Uchazeč

Studijní programy a kurzy

bakalářský program
Finance a řízení

Co Vás čeká
 • Přednášky odborníků z aplikační sféry
 • Národní/nadnárodní firmy ke spolupráci
 • Získání profesionálních manažerských znalostí
 • Široké využití znalostí v praxi
 • Podpora pro samostatné podnikání
 • Vedení k finanční gramotnosti
 • Bakalářské práce s praktickým zaměřením
Dovednosti absolventa
Průměrná mzda
30 863
i
Praxe
15 týdnů
i
Stipendia
6 491 Kč
i
Garant programu
foto garanta
Ing. Roman Fiala, Ph.D.
Šance na přijetí
Počet přijatých uchazečů (přijato / uchazečů) za akademický rok 2023 / 2024
336 / 435
77 %
Erasmus+
100 %
Jsme malá škola a každý student má šanci vycestovat do zahraničí.

Studijní program Finance a řízení Vám poskytne prakticky zaměřené ekonomicky orientované bakalářské vzdělání pro výkon odborných činností v různých oblastech řízení podnikových či veřejných financí (včetně účetní a daňové problematiky), marketingového řízení firem, řízení lidských zdrojů i v dalších souvisejících činnostech. Budete připraveni k řešení standardních ekonomických situací na střední řídící úrovni provozních, personálních, finančních i organizačních oblastí všech forem podnikání i ve veřejné správě. 


Po úspěšném absolvování studia budete umět:

 • vyjmenovat a popsat zdroje informací o ekonomické a finanční výkonnosti podniku
 • posoudit a analyzovat dopady aktuální ekonomické situace na podnik
 • pracovat s daňovými zákony
 • aplikovat základní nástroje řízení v oblasti pracovně právních vztahů
 • aplikovat marketingové řízení
 • analýzou účetnictví posoudit finanční situaci firmy včetně daňové problematiky
 • zvládat střediskové řízení podniku z pohledu nákladového i manažerského, včetně dopadů na účetní a daňový systém
 • vypracovat podnikatelský záměr, případně záměr regionálního rozvoje
 • komunikovat v pracovním týmu, koordinovat pracovní postupy a součinnosti jednotlivých útvarů v podniku
 • aktivně využívat výpočetní techniku pro potřeby řízení

Přihlášky podávejte pouze elektronickou formou přes aplikaci e-přihláškaPoplatek za přijímací řízení činí 650,- Kč a je nutno jej uhradit nejpozději do dne uzávěrky přihlášek daného kola (pokud se do studia nezapíšete, poplatek se nevrací). Další pokyny k platbě (číslo účtu, variabilní symbol) naleznete v elektronické přihlášce. Do každého kola přijímacího řízení se poplatek musí zaplatit znovu.

Podávání přihlášek ve 2. a 3. doplňkovém kole bude umožněno pouze za předpokladu, že nebude naplněn počet přijatých uchazečů již v 1. základním kole přijímacího řízení.

 

Jaké předměty budete studovat?

Seznam předmětů, které budete během studia absolvovat, naleznete ve studijním plánu k prezenční formě studia a studijním plánu ke kombinované formě studia. Součástí studia je také dlouhodobá praxe (v rozsahu 15 týdnů).

 

 • Podmínkou pro přijetí ke studiu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (úspěšně absolvovaná maturitní zkouška na střední škole).
 • Uchazeči jsou přijímáni ke studiu na základě podané přihlášky ke studiu a doložení absolvované maturitní zkoušky. Maximální počet přijatých studentů ve studijním programu může dohromady v obou formách studia činit celkem 450, přičemž v kombinované formě studia může činit max. 225. Pro přijetí ke studiu v rámci maximálního počtu studentů je rozhodující datum a čas podání přihlášky.
 • Podmínkou přijetí uchazečů o studium, kteří jsou cizími státními příslušníky (s výjimkou slovenských), je také prokázání znalosti českého jazyka. Tuto znalost je možné doložit maturitní zkouškou z českého jazyka (úspěšně absolvovaná maturitní zkouška na české střední škole) nebo prokázat ústním pohovorem u přijímací zkoušky na Vysoké škole polytechnické Jihlava (porozumění mluvenému slovu, schopnost interakce a zjištění motivace, očekávání a bezprostředních potřeb studenta).

Plný text podmínek přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok 2024/2025 naleznete ZDE

V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, byla VŠPJ vydána zvláštní pravidla pro studenty a uchazeče s dočasnou ochranou v ČR a státní občany Ukrajiny. Plný text zvláštních pravidel naleznete ZDE

Více informací ke zkoušce z českého jazyka včetně termínů konání zkoušek naleznete na stránkách ZDE.

Součástí přijímacího řízení do AR 2024/2025 je opět NESTANOVENÍ POPLATKU za úkony spojené s přijímacím řízením pro uchazeče v tíživé sociální situaci. Poplatek se nestanoví uchazeči, který splní níže uvedené podmínky:

 • podá přihlášku ke studiu v bakalářském nebo magisterském studijním programu nejpozději do 15. 5. 2024,
 • není absolventem stejného typu studijního programu (písemné čestné prohlášení),
 • prokáže, že se nachází v tíživé sociální situaci (písemné potvrzení vydané na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku 2023 nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.),
 • požádá o nestanovení poplatku nejpozději do 10. 4. 2024.

Žádost o nestanovení poplatku je k dispozici ZDE, vzor čestného prohlášení je k dispozici ZDE.

Více informací naleznete v RR č. 2/2024 ZDE

Další informace k přijímacímu řízení:

 • Maturitní vysvědčení/nostrifikační osvědčení je nutné předložit jedním z níže uvedených způsobů: 
  • online (nahrání prostřednictvím osobní složky v e-přihlášce)  – pouze autorizovaná konverze dokumentu (zajišťují pobočky Czech POINT)  – jiné elektronické verze dokumentu, např. prostý scan nebudou akceptovány 
  • korespondenčně na studijní oddělení (úředně ověřená kopie)
  • osobně na studijní oddělení (úředně ověřená kopie)
 • Maturitní vysvědčení/nostrifikační osvědčení musí být dodáno do 10. 9. 2024 (v případě nedodání v termínu nebude uchazeč ke studiu přijat).

Kde naleznu výsledky přijímacího řízení?

Souhrnné výsledky přijímacího řízení naleznete zde:

Vaše další dotazy Vám zodpoví na studijním oddělení, tel. č. 567 141 181 nebo e-mail: studijni@vspj.cz

 

Důležité termíny k přihláškám a přijímacímu řízení

prezenční i kombinovaná forma studia
1. kolo
Termín podání přihlášky do 15. 5. 2024
Termín úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením 650 Kč do 15. 5. 2024
Termín dodání dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení/nostrifikační osvědčení) do 10. 9. 2024

2. kolo (doplňkové)

Termín podání přihlášky do 24. 7. 2024
Termín úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením 650 Kč do 24. 7. 2024
Termín dodání dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení/nostrifikační osvědčení) do 10. 9. 2024

3. kolo (doplňkové)

Termín podání přihlášky do 22. 8. 2024
Termín úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením 650 Kč do 22. 8. 2024
Termín dodání dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení/nostrifikační osvědčení) do 10. 9. 2024

Poslední termín pro řádný zápis ke studiu v akademickém roce 2024/2025 je stanoven na 12. září 2024.

Ke studiu se mohou přihlásit pouze ti uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a mají k dispozici v e-přihlášce dokument "Rozhodnutí rektora o přijetí ke studiu". Nejsnazší a nejrychlejší způsob zápisu ke studiu je online formou přímo v e-přihlášce. Můžete však také zvolit zápis korespondenční, nebo se zapsat osobně v budově VŠPJ (termíny budou průběžně vypisovány). Veškeré informace o průběhu přijímacího řízení a následně zápisu ke studiu naleznete ve vaší e-přihlášce. 

foto kontaktu
2019
Dagmar Nemsillová
Když jsem se přihlásila a úspěšně prošla přijímacím řízením na kombinovanou formu studia, brala jsem úspěch tak trochu jako samozřejmost. V průběhu studia jsem poznala hodně fajn lidí, zjistila, že tato škola není jen instituce, ale hlavně lidi, kteří se snaží dát studentům své zkušenosti a znalosti, kteří umí být i člověkem a poradit a pomoci individuálně každému. Po prvních pár semestrech odešlo dost studentů z našich řad, ať už kvůli osobnímu rozhodnutí nebo kvůli neúspěchu u zkoušek. My, co jsme vydrželi a byli úspěšní (prošli i náročnou statistikou...) mohli jsme dojít až k úspěšnému cíli. Já osobně s přerušením studia kvůli těhotenství a mateřské.Zbývalo mi "pouze" vypracovat bakalářskou práci a úspěšně složit závěrečné zkoušky. Po pauze už se mi to ale zdálo složité a přemýšlela jsem o tom, že již školu nedokončím... Naštěstí mám maminku, která mi nedala pokoj a stále mne pošťuchovala. I díky tomu jsem se odhodlala školu dokončit a bakalářskou práci jí věnovala. Psaní bakalářské práce bylo pro mne ve finále zábavné, obhájila jsem ji úspěšně a zkoušky zvládla také. Asi týden mi trvalo, než jsem si uvědomila, že mám hotovo a jsem bakalářka. Už jsem to nebrala jako samozřejmost, ale věděla, že za tím stojí hodně snahy, trochu štěstí a víra v sama sebe! Bylo mi ctí pronést závěrečnou děkovnou řeč na slavnostní promoci, která měla úspěch. Při ní jsem si uvědomila, že je mi líto, že má studia na škole končí a budu na ně ráda vzpomínat.
2017
Martina Nováková
Na svůj první den na VŠPJ si pamatuju jako by to bylo včera. Sebevědomě jsem vstoupila do školy, absolvovala focení na ISIC, prošla si školu a ještě mi zbývalo potvrdit na studijním Potvrzení o studiu. Jelikož jsem školu neměla ještě tak "zmáknutou" stoupla jsem si do první fronty a čekala. Už to vypadalo nadějně, ještě pár lidí a budu na řadě. Když v tom šla okolo sestra (studovala jiný obor) a oznámila mi, že stojím na Pokladnu a ne na Studijní. Takže mi nezbývalo nic jinýho než opustit frontu (kde sem byla skoro na řadě) a jít si stoupnout do správné úplně na konec. Měla jsem fakt "radost". Ale jinak na školu a studium vzpomínám ráda. Našla jsem zde nové přátele a dozvěděla se zajímavé informace.
2017
Uživatel napsal:
Studium na této škole mi vyhovovalo díky své poloze a oboru, který nabízí. Profesoři byli příjemní a vstřícní, velmi kladně hodnotím psaní seminárních prací skoro do každého předmětu - to nás velmi připravilo na psaní bakalářské práce. Pracuji v logistické a developerské společnosti jako personální referentka. Než jsem nastoupila na toto oddělení, pracovala jsem na účetním oddělení, což mi pomohlo při zvládání ekonomických předmětů. V magisterském studiu budu pokračovat na VŠE na fakultě managementu v Jindřichově Hradci.
2017
Uživatel napsal:
Kdybych měl hodnotit VŠPJ, řekl bych, že je to škola na úrovni a určitě bych ji doporučil dalším studentům. Škola mi dala plno nových znalostí, zkušeností a povinná praxe je výhodou pro budoucí zaměstnání. Dále studuji na Vysoké škole ekonomické v Praze na fakultě financí a účetnictví obor Finance.

Studijní obor Finance a řízení poskytuje prakticky zaměřené ekonomicky orientované bakalářské vzdělání pro výkon odborných činností v různých oblastech řízení podnikových či veřejných financí (včetně účetní a daňové problematiky), marketingového řízení firem, řízení lidských zdrojů i v dalších souvisejících činnostech. Studenti jsou připravováni k řešení standardních ekonomických situací na střední řídící úrovni provozních, personálních, finančních i organizačních oblastí všech forem podnikání i ve veřejné správě.

Součástí studia je odborná praxe v celkové délce 15 týdnů.


Klíčové výsledky učení

Absolvent má takové znalosti, dovednosti a obecné kompetence, že umí:

 • vyjmenovat a popsat zdroje informací o ekonomické a finanční výkonnosti podniku,
 • posoudit a analyzovat dopady aktuální ekonomické situace na podnik,
 • pracovat s daňovými zákony,
 • aplikovat základní nástroje řízení v oblasti pracovně právních vztahů,
 • aplikovat marketingové řízení,
 • analýzou účetnictví posoudit finanční situaci firmy včetně daňové problematiky,
 • zvládat střediskové řízení podniku z pohledu nákladového i manažerského, včetně dopadů na účetní a daňový systém,
 • vypracovat podnikatelský záměr, případně záměr regionálního rozvoje,
 • komunikovat v pracovním týmu, koordinovat pracovní postupy a součinnosti jednotlivých útvarů v podniku,
 • aktivně využívat výpočetní techniku pro potřeby řízení,
 • používat vyšší komunikativní úroveň jazyka.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...