Popis studijního programu Sociální práce v péči o duševní zdraví

Studijní program Sociální práce v péči o duševní zdraví je koncipován jako navazující magisterský program v oboru sociální práce. Je zaměřen na prohloubení znalostí sociálních a zdravotně-sociálních pracovníků pro oblast péče o duševní zdraví. Reaguje na potřeby vyplývající z reformy psychiatrické péče v České republice. Absolvent bude kompetentní uplatňovat teorie, metody a techniky sociální práce v praxi především s lidmi s duševním onemocněním.  Bude umět reflektovat a řešit etická dilemata a krizové situace vyplývající ze sociální práce s danou cílovou skupinou, zvládat rozhodovací procesy při výkonu svého povolání. V rámci studia je pozornost věnována i právu a managementu, díky čemuž bude absolvent vybaven dovednostmi a znalostmi pro vedení multidisciplinárních týmů. Cílem studijního programu je dosáhnout u absolventů komplexní připravenosti pro výkon povolání sociálního nebo zdravotně-sociálního pracovníka v oblasti péče o duševní zdraví s důrazem na sebezkušenost a sebereflexi – dosáhnout takové úrovně teoretických znalostí, praktických dovedností a oborového přehledu, aby byli:

  • způsobilí k profesionálnímu výkonu sociální práce na všech úrovních prevence,
  • způsobilí k profesionálnímu výkonu sociální práce v akutní i následné péči o lidi s duševním onemocněním,
  • schopni spolupráce v rámci multidisciplinárních týmů i jejich případného vedení,
  • připraveni podílet se na tvorbě komunitní sociální práce v rámci reformy péče o duševní zdraví,
  • schopni podílet se na rozvoji oboru, profese a mezioborové spolupráce,
  • schopni vlastního profesního růstu a rozvoje,
  • schopni kriticky reflektovat potřeby jednotlivců i společnosti v oblasti péče o duševní zdraví,
  • připraveni podílet se na destigmatizaci.

Přihlášky podávejte pouze elektronickou formou přes aplikaci e-přihláškaPoplatek za přijímací řízení činí 650 Kč a je nutno jej uhradit nejpozději do dne uzávěrky přihlášek daného kola (pokud se do studia nezapíšete, poplatek se nevrací). Další pokyny k platbě (číslo účtu, variabilní symbol) naleznete v elektronické přihlášce

Jaké předměty budete studovat?

Seznam předmětů, které budete během studia absolvovat, (jak povinně, tak Vaším výběrem z povinně volitelných a volitelných předmětů) naleznete ve studijním plánu. Součástí studia je také odborná praxe v rozsahu 240 hodin.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá