Akademický senát

O senátu


Příští řádné zasedání Akademického senátu VŠPJ se uskuteční ve středu dne 27. října 2021 ve 13.30 hod.

Akademický senát je samosprávný zastupitelský orgán veřejné vysoké školy složený ze zástupců akademických pracovníků a studentů školy.

Kompetence Akademického senátu určuje zákon č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách), jednání se řídí Volebním řádem Akademického senátu VŠPJ a Jednacím řádem Akademického senátu VŠPJ. Mezi hlavní pravomoci AS VŠPJ patří zejména právo navrhovat jmenování a odvolávat rektora, schvalovat vnitřní předpisy, schvalovat rozpočet vysoké školy, schvalovat výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření vysoké školy předložené rektorem, schvalovat zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a dodatky k této zprávě a schvalovat strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti vysoké školy a každoroční plán realizace strategického záměru předložený rektorem. Akademický senát dává rektorovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů Akademické rady, členů Rady pro vnitřní hodnocení a členů Disciplinární komise.

Členy akademického senátu volí tajným hlasováním ze svých řad akademická obec VŠPJ. Akademičtí pracovníci volí členy akademické komory AS VŠPJ, studenti pak členy studentské komory AS VŠPJ.
AS VŠPJ má celkem 15 členů, 5 ve studentské komoře a 10 v akademické komoře. Funkční období je tříleté. Zasedání AS VŠPJ jsou veřejně přístupná. K přípravě podkladů a stanovisek pro jednání může zřizovat AS pracovní komise, člen komise nemusí být nezbytně členem AS VŠPJ.

Složení Akademického senátu VŠPJ

Akademická komora

 • Mgr. Martina Černá, Ph.D., Katedra sociální práce
 • Ing. Jakub Dostál, Ph.D., Katedra ekonomických studií
 • Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D., Katedra technických studií
 • Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D., Katedra matematiky
 • PhDr. Lenka Görnerová, PhD., Katedra zdravotnických studií
 • Ing. Martina Chalupová, Ph.D., Katedra ekonomických studií
 • RNDr. Eva Janoušková, Ph.D., Katedra cestovního ruchu
 • Ing. Martina Kuncová, Ph.D., Katedra ekonomických studií
 • PhDr. Lada Nováková, PhD., Katedra zdravotnických studií
 • Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D., Katedra technických studií

Studentská komora

 • Šimon Hajník, Cestovní ruch
 • Veronika Krčmářová, Všeobecná sestra
 • Zuzana Lasáková, Porodní asistentka
 • Petr Wolf, Aplikovaná informatika
 • Adiya Zhalel, Cestovní ruch

Předsednictvo


Funkční období od 23. května 2021 do 22. května 2024.

Kontakt na členy akademického senátu

 • E-mail: as@vspj.cz

Kontakt na akademickou komoru

 • E-mail: akas@vspj.cz

Kontakt na studentskou komoru

 • E-mail: skas@vspj.cz
 • Tel.: 567 141 234
 • Místnost: 1N078

Se členy studentské komory lze také diskutovat na jejich facebookových stránkách http://www.facebook.com/studentska.komora.vspj.

Konzultační hodiny studentské komory - po předchozí domluvě e-mailem.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá