných podkladů pro vědeckou publikaci a na praktickém statistickém vyhodnocení získaných dat.

 

Vedoucí projektu: RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.

Celková částka: 55900 CZK

Dotační titul: Interní grantová soutěž

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá