Studijní plány

Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016

Název předmětu Typ * Sem. Tutor. Cvič. Lab. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Anglický jazyk 1 / ZSP - u1 CJ 1 0 12 0 2 ZA Šlechtová
Etika ve zdravotně sociální práci P 1 10 0 0 2 ZA Urban
Německý jazyk 1 / ZSP - u1 CJ 1 0 12 0 2 ZA Hadrava
Obecná psychologie P 1 8 0 0 2 ZA Černá
Praxe I. P 1 0 80 0 5 ZA Dubnová
Ruský jazyk 1/ZSP-u1 CJ 1 0 12 0 2 ZA Haičmanová
Sociální patologie P 1 10 5 0 4 Z,ZK Pavelová
Sociální politika I. P 1 10 5 0 4 Z,ZK Urban
Supervize praxe I. P 1 0 8 0 2 ZA Tomka
Teorie ošetřovatelství P 1 8 0 0 3 ZK Cetlová
Úvod do filozofie P 1 5 0 0 2 ZA Hudáková
Základy anatomie a fyziologie P 1 10 0 0 2 ZA Báča
Anglický jazyk 1 / ZSP - u2 CJ 2 0 12 0 2 ZA Šlechtová
Německý jazyk 1 / ZSP - u2 CJ 2 0 12 0 2 ZA Hadrava
Praxe II. P 2 0 80 0 5 ZA Dubnová
První pomoc P 2 0 8 0 2 ZK Cetlová
Ruský jazyk 1/ZSP-u2 CJ 2 0 12 0 2 ZA Haičmanová
Sociálně psychologický výcvik I. P 2 0 40 0 3 ZA Tomka
Sociální politika II. P 2 10 5 0 4 Z,ZK Urban
Sociální psychologie P 2 5 3 0 2 ZK Černá
Supervize praxe II. P 2 0 8 0 2 ZA Tomka
Teorie sociální práce P 2 10 5 0 4 Z,ZK Novotná
Základy hygieny a epidemiologie P 2 8 0 0 2 ZA Knížková
Základy zdravotnické legislativy P 2 8 3 0 3 ZK Prchal
Zdraví a nemoc P 2 5 0 0 2 ZA Görnerová
Anglický jazyk 1 / ZSP - u3 CJ 3 0 12 0 2 ZA Šlechtová
Metody a techniky sociální práce P 3 10 10 0 4 Z,ZK Pavelová
Německý jazyk 1 / ZSP - u3 CJ 3 0 12 0 2 ZA Hadrava
Praxe III. P 3 0 80 0 5 ZA Dubnová
Ruský jazyk 1/ZSP-u3 CJ 3 0 12 0 2 ZA Haičmanová
Sociálně psychologický výcvik II. P 3 0 40 0 3 ZA Tomka
Sociologie P 3 8 0 0 2 ZA Hanzl
Supervize praxe III. P 3 0 8 0 2 ZA Tomka
Úvod do právní teorie a praxe I. P 3 8 5 0 3 Z,ZK Prchalová
Vybrané kapitoly z neurologie P 3 5 3 0 3 ZK Nováková
Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství P 3 5 3 0 3 ZK Nováková
Vývojová psychologie P 3 8 0 0 2 ZK Škoda
Základy informatiky P 3 0 10 0 2 ZA Dvořáková
Anglický jazyk 1 / ZSP - u4 CJ 4 0 12 0 2 Z,ZK Šlechtová
Demografie P 4 5 3 0 2 ZA Hanzl
Metody a techniky sociálního výzkumu P 4 10 5 0 4 Z,ZK Hanzl
Německý jazyk 1 / ZSP - u4 CJ 4 0 12 0 2 Z,ZK Hadrava
Praxe IV. P 4 0 80 0 5 ZA Dubnová
Psychologie osobnosti P 4 8 0 0 2 ZK Škoda
Ruský jazyk 1/ZSP-u4 CJ 4 0 12 0 2 ZA Haičmanová
Supervize praxe IV. P 4 0 8 0 2 ZA Tomka
Úvod do právní teorie a praxe II. P 4 8 5 0 3 Z,ZK Prchal
Vybrané kapitoly z pediatrie P 4 5 3 0 3 ZK Hrstková
Základy psychiatrie a psychopatologie P 4 8 3 0 3 ZK Dubnová
Základy statistiky P 4 5 5 0 2 ZA Dvořáková
Komunitní a terénní sociální práce P 5 10 5 0 3 Z,ZK Dubnová
Praxe V. P 5 0 80 0 5 ZA Dubnová
Problematika menšinových skupin P 5 8 5 0 3 Z,ZK Gabrielová
Seminář k bakalářské práci P 5 5 0 0 7 ZA Černá
Social Determinants of Health PV 5 0 0 0 2 ZA Šlechtová
Sociální gerontologie a geriatrie P 5 8 3 0 3 Z,ZK Gabrielová
Supervize praxe V. P 5 0 8 0 2 ZA Tomka
Úvod do právní teorie a praxe III. P 5 8 5 0 3 Z,ZK Prchalová
Veřejné zdravotnictví P 5 8 0 0 2 ZA Wasserbauer
Vybrané kapitoly z chirurgie P 5 8 0 0 3 ZK Bělina
Krizová intervence P 6 8 0 0 2 ZA Pavelová
Poradenský proces P 6 8 5 0 4 Z,ZK Tomka
Psychoterapie P 6 5 3 0 2 ZA Řezníková
Sociální práce s dětmi a rodinou P 6 5 3 0 2 ZA Novotná
Sociální služby P 6 10 5 0 4 Z,ZK Dubnová
Speciální pedagogika P 6 5 3 0 2 ZA Žilincová
Videotrénink interakcí P 6 5 8 0 3 ZA Antonů

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Struktura studia:

Za dobu studia je nezbytné získat celkem nejméně 180 kreditů, z toho 168 kreditů z povinných (P) a povinně volitelných (PV) předmětů (cizí jazyk I. – IV.) a 12 kreditů z volitelných (V) předmětů. Z nabídky volitelných předmětů si studenti vybírají způsobem, který umožní, aby na konci studia dosáhli požadovaného celkového počtu minimálně 180-ti kreditů, studenti si tedy musí vybrat minimálně 6 volitelných předmětů.

Cizí jazyk:

Studenti si dle vlastního uvážení volí jeden cizí jazyk (AJ, NJ nebo RJ).

Vypisování předmětů:

Povinné a povinně volitelné předměty jsou vypisovány v semestru podle doporučeného studijního plánu, mimo doporučený semestr jsou vypisovány pouze výjimečně. Volitelné předměty jsou vypisovány na základě studijních potřeb a zájmu studentů a s ohledem na možnosti katedry.

Odborná praxe:

Dle platné legislativy je student oboru Zdravotně sociální pracovník povinen v průběhu studia absolvovat odbornou praxi v rozsahu 1000 hodin.

V souladu s vyhláškou č. 39/2005 Sb., § 3, odst. 7, může být délka praktického vyučování v kombinované formě studia zkrácena o dobu doloženého praktického vyučování absolvovaného při studiu v programech pro přípravu příslušného nebo obdobného zdravotnického povolání, popřípadě o dobu výkonu příslušného nebo obdobného zdravotnického povolání.

Rozvržení odborné praxe v průběhu studia za předpokladu splnění podmínky pro uznání odborné praxe:

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Zimní semestr

Letní semestr

Zimní semestr

Letní semestr

2 týdny

2 týdny

2 týdny

2 týdny

2 týdny

0

80 výuk. hodin

80 výuk. hodin

80 výuk. hodin

80 výuk. hodin

80 výuk. hodin

0

V případě, že studentovi nemůže být uznána odborná praxe dle výše uvedeného ustanovení, je povinen absolvovat odbornou praxi v plném rozsahu, identickém s prezenční formou studia.

Pro výkon praxe je nezbytné očkování proti hepatitidě typu B, které student dokládá písemným potvrzení při zápisu do prvního semestru.

Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím (Směrnice k odborné praxi pro studenty oboru Zdravotně sociální pracovník).

Státní závěrečná zkouška:

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního oboru a obhajoby závěrečné práce.

Okruhy jsou z oblastí  (předmětů):
Právo (Úvod do právní teorie a praxe I.-III., Základy zdravotnické legislativy)

Sociální politika (Sociální politika I., II.)

Teorie, metody a techniky sociální práce (Teorie sociální práce, Metody a techniky sociální práce)

Klinické obory (Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství, chirurgie, neurologie, pediatrie, Základy psychiatrie a psychopatologie, Sociální gerontologie a geriatrie, Teorie ošetřovatelství)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá