Vizitka akademického pracovníka

Fotografie RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.
Jméno a příjmení RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Katedra cestovního ruchu
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 191
E-mail janouske@vspj.cz
Místnost 2N090

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
středa
09:00 - 10:30 Konzultace ke studijním problémům, které souvisejí se studovaným programem Cestovní ruch (průběh studia, BP, SZZ) a k zahraničním mobilitám. Dále k předmětům Geografie cestovního ruchu světa a Geografie cestovního ruchu ČR. V průběhu zkouškového období doporučuji domluvit se předem na termínu konzultace buď e-mailem nebo na telefonním čísle 739 447 538.

Publikační činnost

Identifikátor ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0074-0901

Článek v databázi Web of Science

2018

Pachrová, S., Janoušková, E., & Ryšková, J. (2018). DISPARITIES IN TOURISM DEMAND OF UNESCO DESTINATIONS. Amfiteatru Economic, 20(Special 12), 1040-1054. doi: 10.24818/EA/2018/S12/1040

2016

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2016). Profil návštěvníka jako významný nástroj destinačního managementu – příkladová studie města Jihlavy. Geografické informácie, 20(2), 691-706.

2014

Janoušková, E., & Pachrová, S. (2014). Význam terénní výukové praxe při přípravě budoucích pracovníků v cestovním ruchu. Geografické informácie, 18(1), 82-92.

Článek v databázi SCOPUS

2020

Pachrová, S., Chalupa, P., Janoušková, E., Šedivá Neckářová, A., & Štefka, L. (2020). Monitoring of visitors as a tool of protected areas management. Academica Turistica, 13(1), 67-79. doi: 10.26493/2335-4194.13.67-79

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2017

Janoušková, E., Chalupa, P., & Rux, J. (2017). Návrh Katedry cestovního ruchu VŠP Jihlava na úpravu právních podmínek pro výkon činnosti průvodce. Studia Turistica, 8(mimořádné), 33-37.

2016

Janoušková, E., Pachrová, S., & Šedivá Neckářová, A. (2016). Vývoj profilu návštěvníka Telče - města UNESCO. Logos Polytechnikos, 7(3), 197-215.
Janoušková, E. (2016). Místní bohatství a cestovní ruch tématem 11. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu v Jihlavě. COT business, .(4), 10-11.

2015

Rux, J., Janoušková, E., & Chalupa, P. (2015). Potenciál cestovního ruchu antropogenních složek krajiny v České republice. Geografické informácie, 19(2), 117-126. doi: 10.17846/GI.2015.19.2.117-126
Janoušková, E., & Šmídová, V. (2015). Šetrné formy cestovního ruchu na Kubě. Logos Polytechnikos, 6(3), 33-50.
Rux, J., Chalupa, P., & Janoušková, E. (2015). Vývoj cestovního ruchu, znaky a perspektivy moderního masového turismu. Studia Turistica, 6(1), 40-48.
Rux, J., Chalupa, P., & Janoušková, E. (2015). Recenze knihy INDIVIDUÁLNÍ A MASOVÁ REKREACE V OKOLÍ VELKÝCH INDUSTRIÁLNÍCH MĚST V 19.- 21. STOLETÍ. Studia Turistica, 6(2), 90-93.

2014

Janoušková, E. (2014). Výměnný pobyt studentů a akademických pracovníků Užhorodské národní univerzity na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Studia Turistica, 5(1), 91-92.
Janoušková, E., & Chalupa, P. (2014). SELECTED RISK FACTORS OF GEOGRAPHICAL ENVIRONMENT AND ITS IMPACT ON TOURISM. Logos Polytechnikos, 5(3), 101-116.
Chalupa, P., & Janoušková, E. (2014). EKONOMICKÝ VÝVOJ, SPECIFIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE. Acta facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitas Prešoviensis, 56(1), 5-18.
Rux, J., Chalupa, P., & Janoušková, E. (2014). Proměny potenciálu přírodních složek krajiny ve vztahu k cestovnímu ruchu v jednotlivých historických etapách. Studia Turistica, 5(2), 47-55.
Janoušková, E. (2014). Studenti oboru cestovní ruch VŠPJ navštívili již podruhé Zakarpatskou Ukrajinu. Studia Turistica, 5(2), 75-77.

2013

Janoušková, E., & Pachrová, S. (2013). Cestovní ruch - destinace - regionální rozvoj. COT BUSINESS, .(4), 68-69.
Janoušková, E. (2013). Přínos klíčových aktivit projektu „Komplexní inovace oboru cestovní ruch“ na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Geografické informácie, 17(2), 60-68.
Janoušková, E. (2013). Komplexní inovace výuky oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava.. Studia Turistica, 4(2), 60-68.

2012

Janoušková, E., & Rux, J. (2012). Aktuální problémy průvodcovské činnosti v cestovním ruchu v České republice. COT Business, .(10), 66-67.
Janoušková, E., & Rux, J. (2012). Naděje českých průvodců?. Online časopis Studia Turistica, 3(2), 61-67.
Janoušková, E. (2012). Spolupráce Katedry cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické Jihlava s Mikroregionem Telčsko a městem Telč. Online časopis Studia Turistica, 3(2), 112-115.
Janoušková, E. (2012). Rozvoj cestovního ruchu v Mikroregionu Telčsko. Geografické informácie, 16(1), 142-151.
Janoušková, E., & Chalupa, P. (2012). .: Podíl terénní praxe na tvorbě geografické gramotnosti pracovníka v cestovním ruchu. LOGOS POLYTECHNIKOS, III(2), 9-16.

2010

Vaníček, J., & Janoušková, E. (2010). Monitoring trhu práce v cestovním ruchu – kvantitativní výzkum. Studia Turistica, 1. pravidelný(1. pravidelný), 54-62.
Janoušková, E. (2010). Turistické regiony – možnosti využití rozmanitých výukových metod při vysokoškolské výuce tématu v předmětu Geografie cestovního ruchu.. Geografické informácie, 14(1), 93-99.

2009

Janoušková, E. (2009). Vztah úrovně didaktické vybavenosti a míry obtížnosti textu současných učebnic. Pedagogická orientace, 19. ročník(1. pravidelné), 56-72.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2019

Pachrová, S., Janoušková, E., & Chalupa, P. (2019). Services Quality Evaluation As a Tool For Visitor Management of Protected Areas: A Case Study of Moravian Karst. In PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION - WITH SENSE HAND IN HAND... (344-347). Brno: MENDEL UNIVERSITY BRNO.

2018

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2018). Vývoj cestovního ruchu v destinacích UNESCO v Kraji Vysočina. In Aktuální problémy cestovního ruchu / Topical Issues of Tourism: Autenticita v kontextu cestovního ruchu / Autenticity in a Context of Tourism (343-352). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Janoušková, E., Pachrová, S., & Šedivá Neckářová, A. (2018). Nákupní preference cílového segmentu návštěvníků Zoo Jihlava. In Geografické informácie (Geographical Information), Ročník (Volume) 22, Číslo (Issue) 2, 2018 (192-206). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. doi: 10.17846/GI.2018.22.2.192-206

2016

Janoušková, E., & Šedivá Neckářová, A. (2016). Profil návštěvníka kraje Vysočina – field research. In Aktuální problémy cestovního ruchu – Místní bohatství a cestovní ruch (188-197). Jihlava: VŠPJ.

2015

Rux, J., Janoušková, E., Chalupa, P., & Linderová, I. (2015). Analýza cestovního ruchu v kraji Vysočina. In Aktuální problémy cestovního ruchu (427-435). Jihlava: VŠPJ.

2014

Janoušková, E. (2014). Podpora lepší uplatnitelnosti na trhu práce absolventů bakalářského studia oboru Cestovní ruch. In Aktuální problémy cestovního ruchu (86-91). Jihlava: VŠPJ.

2011

Janoušková, E. (2011). Geografie cestovního ruchu – ideální prostor pro studium problematiky rekreačního využívání přírodního prostředí na VŠ. In Rekreace a ochrana přírody – ruku v ruce? (56-59). Brno: Mendelova univerzita v Brně.

Ostatní články ve sbornících

2021

Janoušková, E. (2021). Katedra cestovního ruchu VŠPJ - prakticky zaměřené aktivity akademiků a studentů, spolupráce s aplikační sférou. In Připravenost památek na německy mluvící klientelu (12-19). Jihlava: VŠPJ.

2019

Pachrová, S., Chalupa, P., Janoušková, E., Šedivá Neckářová, A., & Štefka, L. (2019). DOMY PŘÍRODY JAKO SPECIFICKÁ CENTRA PRO NÁVŠTĚVNÍKY ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY: VÝZKUM POSTOJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ CHKO MORAVSKÝ KRAS. In Topical Issues of Tourism „RURAL TOURISM – POSSIBILITY FOR A DESTINATION“ (231-239). Jihlava: VŠPJ.

2017

Pachrová, S., Janoušková, E., & Ryšková, J. (2017). Disparities in Tourism Demand of UNESCO Destinations. In CACTUS 2017: The 6th International Conference on Tourism Contemporary Approaches and Chaleenges of Tourism Sustainability (32). Predeal: Bucharest University of Ecnomic Studies.
Janoušková, E., & Pachrová, S. (2017). Cestovní ruch jako významný faktor regionálního rozvoje – příkladová studie Kraje Vysočina. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2017 (621 - 629). Brno: Mendelova univerzita v Brně.

2015

Rux, J., Chalupa, P., & Janoušková, E. (2015). Volný čas jako základní předpoklad masového turismu. In Turizmus ako výnimočná multidisciplinárna sféra (112-124). Prešov: Bookman, s.r.o.
Janoušková, E., Rux, J., & Chalupa, P. (2015). Krása krajiny jako součást potenciálu krajiny a faktor konkurenceschopnosti z hlediska cestovního ruchu. In Sborník příspěvků ze 7. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (103-111). Jihlava: VŠPJ.

2013

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2013). The Town of Telč – A Unique Tourism Product. In Tourism Role in the Regional Economy (482-504). Wroclaw: University of Business in Wroclaw.

2012

Janoušková, E. (2012). O projektu „Spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu“. In Aktuální problémy cestovního ruchu „Nové trendy a technologie v cestovním ruchu“ (7-11). Jihlava: VŠPJ.
Janoušková, E. (2012). Význam mezinárodní spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu. In Folia Turistica 2 (126-131). Banská Bystrica: UMB, Ekonomická fakulta.
Janoušková, E., & Rux, J. (2012). Možnosti spolupráce akademické sféry, veřejné správy a dalších subjektů při rozvoji regionu – modelový příklad spolupráce Katedry cestovního ruchu VŠPJ s Mikroregionem Telčsko a městem Telč.. In Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu. (96-101). Jihlava: VŠPJ.

2011

Chalupa, P., & Janoušková, E. (2011). Ekonomické problémy, regionální rozvoj a cestovní ruch – spojené nádoby. In Regionální rozvoj a cestovní ruch (60-72). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Janoušková, E., & Pachrová, S. (2011). Společný projekt „Spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu“ VŠP Jihlava a FHWien ve třetím roce realizace. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Výzkum a praxe. (97-103). Praha: Vysoká škola hotelová v Praze.
Janoušková, E., & Chalupa, P. (2011). Geografie cestovního ruchu - oborově povinný předmět v bakalářském studiu oboru Cestovní ruch a role jeho učitele jako experta. In 2. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. (34-38). Brno: ESF MU.

2010

Janoušková, E., & Vaníček, J. (2010). Inovace oboru Cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání dnes a zítra (61-67). Praha: Vysoká škola hotelová Praha.
Vaníček, J., & Janoušková, E. (2010). Asociace pro vzdělávání v cestovním ruchu a časopis Studia Turistica. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání dnes a zítra (225-229). Praha: Vysoká škola hotelová Praha.
Pachrová, S., & Janoušková, E. (2010). Projekt spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu. In Aktuální problémy cestovního ruchu - kulturní cestovní ruch (157-159). Jihlava: VŠPJ.
Vaníček, J., & Janoušková, E. (2010). Asociace pro vzdělávání v cestovním ruchu a časopis Studia turistica. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání dnes a zítra (225-229). Praha: Vysoká škola hotelová Praha.
Janoušková, E. (2010). Výzkumné aktivity studentů oboru Cestovní ruch Vysoké školy polytechnické Jihlava. In 1. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu (69-73). Brno: ESF MU Brno.

Odborná kniha

2017

Pachrová, S., Janoušková, E., & Šedivá Neckářová, A. (2017). Marketingový výzkum návštěvnosti - významný nástroj destinačního managementu: Příklad Kraje Vysočina. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.

Kapitola v odborné knize

2016

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2016). Marketing Research of Visitors in the Region of Vysočina. In Tourism Role in the Regional Economy. Cultural Tourism as a Branded Tourism Product of Cities, Towns and Regions. Theoretical Framework and European Examples (136-153). Wroclaw: University of Business in Wroclaw.

2013

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2013). The Town of Telč – A Unique Tourism Product. In Tourism Role in the Regional Economy: Regional Tourism Product - Theory and Practice (482-504). Wroclaw: University of Business in Wroclaw.

Ostatní knihy a učební texty

2016

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2016). Marketing research on visitors in the region of Vysočina. Wroclaw: University of Business in Wroclaw.

2013

Chalupa, P., Janoušková, E., & Hübelová, D. (2013). Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch. Jihlava: VŠPJ.

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace, souhrnná výzkumná zpráva

2022

Pachrová, S., Janoušková, E., & Linderová, I. (2022). Potenciál cestovního ruchu v území Kraje Vysočina s vazbou na úzkokolejnou trať Jindřichův Hradec – Obrataň.

2021

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2021). Marketingový výzkum návštěvníka Kraje Vysočina 2019 - 2020: Profil tuzemského turisty.
Pachrová, S., Janoušková, E., & Šedivá Neckářová, A. (2021). Marketingový výzkum návštěvníka Kraje Vysočina 2019 - 2020: Profil návštěvníka.

2019

Pachrová, S., Janoušková, E., Šedivá Neckářová, A., & Chalupa, P. (2019). Výzkum návštěvnosti CHKO Moravský kras: závěrečná zpráva.

Uspořádání konference semináře nebo sympozia

2019

Janoušková, E. (2019). Aktuální problémy cestovního ruchu - CESTOVNÍ RUCH - PŘÍLEŽITOST PRO VENKOV.

2018

Janoušková, E. (2018). Aktuální problémy cestovního ruchu - Autenticita v kontextu cestovního ruchu.

Uspořádání workshopu

2019

Janoušková, E., & Brychtová, I. (2019). Culture Tourism of Vysočina Region and Zakarpattia Regions 1.

2018

Janoušková, E., & Brychtová, I. (2018). Vysočina and Zakarpattia Regions, Differences and Similarities 1.
Janoušková, E., & Brychtová, I. (2018). Vysočina and Zakarpattia Regions, Differences and Similarities 2.

Ostatní výsledky

2021

Jeřábek, M., Janoušková, E., & Čihák, T. (2021). Připravenost památek na německy mluvící klientelu/Bereitschaft der Sehenswürdigkeiten für die deutschsprachige Klientel.

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Historická důlní díla na Vysočině jako doklady vývoje společnosti a objekty kulturního dědictví

Upravit 01.03.2023 - 31.12.2027
Objektem výzkumného projektu jsou vybraná historická důlní díla na Vysočině včetně na ně v minulosti funkčně navazujících technologických zařízení. V terénu bude dokumentováno několik stovek historických důlních děl (štoly, šachty, rýžoviště, lomy...) a na ně bezprostředně funkčně navázaných technologických zařízení (hutě, odvodňovací zařízení…). Výzkum vybraného území proběhne komplexně, budou do něj zahrnuta důlní díla na všechny typy nerostných surovin a ze všech historických období. Dokumentace a výzkum objektů bude prováděna důsledně a s akcentem na dosud minimálně využívané nebo zcela opomíjené metody. Získané údaje budou sloužit jako datová základna pro aplikační výstupy projektu: obecným cílem je vytvoření nástrojů pro chápání historických důlních děl a těžby surovin obecně jako základního prvku rozvoje společnosti, jako významných příčin i dokladů vývoje krajiny, dokladů kulturní identity, národních specifik a jejich vývoje v čase a jejich poznání jako důležitá formy historického kulturního dědictví. Výstupy projektu umožní systémové prosazení nástrojů pro památkovou ochranu historických důlních děl a řešení problematiky využití důlních děl jako objektů prezentace kulturní identity a interpretace kulturního dědictví. Hlavním inovativním přínosem projektu je multioborový přístup s důrazem na aplikovatelnost výsledků: kombinace tradičních a inovativních výzkumných metod přinese synergické efekty při tvorbě a využití výstupů i pro navazující výzkumy.

Vedoucí projektu: RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.

Celková částka: 3 007 156,00 CZK

Dotační titul: Program NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030

Žadatel: Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o

Partneři: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá