Vizitka zaměstnance

Fotografie Jméno a příjmení RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Funkce Vedoucí katedry
Pracoviště Katedra cestovního ruchu
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 191
E-mail eva.janouskova@vspj.cz
Místnost 2N090

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
úterý
10:40 - 12:00 Konzultace ke studijním problémům, které souvisejí se studovaným oborem Cestovní ruch (průběh studia, SZZ). Dále k předmětům Geografie cestovního ruchu 1 a Geografie cestovního ruchu 2. Po předchozí dohodě je možný i jiný termín konzultace.

Publikační činnost

článek v recenzovaném periodiku světově uznávané databáze

Název
PACHROVÁ, Stanislava, JANOUŠKOVÁ, Eva. Profil návštěvníka jako významný nástroj destinačního managementu – příkladová studie města Jihlavy. Geografické informácie. 2016, 20, 2, s. 691-706. ISSN 1337-9453. Dostupný z WWW: <http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/index.php/publikacie/publ/geograficke-informacie/22-obsahy-gi/328-rocnik-20-cislo-1-2016-2>.
JANOUŠKOVÁ, Eva, PACHROVÁ, Stanislava. VÝZNAM TERÉNNÍ VÝUKOVÉ PRAXE PŘI PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ V CESTOVNÍM RUCHU. Geografické informácie. 2014, 18, 1, s. 82-92. ISSN 1337-9453.

odborná monografie

Název
PACHROVÁ, Stanislava, JANOUŠKOVÁ, Eva, ŠEDIVÁ NECKÁŘOVÁ, Alice. Marketingový výzkum návštěvnosti - významný nástroj destinačního managementu.: Příklad Kraje Vysočina. první .. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2017, 1 sv. (150 s.). ISBN 978-80-7204-948-6.
PACHROVÁ, Stanislava, JANOUŠKOVÁ, Eva. Marketing research on visitors in the region of Vysočina: Tourism Role in the Regional Economy. Cultural Tourism as a Branded Tourism Product of Cities, Towns and Regions. Theoretical Framework and European Examples. Editor Jerzy Wyrzykowski, Janusz Marak and Sylwia Toczek-Werner. 1st .. Wroclaw: University of Business in Wroclaw, 2016, 1 sv. (136-153 s.). ISBN 978-83-937018-8-9.
PACHROVÁ, Stanislava, JANOUŠKOVÁ, Eva. The Town of Telč – A Unique Tourism Product. Editor WYRZYKOWSKI, Jerzy, MARAK, Janusz. 1. pravidelné. Wroclaw: Universtiy of Business Wroclaw, 2013, 1 sv. (482-504 s.). ISBN 978-83-937018-0-3.

příspěvky do sborníku

Název
JANOUŠKOVÁ, Eva, ŠEDIVÁ NECKÁŘOVÁ, Alice. Profil návštěvníka kraje Vysočina – field research. In Aktuální problémy cestovního ruchu – Místní bohatství a cestovní ruch. PACHROVÁ, Stanislava, DOLEŽALOVÁ, Martina. 1 .. Jihlava: VŠPJ. 2016. s. 188-197. ISBN 978-80-88064-21-3. Dostupný z WWW: <https://kcr.vspj.cz/historie-konferenci-kcr/konference-aktualni-problemy-cestovniho-ruchu-2016>.
JANOUŠKOVÁ, Eva, RUX, Jaromír, CHALUPA, Petr. Krása krajiny jako součást potenciálu krajiny a faktor konkurenceschopnosti z hlediska cestovního ruchu. In Sborník příspěvků ze 7. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE. ROJÍK, Stanislav. 1 .. Jihlava: VŠPJ. 2015. s. 103-111. ISBN 978-80-88064-14-5.
RUX, Jaromír, JANOUŠKOVÁ, Eva, CHALUPA, Petr, LINDEROVÁ, Ivica. Analýza cestovního ruchu v kraji Vysočina. In Aktuální problémy cestovního ruchu: CESTOVNÍ RUCH: VÝVOJ - ZMĚNY - PERSPEKTIVY. PACHROVÁ, Stanislava, DOLEŽALOVÁ, Martina. 1 .. Jihlava: VŠPJ. 2015. s. 427-435. ISBN 978-80-88064-09-1. Dostupný z WWW: <https://kcr.vspj.cz/historie-konferenci-kcr/konference-aktualni-problemy-cestovniho-ruchu-2015>.
RUX, Jaromír, CHALUPA, Petr, JANOUŠKOVÁ, Eva. Volný čas jako základní předpoklad masového turismu. In Turizmus ako výnimočná multidisciplinárna sféra: ZBORNÍK VEDECKÝCH PRÍSPEVKOV Pri príležitosti 20.výročia vysokoškolskej prípravy odborníkov pre cestovný ruch v Prešove. MATUŠÍKOVÁ, Daniela. 1 .. Prešov: Bookman, s.r.o.. 2015. s. 112-124. ISBN 978-80-8165-101-4.
JANOUŠKOVÁ, Eva. Podpora lepší uplatnitelnosti na trhu práce absolventů bakalářského studia oboru Cestovní ruch. In Aktuální problémy cestovního ruchu: Cestovní ruch a jeho dopady na společnost. PACHROVÁ, Stanislava, DOLEŽALOVÁ, Martina, ŠÍP, Jiří. 1 .. Jihlava: VŠPJ. 2014. s. 86-91. ISBN 978-80-87035-87-0. Dostupný z WWW: <https://kcr.vspj.cz/konference-aktualni-problemy-cestovniho-ruchu-2014>.
JANOUŠKOVÁ, Eva. Význam mezinárodní spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu. In Folia Turistica 2. GÚČIK, Marian. 1. pravidelné. Banská Bystrica: UMB, Ekonomická fakulta. 2012. s. 126-131. ISBN 978-80-557-0351-0.
JANOUŠKOVÁ, Eva, RUX, Jaromír. Možnosti spolupráce akademické sféry, veřejné správy a dalších subjektů při rozvoji regionu – modelový příklad spolupráce Katedry cestovního ruchu VŠPJ s Mikroregionem Telčsko a městem Telč.. In Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu.: Sborník z konference. MĚRTLOVÁ, Libuše. 1. pravidelné. Jihlava: VŠPJ. 2012. s. 96-101. ISBN 978-80-87035-60-3.
JANOUŠKOVÁ, Eva. O projektu „Spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu“. In Aktuální problémy cestovního ruchu „Nové trendy a technologie v cestovním ruchu“: Sborník z mezinárodní konference.. RUX, Jaromír, ŠÍP, Jiří. 1. pravidelné. Jihlava: VŠPJ. 2012. s. 7-11. ISBN 978-80-87035-56-6.
JANOUŠKOVÁ, Eva, CHALUPA, Petr. Geografie cestovního ruchu - oborově povinný předmět v bakalářském studiu oboru Cestovní ruch a role jeho učitele jako experta. In 2. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu.: Sborník příspěvků. Pavlov, 15. – 16. září 2011. HOLEŠÍNSKÁ, Andrea. 1 pravidelné [CD-ROM]. Brno: ESF MU. 2011. s. 34-38. ISBN 978-80-210-5728-9.
CHALUPA, Petr, JANOUŠKOVÁ, Eva. Ekonomické problémy, regionální rozvoj a cestovní ruch – spojené nádoby. In Regionální rozvoj a cestovní ruch. VŠPJ. 1. elektronické. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. 2011. s. 60-72. ISBN 978-80-87035-44-3.
JANOUŠKOVÁ, Eva, PACHROVÁ, Stanislava. Společný projekt „Spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu“ VŠP Jihlava a FHWien ve třetím roce realizace. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Výzkum a praxe.. CHROMÝ, Jan, KALABISOVÁ, Jana. 1 pravidelné. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze. 2011. s. 97-103. ISBN 978-80-87411-15-5.
JANOUŠKOVÁ, Eva. Geografie cestovního ruchu – ideální prostor pro studium problematiky rekreačního využívání přírodního prostředí na VŠ. In Rekreace a ochrana přírody – ruku v ruce?. FIALOVÁ, Jitka. 1. .. Brno: Mendelova univerzita v Brně. 2011. s. 56-59. ISBN 978-80-7375-507-2.
JANOUŠKOVÁ, Eva. Inovace oboru Cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání dnes a zítra. NOSEK, Jan. 1. vyd. Praha: Vysoká škola hotelová Praha. 2010. s. 61-67. ISBN 9788087411063.
JANOUŠKOVÁ, Eva. Asociace pro vzdělávání v cestovním ruchu a časopis Studia Turistica. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání dnes a zítra. NOSEK, Jan. 1. vyd. Praha: Vysoká škola hotelová Praha. 2010. s. 225-229. ISBN 9788087411063.
JANOUŠKOVÁ, Eva. Asociace pro vzdělávání v cestovním ruchu a časopis Studia turistica. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání dnes a zítra: Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní vědecké konference. NOSEK, Jan. 1. vyd. Praha: Vysoká škola hotelová Praha. 2010. s. 225-229. ISBN 9788087411063.
PACHROVÁ, Stanislava, JANOUŠKOVÁ, Eva. Projekt spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu. In Aktuální problémy cestovního ruchu - kulturní cestovní ruch: Sborník z mezinárodní konference. . 1. vyd. Jihlava: VŠPJ. 2010. s. 157-159. ISBN 9788087035313.
JANOUŠKOVÁ, Eva. Výzkumné aktivity studentů oboru Cestovní ruch Vysoké školy polytechnické Jihlava. In 1. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. ANDREA, Holešinská. 1. pravidelné. Brno: ESF MU Brno. 2010. s. 69-73. ISBN 978-80-2105-372-4.

stať v recenzovaném periodiku

Název
JANOUŠKOVÁ, Eva, PACHROVÁ, Stanislava, ŠEDIVÁ NECKÁŘOVÁ, Alice. Vývoj profilu návštěvníka Telče - města UNESCO. Logos Polytechnikos. 2016, 7, 3, s. 197-215. ISSN 1804-3682. Dostupný z WWW: <https://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/logos-polytechnikos>.
JANOUŠKOVÁ, Eva, ŠMÍDOVÁ, Vendula. Šetrné formy cestovního ruchu na Kubě. Logos Polytechnikos. 2015, 6, 3, s. 33-50. ISSN 1804-3682. Dostupný z WWW: <https://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/logos-polytechnikos>.
JANOUŠKOVÁ, Eva, CHALUPA, Petr. SELECTED RISK FACTORS OF GEOGRAPHICAL ENVIRONMENT AND ITS IMPACT ON TOURISM. Logos Polytechnikos. 2014, 5, 3, s. 101-116. ISSN 1804-3682. Dostupný z WWW: <https://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/logos-polytechnikos>.
JANOUŠKOVÁ, Eva. Rozvoj cestovního ruchu v Mikroregionu Telčsko. Geografické informácie. 2012, 16, 1, s. 142-151. ISSN 1337-9453.
JANOUŠKOVÁ, Eva, CHALUPA, Petr. .: Podíl terénní praxe na tvorbě geografické gramotnosti pracovníka v cestovním ruchu. LOGOS POLYTECHNIKOS. 2012, III, 2, s. 9-16. ISSN 1804-3682.
JANOUŠKOVÁ, Eva. Monitoring trhu práce v cestovním ruchu – kvantitativní výzkum. Studia Turistica. 2010, 1. pravidelný, 1. pravidelný, s. 54-62. ISSN 1804252X. Dostupný z WWW: <http://www.vspj.cz/studia_turistica/>.
JANOUŠKOVÁ, Eva. Turistické regiony – možnosti využití rozmanitých výukových metod při vysokoškolské výuce tématu v předmětu Geografie cestovního ruchu.. Geografické informácie. 2010, 14, 1, s. 93-99. ISSN 1337-9453.
JANOUŠKOVÁ, Eva. Vztah úrovně didaktické vybavenosti a míry obtížnosti textu současných učebnic. Pedagogická orientace. 2009, 19. ročník, 1. pravidelné, s. 56-72. ISSN 12114669. Dostupný z WWW: <http://www.ped.muni.cz/pedor/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=105>.

stať v odborném recenzovaném periodiku mimo uznávané databáze a mimo pozitivní seznam RIV

Název
JANOUŠKOVÁ, Eva, CHALUPA, Petr, RUX, Jaromír. Návrh Katedry cestovního ruchu VŠP Jihlava na úpravu právních podmínek pro výkon činnosti průvodce. Studia Turistica. 2017, 8, mimořádné, s. 33-37. ISSN 1804-252X. Dostupný z WWW: <https://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/studia-turistica>.
JANOUŠKOVÁ, Eva. Místní bohatství a cestovní ruch tématem 11. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu v Jihlavě. COT business: Časopis pro profesionály v cestovním ruchu. 2016, ., 4, s. 10-11. Dostupný z WWW: <http://www.cotmedia.cz/cot-business/#online>.
RUX, Jaromír, CHALUPA, Petr, JANOUŠKOVÁ, Eva. Recenze knihy INDIVIDUÁLNÍ A MASOVÁ REKREACE V OKOLÍ VELKÝCH INDUSTRIÁLNÍCH MĚST V 19.- 21. STOLETÍ. Studia Turistica. 2015, 6, 2, s. 90-93. ISSN 1804-252X. Dostupný z WWW: <https://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/studia-turistica>.
RUX, Jaromír, JANOUŠKOVÁ, Eva, CHALUPA, Petr. Potenciál cestovního ruchu antropogenních složek krajiny v České republice. Geografické informácie. 2015, 19, 2, s. 117-126.
RUX, Jaromír, CHALUPA, Petr, JANOUŠKOVÁ, Eva. Vývoj cestovního ruchu, znaky a perspektivy moderního masového turismu. Studia Turistica. 2015, 6, 1, s. 40-48. ISSN 1804-252X. Dostupný z WWW: <https://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/studia-turistica>.
JANOUŠKOVÁ, Eva. Studenti oboru cestovní ruch VŠPJ navštívili již podruhé Zakarpatskou Ukrajinu. Studia Turistica. 2014, 5, 2, s. 75-77. ISSN 1804-252X. Dostupný z WWW: <https://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/studia-turistica>.
RUX, Jaromír, CHALUPA, Petr, JANOUŠKOVÁ, Eva. Proměny potenciálu přírodních složek krajiny ve vztahu k cestovnímu ruchu v jednotlivých historických etapách. Studia Turistica. 2014, 5, 2, s. 47-55. ISSN 1804-252X. Dostupný z WWW: <https://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/studia-turistica>.
JANOUŠKOVÁ, Eva. Výměnný pobyt studentů a akademických pracovníků Užhorodské národní univerzity na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Studia Turistica. 2014, 5, 1, s. 91-92. ISSN 1804-252X. Dostupný z WWW: <https://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/studia-turistica>.
CHALUPA, Petr, JANOUŠKOVÁ, Eva. EKONOMICKÝ VÝVOJ, SPECIFIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE. Acta facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitas Prešoviensis: Prírodné vedy, Folia geographica. 2014, 56, 1, s. 5-18. ISSN 1336-6149. Dostupný z WWW: <unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/geografia/folia/56-1>.
JANOUŠKOVÁ, Eva. Přínos klíčových aktivit projektu „Komplexní inovace oboru cestovní ruch“ na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Geografické informácie. 2013, 17, 2, s. 60-68. ISSN 1337-9453.
JANOUŠKOVÁ, Eva. Komplexní inovace výuky oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava.: Klíčové aktivity úspěšně pokračují druhý akademický rok po ukončení projektu.. Studia Turistica. 2013, 4, 2, s. 60-68. ISSN 1804-252X.
JANOUŠKOVÁ, Eva, PACHROVÁ, Stanislava. Cestovní ruch - destinace - regionální rozvoj. COT BUSINESS: časopis pro profesionály v cestovním ruchu. 2013, ., 4, s. 68-69. ISSN 1212-4281. Dostupný z WWW: <www.cot.cz>.
JANOUŠKOVÁ, Eva. Spolupráce Katedry cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické Jihlava s Mikroregionem Telčsko a městem Telč. Online časopis Studia Turistica. 2012, 3, 2, s. 112-115. ISSN 1804-252X. Dostupný z WWW: <https://www.vspj.cz/tvurci-cinnost/casopisy-vspj/studia-turistica>.
JANOUŠKOVÁ, Eva, RUX, Jaromír. Naděje českých průvodců?: Návrh katedry cestovního ruchu VŠP Jihlava na řešení situace českých průvodců. Online časopis Studia Turistica. 2012, 3, 2, s. 61-67. ISSN 1804-252X. Dostupný z WWW: <https://www.vspj.cz/tvurci-cinnost/casopisy-vspj/studia-turistica>.
JANOUŠKOVÁ, Eva, RUX, Jaromír. Aktuální problémy průvodcovské činnosti v cestovním ruchu v České republice. COT Business. 2012, ., 10, s. 66-67. ISSN 12124281. Dostupný z WWW: <www.cot.cz>.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz