Cestovní ruch - informace pro studenty kombinované formy studia

Na této webové stránce jsou zveřejněny nejdůležitější informace pro studenta z pohledu odlišností od studia na střední škole a se zdůrazněním hlavních částí studia. Podrobnosti (směrnice, pokyny, rozhodnutí vedoucích akademických pracovníků apod.) má každý student přístupné pod svým heslem v informačním systému.

Podmínky uznání předmětů absolvovaných na jiných školách nebo v předchozím studiu spolu s dalšími informacemi o studijním oboru Cestovní ruch a o katedře cestovního ruchu, která zajišťuje převážnou část výuky, naleznete na samostatných stránkách Katedry cestovního ruchu.

Výuka probíhá v prostorách VŠPJ v sobotu.

  • Doporučený studijní plán a tvorba rozvrhu

Doporučený studijní plán studentovi doporučuje, jakým způsobem obor studovat -  jaký předmět, v jakém semestru, jaké jsou způsoby ukončení předmětu (zkouška nebo zápočet) a jak je předmět ohodnocen tzv. kredity. Student si může zvolit i vlastní (individuální) studijní plán, pokud dodrží ostatní podmínky studia, např. podmínky pro ukončení předmětu, absolvování praxí, zápis do jednotlivých semestrů, pro ukončení studia apod. (více v článku 27 Studijního a zkušebního řádu). Předměty se dělí na povinné, povinně volitelné a volitelné.

Na každý semestr si student sám volí rozvrh studia tzv. registrací předmětů. Do 2. a dalších semestrů se student zapisuje elektronickým odesláním tzv. Zápisového listu a získáním potřebného počtu kreditů (do 2. semestru je zapotřebí získat alespoň 15 kreditů, do 3. a vyšších semestrů alespoň 40 kreditů za bezprostředně předcházející dva semestry).

V průběhu studia si student oboru Cestovní ruch může zvolit některou z nabízených specializací - Podnikání v cestovním ruchu, Šetrné formy cestovního ruchu, Management volného času, Lázeňství a wellness, Veřejná správa v cestovním ruchu, Kulturní cestovní ruch, anebo Informační systémy v cestovním ruchu.

Nedílnou součástí studia je také absolvování praxe.

  • Praxe

Praxe u kombinovaného studia naplňuje stejný cíl jako u studia prezenčního, to znamená že musí být splněna ve stejném rozsahu a za stejných podmínek.

Každy student kombinované formy studia má dvě možnosti:

  1. absolvovat praxi v rozsahu denního studia a za stejných podmínek - více zde.
  2. může požádat o uznání přemětu Praxe CR na základě prokázání výkonu činnosti buď na zakládě pracovního poměru, nebo na základě vlastního podnikání - více zde.
  • Bakalářské práce a státní závěrečné zkoušky

Pro udělení akademického titulu bakalář (Bc.) v oboru Cestovní ruch musí student absolvovat všechny povinné předměty, získat minimálně 180 kreditů a vykonat státní závěrečnou zkoušku.

Státní závěreční zkouška se skládá ze zkoušky ze studijního oboru a z obhajoby bakalářské práce. Téma bakalářské práce si student volí ve 4. semestru a téma si může zvolit sám.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá