Studijní plány

Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

Název předmětu Typ * Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Anglický jazyk 1/FR-u1 CJ 1 0 3 3 ZA Winklerová
Finanční účetnictví 1 P 1 1 2 5 ZA Berková
Management / Management P 1 2 2 6 Z,ZK Fiala
Matematika 1/F1 / Mathematics 1 for Finance and Management P 1 2 2 6 Z,ZK Gurka
Mikroekonomie / Microeconomics / Microeconomics P 1 2 1 5 Z,ZK Hedija
Německý jazyk 1/FR-u1 CJ 1 0 3 3 ZA Hadrava
Podniková ekonomika / Business Economics P 1 2 1 5 Z,ZK Jánský
Anglický jazyk 1/FR-u2 CJ 2 0 3 3 ZA Winklerová
Finanční účetnictví 2 P 2 2 2 6 Z,ZK Berková
Makroekonomie / Macroeconomics / Macroeconomics P 2 2 1 5 Z,ZK Hedija
Marketing A / Marketing auf Deutsch / Marketing A P 2 1 2 4 Z,ZK Frendlovská
Matematika 2 P 2 2 2 6 Z,ZK Gurka
Německý jazyk 1/FR-u2 CJ 2 0 3 3 ZA Hadrava
Právo P 2 3 0 4 Z,ZK Prchalová
Úvod do ICT P 2 1 1 4 ZA Dvořáková
Anglický jazyk 1/FR-u3 CJ 3 0 3 3 ZA Winklerová
Aplikovaná statistika / Applied Statistics P 3 2 4 7 Z,ZK Zámková
Daně 1 P 3 2 2 6 ZK Lexová
Finanční řízení a investiční rozhodování / Financial Management and Investment Decision-making P 3 2 2 6 Z,ZK Jánský
Německý jazyk 1/FR-u3 CJ 3 0 3 3 ZA Hadrava
Podniková informatika P 3 1 1 4 ZA Voráček
Anglický jazyk 1/FR-u4 CJ 4 0 3 5 Z,ZK Winklerová
Daně 2 P 4 1 2 4 ZA Lexová
Financial Mathematics PV 4 1 2 2 ZA Stolín
Finanční analýza PV 4 1 2 3 ZA Jiříček
Finanční matematika PV 4 1 2 3 ZA Stolín
Managerské účetnictví P 4 2 2 6 Z,ZK Závodná
Německý jazyk 1/FR-u4 CJ 4 0 3 5 Z,ZK Hadrava
Peníze, banky a finanční trhy / Money, banks, fin.markets P 4 2 2 6 Z,ZK Jiříček
Projektové řízení I / Project Management I PV 4 1 2 3 ZA Kuncová
Průmyslová logistika PV 4 1 2 3 ZA Tyráček
Regionální rozvoj PV 4 1 2 3 ZA Vystrčil
Veřejné finance P 4 2 1 5 Z,ZK Nečadová
Cenné papíry a finanční poradenství PV 5 1 2 4 Z,ZK Jiříček
Controlling a řízení nákladů PV 5 2 2 5 Z,ZK Šimánková Hornová
Daně pro podnikovou praxi PV 5 1 2 4 Z,ZK Lexová
Management jakosti výrobků a služeb / Quality Management of Products and Services P 5 1 2 5 Z,ZK Tyráček
Pojišťovnictví a pojistná matematika PV 5 2 2 5 Z,ZK Stolín
Projektové řízení II. PV 5 2 2 5 Z,ZK Kuncová
Řízení kvality výrobních procesů PV 5 1 2 4 Z,ZK Tyráček
Řízení lidských zdrojů / Human Resource Management P 5 2 1 5 Z,ZK Měrtlová
Řízení výrobních procesů PV 5 2 2 5 Z,ZK Tyráček
Samospráva ve veřejné správě PV 5 1 2 4 Z,ZK Nečadová
Softwarová podpora projektů PV 5 1 2 4 Z,ZK Kuncová
Státní správa ve veřejné správě PV 5 2 2 5 Z,ZK Nečadová
Strategické řízení / Strategic Management P 5 2 2 6 Z,ZK Fiala
Diplomový seminář P 6 0 1 3 ZA Kuncová
Praxe FŘ P 6 0 0 26 ZA Frendlovská

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Studenti musí za dobu studia dále získat 10 kreditů z volitelných předmětů (VP). Doporučena je následující struktura:
3. semestr 4 kredity, 4. semestr 2 kredity, 5. semestr 4 kredity.

Cizí jazyk 1: student si volí mezi AJ anebo NJ

Předmět v cizím jazyce: V rámci studia musí student absolvovat jeden předmět v cizím jazyce, lze zvolit i alternativu k česky vyučovaným povinným předmětům (např. Microeconomics, Strategic Management, …). Pokud student tento povinný předmět již vystudoval v českém jazyce, započítají se mu za cizojazyčný předmět pouze 2 kredity za předmět v cizím jazyce. V případě, že předmět ještě nevystudoval, započítají se kromě 2 kreditů za cizojazyčný předmět také kredity za povinný předmět a není tedy nutné studovat povinný předmět v českém jazyce. V případě, že student u povinného předmětu v českém jazyce neuspěje a zapíše si další semestr tentýž předmět jen v jiném jazyce, jedná se o opakování téhož, a tedy při neúspěšném ukončení předmětu následuje vyloučení ze studia.

Předmět Praxe PR se skládá ze dvou dílčích částí:

  • 3 týdenní (prázdninová praxe) -      student ji vykonává mezi 4. a 5. semestrem,
  • 15 týdenní (semestrální praxe)      - student ji vykonává v 6. semestru.

Doporučuje se vykonat obě praxe v jedné organizaci jak v České republice, tak i v zahraničí. Obě praxe lze spojit po dohodě s garantem praxí a s poskytovatelem praxe v jednu, která se uskuteční před a v průběhu 6. semestru.

Státní závěrečná zkouška:

  • Odborná část z předmětů společného programového základu: Makroekonomie, Mikroekonomie, Podniková ekonomika a Veřejné finance
  • Odborná část z oborových předmětů: Peníze, banky, finanční trhy, Finanční řízení a investiční rozhodování, Management, Strategický management, Management jakosti výrobků a služeb, Řízení lidských zdrojů.
  • Obhajoba bakalářské práce

Specializace:
Student si vybírá jednu specializaci tím, že absolvuje všechny tři předměty (povinně volitelné - PV), ze kterých specializace sestává. Lze si vybrat jednu z těchto pěti specializací:

  • Finance a daně (Finanční analýza, Controlling a řízení nákladů, Daně pro podnikovou praxi)
  • Finanční poradenství (Finanční matematika, Cenné papíry a finanční poradenství, Pojišťovnictví a pojistná matematika)
  • Projektový management (Projektové řízení I., Projektové řízení II., Softwarová podpora projektů)
  • Řízení průmyslových procesů (Průmyslová logistika, Řízení výrobních procesů, Řízení kvality výrobních procesů)
  • Veřejná správa a regionální rozvoj (Regionální rozvoj, Samospráva ve veřejné správě, Státní správa ve veřejné správě.)

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá