CO VÁS ČEKÁ?

 • Získávaní manažerských znalostí
 • Management hotelů a restaurací
 • Management cestovních kanceláří
 • Destinační management a tvorba produktů cestovního ruchu
 • Projektový management
 • Marketingové znalosti
 • Práce s informačními systémy
 • Mezinárodní spolupráce
 • Cestování a výuka v terénu
 • Praktické zkušenosti

PRAXE

V průběhu studia získáš praktické dovednosti v rámci povinné odborné praxe v délce

14 týdnů

STIPENDIA

33 % studentů prezenčního STUDIA DOSÁHNE NA PRŮMĚRNÉ STIPENDIUM VE VÝŠI

5 833 Kč / ročně

ERASMUS+

JSME MALÁ ŠKOLA A KAŽDÝ STUDENT MÁ ŠANCI VYCESTOVAT DO ZAHRANIČÍ

100 %


Studijní program Cestovní ruch Vám poskytne prakticky zaměřené ekonomicky orientované bakalářské vzdělání pro výkon odborných činností v různých oblastech cestovního ruchu. Budete připraveni k řešení standardních oborových situací na střední úrovni provozních, personálních, finančních i organizačních oblastí všech forem podnikání v cestovním ruchu (cestovních kanceláří a agentur, ubytovacích zařízení, informačních center atd.) i ve veřejné správě. Získané teoretické znalosti si prakticky ověříte díky dlouhodobé praxi (celkem 14 týdnů). Již během studia tedy získáte cennou zkušenost, která obohatí Váš životopis.

Přihlášky podávejte pouze elektronickou formou přes aplikaci e-přihláškaPoplatek za přijímací řízení činí 650,- Kč a je nutno jej uhradit nejpozději do dne uzávěrky přihlášek daného kola (pokud se do studia nezapíšete, poplatek se nevrací). Další pokyny k platbě (číslo účtu, variabilní symbol) naleznete v elektronické přihlášce. Do každého kola přijímacího řízení se poplatek musí zaplatit znovu.

Podávání přihlášek ve 2. a 3. doplňkovém kole bude umožněno pouze za předpokladu, že nebude naplněn počet přijatých uchazečů již v 1. základním kole přijímacího řízení.

 

Jaké předměty budete studovat?

Seznam předmětů, které budete během studia absolvovat, naleznete ve studijním plánu k prezenční formě studia a studijním plánu ke kombinované formě studia. Součástí studia je také dlouhodobá praxe (v rozsahu 14 týdnů).

 

Nabízené formy výuky

Forma Délka studia Stav
Prezenční
(denní)
3 roky Příjem přihlášek do 1. kola do 15. 5. 2024 23:59 PODAT E-PŘIHLÁŠKU
Kombinované
(pouze soboty)
3 roky Příjem přihlášek do 1. kola do 15. 5. 2024 23:59 PODAT E-PŘIHLÁŠKU


Expedice

Více fotografií z expedicí naleznete na webu katedry cestovního ruchu

KCR na Facebooku


Studovat Cestovní ruch u nás se vyplatí!Podmínky přijímacího řízení pro AR 2024/2025 - Cestovní ruch

 • Podmínkou pro přijetí ke studiu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (úspěšně absolvovaná maturitní zkouška na střední škole).
 • Uchazeči jsou přijímáni ke studiu na základě podané přihlášky ke studiu a doložení absolvované maturitní zkoušky. Maximální počet přijatých studentů ve studijním programu může dohromady v obou formách studia činit celkem 450, přičemž v kombinované formě studia může činit max. 225. Pro přijetí ke studiu v rámci maximálního počtu studentů je rozhodující datum a čas podání přihlášky.
 • Podmínkou přijetí uchazečů o studium, kteří jsou cizími státními příslušníky (s výjimkou slovenských), je také prokázání znalosti českého jazyka. Tuto znalost je možné doložit maturitní zkouškou z českého jazyka (úspěšně absolvovaná maturitní zkouška na české střední škole) nebo prokázat ústním pohovorem u přijímací zkoušky na Vysoké škole polytechnické Jihlava (porozumění mluvenému slovu, schopnost interakce a zjištění motivace, očekávání a bezprostředních potřeb studenta).

Plný text podmínek přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok 2024/2025 naleznete ZDE

V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, byla VŠPJ vydána zvláštní pravidla pro studenty a uchazeče s dočasnou ochranou v ČR a státní občany Ukrajiny. Plný text zvláštních pravidel naleznete ZDE

Více informací ke zkoušce z českého jazyka včetně termínů konání zkoušek naleznete na stránkách ZDE.

Součástí přijímacího řízení do AR 2024/2025 je opět NESTANOVENÍ POPLATKU za úkony spojené s přijímacím řízením pro uchazeče v tíživé sociální situaci. Poplatek se nestanoví uchazeči, který splní níže uvedené podmínky:

 • podá přihlášku ke studiu v bakalářském nebo magisterském studijním programu nejpozději do 15. 5. 2024,
 • není absolventem stejného typu studijního programu (písemné čestné prohlášení),
 • prokáže, že se nachází v tíživé sociální situaci (písemné potvrzení vydané na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku 2023 nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.),
 • požádá o nestanovení poplatku nejpozději do 10. 4. 2024.

Žádost o nestanovení poplatku je k dispozici ZDE, vzor čestného prohlášení je k dispozici ZDE.

Více informací naleznete v RR č. 2/2024 ZDE

Další informace k přijímacímu řízení:

 • Maturitní vysvědčení/nostrifikační osvědčení je nutné předložit jedním z níže uvedených způsobů: 
  • online (nahrání prostřednictvím osobní složky v e-přihlášce)  – pouze autorizovaná konverze dokumentu (zajišťují pobočky Czech POINT)  – jiné elektronické verze dokumentu, např. prostý scan nebudou akceptovány 
  • korespondenčně na studijní oddělení (úředně ověřená kopie)
  • osobně na studijní oddělení (úředně ověřená kopie)
 • Maturitní vysvědčení/nostrifikační osvědčení musí být dodáno do 10. 9. 2024 (v případě nedodání v termínu nebude uchazeč ke studiu přijat).

Kde naleznu výsledky přijímacího řízení?

Souhrnné výsledky přijímacího řízení naleznete ZDE

Vaše další dotazy Vám zodpoví na studijním oddělení, tel. č. 567 141 181 nebo e-mail: studijni@vspj.cz.

 

Důležité termíny k přihláškám a přijímacímu řízení

prezenční i kombinovaná forma studia
1. kolo
Termín podání přihlášky do 15. 5. 2024

Termín úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením 650 

do 15. 5. 2024
Termín dodání dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení/nostrifikační osvědčení) do 10. 9. 2024

2. kolo (doplňkové)

Termín podání přihlášky do 24. 7. 2024
Termín úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením 650 Kč do 24. 7. 2024
Termín dodání dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení/nostrifikační osvědčení) do 10. 9. 2024

3. kolo (doplňkové)

Termín podání přihlášky do 22. 8. 2024
Termín úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením 650 Kč do 22. 8. 2024 
Termín dodání dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení/nostrifikační osvědčení) do 10. 9. 2024

Poslední termín pro řádný zápis ke studiu v akademickém roce 2024/2025 je stanoven na 12. září 2024.

Ke studiu se mohou přihlásit pouze ti uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a mají k dispozici v e-přihlášce dokument "Rozhodnutí rektora o přijetí ke studiu". Nejsnazší a nejrychlejší způsob zápisu ke studiu je online formou přímo v e-přihlášce. Můžete však také zvolit zápis korespondenční, nebo se zapsat osobně v budově VŠPJ (termíny budou průběžně vypisovány). Veškeré informace o průběhu přijímacího řízení a následně zápisu ke studiu naleznete ve vaší e-přihlášce. 

Recenze absolventů

2019

Lenka Vlková

Studium na VŠPJ nebylo má první volba po maturitě, ale po jeho absolvování bych za nic jiného neměnila. Nejprve jsem si myslela, že studium bude lehké, ale za nedlouho jsem zjistila, že tak lehce diplom nezískám. Na VŠPJ jsem potkala spoustu skvělých lidí, se kterými jsme zažili nezapomenutelné praxe :D Celá škola mi připomíná jednu velkou rodinu, na kterou budu vzpomínat v dobrém a jsem ráda, že mě nakonec přijali.

2018

Ester Lachmanová

Nejraději vzpomínám na palačinkové pondělky na koleji! Ale teď vážně - často mě překvapí, co všechno mi studium na VŠPJ dalo. Ráda vzpomínám na čas strávený právě na této škole. V současné době pracuji jako lektorka environmentální výchovy. Ano zdá se to být úplně mimo obor, ale nevěřili byste, kolik má cestovní ruch a ekologie společného :). Často připadám jako animátor - jen je k tomu ještě přidán ten vzdělávací aspekt.

2018

Michaela

Studentská léta v Jihlavě budou pro mě vždy těmi nejhezčími. Jak již bylo zmíněno v příspěvcích - atmosféra byla rodinná, přístup profesorů i prostředí univerzity hodnotím kladně. Největší plus vidím v možnosti vycestovat v rámci praxe do zahraničí. Semestrální praxi jsem strávila se spolužačkou ve Španělsku a nebylo lepšího rozhodnutí, které jsem mohla udělat. :) Kdyby se otevřelo magisterské studium, neváhám :)

2017

Jsem ráda, že jsem absolvovala během studia praxi, kterou považuji za velmi užitečnou. V současné době studuji navazující magisterské studium na VŠE v Praze obor Cestovní ruch.

2017

Získala jsem široké znalosti nejen z cestovního ruchu, ale i z oblasti ekonomiky, bez problémů jsem byla přijata na navazující magisterské studium ekonomického směru na VUT v Brně. Povinné praxe mi daly dostatek zkušeností pro nový začátek v zaměstnání.

2017

Erasmus, business week, sportovní akce a turnaje - nejlepší co na škole je. Pracuji jako delegátka na Sicílii a odborné znalosti získané při studiu využívám každý den.

2017

Studium na VŠPJ mi dalo odlišný pohled na cestovní ruch. Poznala jsem spoustu nových kamarádu, skvělých vyučujících, navštívila v rámci studia několik evropských zemí, seznámila se zahraničními studenty. Jako největší plus beru osobní přístup, velké množství praxe a odbornost vyučujících. Ve studiu pokračuji na Mendelově univerzitě, obor regionální rozvoj. Poznatky, které jsem získala studiem, využívám při své práci na recepci hotelu. Škola mě opravdu maximálně připravila, jak v rámci rezervačních systémů, tak zákonů, které denně využívám při styku se zákazníky.

2017

Povinné praxe během studia jsem měla již na střední škole, takže to pro mě nebylo nic nového, ale oceňuji celosemestrální praxi, která je dostatečně dlouhá na to, aby se tam student něco naučil. Líbilo se mi velké množství dobrovolných přednášek, kurzů a jiných aktivit, kterým se student může věnovat. Díky těmto možnostem jsem se, v rámci IBW, podívala do Finska a zúčastnila se Expedice Cuba 2015. Z obojího mám zážitky na celý život a ráda na to vzpomínám. Studium na VŠPJ nebylo jednoduché, stálo to hodně úsilí, učení a nervů, ale o to víc mám pocit, že jsem získala diplom zaslouženě.

2017

Co se informací a kvality studia týče, hlavní předměty našeho studijního programu jsou na kvalitní a reprezentativní úrovni. Rád bych vyzdvihl předmět Aplikovaná statistika. VŠPJ je malá "rodinná" škola, za což jsem byl během všech těch let opravdu rád, protože jsem si díky tomu našel stálé kamarády a i vztah s profesory byl mnohdy více osobní než na větších školách. Věc, za kterou jsem asi nejvíce rád a moc si této příležitosti vážím, byl program Erasmus+. Celkově jsem si ty 4 roky užil i navzdory stresu z výuky a zkoušek. V současné době podnikám v obchodním odvětví a oboru a pokračuji v Brně na prezenčním studiu Ekonomika a management

2016

Mám praktické i teoretické zkušenosti v cestovním ruchu a díky terénním praxím jsem se podívala na krásná místa jako je Řím, Florencie a Tivoli nebo Švýcarsko. Praxe byly poučné a zábavné. Dále oceňuji zkušenosti z praxe v zahraničí, díky které jsem si zlepšila znalost angličtiny. Ráda vzpomínám na různé akce s přáteli, které jsme v Jihlavě podnikali. Poznala jsem spoustu skvělých lidí včetně velmi přátelských vyučujících. Myslím, že jsem dobře připravena na budoucí povolání.

2016

VŠPJ mě naučila jisté samostatnosti, nespoléhat se na ostatní. Ráda vzpomínám na učitele, jejichž zapálení pro věc bylo bezkonkurenční. Praxe pro mě byla velmi užitečná, čerpala jsem z ní zkušenosti i během učení se na státnice, případně i na zkoušky. Po státnicích jsem se dostala na MUNI v Brně a to hned na dva obory - podniková ekonomika a management a humanitní environmentalistika, z nich jsem si nakonec vybrala podnikovou ekonomiku. V rámci dalšího pracovního uplatnění využívám především získané komunikační dovednosti a znalost yield managementu při rezervacích. V současné době se také vzdělávám v oblasti letectví a pracuji na letišti v Brně na informačním a rezervačním centru.

2016

Na VŠPJ jsem získala mnoho odborných znalostí, které v životě uplatním a díky praxi mnoho užitečných kontaktů. Na škole se mi líbila možnost zúčastnit se různých sportovních aktivit a kurzů. Nyní pokračuji v navazujícím studiu na VŠE a pracuji na recepci hotelu a v turistickém informačním centru.

2016

Získal jsem bohaté zkušenosti z workshopů ze zahraničí. Nejvíce oceňuji skvělou spolupráci s vyučujícími na projektu Výzkum, vývoj, Vysočina a především uvědomění si vlastní seberealizace. Pracuji jako noční manager v hotelu, kde využívám informace a zkušenosti, které jsem získal v předmětu Hospitality management.

2016

Přiznám se, že ke studiu na této škole jsem se dostal na poslední chvíli, šel jsem zde spíše proto, abych studoval vysokou školu a nemusel jít na rok pracovat, než kvůli cestovnímu ruchu, bral jsem to tak, že to zkusím, a když tak se připravím na jinou školu. Už po prvním semestru jsem ovšem byl odhodlaný školu dokončit, nadchla mě, skvělí lidé jak mezi studenty, tak mezi akademickými pracovníky. Nejlepší na celém studiu byly jednoznačně terénní praxe. Více týdenní praxe považuji také za velmi přínosné, člověk většinou dělá na nižších pozicích v oblasti cestovního ruchu, ale abychom jednou byli úspěšní odborníci z oboru, musíme si projít celým pracovním koloběhem od základu, nikdo nespadne rovnou do ředitelského křesla a jestli ano, pak mu to bez praxe je k ničemu. Mám-li to shrnout, školu bych doporučil a šel na ní znovu. Po absolvování studia na VŠPJ pokračuji v navazujícím studiu cestovního ruchu na VŠE v Praze. Mohu říci, že škola dokázala bezpečně připravit na přijímací zkoušky. Jsem zatím na začátku studia na VŠE a poznatky získané na škole využívám na brigádách při studiu, které si hledám záměrně v oboru.

2016

Studium na VŠPJ mi dalo mnoho zkušeností především díky praxím, které jsem absolvovala. Je to určitě velká výhoda, člověk se pak po škole lépe a rychleji zařadí do "pracovního procesu". Také oceňuji širokou nabídku kurzů a sportů, které škola nabízí. Po škole jsem začala pracovat jako marketingová specialistka v jedné z nejlepších IT firem v ČR. Do budoucna bych ráda dálkově ve studiu marketingu pokračovala.

2016

Studium na VŠPJ hodnotím velmi pozitivně. Malá škola s velmi osobitým přístupem ke studentům, nabízí možnost získat kvalitní vzdělání a také praxi v oboru, celou řadu nových zkušeností a možností jako je například Erasmus, International Business Week a mnoho dalších jako jsou různé vzdělávací semináře, přednášky či kurzy pořádané na různá témata. Studium se netýká pouze teoretické stránky, ale také praktické části, což studentům dle mého názoru zajišťuje snadnější nástup do profesního života. Na školu a zážitky spojené s ní vzpomínám velmi ráda!! V případě kdybych se měla rozhodovat znova, zvolila bych opět tuto školu. Dále studuji na Vysoké škole ekonomické v Praze, fakultu mezinárodních vztahů obor cestovní ruch. Své získané poznatky se snažím i nadále rozšiřovat.

2016

Na studium na VŠPJ velmi ráda vzpomínám. Studium mě bavilo, je zde spousta velmi zajímavých a kvalitních učitelů, kteří jsou lidmi na svém místě. Ne vždy bylo studium procházkou "růžovým sadem", ale po každé splněné zkoušce přišla satisfakce v podobě dobrého a úspěšného pocitu ze sebe sama. VŠPJ na mne působí přátelsky, v některých případech až rodinně, možná je to velikostí školy, ale určitě také jejími zaměstnanci. Dále ráda vzpomínám na proběhlé praxe v zahraničí, které byly vždy velkým zážitkem a určitě i přínosem pro budoucí zaměstnání. V současné době studuji kombinovaně na UTB ve Zlíně ekonomiku v podnikání se specializací na CR a současně působím jako asistentka studijního oddělení na Univerzitě aplikovaného managementu v Brně.

2015

Zdeňka Nováková

Studium mi přineslo plno poznatků, přátel, nových zkušeností, cestování, praxi a také zážitky. Někdy není potřeba uspět na poprvé, i druhý pokus se počítá a život jde dál a nikdo se neptá, na kolikátý pokus jste udělali přijímačky nebo státnice, hlavní je školu udělat úspěšně a být na sebe hrdý.

2015

Co mi studium na VŠPJ dalo - rozhodně dobrou přípravu na vykonávání budoucího povolání, rozvinutí komunikačních a organizačních schopností, chuť pracovat a i dále studovat, ale hlavně skvělou partu kamarádů z celé republiky. Nadále studuji na Masarykově univerzitě Regionální rozvoj a správu a pracuji jako průvodce ve sdružení VOC.

2015

Poznala jsem spoustu nových lidí, získala zkušenosti nejen z profesního hlediska, ale i v soukromém životě. Naučila se hospodařit s penězi a již během studia jsem začala pracovat v cestovní kanceláři.

2015

Před začátkem studia se mi VŠPJ dle "recenzí" jiných moc nepozdávala. Říkalo se, jak je to tam jednoduché, jak vezmou každého apod. Když se na to podívám s odstupem času a také když mám srovnání s navazujícím magisterským studium, tak musím VŠPJ hodnotit velice dobře. Ať se to týká kvality vyučujících, používaných metod, dostupných studijních materiálů apod. Myslím si, že po absolvování VŠPJ je člověk velice dobře připraven na budoucí povolání - i co se týká praxí. Rozhodně tam člověk nedostane nic zadarmo a musí se studiu věnovat.

2015

Praxe pro mě byly přínosem, byla to skvělá zkušenost v daném oboru. Nejraději vzpomínám na ostatní studenty, škola mi dala přátele na celý život. Pracuji v oboru logistiky a zabývám se náborem a řízením lidí, plánovaním akcí a čerpám z toho, že škola mi dala sebejistotu a umění komunikovat.

2014

Hana

Na období studia na VŠPJ velmi ráda a často vzpomínám. Byly to krásné roky, které mi daly nejen spoustu zkušeností, ale i přátel na celý život. Ještě dnes pořádně nechápeme, jak se nám mohlo podařit celou školu dodělat. :) Velké díky patří všem učitelům, kteří byli často přísní, nekompromisní, ale vždy ochotní nabídnout pomocnou ruku. Bez Vás bychom to nedokázali!

2014

Studium na VŠPJ doporučuji, škola pořádá spoustu zajímavých akcí a možností jak si studium zpestřit. Velký důraz je kladen na praxi. Oproti jiným školám jsou zde praxe povinné a mohou Vám být velmi nápomocné při vašem dalším pracovním rozvoji. Záleží jen na Vás, jak své studium uchopíte a kolik nabízejících se možností využijete

2014

Jednoznačně musím vyzdvihnout profesionální přístup mezinárodního oddělení, díky němuž jsem vyjel do Finska, Dánska a Belgie. Lidé, kteří pracují na tomto oddělení zkrátka vědí, co dělají a jsou na správném místě. Co se týče výuky ekonomických předmětů, konkrétně předmětů Finanční účetnictví, DPH a Daňová evidence, tak jsem byl také maximálně spokojen. Vyučující těchto předmětů měli sami účetní firmy. Tyto předměty byly prakticky zaměřeny na reálné použití účetních metod v praxi. Po ukončení mého studia jsem byl přijat na magisterské stadium oboru Strategické podnikání na dánské univerzitě “University of Southern Denmark” na kampusu ve městě Kolding. V současné době pracuji jako marketingový specialista pro neziskovou organizaci “One World Institute“ v Norsku. Díky poznatkům z mých zahraničích pobytů během mého studia na VŠPJ jsem byl dostatečně jazykově vybaven na to, abych mohl studovat magisterské studium v anglickém jazyce. Díky tomu vlastně i dnes pracuji v Norsku. Díky VŠPJ a mým zahraničním pobytům mám certifikát CAE z angličtiny na úrovni C1 a mohu tety pracovat v jakékoliv mezinárodní organizaci.

2008

Petr

Velmi rád bych poděkoval VŠPJ především za lidský přístup jednotlivých akademických pracovníků a jedinečnou nabídku praxí nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Studium na VŠPJ mi poskytlo dobrý základ pro praxi a navazující studium. Na roky strávené na VŠPJ rád vzpomínám. Zkušenosti v oblasti hotelnictví jsem získával v hotelech a restauracích v České republice, Řecku a USA. Od roku 2011 působím jako akademický pracovník na Katedře cestovního ruchu Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.

2008

Richard

Škola mi pomohla získat potřebnou praxi, nezbytně nutnou pro uplatnění v cestovním ruchu. Tolik praxe se mi na jiné škole cestovního ruchu nedostalo. Moje kariéra začala v cestovní kanceláři East Sea Travel, kde jsem působil jako prodejce zájezdů do JV Asie (Vietnam, Kambodža, Laos a Thajsko) a provizní prodejce. Poté následovala pozice asistenta produkt manažera v EXIM tours, kde do dneška pracuje rovněž absolventka VŠPJ Martina Chvátalová. Ve společnosti MagicWare zabývající se vývojem a prodejem rezervačního systému is>tour jsem vykonával funkci obchodního zástupce. Nejvíce času jsem strávil ve společnosti DATA AUTOTRANS s.r.o. a CA BEST TOUR Praha s.r.o. (sesterské společnosti), kde jsem měl na starost jako obchodní konzultant prodej dopravy, exkurzí po Praze a ČR, okružních jízd HOP ON – HOP OFF Prahou a prohlídek Návštěvnického centra pivovaru Staropramen. Nyní pracuji jako obchodní zástupce ve společnosti Letuška.cz, která patří pod společnost ASIANA, spol. s r.o.

2008

Martina

Jsem zaměstnána na pozici Marketing Specialist v mediální agentuře Dehner media, s.r.o. Momentálně však zastávám důležitější post, post maminky na rodičovské dovolené. Mé předchozí studium cestovního ruchu bylo spíše ve znamení obecně získaných informací bez specifického cíle. Vysoká škola polytechnická mne již navedla na reálnou profesní cestu, kterou se budu ubírat. Mým průvodcem byl úžasný RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc., kterému tímto moc děkuji. Doba strávená na vysoké škole mne zároveň obohatila o výjimečné kamarády, se kterými jsme i nadále v kontaktu a rádi na školní léta vzpomínáme.

Proč zvolit VŠPJ ?

Vše pod jednou střechou

Budova VŠPJ v centru Jihlavy nabízí studentům jedinečné zázemí, ve kterém naleznou vše, co potřebují, pod jednou střechou – od učeben a pracoven vyučujících přes odborné laboratoře a knihovnu až po menzu či studijní oddělení. Stavba v sobě jedinečným způsobem spojuje historii s nejmodernější architekturou. Původní část budovy, ve které najdeme i historickou aulu, pochází z roku 1905. V těsné blízkosti se nachází moderní výukové centrum s velkokapacitní posluchárnou a unikátní virtuální továrnou, které je s původní částí spojené nově vytvořenou chodbou.Zaměření na praxi

Jen diplom nestačí, proto je u nás praxe nedílnou součástí studia, což přináší velkou konkurenční výhodu našim absolventům. Do výuky jsou také běžně zapojováni odborníci z praxe jako vyučující a vedoucí diplomových prací. V kombinované formě studia vám praxi v oboru uznáme v plném rozsahu.

Možnost účasti na zajímavých projektech

Své znalosti, dovednosti i kreativitu mohou studenti uplatnit v rámci různých zajímavých projektů, jako je například XR-Buggy – studentský projekt, jehož náplní je návrh konstrukce a výroba plně funkčního off-roadového vozidla. Na katedře sociální práce je výsledkem studentského odborného projektu vůbec první česká publikace věnovaná tématu trauma-informovaného přístupu v sociální práci. S katedrou cestovního ruchu se můžete vydat poznávat zajímavé zahraniční destinace v rámci studentských expedicí. Ať už zvolíte jakýkoli studijní program, vždy budete mít dostatek prostoru se realizovat a stát se součástí výjimečných projektů, které vám pak budou zkrášlovat vaše CV.

Bugina

Tvorba rozvrhu na míru

Studenti si mohou před každým semestrem ze svého studijního plánu zvolit předměty, které budou studovat, a poskládat si je do rozvrhu podle svých představ. Díky této možnosti zvládají skloubit školu se svými zájmy, brigádami a volnočasovými aktivitami. Pokud se rozhodnete pro studium v kombinované formě, můžete počítat s výukou pouze o sobotách.

Osobní, individuální přístup

Nejsme velká škola, takže u nás můžete počítat s osobním přístupem. V případě jakýchkoliv nesnází se studiem i mimo něj vám poradí a podají pomocnou ruku pracovníci poradenského a kariérního centra, kteří se mimo jiné věnují i studentům se specifickými potřebami.

Uprostřed republiky

Výborná dostupnost je pro nás samozřejmostí – nacházíme se uprostřed republiky a škola sídlí v centru Jihlavy přímo u autobusového nádraží s přímým spojením do Prahy, Brna i mnoha dalších měst.

Dojíždění autobusem
Odkud Vzdálenost Čas Cena
Praha 132 km 1 hod 45 min 31 Kč
Brno 89 km 1 hod 15 min 25 Kč
Obrys hranice ČR s vyznačenou dálnicí D1 s městy Praha, Jihlava a Brno

Zahraniční stáže

Chcete vidět svět? Díky tomu, že jsme malá škola, máte téměř stoprocentní šanci na výjezd do zahraničí prostřednictvím zahraničních stáží a programu Erasmus+. Oproti velkým školám můžete vyjet i několikrát během studia, navíc tam, kam opravdu chcete. Více informací se dozvíte v sekci mezinárodního oddělení.

Bezplatné studium a studentské výhody

Jsme veřejná vysoká škola – to znamená, že pokud nepřekročíte standardní dobu studia o více než jeden rok, studujete bezplatně. Navíc pro vás máme připraveny různé formy stipendií. Status studenta a karta ISIC Vám zajistí také velké slevy na dopravu i mnoho dalších výhod.

Zkouškové centrum British Council

Na VŠPJ naleznete zkouškové centrum British Council, které vám pomůže se připravit na mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English. Můžete se zapsat do přípravných kurzů, nebo si zkusit celou zkoušku nanečisto. Mezinárodně platný jazykový certifikát můžete získat přímo ve škole.

Studijní program Cestovní ruch poskytuje prakticky zaměřené ekonomicky orientované bakalářské vzdělání pro výkon odborných činností v různých oblastech cestovního ruchu


Program je koncipován tak, aby v míře odpovídající profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu naplňoval Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství pro studijní programy z kategorie Ekonomické obory. Získané znalosti a dovednosti absolventa byly koncipovány tak, aby byly v souladu s Centrální databází kompetencí Národní soustavy povolání Ministerstva práce a sociálních věcí.


Z pohledu Centrální databáze kompetencí Národní soustavy povolání Ministerstva práce a sociálních věcí disponuje absolvent studijního programu Cestovní ruch následujícími kompetencemi:

 • Odborné znalosti: znalosti v oboru ekonomika firmy, znalosti v oboru účetnictví a daně, znalosti v oboru národohospodářství, znalosti v oboru právní principy, zákony, předpisy a jejich výklady a význam, znalosti v oboru teorie cestovního ruchu, znalosti v oboru management, znalosti v oboru management lidských zdrojů, znalosti v oboru hotelový management, znalosti v oboru management pohostinství, znalosti v oboru management cestovní kanceláře a průvodcovská činnost, znalosti v oboru management destinace, znalosti v oboru marketing, znalosti v oboru geografie, znalosti v oboru statistika a matematika, znalosti v oboru cizí jazyky.
 • Odborné dovednosti: dovednosti v práci s lidmi v oborech ekonomika firmy, management, marketing, hotelnictví, pohostinství, provoz cestovních kanceláří a agentur, dovednosti k duševní práci ve všech uvedených oborech, dovednosti k řízení procesů a činností v uvedených oborech.
 • Obecné dovednosti: jsou implicitně dány rozšířením ekonomického povědomí, a dále jsou posíleny zejména v oblastech počítačové a numerické způsobilosti a jazykové způsobilosti.
 • Měkké kompetence: jedná se především o efektivní komunikaci, kooperaci, kreativitu, samostatnost, flexibilitu, řešení problémů, plánování a organizování práce, objevování a orientace v informacích.

Klíčové výsledky učení

Absolvent má takové znalosti, dovednosti a obecné kompetence, že umí:

 • plánovat operativní a taktické činnosti v hotelovém provozu, cestovní kanceláři včetně kalkulace produktů,
 • analyzovat předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu destinace, navrhnout možnosti udržitelného rozvoje cestovního ruchu destinace,
 • posoudit a analyzovat dopady ekonomické situace na podnik,
 • vypracovat plán marketingového průzkumu a realizovat ho,
 • vypracovat podnikatelský záměr,
 • aplikovat základní nástroje řízení lidských zdrojů,
 • využívat informační technologie a softwarové podpory pro organizační, prezentační a analytické práce,
 • základní matematicko-statistické analýzy,
 • aktivně používat své odborné znalosti a dovednosti alespoň ve dvou cizích jazycích.

Uplatnění absolventa

 • na pozicích středního managementu v oboru hotelnictví např. vedoucí recepce,
 • na pozicích středního managementu v oboru pohostinství např. provozní,
 • na pozicích středního managementu v oboru provoz cestovní kanceláře,
 • jako manažer nebo pracovník regionálního rozvoje v cestovním ruchu,
 • jako administrativně-ekonomický pracovník,
 • jako samostatný podnikatel.

Dovednosti absolventa

Manažerské dovednosti
90%
Týmová práce
80%
Profesionální jednání a komunikační dovednosti
80%
Odborná komunikace v cizím jazyce
100%
Tvorba produktů v cestovním ruchu
100%
Informační a rezervační systémy
90%
Účetnictví
70%

Šance na přijetí

Počet přijatých za ak. rok 2023 / 2024

387/513

(75 %)


Výsledky přijímaček

Garant programu

Ing. Ivica Linderová, PhD.
Ing. Ivica Linderová, PhD.
VIZITKA

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401