Uchazeč

Studijní programy a kurzy

bakalářský program
Cestovní ruch

Co Vás čeká
 • Získávaní manažerských znalostí
 • Management hotelů a restaurací
 • Management cestovních kanceláří
 • Destinační management a tvorba produktů cestovního ruchu
 • Projektový management
 • Marketingové znalosti
 • Práce s informačními systémy
 • Mezinárodní spolupráce
 • Cestování a výuka v terénu
 • Praktické zkušenosti
Dovednosti absolventa
Praxe
14 týdnů
i
Stipendia
5 833 Kč
i
Garant programu
foto garanta
Ing. Ivica Linderová, PhD.
Šance na přijetí
Počet přijatých uchazečů (přijato / uchazečů) za akademický rok 2023 / 2024
387 / 513
75 %
Erasmus+
100 %
Jsme malá škola a každý student má šanci vycestovat do zahraničí.

Studijní program Cestovní ruch Vám poskytne prakticky zaměřené ekonomicky orientované bakalářské vzdělání pro výkon odborných činností v různých oblastech cestovního ruchu. Budete připraveni k řešení standardních oborových situací na střední úrovni provozních, personálních, finančních i organizačních oblastí všech forem podnikání v cestovním ruchu (cestovních kanceláří a agentur, ubytovacích zařízení, informačních center atd.) i ve veřejné správě. Získané teoretické znalosti si prakticky ověříte díky dlouhodobé praxi (celkem 14 týdnů). Již během studia tedy získáte cennou zkušenost, která obohatí Váš životopis.

Přihlášky podávejte pouze elektronickou formou přes aplikaci e-přihláškaPoplatek za přijímací řízení činí 650,- Kč a je nutno jej uhradit nejpozději do dne uzávěrky přihlášek daného kola (pokud se do studia nezapíšete, poplatek se nevrací). Další pokyny k platbě (číslo účtu, variabilní symbol) naleznete v elektronické přihlášce. Do každého kola přijímacího řízení se poplatek musí zaplatit znovu.

Podávání přihlášek ve 2. a 3. doplňkovém kole bude umožněno pouze za předpokladu, že nebude naplněn počet přijatých uchazečů již v 1. základním kole přijímacího řízení.

 

Jaké předměty budete studovat?

Seznam předmětů, které budete během studia absolvovat, naleznete ve studijním plánu k prezenční formě studia a studijním plánu ke kombinované formě studia. Součástí studia je také dlouhodobá praxe (v rozsahu 14 týdnů).

 

 • Podmínkou pro přijetí ke studiu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (úspěšně absolvovaná maturitní zkouška na střední škole).
 • Uchazeči jsou přijímáni ke studiu na základě podané přihlášky ke studiu a doložení absolvované maturitní zkoušky. Maximální počet přijatých studentů ve studijním programu může dohromady v obou formách studia činit celkem 450, přičemž v kombinované formě studia může činit max. 225. Pro přijetí ke studiu v rámci maximálního počtu studentů je rozhodující datum a čas podání přihlášky.
 • Podmínkou přijetí uchazečů o studium, kteří jsou cizími státními příslušníky (s výjimkou slovenských), je také prokázání znalosti českého jazyka. Tuto znalost je možné doložit maturitní zkouškou z českého jazyka (úspěšně absolvovaná maturitní zkouška na české střední škole) nebo prokázat ústním pohovorem u přijímací zkoušky na Vysoké škole polytechnické Jihlava (porozumění mluvenému slovu, schopnost interakce a zjištění motivace, očekávání a bezprostředních potřeb studenta).

Plný text podmínek přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok 2024/2025 naleznete ZDE

V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, byla VŠPJ vydána zvláštní pravidla pro studenty a uchazeče s dočasnou ochranou v ČR a státní občany Ukrajiny. Plný text zvláštních pravidel naleznete ZDE

Více informací ke zkoušce z českého jazyka včetně termínů konání zkoušek naleznete na stránkách ZDE.

Součástí přijímacího řízení do AR 2024/2025 je opět NESTANOVENÍ POPLATKU za úkony spojené s přijímacím řízením pro uchazeče v tíživé sociální situaci. Poplatek se nestanoví uchazeči, který splní níže uvedené podmínky:

 • podá přihlášku ke studiu v bakalářském nebo magisterském studijním programu nejpozději do 15. 5. 2024,
 • není absolventem stejného typu studijního programu (písemné čestné prohlášení),
 • prokáže, že se nachází v tíživé sociální situaci (písemné potvrzení vydané na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku 2023 nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.),
 • požádá o nestanovení poplatku nejpozději do 10. 4. 2024.

Žádost o nestanovení poplatku je k dispozici ZDE, vzor čestného prohlášení je k dispozici ZDE.

Více informací naleznete v RR č. 2/2024 ZDE

Další informace k přijímacímu řízení:

 • Maturitní vysvědčení/nostrifikační osvědčení je nutné předložit jedním z níže uvedených způsobů: 
  • online (nahrání prostřednictvím osobní složky v e-přihlášce)  – pouze autorizovaná konverze dokumentu (zajišťují pobočky Czech POINT)  – jiné elektronické verze dokumentu, např. prostý scan nebudou akceptovány 
  • korespondenčně na studijní oddělení (úředně ověřená kopie)
  • osobně na studijní oddělení (úředně ověřená kopie)
 • Maturitní vysvědčení/nostrifikační osvědčení musí být dodáno do 10. 9. 2024 (v případě nedodání v termínu nebude uchazeč ke studiu přijat).

Kde naleznu výsledky přijímacího řízení?

Souhrnné výsledky přijímacího řízení naleznete zde:

Vaše další dotazy Vám zodpoví na studijním oddělení, tel. č. 567 141 181 nebo e-mail: studijni@vspj.cz.

 

Důležité termíny k přihláškám a přijímacímu řízení

prezenční i kombinovaná forma studia
1. kolo
Termín podání přihlášky do 15. 5. 2024

Termín úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením 650 

do 15. 5. 2024
Termín dodání dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení/nostrifikační osvědčení) do 10. 9. 2024

2. kolo (doplňkové)

Termín podání přihlášky do 24. 7. 2024
Termín úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením 650 Kč do 24. 7. 2024
Termín dodání dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení/nostrifikační osvědčení) do 10. 9. 2024

3. kolo (doplňkové)

Termín podání přihlášky do 22. 8. 2024
Termín úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením 650 Kč do 22. 8. 2024 
Termín dodání dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení/nostrifikační osvědčení) do 10. 9. 2024

Poslední termín pro řádný zápis ke studiu v akademickém roce 2024/2025 je stanoven na 12. září 2024.

Ke studiu se mohou přihlásit pouze ti uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a mají k dispozici v e-přihlášce dokument "Rozhodnutí rektora o přijetí ke studiu". Nejsnazší a nejrychlejší způsob zápisu ke studiu je online formou přímo v e-přihlášce. Můžete však také zvolit zápis korespondenční, nebo se zapsat osobně v budově VŠPJ (termíny budou průběžně vypisovány). Veškeré informace o průběhu přijímacího řízení a následně zápisu ke studiu naleznete ve vaší e-přihlášce. 

2019
Lenka Vlková
Studium na VŠPJ nebylo má první volba po maturitě, ale po jeho absolvování bych za nic jiného neměnila. Nejprve jsem si myslela, že studium bude lehké, ale za nedlouho jsem zjistila, že tak lehce diplom nezískám. Na VŠPJ jsem potkala spoustu skvělých lidí, se kterými jsme zažili nezapomenutelné praxe :D Celá škola mi připomíná jednu velkou rodinu, na kterou budu vzpomínat v dobrém a jsem ráda, že mě nakonec přijali.
2018
Ester Lachmanová
Nejraději vzpomínám na palačinkové pondělky na koleji! Ale teď vážně - často mě překvapí, co všechno mi studium na VŠPJ dalo. Ráda vzpomínám na čas strávený právě na této škole. V současné době pracuji jako lektorka environmentální výchovy. Ano zdá se to být úplně mimo obor, ale nevěřili byste, kolik má cestovní ruch a ekologie společného :). Často připadám jako animátor - jen je k tomu ještě přidán ten vzdělávací aspekt.
2018
Michaela
Studentská léta v Jihlavě budou pro mě vždy těmi nejhezčími. Jak již bylo zmíněno v příspěvcích - atmosféra byla rodinná, přístup profesorů i prostředí univerzity hodnotím kladně. Největší plus vidím v možnosti vycestovat v rámci praxe do zahraničí. Semestrální praxi jsem strávila se spolužačkou ve Španělsku a nebylo lepšího rozhodnutí, které jsem mohla udělat. :) Kdyby se otevřelo magisterské studium, neváhám :)
2017
Uživatel napsal:
Povinné praxe během studia jsem měla již na střední škole, takže to pro mě nebylo nic nového, ale oceňuji celosemestrální praxi, která je dostatečně dlouhá na to, aby se tam student něco naučil. Líbilo se mi velké množství dobrovolných přednášek, kurzů a jiných aktivit, kterým se student může věnovat. Díky těmto možnostem jsem se, v rámci IBW, podívala do Finska a zúčastnila se Expedice Cuba 2015. Z obojího mám zážitky na celý život a ráda na to vzpomínám. Studium na VŠPJ nebylo jednoduché, stálo to hodně úsilí, učení a nervů, ale o to víc mám pocit, že jsem získala diplom zaslouženě.

Studijní program Cestovní ruch poskytuje prakticky zaměřené ekonomicky orientované bakalářské vzdělání pro výkon odborných činností v různých oblastech cestovního ruchu


Program je koncipován tak, aby v míře odpovídající profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu naplňoval Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství pro studijní programy z kategorie Ekonomické obory. Získané znalosti a dovednosti absolventa byly koncipovány tak, aby byly v souladu s Centrální databází kompetencí Národní soustavy povolání Ministerstva práce a sociálních věcí.


Z pohledu Centrální databáze kompetencí Národní soustavy povolání Ministerstva práce a sociálních věcí disponuje absolvent studijního programu Cestovní ruch následujícími kompetencemi:

 • Odborné znalosti: znalosti v oboru ekonomika firmy, znalosti v oboru účetnictví a daně, znalosti v oboru národohospodářství, znalosti v oboru právní principy, zákony, předpisy a jejich výklady a význam, znalosti v oboru teorie cestovního ruchu, znalosti v oboru management, znalosti v oboru management lidských zdrojů, znalosti v oboru hotelový management, znalosti v oboru management pohostinství, znalosti v oboru management cestovní kanceláře a průvodcovská činnost, znalosti v oboru management destinace, znalosti v oboru marketing, znalosti v oboru geografie, znalosti v oboru statistika a matematika, znalosti v oboru cizí jazyky.
 • Odborné dovednosti: dovednosti v práci s lidmi v oborech ekonomika firmy, management, marketing, hotelnictví, pohostinství, provoz cestovních kanceláří a agentur, dovednosti k duševní práci ve všech uvedených oborech, dovednosti k řízení procesů a činností v uvedených oborech.
 • Obecné dovednosti: jsou implicitně dány rozšířením ekonomického povědomí, a dále jsou posíleny zejména v oblastech počítačové a numerické způsobilosti a jazykové způsobilosti.
 • Měkké kompetence: jedná se především o efektivní komunikaci, kooperaci, kreativitu, samostatnost, flexibilitu, řešení problémů, plánování a organizování práce, objevování a orientace v informacích.

Klíčové výsledky učení

Absolvent má takové znalosti, dovednosti a obecné kompetence, že umí:

 • plánovat operativní a taktické činnosti v hotelovém provozu, cestovní kanceláři včetně kalkulace produktů,
 • analyzovat předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu destinace, navrhnout možnosti udržitelného rozvoje cestovního ruchu destinace,
 • posoudit a analyzovat dopady ekonomické situace na podnik,
 • vypracovat plán marketingového průzkumu a realizovat ho,
 • vypracovat podnikatelský záměr,
 • aplikovat základní nástroje řízení lidských zdrojů,
 • využívat informační technologie a softwarové podpory pro organizační, prezentační a analytické práce,
 • základní matematicko-statistické analýzy,
 • aktivně používat své odborné znalosti a dovednosti alespoň ve dvou cizích jazycích.

Uplatnění absolventa

 • na pozicích středního managementu v oboru hotelnictví např. vedoucí recepce,
 • na pozicích středního managementu v oboru pohostinství např. provozní,
 • na pozicích středního managementu v oboru provoz cestovní kanceláře,
 • jako manažer nebo pracovník regionálního rozvoje v cestovním ruchu,
 • jako administrativně-ekonomický pracovník,
 • jako samostatný podnikatel.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...