Porodní asistentka - informace pro studenty prezenční formy studia

Na této webové stránce jsou zveřejněny nejdůležitější informace pro studenta z pohledu odlišností od studia na střední škole a se zdůrazněním hlavních částí studia. Podrobnosti (směrnice, pokyny, rozhodnutí vedoucích akademických pracovníků apod.) má každý student přístupné pod svým heslem v informačním systému.

Podmínky uznání předmětů absolvovaných na jiných školách nebo v předchozím studiu spolu s dalšími informacemi o studijním oboru Porodní asitentka a o katedře zdravotnických studií, která zajišťuje převážnou část výuky, naleznete na samostatných stránkách katedry zdravotnických studií.

Výuka probíhá v prostorách VŠPJ, nejčastěji v odborných učebnách.

  • Doporučený studijní plán a tvorba rozvrhu

Doporučený studijní plán studentovi doporučuje, jakým způsobem obor studovat -  jaký předmět, v jakém semestru, jaké jsou způsoby ukončení předmětu (zkouška nebo zápočet) a jak je předmět ohodnocen tzv. kredity. Student si může zvolit i vlastní (individuální) studijní plán, pokud dodrží ostatní podmínky studia, např. podmínky pro ukončení předmětu, absolvování praxí, zápis do jednotlivých semestrů, pro ukončení studia apod. (více v článku 27 Studijního a zkušebního řádu). Předměty se dělí na povinné, povinně volitelné a nepovinné.

Na každý semestr si student sám volí rozvrh studia tzv. registrací předmětů.

Nedílnou součástí studia je absolvování odborné praxe.

  • Odborná praxe

Student musí v průběhu studia absolvovat minimálně 1600 praktických hodin, při kterých samostatně odvede 40 fyziologických porodů, a proto jsou do studia zařazeny i dvě individuální odborné praxe v průběhu letních prázdnin.

1. semestr: 2 týdny odborné praxe

2. semestr: 3 týdny odborné praxe

3. semestr: 3 týdny odborné praxe

4. semestr: 4 týdny odborné praxe

5. semestr: 4 týdny odborné praxe

6. semestr: 7 týdnů odborné praxe

  • Sporty

Sporty jsou nabízeny jako volitelné předměty.

  • Bakalářské práce a státní závěrečné zkoušky

Pro udělení akademického titulu bakalář (Bc.) v oboru Porodní asistentka musí student absolvovat všechny povinné předměty, získat minimálně 180 kreditů, absolvovat jeden předmět v cizím jazyce a vykonat státní závěrečnou zkoušku.

Státní závěreční zkouška se skládá ze zkoušky ze studijního oboru a z obhajoby bakalářské práce. Téma bakalářské práce si student volí v 3. semestru a může si zvolit téma. 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá