Zdravotně sociální pracovník - informace pro studenty prezenční formy studia

Na této webové stránce naleznete nejdůležitější informace pro studenta z pohledu odlišností od studia na střední škole a se zdůrazněním hlavních částí studia. Podrobnosti (směrnice, pokyny, rozhodnutí vedoucích akademických pracovníků apod.) má každý student přístupné pod svým heslem v informačním systému.

Podmínky uznání předmětů absolvovaných na jiných školách nebo v předchozím studiu spolu s dalšími informacemi o studijním oboru Zdravotně sociální pracovník a o katedře sociální práce, která zajišťuje převážnou část výuky, naleznete na samostatných stránkách katedry sociální práce.

Výuka probíhá většinou v prostorách VŠPJ, odborná praxe je vykonávána ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb či organizacích, které působí na poli sociální práce a poskytují pobytové, ambulantní či terénní sociální služby.

  • Doporučený studijní plán a tvorba rozvrhu

Doporučený studijní plán studentovi doporučuje, jakým způsobem obor studovat -  jaký předmět, v jakém semestru, jaké jsou způsoby ukončení předmětu (zkouška nebo zápočet) a jak je předmět ohodnocen tzv. kredity. Student si může zvolit i vlastní (individuální) studijní plán, pokud dodrží ostatní podmínky studia, např. podmínky pro ukončení předmětu, absolvování praxí, zápis do jednotlivých semestrů, pro ukončení studia apod. (více v článku 27 Studijního a zkušebního řádu). Předměty se dělí na povinné, povinně volitelné  a volitelné. Doporučený studijní plán pro obor Zdravotně sociální pracovník je dostupný v informačním systému školy.

Na každý semestr si student sám volí rozvrh studia, tzv. registrací předmětů.

Nedílnou součástí studia je také absolvování praxe.

  • Odborná praxe

Student musí v průběhu studia absolvovat 20 týdnů odborné praxe. 

Rozvržení odborné praxe v průběhu studia:

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Zimní semestr

Letní semestr

Zimní semestr

Letní semestr

4 týdny*

4 týdny

4 týdny

4 týdny

4 týdny

0

200 výuk. hodin

200 výuk. hodin

200 výuk. hodin

200 výuk. hodin

200 výuk. hodin

0

*Součástí předmětu Praxe I. je 3-denní observační exkurze ve vybraných zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální služeb, která je organizována v průběhu prvního semestru.

Podrobné informace k praxím naleznete na stránkách katedry sociální práce.

  • Bakalářské práce a státní závěrečné zkoušky

Pro udělení akademického titulu bakalář (Bc.) v oboru Zdravotně sociální pracovník musí student absolvovat všechny povinné předměty, získat minimálně 180 kreditů, absolvovat jeden předmět v cizím jazyce, absolvovat odbornou praxi a vykonat státní závěrečnou zkoušku.

Státní závěreční zkouška se skládá ze zkoušky ze studijního oboru a z obhajoby bakalářské práce. Téma bakalářské práce si může student zvolit z témat nabízených nebo může navrhnout své vlastní téma.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá