Centrum celoživotního vzdělávání (CCV)

V roce 1972 vydala komise UNESCO dokument „LEARNING TO BE“, jehož základní myšlenka zní: „Každému jedinci musí být umožněno pokračovat ve vzdělávání během celého života, protože celoživotní vzdělávání je základním kamenem společnosti, která se učí."

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání zahrnuje učení se během života. Celoživotní vzdělávání obsahuje takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují znalosti, vědomosti, dovednosti a kvalifikaci účastníků a umožňují jejich další odborný a osobní rozvoj.

Účastníci programů celoživotního vzdělávání poskytovaných vysokou školou nejsou studenty dle vysokoškolského zákona a absolventům není udělen akademický titul. Vysoká škola vydává úspěšným absolventům osvědčení o absolvování.

Celoživotní vzdělávání na VŠPJ

Centrum celoživotního vzdělávání VŠPJ (dále jen CCV VŠPJ) v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (dále jen zákon o VŠ), poskytuje prostřednictvím CCV akreditované i neakreditované programy celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV).

Garantem daného vzdělávacího programu CŽV je vybrané odborné pracoviště VŠPJ. Garantující osobou vzdělávacího programu CŽV je pracovník vybraného odborného pracoviště schválený vedením VŠPJ.

Kontaktní osobou pro studijní záležitosti je určený pracovník CCV. Bližší podmínky realizace vzdělávacích programů CŽV stanovuje vnitřní Řád celoživotního vzdělávání VŠPJ a z části Statut VŠPJ. Komunikace v záležitostech vyplývajících z tohoto dokumentu se uskutečňuje prostřednictvím kontaktní osoby. Studijní a obchodní podmínky CCV VŠPJ naleznete zde.

Centrum celoživotního vzdělávání Vysoké školy polytechnické Jihlava nabízí programy profesního vzdělávání, které jsou orientované na výkon povolání, a programy zájmového vzdělávání, mezi něž patří zejména Univerzita třetího věku. Programy CCV VŠPJ mají převážně formu placených kurzů.

Při VŠPJ bylo zřízeno jazykové zkouškové centrum British Council.

VŠPJ dále nabízí přípravu a realizaci kurzů dle požadavků zadavatele, tzv. kurzy na míru. Tyto kurzy vychází z akreditovaných studijních programů VŠPJ a jsou vedeny odborníky z praxe.

Účastníci vzdělávacích programů nabízených Centrem celoživotního vzdělávání VŠPJ mohou zdarma využívat služby vysokoškolské knihovny VŠPJ.

 

Programy profesního vzdělávání na VŠPJ

Programy profesního vzdělávání vycházejí zpravidla z akreditovaných studijních programů VŠPJ. Vzdělávání prohlubuje a zvyšuje profesní kompetence a kvalifikaci účastníků. Cílem tohoto vzdělávání je zvýšení možností pracovního uplatnění.

  • ARTETERAPIE (čtyřsemestrální)

Dvouletý kurz je realizován pod záštitou Katedry sociální práce VŠPJ, odborným garantem je Mgr. Markéta Dubnová, Ph.D.

Cílem vzdělávání je získání ucelených teoretických vědomostí nutných pro výkon arteterapeutické činnosti a využívání metod a technik arteterapie v práci s klienty ve vzdělávacím, poradenském, výchovném či jiném zařízení. Studium je určeno absolventům středních škol, pracovníkům center volného času, nápravných zařízení, speciálním pedagogům, vychovatelům, sociálním pracovníkům a dalším pomáhajícím profesím, výtvarníkům i ostatním zájemcům.

Více informací o kurzu a možnostech přihlášení naleznete na stránkách zde.

  • ARTETERAPIE se zaměřením na SENIORY (32 hodin)

32hodinový kurz je realizován pod záštitou Katedry sociální práce VŠPJ

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům sebezkušenostní a praktický zážitkový program zaměřený na využití vybraných metod arteterapie při práci se seniory (věk 65+). Absolventi kurzu využijí naučené metody při výkonu své práce ve zdravotních a sociálních službách, popř. u svých rodinných příslušníků. Kurz je podpůrným nástrojem pro zkvalitnění výkonu praxe v sociální oblasti, jehož základním cílem je uvědomění si komplexnosti sociální interakce a komunikace, rozdílné vnímání světa s ohledem na jedinečnost lidské osobnosti, odhalení potenciálu vlastního růstu a existenci vlastních limitů.

Více informací o kurzu a možnostech přihlášení naleznete na stránkách zde.

  • Finanční řízení pro nefinanční profese (104 hodin)

104hodinový kurz je realizován pod záštitou Katedry ekonomických studií VŠPJ

Cílem kurzu je získání profesní nadstavby znalostí a dovedností v oblasti finančního řízení podniku (organizace) s možností profesní specializace či dalšího kariérního a vzdělanostního růstu.

Více informací o kurzu a možnostech přihlášení naleznete na stránkách zde.

  • Podnikání z hlediska daní a odvodů pro fyzické osoby (104 hodin)

104hodinový kurz je realizován pod záštitou Katedry ekonomických studií VŠPJ

Cílem kurzu je získání znalostí a dovedností v oblasti daňové agendy podnikatele – fyzické osoby (FO), v takovém rozsahu, aby absolvent kurzu dokázal: spravovat administrativu týkající se daní a pojistného na sociální zabezpečení (SP) a veřejné zdravotní pojištění (ZP) při zahájení podnikání; vybrat si vhodnou variantu ekonomické evidence podnikatelské činnosti pro stanovení základu daně z příjmů, a tím i vyměřovacích základů pro SP a ZP z podnikání v konkrétní situaci podnikatele; vést daňovou evidenci běžných ekonomických transakcí spojených s podnikáním, posoudit, kdy již je nutné obrátit se o pomoc k odborníkovi v dané oblasti.

Více informací o kurzu a možnostech přihlášení naleznete na stránkách zde.

  • Průmysl 4.0 (104 hodin)

104hodinový kurz je realizován pod záštitou Katedry technických studií VŠPJ

Cílem kurzu je podat účastníkům informace o základních principech Průmyslu 4.0, seznámit je s využitím moderních komunikačních protokolů Průmyslu 4.0, s principy zpracování obrazu, využitím obrazových dat pro řízení robotů, využitím umělé inteligence v Průmyslu 4.0 a představení Průmyslu 4.0 v praxi. Získané znalosti a dovednosti mohou účastníci využít při zavádění Průmyslu 4.0 do existujících a nově vznikajících firem, stejně tak i v rámci výzkumu, při vývoji nových metod a jejich inovacích.

Více informací o kurzu a možnostech přihlášení naleznete na stránkách zde.

  • PRINCIPY ZOTAVENÍ (vícedenní)

Vícedenní kurz je realizován pod záštitou Katedry sociální práce VŠPJ, odborným garantem je PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D.

Cílem vzdělávání je poskytnutí sebe/zkušenosti s uplatňováním principů zotavení, které vedou ke změně postojů, uvažování a hodnot. Studium je určeno pracovníkům z oblasti sociálních služeb – sociálním pracovníkům, pracovníkům prevence, poradcům, ale i pracovníkům v manažerské a řídící funkci.

Více informací o kurzu a možnostech přihlášení naleznete na stránkách zde.

 

Programy zájmového vzdělávání na VŠPJ

Zájmové vzdělávání je zaměřeno na osobní rozvoj. Cílem zájmového vzdělávání je zvyšovat kvalitu života a získat kompetence k rozvoji pracovního a společenského uplatnění.

  • Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku (U3V) je specifickým programem zájmového vzdělávání. Cílem U3V je poskytnout zájemcům v postproduktivním věku (seniorům) možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod. Vzdělávání v rámci U3V má charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy, a nezakládá nárok na vysokoškolský titul.

Více informací o U3V a možnostech přihlášení naleznete na stránkách zde.

  • Jazykové Zkouškové centrum British Council

Zkouškové centrum pracuje pod záštitou mezinárodní organizace Velké Británie pro vzdělávání a kulturu British Council. Nabízí přípravu a možnost získání mezinárodně uznávaného Cambridgeského certifikátu z anglického jazyka různých úrovní.

Více informací o přípravných kurzech, zkouškách a možnostech přihlášení naleznete na stránkách zde.

Kontakty:

Mgr. Marie Marek (vedoucí CCV)
Centrum celoživotního vzdělávání VŠPJ
tel.: 567 141 144, mob.: 602 525 506
e-mail: marie.marek@vspj.cz

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá