Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - informace pro studenty kombinované formy studia

Na této webové stránce jsou zveřejněny nejdůležitější informace pro studenta se zdůrazněním hlavních částí studia. Podrobnosti (směrnice, pokyny, rozhodnutí vedoucích akademických pracovníků apod.) má každý student přístupné pod svým heslem v informačním systému.

Podmínky uznání předmětů absolvovaných na jiných školách nebo v předchozím studiu spolu s dalšími informacemi o studijním oboru Komunitní péče v porodní asistenci a o Katedře zdravotnických studií, která zajišťuje převážnou část výuky, naleznete na samostatných stránkách Katedry zdravotnických studií.

Výuka probíhá v prostorách VŠPJ, nejčastěji v odborných učebnách.

  • Doporučený studijní plán a tvorba rozvrhu

Doporučený studijní plán studentovi doporučuje, jakým způsobem obor studovat -  jaký předmět, v jakém semestru, jaké jsou způsoby ukončení předmětu (zkouška nebo zápočet) a jak je předmět ohodnocen tzv. kredity Předměty se dělí na povinné, povinně volitelné a volitelné.

Na každý semestr si student sám volí rozvrh studia tzv. registrací předmětů.

Nedílnou součástí studia je absolvování odborné praxe.

  • Odborná praxe

Student musí v průběhu studia absolvovat odbornou praxi.

  • Diplomová práce a státní závěrečné zkoušky

Pro udělení akademického titulu magistr (Mgr.) v oboru Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví musí student absolvovat všechny povinné předměty, získat minimálně 120 kreditů a vykonat státní závěrečnou zkoušku.

Státní závěrečná zkouška se skládá ze zkoušky ze studijního oboru a z obhajoby diplomové práce. Téma diplomové práce si student volí ve 2. semestru a může si zvolit i téma, které musí být schválené vedoucí katedry. 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá