ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (ZP)

Harmonogram:

 1. Zadání tématu závěrečné práce, osobní domluva s budoucím vedoucím práce (konzultantem). Termín –⁠ konec zimního semestru druhého ročníku studia.
 2. Odevzdání formuláře „Zadání závěrečné práce“ elektronickou cestou (pracovnici oddělení celoživotního vzdělávání – Mgr. Marie Marek: marie.marek@vspj.cz. Termín odevzdání je ⁠31. ledna v druhém ročníku studia. 

Formulář ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE KE STAŽENÍ ZDE. 

 1. Konzultace k závěrečné práci s vybraným vedoucím práce. Termín⁠ leden až duben letního semestru druhého ročníku studia (při včasném výběru tématu a po domluvě s vedoucím práce lze konzultovat i dříve).
 2. Předání nebo zaslání 1x tištěného výtisku pracovnici centra celoživotního vzdělávání Mgr. Marii Marek (neopomenout vložení formuláře Zadání závěrečné práce mezi titulní stranu a obsah). Termín odevzdání ZP upřesní organizátoři studia, nejpozději však 10 dnů před konáním ZZ.
 3. Odeslání 1x elektronické verze ZP pracovnici odd. celoživotního vzdělávání Mgr. Marii Marek. Termín upřesní organizátoři studia, nejpozději však 10 dnů před konáním ZZ.
 4. Odeslání prezentace k závěrečné práci v rozsahu 5–7 slidů. Prezentaci v programu PowerPoint zasílá účastník studia mailem nejpozději 2 dny před konáním závěrečných zkoušek na adresu: marie.marek@vspj.cz

Tištěný výtisk i elektronická verze ZP zůstávají na VŠPJ k archivaci.

ŠABLONA PREZENTACE k obhajobě závěrečné práce ke stažení ZDE. (Pozadí prezentace lze libovolně změnit. Strukturu prezentace je nutné zachovat.)

Téma ZP:

 • Nabízíme výběr z nabídky témat jednotlivých lektorů kurzu Arteterapie (viz níže).
 • V případě volby vlastního tématu je nutná předchozí domluva s vybraným lektorem kurzu Arteterapie. (V případě vlastní volby tématu lze vycházet ze své praxe, popř. zkušeností s daným tématem – není však podmínkou).
 • V případě zájmu o „netradiční“ téma doporučujeme předem zjistit dostupné zdroje literatury.

Rozsah ZP:

 • Minimální rozsah práce 20 stran čistého textu (bez úvodních listů – titulní strana, zadání práce, obsah, dále bez seznamu literatury a bez příloh, obrázků atd.).
 • Závěrečná práce obsahuje teoretickou a praktickou část, přičemž 50 % teorie, 50 % praxe (tzn. min. 10 stran teorie a min. 10 stran praxe).

Struktura ZP:

ÚVOD

 • Představa o obsahu práce, důvody výběru tématu, důvody důležitosti tématu, očekávání autora, způsob řešení vybrané problematiky – 1 strana textu

TEORETICKÁ ČÁST

 • Teoretický obsah k vybrané tématice (citace z literatury – dle pokynů vedoucího ZP)

PRAKTICKÁ ČÁST

 • Cíl
 • Techniky
 • Průběh
 • Závěr praktické části, reflexe jednotlivých setkání (více informací sdělí vedoucí dané závěrečné práce)
 • V praktické části ZP lze použít i kazuistiku

ZÁVĚR

 • Závěr celé práce by měl korespondovat s úvodem. Je vhodné zopakovat cíl práce, jakým způsobem byl cíl naplněn, k jakým výsledkům autor došel, jak postupoval. Je důležité zdůvodnit úspěch i případný neúspěch splnění cíle. (1 strana textu)

 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

 PŘÍLOHY

Vazba ZP:

 • Vzhledem k rozsahu práce a její důležitosti lze použít kroužkovou vazbu nebo rychlovazač – vždy s průhlednou přední deskou.
 • Pro psaní závěrečné práce v kurzu Arteterapie je povinnost použít předdefinovanou šablonu VŠPJ: 

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ke stažení zde. 

 

 

AKTUÁLNĚ NABÍZENÁ TÉMATA pro ZP:

(nabídka témat je průběžně doplňována)

Doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. (psychomotorická terapie)

 • Aktuálně nenabízí vedení ZP

  

Mgr. Lucie Hájková (arteterapie, výtvarné techniky) e-mail: polter.gaist@seznam.cz

 • V případě zájmu lze domluvit vlastní téma

 

 Mgr. Iva Kratochvílová, DiS. (arteterapie, seberozvoj) e-mail: iva.kratochvilova@skolaradosti.cz

 • Arteterapie s dětmi různých věkových skupin, rodinou, seniory
 • Barvy, arteterapeutické techniky, relaxační arteterapie, relaxace
 • Arteterapie v rámci seberozvoje, vedení arteterapeutických skupin
 • V případě zájmu lze domluvit vlastní téma

   

PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D. (dramaterapie, storytelling, tvůrčí psaní, práce s loutkou) e-mail: mipatoys@seznam.cz

 • Využití storytellingu jako terapeutické metody
 • Umění vyprávět - jedna ze základních kompetencí terapeuta
 • Tvůrčí psaní pro osobnostní rozvoj
 • Využití metod dramatické výchovy v práci terapeuta
 • Sociodrama v práci pedagoga a terapeuta
 • V případě zájmu lze domluvit vlastní téma

 

MUDr. Ivan Peška (oblast psychiatrie – psychózy, neurózy, závislosti) e-mail: i.peska11@seznam.cz

 • Nabízí možnost volby libovolných témat z oblasti psychiatrie

 

Mgr. Lucie Poláková (arteterapie, artefiletika, terraterapie) e-mail: lucie.jih@centrum.cz

 • Arteterapie pro seniory
 • Artefiletika pro rodiny s dětmi nebo s dětmi v konkrétním zařízení
 • Arteterapie s osobami závislými na drogách či alkoholu
 • V případě zájmu lze domluvit i vlastní téma

 

Mgr. Veronika Sequensová (taneční a pohybová terapie) e-mail: veronika@artual.cz

 • V případě zájmu lze domluvit vlastní téma

Mgr. Josef Zajíček (dramaterapie) e-mail: joss.zajicek@seznam.cz

 • V případě zájmu lze domluvit vlastní téma

 

Mgr. Dana Zouharová (muzikoterapie) e-mail: dana.zouharova@volny.cz

 • V případě zájmu lze domluvit vlastní téma

 

 Mgr. Barbora Jahodová (psychoterapie – poradenství, krizová intervence) e-mail: barbora.jahoda@sezam.cz

 • V případě zájmu lze domluvit vlastní téma
 • Téma z oblasti psychoterapie
 • Téma z oblasti speciální pedagogiky
 • Téma z oblasti krizové intervence

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá