Aplikované strojírenství

Na této webové stránce jsou zveřejněny nejdůležitější informace pro studenta z pohledu odlišností od studia na střední škole a se zdůrazněním hlavních částí studia. Podrobnosti (směrnice, pokyny, rozhodnutí vedoucích akademických pracovníků apod.) má každý student přístupné pod svým heslem v informačním systému.

Podmínky uznání předmětů absolvovaných na jiných školách nebo v předchozím studiu spolu s dalšími informacemi o studijním programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi a o katedře technických studií, která zajišťuje převážnou část výuky, naleznete na samostatných stránkách Katedry technických studií.

Výuka probíhá v prostorách VŠPJ.

  • Doporučený studijní plán a tvorba rozvrhu

Doporučený studijní plán studentovi doporučuje, jakým způsobem obor studovat -  jaký předmět, v jakém semestru, jaké jsou způsoby ukončení předmětu (zkouška nebo zápočet) a jak je předmět ohodnocen tzv. kredity. Student si může zvolit i vlastní (individuální) studijní plán, pokud dodrží ostatní podmínky studia, např. podmínky pro ukončení předmětu, absolvování praxí, zápis do jednotlivých semestrů, pro ukončení studia apod. (více v článku 27 Studijního a zkušebního řádu). Předměty se dělí na povinné, povinně volitelné a volitelné. Doporučený studijní plán pro studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi je dostupný v informačním systému školy.

Na každý semestr si student sám volí rozvrh studia tzv. registrací předmětů.

Nedílnou součástí studia je také absolvování praxe.

  • Praxe

Student musí v průběhu studia absolvovat celkem 14 týdnů praxe. Praxe probíhá v posledním semestru studia. Více informací o odborných praxích lze nalézt na stránkách Katedry technických studií v menu Odborná praxe studentů.

  • Sporty

Od akademického roku 2013/2014 jsou sportovní aktivity (semestrální sporty i kurzy) nově zařazeny jako volitelné předměty - více v rozhodnutí prorektorky pro studium č. 3/2013. Nabídku sportovních aktivit na každý semestr vypisuje Katedra sportů a zveřejňuje ji také na svých webových stránkách.

  • Bakalářské práce a státní závěrečné zkoušky

Pro udělení akademického titulu bakalář (Bc.) ve studijním programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi musí student absolvovat všechny povinné předměty, získat minimálně 180 kreditů (z toho 170 kreditů z povinných předmětů, nejméně 6 kreditů z povinně volitelných předmětů a nejméně 4 kredity z volitelných předmětů. Dva kredity z volitelných předmětů mohou být získány za předmět typu Sport). Dále studenti musí absolvovat povinnou praxi a vykonat státní závěrečnou zkoušku.

Státní závěrečná zkouška se skládá ze zkoušky ze studijního oboru a z obhajoby bakalářské práce. Téma bakalářské práce si student volí nejlépe v souladu s odbornou praxí, kterou absolvuje během studia a může si zvolit z nabízených témat či navrhnout své vlastní téma bakalářské práce.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá