Často kladené dotazy

Kdo se může do programu Erasmus+ přihlásit?

 • Student, který vyjíždí na studijní pobyt nebo praktickou stáž do zahraničí, musí být zapsán ke studiu v akreditovaném programu na vysoké škole; studovat může v prezenčním i kombinovaném studiu.
 • Student musí být zapsán ke studiu na domácí vysoké škole během celého studijního pobytu či praktické stáže (neplatí pro absolventské stáže).
 • Student může vyjet na studijní pobyt nejdříve ve 2. ročníku studia; na praktickou stáž může vyjet v jakémkoliv ročníku.
 • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.
 • Student musí být vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení podle Zásad výběrového řízení do programu Erasmus+ na VŠPJ zde (studijní pobyty a pracovní stáže) a zde (absolventi).
 • Student, který již v minulosti absolvoval studijní pobyt či praktickou stáž v rámci Programu celoživotního učení (LLP 2007-2013), se může programu Erasmus+ také účastnit, přičemž předchozí měsíce mobility se ve stejném stupni studia sčítají.

 

Proč se na Erasmus+ přihlásit? K čemu je to dobré?

Díky programu Erasmus+ získáte nové zkušenosti, zjistíte, jak to funguje jinde ve světě. Poznáte nové přátele z celého světa. Získáte i konkurenční výhodu na trhu práce, neboť zahraniční zkušenosti absolventů začínají být od zaměstnavatelů vyžadovány!

 

Bojím se jazykové bariéry. Jak dobře musím jazyk ovládat?

Studijní jazyk či pracovní jazyk je potřeba ovládat minimálně na úrovni B1, lépe však B2. B1 je úroveň maturitní zkoušky. Důležité je, abyste kromě znalosti gramatiky byli schopni komunikovat, rozumět, vyjádřit myšlenku a přiměřeně reagovat!

 

Bojím se, že studium v cizím jazyce nezvládnu…

Od doby přihlášení do odjezdu máte 3 až 5 měsíců čas si cizí jazyk zlepšit. K Erasmus+ studentům bývají zahraniční učitelé většinou vstřícnější a mívají pochopení, takže není čeho se obávat. Navíc nově program Erasmus+ studentům umožňuje absolvovat online jazykové kurzy! Ovšem stejně jako na každé jiné vysoké škole je potřeba pracovat během semestru a být připraven na zkoušku, abyste získal/a potřebné množství kreditů.

 

Jak si mám vybrat zahraniční univerzitu?

Nabídka partnerských škol je zveřejňována při vyhlášení výběrového řízení. Informace o všech partnerských školách najdete webu mezinárodního oddělení zde.

 

Které předměty a jaký studijní plán budu v zahraničí mít?

Informace o nabídce předmětů najdete na webových stránkách zahraničních vysokých škol zde, na mezinárodním oddělení či u garanta zahraničních mobilit na vaší katedře.

 

Poradí mi někdo, které předměty si mám ke studiu vybrat?

Určitě! S tímto Vám poradí garant zahraničních mobilit na vaší katedře:

KCR – Ing. Alice Šedivá Neckářová, Ph.D.

KES – Ing. Petr Jiříček

KZS – Mgr. Petra Vršecká

KTS – Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.

KSP – Mgr. Martina Černá

Můžete se také podívat do databáze závěrečných zpráv studentů Erasmus zde.

A hlavně se nebojte zeptat!

 

Jsem při výběru praktické stáže limitován/a pouze vypsanými stážemi nebo můžu přijít i se svou vlastní?

Pracovní stáž si můžete zajistit i individuálně. Na webu mezinárodního oddělení zde najdete mnoho tipů na praxi v zahraničí. Tak proč si nesplnit semestrální praxi v cizině a získat tak obrovskou výhodu při hledání budoucího zaměstnání!

Přijímající instituce/organizace musí být z těchto zemí:

 • členské státy EU – 28 zemí
 • země EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

 Jak se přihlásit?

Každý semestr vypisuje mezinárodní oddělení výběrové řízení. Na webu mezinárodního oddělení zde si stáhněte přihlášku a dotazník uchazeče, které spolu s životopisem (a potvrzením od zaměstnavatele v případě individuálně zajištěné praktické stáže) odevzdejte na mezinárodním oddělení do data stanoveného ve výzvě. Po termínu odevzdání přihlášek vás mezinárodní oddělení e-mailem vyzve k účasti ve výběrovém řízení.

 

Jak výběrové řízení probíhá? Co mám vlastně očekávat?

Student je povinen zúčastnit se motivačního pohovoru, při kterém je hodnocena znalost studijního/pracovního jazyka, schopnost komunikovat a také motivace k výjezdu do zahraničí. Dále jsou hodnoceny dosavadní studijní výsledky – počet získaných kreditů. 

V rámci výběrového řízení jsou hodnocena tato kritéria:

1. znalost studijního/pracovního jazyka

max. 20 bodů        

2. motivace max. 10 bodů

3. účast v ESA

max. 10 bodů

Více o pravidlech výběrového řízení najdete v Zásadách výběrového řízení do programu Erasmus+ na VŠPJ zde.

 

Co očekávat od motivačního pohovoru?

Buďte si jist/a, že jste na motivační pohovor řádně připraven/a. Bude hodnocena nejen znalost studijního/pracovního jazyka a gramatická správnost, ale také schopnost komunikovat, porozumět a reagovat. Z velké části se také hodnotí vaše studijní motivace k výjezdu. Zajímejte se o školu/organizaci v předstihu, navštivte její web, popřemýšlejte o tom, proč je pro vás návštěva dané destinace přínosná.

 

Kdy a jak se dozvím výsledek výběrového řízení?

Po ukončení výběrového řízení se dozvíte výsledek e-mailem během několika dní.

 

Co když se nedostanu na školu, kterou jsem si vybral/a?

Stále máte šanci, že budete vybrán/a na školu, kterou jste si napsali jako náhradní destinaci. Právě proto je zde možnost napsat si další alternativu, abychom vám v případě neúspěchu mohli nabídnout další alternativu a vyjít vstříc vašemu přání.

 

Jsem vybraný/á na studijní pobyt, co teď?

Po úspěšném absolvování výběrového řízení se koná informační schůzka s vybranými studenty, kde se dozvíte všechny praktické informace ohledně přípravy na váš pobyt v zahraničí. Zde vám se vším pomůže Erasmus+ koordinátor.

Nejprve si musíte vybrat studijní předměty a sestavit si tzv. studijní plán. Studijní plán se skládá z předmětů studovaných v zahraničí a případně i předmětů studovaných na VŠPJ bez průběžného absolvování výuky.

Předměty, které hodláte studovat v zahraničí, si zároveň zapíšete do formuláře Learning Agreement for studies (obdržíte od mezinárodního oddělení) a necháte potvrdit garantem zahraničních mobilit na vaší oborové katedře.

Dle Metodického pokynu 2-2021 k organizaci výuky:

 • vytiskněte a vyplňte Žádost o udělení souhlasu k absolvování části studia na zahraniční VŠ a o současné studování předmětů na VŠPJ bez průběžného absolvování výuky (Příloha 1)
 • poté, co budete mít žádost podepsanou od vedoucí mezinárodního oddělení a garanta zahraničních mobilit, doručte žádost na studijní oddělení – nejpozději 30 dní před odjezdem do zahraničí

Po udělení souhlasu bude s Vámi podepsána účastnická smlouva pro program Erasmus+.

V případě, že je pro vámi zvolenou destinaci nutné vízum, můžete se obrátit na mezinárodní oddělení s prosbou o pomoc.

 

Jsem vybraný/á na praktickou stáž, co teď?

Je nutné, abyste účastnil/a informační schůzky pro praktické stáže. Studenti by měli v tomto bodě mít jasnou představu u jakého zaměstnavatele bude pracovní mobilitu vykonávat. Zaměstnavatele si studenti promárně hledají aktivně sami, nicméně Mezinárodní oddělení může studentům pomoc zaměstnavatele najít a kontaktovat. Dále je potřeba projednat svoji praxi v zahraničí s garantem praxí na vaší katedře. Před začátkem praxe musíte vyplnit a nechat potvrdit formulář Learning agreement for traineeships (obdržíte od mezinárodního oddělení). Po potvrzení formuláře bude s vámi podepsána účastnická smlouva programu Erasmus+.

 

Lze Learning Agreement for studies/Learning agreement for traineeships změnit?

Ano, Learning Agreement for studies/learning agreement for traineeships lze změnit ještě v průběhu mobility. Změny provádíte vyplněním části formuláře "Exceptional changes to the original Learning agreement" do 30 dnů od začátku studijního pobytu nebo praktické stáže. Z dokumentu musí být patrné, co se oproti původně potvrzené smlouvě změnilo. Je nutné, aby byly změny potvrzeny všemi stranami – vámi, přijímající i vysílající institucí!

 

Jak si mám sestavit rozvrh na VŠPJ?

Během tvorby rozvrhu si zaregistrujete a zadáte do rozvrhu pouze předměty, které máte v plánu studovat bez průběžného absolvování výuky. Registrační list odešle studijní oddělení na vaši žádost. Předměty, u kterých budete žádat o uznání, si nezadáváte do rozvrhu.

 

Před semestrem organizuje přijímající univerzita jazykový kurz, orientační týden apod. Vztahuje se finanční podpora i na toto období před samotným začátkem mobility?

Ano, i toto období lze zahrnout do celkové délky mobility za následujících předpokladů:

 • tyto aktivity organizuje přímo sama přijímací instituce/organizace
 • i tuto dobu vám přijímající instituce/organizace potvrdí na Confirmation of Erasmus+ Study period/traineeship

 

Jaká bude výše mého stipendia?

Výše vašeho stipendia závisí na zemi, kterou jste si pro svoji mobilitu vybral/a. Pro zjištění přesné částky se prosím obraťte na pracovníky mezinárodního oddělení.

Konečná částka na dobu trvání mobility se stanoví vynásobením počtu dnů/měsíců mobility a odpovídající sazby na den/měsíc pro příslušnou hostitelskou zemi. V případě neúplných měsíců se finanční podpora vypočítá vynásobením počtu dní v neúplném měsíci a 1/30 jednotkových nákladů na měsíc.

 

 Jak mi bude stipendium vyplaceno?

Erasmus+ stipendium je vypláceno ve dvou splátkách. První je vyplacena záloha, což činí obvykle 80 % celkového stipendia. Na konci mobility po odevzdání povinných náležitostí je vyplacen doplatek. Obě splátky jsou provedeny bezhotovostním převodem na účet.

 

Bojím se, že studijní pobyt nezvládnu finančně. Musím mít našetřeno hodně peněz?

Stipendium obvykle vystačí cca ze 70 %. Pokud ovšem budete dobře hospodařit a utrácet s rozvahou, nebudete mnoho cestovat a uskromníte se, mělo by vám stipendium pokrýt veškeré životní náklady.

 

Kdy si mám koupit letenku, jízdenku?

Zahraniční instituce/organizace by vás měla informovat o termínech, kdy vás očekávají. Je určitě vhodné s přípravou cesty vyčkat do momentu, kdy vám přijde ze zahraničí potvrzení o přijetí a další informace týkající se vaší mobility. Pokud chcete kupovat letenky/jízdenky s velkým předstihem, kontaktujte zahraniční instituci/organizaci a informujte se, zda je možné přijet ve vámi navrhovaném termínu. Při brzkém příjezdu by se mohlo stát, že pro vás ještě nebude zajištěno ubytování apod.

 

Co je absolventská stáž?

Student může vyjet na absolventskou stáž do jednoho roku od ukončení studia, včetně trvání stáže. Potřebné dokumenty je nutno podepsat ještě během studia na vysoké škole, v době podpisu dokumentů musí mít uchazeč stále statut studenta.

Podrobnější informace najdete v Zásadách výběrového řízení do programu Erasmus+ na VŠPJ - absolventské stáže zde

 

 Jaké dokumenty musím po návratu ze studijního pobytu odevzdat?

Po návratu je Vaší povinností odevzdat:

 • Potvrzení o délce studia (Confirmation of Erasmus+ study period)
 • Výpis studijních výsledků (Transcript of records)
 • Žádosti o uznání předmětů
 • On-line vyplněnou závěrečnou zprávu (EU Survey)

 

Jaké dokumenty musím po návratu z praktické stáže odevzdat?

 • Potvrzení o absolvování praktické stáže (Confirmation of Erasmus+ traineeship)
 • On-line vyplněnou závěrečnou zprávu (EU Survey)

 

Jaká data mám mít potvrzená na Confirmation of Erasmus+ Study Period/Traineeship?

Měl/a byste mít potvrzená data skutečného začátku a konce mobility. Datum zahájení mobility odpovídá prvnímu dni, kdy je vyžadována přítomnost účastníka v přijímající organizaci (první den výuky, uvítacího programu apod.) Datum ukončení zahraniční mobility odpovídá poslednímu dni, kdy je vyžadována přítomnost účastníka v přijímající instituci/organizaci (den poslední zkoušky, výuky, apod.). Do délky mobility se nezapočítávají dny cesty.

 

Na koho se mám obrátit ohledně uznávání předmětů absolvovaných v zahraničí?

Proces uznávání předmětů studovaných v zahraničí je popsán v METODICKÉM POKYNU K ORGANIZACI VÝUKY V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VŠPJ. Žádosti jsou k dispozici ke stažení ne webových stránkách mezinárodního oddělení VŠPJ. Po návratu z vašeho studijního pobytu musíte do 10 kalendářních dnů podat žádosti o uznání předmětů na mezinárodní oddělení. Každá žádost o uznání musí být doplněna sylabem daného předmětu studovaného v zahraničí. Vše, co jste měl/a zapsané ve smlouvě Learning agreement for studies a úspěšně jste absolvoval/a, vám bude na VŠPJ uznáno. To znamená, že všechny kredity získané v zahraničí Vám budou na VŠPJ přičteny.

 

Nacházím se ve špatné socioekonomické situaci – co dělat?

Pokud máte dle české legislativy nárok na výplatu sociálního stipendia a chcete se zúčastnit studijního pobytu Erasmus+, stačí doložit na mezinárodním oddělení příslušná potvrzení a získáte nárok na navýšení základní sazby stipendia o 200 euro/měsíc. U praktických stáží sazba stipendia navýšit nelze.

Více informací najdete zde.

 

Mám těžký handicap nebo zvláštní potřeby...

Vyžaduje-li Váš zdravotní stav zvýšené náklady, ale rád/a byste se zúčastnil/a zahraničního studijního nebo pracovního pobytu v rámci programu Erasmus+, můžete požádat o speciální stipendium nad rámec běžného stipendia. V tomto případě prosím kontaktujte mezinárodní oddělení.

Více informací najdete zde.

 

Co je ESA?

Erasmus Student Activity je dobrovolnický program pro studenty VŠPJ, kteří pomáhají pečovat o přijíždějící zahraniční studenty. Do systému ESA se můžete přihlásit odesláním vyplněné přihlášky e-mailem po vyhlášení výzvy pro nábor členů. A výhoda? Získáte bonusových 5 bodů za semestr (max. 10 bodů) ve výběrovém řízení na studijní  pobyt/praktickou stáž programu Erasmus+ za aktivní účast v ESA. Víc o ESA najdete zde.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá