Aktuální informace

Aktuálně platná rozhodnutí k chodu VŠPJ

Povinnosti zaměstnanců VŠPJ při návratu ze zahraničí

 • Povinnosti zaměstnanců VŠPJ při návratu ze zahraničí blíže upravuje MP č. 13/2021 - Metodický pokyn k povinnostem zaměstnanců VŠPJ při příjezdu ze zahraničí, který je dostupný v Informačním systému VŠPJ.

Preventivní opatření

 • Nevstupovat do budovy VŠPJ s příznaky onemocnění COVID-19
 • Povinnost nosit ochranu nosu a úst, kterou je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), které brání šíření kapének, ve společných prostorách školy;
  tato povinnost se nevztahuje na:

  • studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni
  • pedagogické a akademické pracovníky při poskytování vzdělávání
  • zkoušené a zkoušející při zkoušce na vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru
 • Povinnost dezinfekce rukou při vstupu do budovy i při vstupu do učeben
 • Povinnost evidence při vstupu do budovy s využitím čipu (zaměstnanci a studenti)
 • Povinnost evidence při vstupu do budovy externích subjektů, uchazečů o přijetí ke studiu a absolventů na vrátnici VŠPJ
 • Povinnost větrat 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min
 • Povinnost při vstupu do učebny dezinfikovat svoji pracovní plochu

Z důvodu snahy o eliminaci rizika rozšíření nákazy onemocnění COVID-19 na VŠPJ rektor doporučuje všem studentům a zaměstnancům použít předepsanou ochranu dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách školy.

Aktuálně platná opatření

STUDENTI

 • Vstup studentů do budovy VŠPJ je povolen za podmínky dodržení preventivních opatření uvedených výše
 • Před prvním vstupem do budovy VŠPJ je student povinen podepsat čestné prohlášení o pobytu v zahraničí a informační povinnosti v Informačním systému VŠPJ, v opačném případě nemůže být do budovy vpuštěn.
 • Výuka probíhá prezenční formou (počet studujících současně přítomných na prezenční výuce se omezuje na max. 200)
 • Při příjezdu ze zahraničí nutno dodržet nařízení Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR

 • Při příjezdu ze zahraničí z území států, které jsou na seznamu zemí s nízkým a jakýmkoli vyšším rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (pobyt přesahující 12 hodin v posledních 14 dnech, nebo 24 hodin, jde-li o sousední země) mají povinnost:

  • a) informovat VŠPJ prostřednictvím Informačního systému VŠPJ o této skutečnosti, a

  • b) prokázat se vložením potvrzení o negativním výsledku testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 do Informačního systému VŠPJ:

   • v případě antigenního testování písemné potvrzení vystavené osobou oprávněnou provádět tento test v zemi, ve které byl proveden, které není starší než 48 hodin od data provedení testu (při návratu z území států, které jsou na seznamu zemí s nízkým a středním rizikem)
   • v případě RT-PCR testování písemné potvrzení vystavené osobou oprávněnou provádět tento test v zemi, ve který byl proveden, které není starší 72 hodin od data provedení testu (při návratu z území států, které jsou na seznamu zemí s vyšším než středním rizikem)
Podmínka z bodu b) výše se považuje za splněnou i v případě, pokud doloží, že:

 • certifikát o prodělaném onemocnění COVID-19 vydaný podle nařízení Evropské unie o digitálním COVID certifikátu nebo oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, pro kterou byl přijat prováděcí akt podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, nebo

 • byl očkován proti onemocnění COVID-19 a doloží:

  • národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkovacího schématu, nebo
  • národním certifikátem o dokončeném očkování proti onemocnění COVID-19 podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, že uplynulo 14 dní od dokončení očkovacího schématu

Do doby splnění výše uvedených povinností se studentovi zakazuje a nebude mu umožněn vstup do budovy VŠPJ.

UCHAZEČI O PŘIJETÍ KE STUDIU

 • Vstup uchazečům o přijetí ke studiu na vysoké škole do budovy VŠPJ je povolen za podmínky dodržení preventivních opatření uvedených výše

ZAMĚSTNANCI

 • Vstup do budovy VŠPJ je povolen za podmínky dodržení preventivních opatření uvedených v části 3 RR č. 48/2021
 • Realizace zahraničních cest se řídí Směrnicí pro poskytování cestovních náhrad VŠPJ s ohledem na nařízení Ministerstva zahraničních věcí ČR
 • Při příjezdu ze zahraničí nutno dodržet aktuálně platné nařízení Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR
 • Při příjezdu ze zahraničí z území států, které jsou na seznamu zemí s nízkým a jakýmkoliv vyšším rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (pobyt přesahující 12 hodin v posledních 14 dnech, nebo 24 hodin, jde-li o sousední země) mají povinnost:

  • a) povinnost informovat VŠPJ o této skutečnosti, a

  • b) prokázat se předložením potvrzení o negativním výsledku testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo doložit, že byli očkováni proti onemocnění COVID-19

Postup a podmínky, které je nutno dodržet, jsou uvedeny v Metodickém pokynu k povinnostem zaměstnanců VŠPJ při příjezdu ze zahraničí.

ORGANIZACE AKADEMICKÝCH OBŘADŮ A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Organizace akademických obřadů (imatrikulace, promoce aj.) a vzdělávacích akcí a zkoušek, které nejsou součástí vzdělávání podle vysokoškolského zákona, povolena za podmínky dodržení preventivních opatření uvedených v části 3 RR č. 48/2021 a v souladu s aktuálně platnými nařízeními Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice:

 • v případě akce konané v prostoru s kapacitou do 3 000 přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen „diváci“) musí všichni diváci splňovat a doložit, že:

  • absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

  • absolvovali nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo

  • byli očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo

  • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

  • na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb

         V případě, že osoba neprokáže splnění výše uvedených podmínek, nebude na akci vpuštěna.

 • v případě akce konané v prostoru s kapacitou nad 3 000 přítomných diváků se podmínky řídí aktuálním Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví

 • vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 metry

Organizace vzdělávacích akcí a zkoušek, které jsou součástí vzdělávání podle vysokoškolského zákona, je povolena za podmínky dodržení preventivních opatření uvedených v části 3 rozhodnutí RR č. 48/2021.

PROVOZ BUDOVY

 • Budova je pro veřejnost uzavřena – výjimku z tohoto ustanovení uděluje rektor na základě žádosti
 • Vstup do budovy VŠPJ je povolen za podmínky dodržení preventivních opatření uvedených v části 3 rozhodnutí RR č. 48/2021

PROVOZ MENZY

 • Provoz se řídí dle pravidel Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Krajské hygienické stanice Jihlava a dle nařízení vedoucí Správy účelových zařízení VŠPJ.

PROVOZ KNIHOVNY

 • Vstup do knihovny je povolen za podmínky dodržení preventivních opatření uvedených v části 3 rozhodnutí RR č. 48/2021 a za podmínky dodržení následujících pravidel:

  • přítomnost max. 1 osoby na 10 m2 plochy
  • dodržení rozestupů min. 1,5 metru, a to jak uvnitř, tak před knihovnou

 • Provoz se dále řídí dle pravidel Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Jihlava.

PROVOZ KOLEJÍ

Ubytování studentům bude poskytnuto pouze ze podmínek, že se student prokáže jednou z níže uvedených podmínek:

 • byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího systému

 • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo

 • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem; nebo

 • student na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní; nebo
 • student na místě prokáže, že podstoupil rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.

Výše uvedené skutečnosti jsou studenti povinni prokázat před zahájením ubytování v ubytovacím zařízení a pak dále každých 7 dnů, s výjimkou skutečností uvedených v bodě a) a b), které se prokazují pouze jednou před zahájením ubytování.

Studentovi, který se neprokáže výše uvedenými skutečnostmi, nebude umožněn vstup do ubytovacího zařízení.

 • Provoz se dále řídí dle pravidel Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Jihlava a dle nařízení vedoucí Správy účelových zařízení VŠPJ.

Důležité kontakty

Informace pro studenty a zaměstnance ze/v zahraničí

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá