Zájemci o studium ze států mimo Českou a Slovenskou republiku

Informace o přijímacím řízení a žádosti o víza UA (rozbalte a spusťte soubor VSPJ_Guide_UA uvnitř)

Doložení znalosti českého jazyka

V přijímacím řízení do studijních oborů vyučovaných v českém jazyce pro akademický rok 2020/2021 je (kromě podmínek daných u jednotlivých studijních oborů) pro uchazeče, kteří jsou cizími státními příslušníky (s výjimkou uchazečů ze Slovenské republiky), navíc stanovena povinnost doložit znalost českého jazyka. 

Znalost českého jazyka se u všech studijních oborů prokazuje buď maturitním vysvědčením se zkouškou z českého jazyka, které uchazeči doloží do konce přijímacího kola, do kterého se hlásí, anebo úspěšným složením zkoušky z českého jazyka přímo na Vysoké škole polytechnické Jihlava za těchto podmínek:

  • zkouška z českého jazyka se koná 3. 6. 2020 (pro 1. kolo přijímacího řízení), 5. 8. 2020 (pro 2. kolo přijímacího řízení) a  2. 9. 2020 (pro 3. kolo přijímacího řízení)
  • pro úspěšné vykonání zkoušky se předpokládá jazyková úroveň B1, což znamená zvládnutí deklinace, konjugace všech časů a kondicionálu přítomného, imperativu, stupňování adjektiv a adverbií, základů pravopisu, tvarosloví a větné stavby

Bez doložení znalosti českého jazyka způsobem příslušným pro jednotlivé studijní obory nemůže být uchazeč o studium zapsán ke studiu.

Podmínky doložení znalosti českého jazyka jsou zde ke stažení, avšak dne 11. 5. 2020 byla rozhodnutím rektora č. RR 14/2020 změněna forma zkoušky z českého jazyka z prezenční formy na formu distanční.

Vzorový test z minulých let zaměřený na gramatiku s použitím obecné slovní zásoby

Pracoviště na podporu integrace cizinců

V Kraji Vysočina můžete využít také služeb Pracoviště na podporu integrace cizinců, které nabízí sociální poradenství, právní poradenství, kurzy českého jazyka, sociokulturní kurzy, tlumočení, internetové pracoviště a knihovnu a vzdělávací akce. Více informací naleznete na letáčku nebo na webových stránkách Pracoviště na podporu integrace cizinců.

Uznávání zahraničního středoškolského vzdělání

Problematikou uznávání rovnocennosti a uznávání platnosti zahraničních vysvědčení (nostrifikace) se zabývají krajské úřady. Podrobný proces a potřebné doklady, které je k nostrifikaci nutné doložit, naleznete na stránkách Kraje Vysočina.

Na Krajském úřadě Kraje Vysočina řeší tuto problematiku oddělení právní a krajského živnostenského úřadu.

Kontakt:

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá