Studijní plány

Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013

Název předmětu Typ * Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Anglický jazyk 1 / ZSP - u1 CJ 1 0 2 2 ZA Šlechtová
Etika ve zdravotně sociální práci P 1 1 1 2 ZK Urban
Německý jazyk 1 / ZSP - u1 CJ 1 0 2 2 ZA Hadrava
Obecná psychologie P 1 2 0 2 ZK Černá
Praxe I. P 1 0 200 5 ZA Dubnová
Sociální patologie P 1 2 1 4 Z,ZK Pavelová
Sociální politika I. P 1 2 1 4 Z,ZK Urban
Supervize praxe I. P 1 0 1 2 ZA Tomka
Teorie ošetřovatelství P 1 2 0 3 ZK Cetlová
Úvod do filozofie P 1 1 0 2 ZA Hudáková
Základy anatomie a fyziologie P 1 2 1 3 ZA Báča
Anglický jazyk 1 / ZSP - u2 CJ 2 0 2 2 ZA Šlechtová
Německý jazyk 1 / ZSP - u2 CJ 2 0 2 2 ZA Hadrava
Praxe II. P 2 0 200 5 ZA Dubnová
První pomoc P 2 0 1 2 ZK Cetlová
Sociálně psychologický výcvik I. P 2 0 40 3 ZA Tomka
Sociální politika II. P 2 2 1 4 Z,ZK Urban
Sociální psychologie P 2 1 1 2 ZK Černá
Supervize praxe II. P 2 0 1 2 ZA Tomka
Teorie sociální práce P 2 2 2 5 Z,ZK Novotná
Základy informatiky P 2 0 3 2 ZA Dvořáková
Základy zdravotnické legislativy P 2 1 1 2 ZK Prchal
Zdraví a nemoc P 2 1 0 2 ZA Görnerová
Anglický jazyk 1 / ZSP - u3 CJ 3 0 2 2 ZA Šlechtová
Metody a techniky sociální práce P 3 2 2 4 Z,ZK Pavelová
Německý jazyk 1 / ZSP - u3 CJ 3 0 2 2 ZA Hadrava
Praxe III. P 3 0 200 5 ZA Dubnová
Psychologie osobnosti P 3 1 1 2 ZK Škoda
Sociálně psychologický výcvik II. P 3 0 40 3 ZA Tomka
Sociologie P 3 2 1 4 Z,ZK Hanzl
Supervize praxe III. P 3 0 1 2 ZA Tomka
Úvod do právní teorie a praxe I. P 3 2 1 3 Z,ZK Prchalová
Vybrané kapitoly z neurologie P 3 1 1 3 ZK Nováková
Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství P 3 1 1 3 ZK Nováková
Anglický jazyk 1 / ZSP - u4 CJ 4 0 2 2 Z,ZK Šlechtová
Demografie a statistická analýza P 4 2 1 3 ZA Dvořáková
Metody a techniky sociálního výzkumu P 4 2 2 4 ZK Hanzl
Německý jazyk 1 / ZSP - u4 CJ 4 0 2 2 Z,ZK Hadrava
Praxe IV. P 4 0 200 5 ZA Dubnová
Supervize praxe IV. P 4 0 1 2 ZA Tomka
Úvod do právní teorie a praxe II. P 4 2 1 3 Z,ZK Prchal
Vybrané kapitoly z pediatrie P 4 1 1 3 ZK Hrstková
Vývojová psychologie P 4 1 1 2 ZK Škoda
Základy psychiatrie a psychopatologie P 4 2 2 4 Z,ZK Dubnová
Komunitní a terénní sociální práce P 5 1 1 3 ZA Dubnová
Krizová intervence P 5 2 0 2 ZK Pavelová
Praxe V. P 5 0 200 5 ZA Dubnová
Problematika menšinových skupin P 5 2 1 4 Z,ZK Gabrielová
Psychoterapie P 5 1 1 3 ZA Řezníková
Seminář k bakalářské práci P 5 0 2 10 ZA Černá
Sociální gerontologie a geriatrie P 5 2 1 3 Z,ZK Gabrielová
Supervize praxe V. P 5 0 1 2 ZA Tomka
Úvod do právní teorie a praxe III. P 5 2 1 3 Z,ZK Prchalová
Veřejné zdravotnictví P 5 1 0 2 ZA Urban
Vybrané kapitoly z chirurgie P 5 2 0 3 ZK Bělina
Basics of pedagogy and educational activities of a social worker PV 6 0 1 2 ZA Hudáková
Communication and Other Soft Skills for Assisting Professions PV 6 0 1 2 ZA Straňák
Einfuhrung in die arttherapie PV 6 0 1 2 ZA Poláková
Interactive Communication PV 6 0 2 2 ZA Černá
Poradenský proces P 6 2 1 3 ZA Tomka
Sociální práce s dětmi a rodinou P 6 2 1 2 ZA Novotná
Sociální služby P 6 2 1 4 Z,ZK Dubnová
Social Work in Health Care PV 6 0 2 2 ZA Gabrielová
Speciální pedagogika P 6 1 1 2 ZA Žilincová
International Business Week PV 0 2 2 ZA Chalupová
International Business Week domácí PV 0 2 2 ZA Chalupová
Nutrition and Diet PV 0 2 2 ZA Šlechtová

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Struktura studia:

Za dobu studia je nezbytné získat celkem nejméně 180 kreditů, z toho 172 kreditů z povinných (P) a povinně volitelných (PV) předmětů a 8 z volitelných (V) předmětů. Z nabídky volitelných předmětů si studenti vybírají způsobem, který umožní, aby na konci studia dosáhli požadovaného celkového počtu minimálně 180-ti kreditů, studenti si tedy musí vybrat minimálně 4 volitelné předměty. U jednotlivých volitelných předmětů jsou uvedeny pouze doporučení pro ročník, je ponecháno na úvaze studenta, jak si studijní zátěž z volitelných předmětů v průběhu studia rozloží. Dva započitatelné kredity z volitelných předmětů mohou být získány za předmět typu Sport (Vs).

Cizí jazyk:

Studenti si volí jeden cizí jazyk a jeden předmět vyučovaný v cizím jazyce (v návaznosti na zvolený cizí jazyk).

Vypisování předmětů:

Povinné a povinně volitelné předměty jsou vypisovány v semestru podle doporučeného studijního plánu. Povinný předmět Seminář k bakalářské práci je zpravidla vypisován v letním i zimním semestru, ostatní předměty jsou mimo doporučený semestr vypisovány pouze výjimečně. Povinně volitelné a volitelné předměty jsou vypisovány s uvážením zájmu studentů a možností katedry.

Odborná praxe:

Studenti jsou povinni v období studia, v rámci předmětů Praxe I. – Praxe V., absolvovat odbornou praxi v celkovém rozsahu 20 týdnů, v rozložení 4 týdny praxe na v jednom semestru. Praxe probíhá v každém semestru s výjimkou šestého. Místa pro výkon praxe u poskytovatelů, se kterými katedra sociální práce cíleně spolupracuje organizačně zajišťuje garant praxe, ostatní místa pro výkon praxe si studenti hledají sami. Během praxe si student může vybrat téma bakalářské práce v organizaci poskytující praxi. Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím (Směrnice k odborné praxi pro studenty oboru Zdravotně sociální pracovník).

Pro výkon praxe je nezbytné očkování proti hepatitidě typu B, které student dokládá písemným potvrzení začátkem prvního semestru.

Státní závěrečná zkouška:

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního oboru a obhajoby bakalářské práce.

Okruhy jsou z oblastí  (předmětů):
Právo (Úvod do právní teorie a praxe I.-III., Základy zdravotnické legislativy)

Sociální politika (Sociální politika I., II.)


Teorie, metody a techniky sociální práce (Teorie sociální práce, Metody a techniky sociální práce)


Klinické obory (Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství, chirurgie, neurologie, pediatrie, Základy psychiatrie a psychopatologie, Sociální gerontologie a geriatrie, Teorie ošetřovatelství)

Student obdrží ke státní závěrečné zkoušce teze za jednotlivé předměty.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá