Uchazeč
Publikováno: 16. 4. 2024 05:18
Autor: Simona Zemková

Obecné informace

Vysoká škola polytechnická Jihlava poskytuje vzdělání v tříletých bakalářských studijních programech, které jsou určeny pro zájemce se středoškolským vzděláním ukončeným maturitou. Úspěšný absolvent získává titul bakalář (Bc.), dále poskytuje vzdělání v dvouletých navazujících magisterských studijních programech, které jsou určeny pro zájemce s ukončeným bakalářským stupněm studia v daném oboru. Úspěšný absolvent získává titul magistr (Mgr.) a inženýr (Ing.).

Studium je nabízeno v prezenční (denní) i kombinované (výuka 1 x týdně v sobotu) formě studia u studijních programů Aplikovaná informatika, Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, Aplikované strojírenství, Cestovní ruch, Finance a řízení, Všeobecné ošetřovatelství a Zdravotně sociální péče. Dále pak pouze v kombinované formě studia Porodní asistence. V navazujícím magisterském studijním programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi (Ing.) je studium nabízeno v prezenční i kombinované formě studia. V navazujícím magisterském studijním programu Sociální práce v péči o duševní zdraví (Mgr.) je studium nabízeno pouze v kombinované formě studia.

Ke studiu se přihlašuje prostřednictvím elektronické přihlášky, kde také po úspěšné registraci zájemce o studium obdrží pokyny k platbě za přijímací řízení.

Podmínkou pro přijetí ke studiu bakalářského programu je absolvovaná maturitní zkouška na střední škole.
Podmínkou pro přijetí ke studiu navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi je dosažení bakalářského stupně vzdělání technického zaměření.
Podmínkou pro přijetí ke studiu navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce v péči o duševní zdraví je dosažení bakalářského nebo magisterského stupně vzdělání opravňujícího k výkonu povolání sociálního pracovníka (dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění).

Bližší informace o studijních programech a podmínkách přijímacího řízení najdete u jednotlivých studijních programů.

Výuka probíhá v českém jazyce, některé předměty jsou nabízeny i v cizích jazycích. Povinnou součástí výuky jsou také několikatýdenní odborné praxe studentů v délce trvání od 12 do 46 týdnů dle jednotlivých studijních programů. Výuka ve standardní době studia je bezplatná, ale některé úkony spojené s přijímacím řízením, další nebo delší vysokoškolské studium jsou zpoplatněny.

Škola sídlí ve vlastní budově s dobrou dopravní dostupností a potřebným studijním vybavením. K dispozici jsou specializované učebny (jazykové, počítačové, odborné učebny a laboratoře), bohatý knihovní fond včetně cizojazyčné literatury, wi-fi, e-learningové studijní opory a studijní materiály v elektronické podobě. Informace o možnostech ubytování, stravování, získání stipendia a další užitečné odkazy najdete ve službách pro studenty.

Studenti mohou na VŠPJ absolvovat část studia v rámci výměnných studijních pobytů v programu ERASMUS.

Pokud nemáte zájem o získání vysokoškolského titulu, ale chcete si rozšířit vědomosti a dovednosti, podívejte se na nabídku celoživotního vzdělávání. Zájemcům nad 50 let věku je určena Univerzita třetího věku, která nabízí semináře a vzdělávací kurzy z různých oborů.

Zajímá Vás více a nemůžete nalézt odpověď? Kontaktujte studijní oddělení:

 

Studijní oddělení

místnost č. 1N011

tel.: 567141181

e-mail: studijni@vspj.cz

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...