Uchazeč

Studijní programy a kurzy

navazující magisterský program
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi

Co Vás čeká
 • Automatizované řízení procesů, mechatronických systémů a robotiky
 • Návrh a vývoj systémů průmyslové automatizace pro průmysl 4.0
 • Návrh optimalizace, programování a realizace počítačových sítí
 • Dimenzování soustav těles a vlastností tekutin a termomechaniky
 • Návrh a realizace výpočtů pomocí metod konečných prvků
Dovednosti absolventa
Průměrná mzda
58 567
i
Praxe
12 týdnů
i
Garant programu
foto garanta
doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D.
Šance na přijetí
Počet přijatých uchazečů (přijato / uchazečů) za akademický rok 2023 / 2024
22 / 27
81 %
Erasmus+
100 %
Jsme malá škola a každý student má šanci vycestovat do zahraničí.

Studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi Vám poskytne prakticky zaměřené magisterské vzdělání v oblasti strojírenství, elektrotechniky, automatizace řízení a elektronicky řízených mechanických systémů, a to zejména se zaměřením na návrh konstrukce a technologie výroby produktů zhotovených z moderních materiálů. Během studia budete vybaveni potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi z řady odborných předmětů, jako jsou mechanika těles a soustav, mechanika tekutin a termomechanika, mechatronické systémy a robotika, aplikované metody konečných prvků, základy automatizace a Průmyslu 4.0, základy informatiky a v neposlední řadě i základy managementu a projektového řízení. Studijní program je výrazně prakticky zaměřen tak, aby studenti během studia získali hlubší znalosti a souvislosti mezi teorií a její implementací do řešení praktických problémů.

Přihlášky podávejte pouze elektronickou formou přes aplikaci e-přihláškaPoplatek za přijímací řízení činí 650,- Kč a je nutno jej uhradit nejpozději do dne uzávěrky přihlášek daného kola (pokud se do studia nezapíšete, poplatek se nevrací). Další pokyny k platbě (číslo účtu, variabilní symbol) naleznete v elektronické přihlášce. Do každého kola přijímacího řízení se poplatek musí zaplatit znovu.

Podávání přihlášek ve 2. a 3. doplňkovém kole bude umožněno pouze za předpokladu, že nebude naplněn počet přijatých uchazečů již v 1. základním kole přijímacího řízení.

 

Podmínkami pro přijetí ke studiu je:

 • dosažení bakalářského stupně vzdělání technického zaměření (úspěšně složená státní závěrečná zkouška na vysoké škole),
 • způsobilost ke studiu doložená motivačním dopisem, který bude obsahovat:
  • stručné zdůvodnění zájmu studovat v programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi na Vysoké škole polytechnické Jihlava (max. 20 bodů),
  • popis vztahu absolvovaného bakalářského programu/oboru studia a programu, do kterého podává uchazeč přihlášku (max. 15 bodů),
  • přehled základních předmětů absolvovaných během bakalářského studia (podstatných z hlediska programu, na který se uchazeč hlásí) (max. 15 bodů).
 • Uchazeči jsou přijímáni ke studiu na základě podané přihlášky ke studiu, doložení absolvované státní závěrečné zkoušky bakalářské úrovně na vysoké škole technického zaměření a doloženým motivačním dopisem. Maximální počet přijatých studentů ve studijním programu může dohromady v obou formách studia činit celkem 60, přičemž v kombinované formě studia může činit max. 30. Pro přijetí ke studiu v rámci maximálního počtu studentů je u uchazečů se stejným bodovým ohodnocením rozhodující datum a čas podání přihlášky.
 • Podmínkou přijetí uchazečů o studium, kteří jsou cizími státními příslušníky (s výjimkou slovenských), je také prokázání znalosti českého jazyka. Tuto znalost je možné doložit maturitní zkouškou z českého jazyka (úspěšně absolvovaná maturitní zkouška na české střední škole) nebo prokázat úspěšným složením zkoušky z českého jazyka, vykonané na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Zkouška se skládá z písemného testu s variantami odpovědí (ověření znalosti slovní zásoby a gramatiky, max. 20 bodů) a z ústního pohovoru (porozumění mluvenému slovu, schopnost interakce a zjištění motivace, očekávání a bezprostředních potřeb studenta, max. 20 bodů).

Plný text podmínek přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok 2024/2025 naleznete ZDE

V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, byla VŠPJ vydána zvláštní pravidla pro studenty a uchazeče s dočasnou ochranou v ČR a státní občany Ukrajiny. Plný text zvláštních pravidel naleznete ZDE

Více informací ke zkoušce z českého jazyka včetně termínů konání zkoušek naleznete na stránkách ZDE.

Součástí přijímacího řízení do AR 2024/2025 je opět NESTANOVENÍ POPLATKU za úkony spojené s přijímacím řízením pro uchazeče v tíživé sociální situaci. Poplatek se nestanoví uchazeči, který splní níže uvedené podmínky:

 • podá přihlášku ke studiu v bakalářském nebo magisterském studijním programu nejpozději do 15. 5. 2024,
 • není absolventem stejného typu studijního programu (písemné čestné prohlášení),
 • prokáže, že se nachází v tíživé sociální situaci (písemné potvrzení vydané na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku 2023 nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.),
 • požádá o nestanovení poplatku nejpozději do 10. 4. 2024.

Žádost o nestanovení poplatku je k dispozici ZDE, vzor čestného prohlášení je k dispozici ZDE.

Více informací naleznete v RR č. 2/2024 ZDE

Další informace k přijímacímu řízení:

 • Bakalářský diplom je nutné předložit jedním z níže uvedených způsobů: 
  • online (nahrání prostřednictvím osobní složky v e-přihlášce) - pouze autorizovaná konverze dokumentu (zajišťují pobočky Czech POINT) - jiné elektronické verze dokumentu, např. prostý scan nebudou akceptovány
  • korespondenčně na studijní oddělení (úředně ověřená kopie)
  • osobně na studijní oddělení (úředně ověřená kopie)
 • Bakalářský diplom musí být dodán do 10. 9. 2024 (v případě nedodání v termínu nebude uchazeč ke studiu přijat).
 • Způsobilost/motivační dopis (včetně všech požadovaných náležitostí) je nutné předložit jedním z níže uvedených způsobů: 
  • online (nahrání prostřednictvím osobní složky v e-přihlášce) - prostý scan bude akceptován, zároveň je možné originál dodat v listinné podobě na studijní oddělení
  • korespondenčně na studijní oddělení
  • osobně na studijní oddělení
 • Motivační dopis musí být dodán dle termínů jednotlivých kol přijímacího řízení AR 2024/2025 (v případě nedodání v termínu nebude uchazeč ke studiu přijat).

Kde naleznu výsledky přijímacího řízení?

Souhrnné výsledky přijímacího řízení naleznete zde:

Vaše další dotazy Vám zodpoví na studijním oddělení, tel. č. 567 141 181 nebo e-mail: studijni@vspj.cz.

 

Důležité termíny k přihláškám a přijímacímu řízení

 prezenční i kombinovaná forma studia
1. kolo
Termín podání přihlášky  do 15. 5. 2024
Termín úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením 650 Kč do 15. 5. 2024
Termín dodání motivačního dopisu včetně všech náležitostí do 15. 5. 2024
Termín dodání dokladu o dosažení bakalářského stupně vzdělání technického zaměření (Bc.) do 10. 9. 2024

2. kolo (doplňkové)

Termín podání přihlášky  do 24. 7. 2024
Termín úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením 650 Kč do 24. 7. 2024
Termín dodání motivačního dopisu včetně všech náležitostí do 24. 7. 2024
Termín dodání dokladu o dosažení bakalářského stupně vzdělání technického zaměření (Bc.) do 10. 9. 2024

3. kolo (doplňkové)

Termín podání přihlášky  do 22. 8. 2024
Termín úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením 650 Kč do 22. 8. 2024
Termín dodání motivačního dopisu včetně všech náležitostí do 22. 8. 2024
Termín dodání dokladu o dosažení bakalářského stupně vzdělání technického zaměření (Bc.) do 10. 9. 2024

Poslední termín pro řádný zápis ke studiu v akademickém roce 2024/2025 je stanoven na 12. září 2024. 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...