Vizitka akademického pracovníka

Fotografie Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D.
Jméno a příjmení Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Kabinet sportů
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 221
E-mail machovec@vspj.cz
Místnost 3N065

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
pondělí
12:30 - 13:15
středa
12:30 - 13:15

Publikační činnost

Identifikátor ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6236-967X

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2015

Hurych, E., & Machovec, B. (2015). The Facultative System of Introduction Outdoor Courses as an Alternative of the Monothematic Course. Journal of Outdoor Activities, 9(2), 13-21.
Machovec, B. (2015). Mountain Bike Races – Outdoor Activity, or just a Competition?. Journal of Outdoor Activities, 2015(9), 35-46.

2014

Erbenová, P., & Machovec, B. (2014). Body image v komplexní přístupu léčby obezity. Studia Kinanthropologica, 2013(14), 165-177.

2013

Machovec, B. (2013). Metodika výuky lyžování na metrových lyžích v rámci lyžařských kurzů VŠPJ. Logos polytechnikos, 4(1), 231-242.
Machovec, B. (2013). Vybrané netradiční sportovní aktivity v rámci animací v cestovním ruchu. Studia turistica, 4(2), 34-43.

2012

Hurych, E., & Machovec, B. (2012). Poutnictví jako fenomén a jeho potenciální příspěvek k rozvoji turistiky a pohybových programů v přírodě na Jihlavsku. Logos Polytechnikos, 3(1), 207-219.

2011

Machovec, B. (2011). Biologický a kalendářní věk studentů programu “Životní styl seniorů” na U3V při VŠPJ. Logos Polytechnikos, 2.(1), 126-134.
Hurych, E., & Machovec, B. (2011). Spirituality and human movement. Studia Sportiva, 5(3), 211-216.

Ostatní články ve sbornících

2013

Machovec, B., & Erbenová, P. (2013). ŽIVOTNÍ STYL POHYBOVĚ AKTIVNÍCH STUDENTEK VŠPJ. In Sborník z mezinárodní konference Výchova ke zdraví a aktivní životní styl (121-128). České Budějovice: Jihočeská univerzita.

2011

Machovec, B., & Kopřivová, J. (2011). Měření dynamické rovnováhy a aspekty, které mohou tyto hodnoty ovlivňovat.. In Scievcia Movens (307-311). Praha: UK v Praze, FTVS.

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

UNIS 2022

Upravit 01.01.2022 - 31.12.2022
1. Systém podpory studentů - cílem pro rok 2022 je prostřednictvím tohoto dotačního programu nadále pracovat na zkvalitňování již fungujícího prostředí přívětivého pro vrcholové sportovce, kteří aktuálně studují nebo mají zájem studovat na VŠPJ a chtějí spojit svoji sportovní kariéru s vysokoškolským studiem. Úkolem koordinátora projektu je úzká spolupráce se členy organizačního týmu, kteří se podílejí na zabezpečení péče o studující sportovce. Společně zdokonalují koncepci rozvoje sportu na VŠPJ a průběžně ji upravují dle aktuálních potřeb vysoké školy, dle zájmu a potřeb zapojených studentů a dle nastavení a zaměření dotační výzvy. Součástí systému podpory studentů je nabídka poradenských a dalších podpůrných služeb při organizaci studijních povinností v průběhu studia, aby skloubení studia a sportovní přípravy bylo pro všechny zainteresované strany přijatelné a korektní. Po sportovní stránce nabízíme nebo zprostředkováváme studentům aktivity, které jsou přínosné pro všechny sportovce nezávisle na druhu sportu, který preferují a ve kterém se pohybují na vrcholové úrovni. Chceme podpořit kvalitu sportovní přípravy a s ní spojenou zvýšenou potřebu regenerace prostřednictvím regeneračních a rehabilitačních prostředků (např. masáže, vodoléčba, saunování…) Ve spolupráci s odborníky z lékařské praxe monitorujeme aktuální zdravotní stav a tělesnou kondici zařazených sportovců. Povinností pro studenty je absolvování odborného zátěžového testu. Součástí nabídky je možnost pravidelného cvičení v posilovně s využitím služeb kondičního trenéra. Nadále je sportovcům umožněno zapojit se do volitelných sportů z nabídky společné pro všechny studenty VŠPJ. Studentům je k dispozici výživový poradce, který je nápomocen v otázkách ideálního stravování a správné životosprávy. Coach, případně sportovní psycholog pomáhá řešit nestandardní situace v závislosti na aktuální výkonnosti a formě sportovce. Prostřednictvím odborníků z praxe a za využití možností školních laboratoří u sportovců diagnostikujeme kvalitu pohybu a svalovou aktivitu v průběhu konkrétních pohybových činností. Povinností sportovců je plnění stanovených cílů jak studijních tak sportovních, např. reprezentace VŠPJ na akademických hrách a mistrovstvích a případně na dalších soutěžích. 2. Hodnotící a kontrolní činnost - organizační tým hodnotí sportovce na základě stanovených kritérií. Podílí se na výběru sportovců, dohlíží na plnění stanovených cílů. 3. Spolupráce s VSC – koordinátor spolupracuje s Vysokoškolským sportovním centrem MŠMT, účastní se pravidelných porad, plní úkoly a zpracovává pravidelný report. 4. Propagace - vlastní projekt, jeho průběh a z něj plynoucí benefity pro sportující studenty jsou prezentovány v rámci možností VŠPJ na webových stránkách, v médiích a prostřednictvím sociálních sítí. Další propagace probíhá prostřednictvím workshopů a seminářů organizovaných ve spolupráci organizačního týmu a zúčastněných sportovců. Projekt propagován na úrovni studentů maturitních ročníků středních škol především těch se sportovním zaměřením.

Vedoucí projektu: Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D.

Celková částka: 0,00 CZK

Dotační titul: Podpora studentů s mimořádnou sportovní výkonností

Program na podporu strategického řízení VŠPJ pro rok 2022

Upravit 01.01.2022 - 31.12.2022
Plán realizace Strategického záměru Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2022 (dále jen Plán realizace SZ VŠPJ pro rok 2022) vychází ze Strategického záměru Vysoké školy polytechnické pro období 2021+ (dále jen SZ VŠPJ 2021+) a je základním řídícím dokumentem Vysoké školy polytechnické Jihlava (dále jen VŠPJ) pro rok 2022. Plán realizace SZ VŠPJ pro rok 2022 navazuje na plnění Plánu realizace strategického záměru VŠPJ pro rok 2021 a určuje a konkretizuje cíle a opatření uvedená ve SZ VŠPJ 2021+, která jsou zásadní pro postupné naplňování strategických cílů VŠPJ. Posláním a dlouhodobým cílem VŠPJ je poskytování kvalitního profesně zaměřeného vzdělávání, které vychází ze společenských trendů, potřeb praxe a potřeb regionu, realizace výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti, jejíž výsledky jsou uplatňovány v praxi, a naplňování třetí role vysoké školy, která je významnou autoritou v regionu a ve společnosti, přispívající k rozvoji vzdělanosti, společenské odpovědnosti a k šíření znalostí a dobrých praxí. Rozvoj a kvalita VŠPJ jsou sledovány v pěti strategických pilířích, z nichž tři vycházejí ze základních rolí veřejné vysoké školy, a to vzdělávací, tvůrčí a tzv. třetí role, a další dva pilíře jsou horizontálního charakteru, tedy procházejí ostatními pilíři a podporují je. Jedná se o pilíř Strategického řízení, který obsahuje i oblast řízení zdrojů a řízení vztahů, a pilíř Internacionalizace.

Vedoucí projektu: RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA

Celková částka: 0,00 CZK

Dotační titul: Program na podporu strategického řízení 2022-2025

Interní grantová soutěž

Databáze kinematiky a EMG chůze, běhu a základních tělesných pohybů

Upravit 01.01.2022 - 31.12.2022
VŠPJ disponuje vlastnictvím moderního sytému pro sledování a zaznamenání kinematiky pohybu Qualisys, doplněným piezoelektrickou silovou plošinou Kistler, umožňující zaznamenání rozložení sil při došlapu a také EMG systémem Delsys pro zaznamenání aktivity svalů. Jedná se o unikátní přístroj, dostupný pouze na několika pracovištích v ČR. Tento projekt se primárně věnuje sběru fyziologických dat kinematiky a EMG chůze, běhu a dalších základních pohybů za pomoci zmíněného systému. Získaná data budou sloužit pro analýzu pohybu a také jako referenční (fyziologická) pro srovnání s daty naměřených v dalších projektech. Po dobu měření zmíněných dat bude testované osobě snímáno také EKG za pomoci holter monitoru Faros, které může napovědět další hodnotné informace o zdravotním stavu testovaného. Data budou publikována na veřejně dostupném databázovém serveru Physionet, což mimo možnost využití na dalších pracovištích také zvýší povědomí o výzkumech a jejich možnostech prováděných na VŠPJ. Mimo to budou v rámci studie naměřena data na probandech s bolestmi a patologiemi zad – tato data budou sloužit k vytvoření algoritmu pro automatickou detekci patologií v zádech ještě před jejich významným rozvojem na základě analýzy chůze. Vytvořený algoritmus společně s výsledky studie a zejména také s popisem nové unikátní databáze budou publikovány v impaktovaném časopise. V následujícím roce bude podána projektová žádost GAČR vycházející z tématu tohoto projektu.

Vedoucí projektu: Ing. Lucie Šaclová

Celková částka: 0,00 CZK

Dotační titul: Interní grantová soutěž 2022

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá