Uchazeč

Studijní programy a kurzy

navazující magisterský program
Sociální práce v péči o duševní zdraví

Co Vás čeká
 • Nové znalosti, dovednosti, zkušenosti, vztahy, zážitky a příležitosti
 • Studium orientované na rozvoj člověka po stránce profesní, ale i osobní
 • Partnerský přístup
 • Přátelská atmosféra, umocněná dobrými vzájemnými vztahy
 • Rozsáhlá praxe, která ukazuje reálné fungování, pomáhá propojit teoretické znalosti s praktickými dovednostmi a je výhodou při výběru zaměstnání
Praxe
6 týdnů
i
Garant programu
doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
Erasmus+
100 %
Jsme malá škola a každý student má šanci vycestovat do zahraničí.

Studijní program Sociální práce v péči o duševní zdraví je koncipován jako navazující magisterský program v oboru sociální práce. Je zaměřen na prohloubení znalostí sociálních a zdravotně-sociálních pracovníků pro oblast péče o duševní zdraví. Reaguje na potřeby vyplývající z reformy psychiatrické péče v České republice. Absolvent bude kompetentní uplatňovat teorie, metody a techniky sociální práce v praxi především s lidmi s duševním onemocněním.  Bude umět reflektovat a řešit etická dilemata a krizové situace vyplývající ze sociální práce s danou cílovou skupinou, zvládat rozhodovací procesy při výkonu svého povolání. V rámci studia je pozornost věnována i právu a managementu, díky čemuž bude absolvent vybaven dovednostmi a znalostmi pro vedení multidisciplinárních týmů. Cílem studijního programu je dosáhnout u absolventů komplexní připravenosti pro výkon povolání sociálního nebo zdravotně-sociálního pracovníka v oblasti péče o duševní zdraví s důrazem na sebezkušenost a sebereflexi – dosáhnout takové úrovně teoretických znalostí, praktických dovedností a oborového přehledu, aby byli:

 • způsobilí k profesionálnímu výkonu sociální práce na všech úrovních prevence,
 • způsobilí k profesionálnímu výkonu sociální práce v akutní i následné péči o lidi s duševním onemocněním,
 • schopni spolupráce v rámci multidisciplinárních týmů i jejich případného vedení,
 • připraveni podílet se na tvorbě komunitní sociální práce v rámci reformy péče o duševní zdraví,
 • schopni podílet se na rozvoji oboru, profese a mezioborové spolupráce,
 • schopni vlastního profesního růstu a rozvoje,
 • schopni kriticky reflektovat potřeby jednotlivců i společnosti v oblasti péče o duševní zdraví,
 • připraveni podílet se na destigmatizaci.

Přihlášky podávejte pouze elektronickou formou přes aplikaci e-přihláškaPoplatek za přijímací řízení činí 650 Kč a je nutno jej uhradit nejpozději do dne uzávěrky přihlášek daného kola (pokud se do studia nezapíšete, poplatek se nevrací). Další pokyny k platbě (číslo účtu, variabilní symbol) naleznete v elektronické přihlášce

Jaké předměty budete studovat?

Seznam předmětů, které budete během studia absolvovat, (jak povinně, tak Vaším výběrem z povinně volitelných a volitelných předmětů) naleznete ve studijním plánu. Součástí studia je také odborná praxe v rozsahu 240 hodin.

Podmínkami pro přijetí ke studiu je:

 • doložení dokladu o dosažení bakalářského nebo magisterského stupně vzdělání opravňujícího k výkonu povolání sociálního pracovníka (dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění), 
 • způsobilost ke studiu:
  • doložená motivačním dopisem (v rozsahu 1-2 normostrany A4) obsahující zdůvodnění zájmu studovat v programu Sociální práce v péči o duševní zdraví na Vysoké škole polytechnické Jihlava (max. 20 bodů),
  • ústní pohovor k praxi v oboru (max. 10 bodů),
  • ústní pohovor k posouzení přehledu uchazeče/uchazečky o aktuálnímu stavu péče o duševní zdraví v České republice (max. 20 bodů).
 • Podmínkou přijetí uchazečů o studium, kteří jsou cizími státními příslušníky (s výjimkou slovenských), je také prokázání znalosti českého jazyka. Tuto znalost je možné doložit maturitní zkouškou z českého jazyka (úspěšně absolvovaná maturitní zkouška na české střední škole) nebo prokázat ústním pohovorem u přijímací zkoušky na Vysoké škole polytechnické Jihlava (porozumění mluvenému slovu, schopnost interakce a zjištění motivace, očekávání a bezprostředních potřeb studenta).

Plný text podmínek přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok 2024/2025 naleznete ZDE

V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, byla VŠPJ vydána zvláštní pravidla pro studenty a uchazeče s dočasnou ochranou v ČR a státní občany Ukrajiny. Plný text zvláštních pravidel naleznete ZDE

Více informací ke zkoušce z českého jazyka včetně termínů konání zkoušek naleznete ZDE. Zkouška z českého jazyka proběhne v rámci zkoušky způsobilosti ke studiu.

Součástí přijímacího řízení do AR 2024/2025 je opět NESTANOVENÍ POPLATKU za úkony spojené s přijímacím řízením pro uchazeče v tíživé sociální situaci. Poplatek se nestanoví uchazeči, který splní níže uvedené podmínky:

 • podá přihlášku ke studiu v bakalářském nebo magisterském studijním programu nejpozději do 15. 5. 2024,
 • není absolventem stejného typu studijního programu (písemné čestné prohlášení),
 • prokáže, že se nachází v tíživé sociální situaci (písemné potvrzení vydané na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku 2023 nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.),
 • požádá o nestanovení poplatku nejpozději do 10. 4. 2024.

Žádost o nestanovení poplatku je k dispozici ZDE, vzor čestného prohlášení je k dispozici ZDE.

Více informací naleznete v RR č. 2/2024 ZDE

Další informace k přijímacímu řízení:

 • Bakalářský/magisterský diplom a Diploma Supplement s příslušným ustanovením o získání kvalifikace k výkonu povolání sociálního pracovníka je nutné předložit jedním z níže uvedených způsobů: 
  • online (nahrání prostřednictvím osobní složky v e-přihlášce) - pouze autorizovaná konverze dokumentu (zajišťují pobočky Czech POINT) - jiné elektronické verze dokumentu, např. prostý scan, nebudou akceptovány
  • korespondenčně na studijní oddělení (úředně ověřená kopie)
  • osobně na studijní oddělení (úředně ověřená kopie)
 • POZOR: v případě, na dokumentu "Diploma Supplemet" není uvedena informace, že je absolvent oprávněn k výkonu regulovaného povolání sociální pracovník v souladu s ustanovením zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů má uchazeč POVINNOST doložit dokument, ze kterého je splnění této podmínky patrné. Jedná se například o potvrzení vysoké školy/univerzity o souhlasném stanovisku MPSV k uskutečňování daného studijního programu opravňujícího absolventy vykonávat regulované povolání "sociální pracovník". Způsob doložení tohoto dokumentu je shodný s principy doložení Diplomu či Diploma Supplementu. 
 • Bakalářský/magisterský diplom, Diploma Supplement či výše uvedený doklad prokazující splnění stanovené povinnosti uchazeče musí být dodány do 22. 8. 2024.
 • Způsobilost/motivační dopis (včetně všech požadovaných náležitostí) je nutné předložit jedním z níže uvedených způsobů: 
  • online (nahrání prostřednictvím osobní složky v e-přihlášce) - prostý scan bude akceptován, zároveň je možné originál dodat v listinné podobě na studijní oddělení
  • korespondenčně na studijní oddělení
  • osobně na studijní oddělení
 • Motivační dopis musí být dodán dle termínů jednotlivých kol přijímacího řízení AR 2024/2025 (v případě nedodání v termínu nebude uchazeč pozván k ústnímu pohovoru).
 • Veškeré výše uvedené informace jsou uchazečům k dispozici v jejich e-přihlášce.

Kde naleznu výsledky přijímacího řízení?

Souhrnné výsledky přijímacího řízení naleznete zde:

Vaše další dotazy Vám zodpoví na studijním oddělení, tel. č. 567 141 181 nebo na e-mailu studijni@vspj.cz.

Důležité termíny k přihláškám a přijímacímu řízení

kombinovaná forma studia
1. kolo
Termín podání přihlášky  do 22. 8. 2024
Termín úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením 650 Kč do 22. 8. 2024
Termín dodání motivačního dopisu včetně všech náležitostí do 22. 8. 2024
Termín dodání dokladu o odborné způsobilosti pro výkon povolání sociálního pracovníka (bakalářský/magisterský stupeň vzdělání) - Diplom a Diploma Supplement příslušným ustanovením o získání kvalifikace k výkonu povolání sociálního pracovníka dle zákona 108/2006 Sb. v platném znění  do 22. 8. 2024

Termín konání přijímací zkoušky

4. 9.a 5. 9. 2024 (den bude upřesněn v pozvánce k přijímací zkoušce)

Poslední termín pro řádný zápis ke studiu v akademickém roce 2024/2025 je stanoven na 12. září 2024. 

Kombinovaná studium

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...