Rozvojové projekty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje každým rokem rozvojové programy pro veřejné vysoké školy.

Cílem rozvojových programů je přispět k naplňování jednotlivých priorit stanovených v Dlouhodobém záměru ministerstva a jeho Aktualizaci pro příslušný rok.

 Rozvojové programy se vyhlašují pro ve dvou okruzích:

 A. Institucionální rozvojový program (IRP)

V rámci institucionálního rozvojového programu může MŠMT veřejné vysoké škole poskytnout dotaci, jejíž maximální výše je stanovena výpočtem orientačního limitu. Rozdělení těchto finančních prostředků je podmíněno předložením a projednáním IRP vysoké školy s MŠMT.

Prostřednictvím IRP deklaruje vysoká škola záměr, jak dosáhne konkrétních cílů, které si v jednotlivých letech stanoví na základě Dlouhodobého záměru a jeho Aktualizace pro daný rok. IRP obsahuje návrh sledovatelných ukazatelů výkonu a jejich cílových hodnot, kterých má být v daném roce dosaženo. O roku 2012 IRP zcela nahrazuje dosavadní decentralizované rozvojové projekty, které veřejné vysoké školy každoročně předkládaly spolu s aktualizacemi svých dlouhodobých záměrů.

 B. Centralizované rozvojové programy

V rámci centralizovaných rozvojových programů může MŠMT poskytnout veřejné vysoké škole dotaci s přihlédnutím k výsledku hodnocení předložených projektových žádostí, které provede Rada programů složená ze zástupců MŠMT, České konference rektorů a Rady vysokých škol. Každoročně jsou vyhlašovány dva resp. tři rozvojové  programy, do kterých lze předložit projektové žádosti. Počet projektových žádostí, které může každá veřejná vysoká škola předložit, je v jednotlivých programech omezen. Předkládané projekty by měly vycházet z analýzy činností a výsledků veřejných vysokých škol za uplynulé období a mohou být realizovány buď formou spolupráce vysokých škol (konsorcií) nebo samostatně.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá