Počítačové systémy - informace pro studenty prezenční formy studia

Na této webové stránce jsou zveřejněny nejdůležitější informace pro studenta z pohledu odlišností od studia na střední škole a se zdůrazněním hlavních částí studia. Podrobnosti (směrnice, pokyny, rozhodnutí vedoucích akademických pracovníků apod.) má každý student přístupné pod svým heslem v informačním systému.

Podmínky uznání předmětů absolvovaných na jiných školách nebo v předchozím studiu spolu s dalšími informacemi o studijním oboru Počítačové systémy a o katedře technických studií, která zajišťuje převážnou část výuky, naleznete na samostatných stránkách Katedry technických studií.

Výuka probíhá v prostorách VŠPJ.

  • Doporučený studijní plán a tvorba rozvrhu

Doporučený studijní plán studentovi doporučuje, jakým způsobem obor studovat -  jaký předmět, v jakém semestru, jaké jsou způsoby ukončení předmětu (zkouška nebo zápočet) a jak je předmět ohodnocen tzv. kredity. Student si může zvolit i vlastní (individuální) studijní plán, pokud dodrží ostatní podmínky studia, např. podmínky pro ukončení předmětu, absolvování praxí, zápis do jednotlivých semestrů, pro ukončení studia apod. (více v článku 27 Studijního a zkušebního řádu). Předměty se dělí na povinné, povinně volitelné a volitelné. Doporučený studijní plán pro obor Počítačové systémy je dostupný v informačním systému školy.

Na každý semestr si student sám volí rozvrh studia tzv. registrací předmětů.

Nedílnou součástí studia je také absolvování praxe.

  • Praxe

Student musí v průběhu studia absolvovat celkem 14 týdnů praxe (respektive 12 týdnů praxe pro ty, kteří nastoupili ke studium od akademického roku 2013/2014). Praxe zpravidla probíhá mezi 2. a 3. ročníkem studia (tzn. mezi 4. a 5. semestrem studia). Více informací o odborných praxí lze nalézt na stránkách Katedry technických studií v menu Odborná praxe studentů.

  • Sporty

Od akademického roku 2013/2014 jsou sportovní aktivity (semestrální sporty i kurzy) nově zařazeny jako volitelné předměty - více v rozhodnutí prorektorky pro studium č. 3/2013. Nabídku sportovních aktivit na každý semestr vypisuje Katedra sportů a zveřejňuje ji také na svých webových stránkách.

  • Bakalářské práce a státní závěrečné zkoušky

Pro udělení akademického titulu bakalář (Bc.) v oboru Počítačové systémy musí student absolvovat všechny povinné předměty, získat minimálně 180 kreditů, absolvovat jeden předmět v cizím jazyce, absolvovat povinnou praxi a vykonat státní závěrečnou zkoušku.

Státní závěrečná zkouška se skládá ze zkoušky ze studijního oboru a z obhajoby bakalářské práce. Téma bakalářské práce si student volí nejlépe v souladu s odbornou praxí, kterou absolvuje během studia a může si zvolit z nabízených témat či navrhnout své vlastní téma bakalářské práce.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá