Všeobecná sestra - informace pro studenty kombinované formy studia

Na této webové stránce jsou zveřejněny nejdůležitější informace pro studenta z pohledu odlišností od studia na střední škole a se zdůrazněním hlavních částí studia. Podrobnosti (směrnice, pokyny, rozhodnutí vedoucích akademických pracovníků apod.) má každý student přístupné pod svým heslem v informačním systému.

Podmínky uznání předmětů absolvovaných na jiných školách nebo v předchozím studiu spolu s dalšími informacemi o studijním oboru Všeobecná sestra a o katedře zdravotnických studií, která zajišťuje převážnou část výuky, naleznete na samostatných stránkách katedry zdravotnických studií.

Výuka probíhá v učebnách VŠPJ většinou v sobotu.

  • Doporučený studijní plán a tvorba rozvrhu

Doporučený studijní plán studentovi doporučuje, jakým způsobem obor studovat -  jaký předmět, v jakém semestru, jaké jsou způsoby ukončení předmětu (zkouška nebo zápočet) a jak je předmět ohodnocen tzv. kredity. Student si může zvolit i vlastní (individuální) studijní plán, pokud dodrží ostatní podmínky studia, např. podmínky pro ukončení předmětu, absolvování praxí, zápis do jednotlivých semestrů, pro ukončení studia apod. (více v článku 27 Studijního a zkušebního řádu). Předměty se dělí na povinné, povinně volitelné a nepovinné.

Na každý semestr si student sám volí rozvrh studia tzv. registrací předmětů.

Nedílnou součástí studia je také absolvování praxe. Na studenty kombinované formy studia se nevztahuje povinnost absolvovat sportovní aktivity.

  • Odborné praxe

Student musí v průběhu studia absolvovat minimálně 1600 praktických hodin, a proto jsou dostudia zařazeny i dvě měsíční praxe v průběhu letních prázdnin.

1. semestr: v tomto semestru student praxi nevykonává

2. semestr: 1 týden odborné praxe

3. semestr: 1 týden odborné praxe

4. semestr: 1 týden odborné praxe

5. semestr: 1 týden odborné praxe

6. semestr: 2 týdny odborné praxe

  • Bakalářské práce a státní závěrečné zkoušky

Pro udělení akademického titulu bakalář (Bc.) v oboru Všeobecná sestra musí student absolvovat všechny povinné předměty, získat minimálně 180 kreditů a vykonat státní závěrečnou zkoušku.

Státní závěreční zkouška se skládá ze zkoušky ze studijního oboru a z obhajoby bakalářské práce. Téma bakalářské práce si student volí v 3. semestru a může si zvolit téma.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá