Aktuální informace

Aktuálně platná rozhodnutí k chodu VŠPJ

Testování studentů a zaměstnanců VŠPJ

 • Testování studentů a zaměstnanců VŠPJ blíže upravuje MP č. 7/2021 - Metodický pokyn k testování studentů a zaměstnanců VŠPJ v souvislosti s onemocněním COVID-19, který je dostupný v Informačním systému VŠPJ.

Ověřování znalostí v letním semestru 2020/2021

 • Ověřování znalostí v letním semestru 2020/2021 blíže upravuje MP č. 5/2021 - Metodický pokyn pro ověřování znalostí v letním semestru 2020/2021, který je dostupný v Informačním systému VŠPJ.

Preventivní opatření

 • Nevstupovat do budovy VŠPJ s příznaky onemocnění COVID-19
 • Povinnost nosit ochranu nosu a úst, kterou je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), které brání šíření kapének
 • Povinnost dezinfekce rukou při vstupu do budovy i při vstupu do učeben
 • Povinnost evidence při vstupu do budovy s využitím čipu (zaměstnanci a studenti)
 • Povinnost evidence při vstupu do budovy externích subjektů, uchazečů o přijetí ke studiu a absolventů na vrátnici VŠPJ
 • Povinnost větrat 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min
 • Povinnost při vstupu do učebny dezinfikovat svoji pracovní plochu

Aktuálně platná opatření

STUDENTI

 • Vstup studentů do budovy VŠPJ je povolen v následujících případech:

  • Klinická či praktická výuka a praxe studentů
  • Individuální konzultace nebo poradenské služby (pouze jeden student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba)
  • Zkoušky dle SZŘ čl. 23 a čl. 24, je-li mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru
 • Vstup do budovy VŠPJ je povolen za podmínky dodržení preventivních opatření uvedených v části 3 RR č. 35/2021 a níže uvedených aktuálně platných režimových opatření:

  • Student podstoupil v budově VŠPJ  nejpozději 7. den od posledního provedeného testu (postupem dle části 1 odst. 2 metodického pokynu k testování studentů a zaměstnanců nebo dle odst. 1 třetí odrážky metodického pokynu k testování studentů a zaměstnanců) preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které jsou určené pro sebetestování nebo povolené Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou; případně pokud doloží, že:

   • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

   • byl očkován proti onemocnění COVID-19 a doloží potvrzením z Očkovacího portálu občana že:
    • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo
    • od aplikace první dávky očkovací látky v případě doudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
    • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

   • má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 72 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.

  • Další postup ohledně testování je uveden v Metodickém pokynu k testování studentů a zaměstnanců VŠPJ v souvislosti s onemocněním COVID-19
 • Účast studentů všech ročníků na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů, je povolena
 • Výuka probíhá distančně s výjimkou klinické či praktické výuky a praxe studentů
 • Zkoušky, zápočty, klasifikované zápočty a plnění dalších studijních povinností ve všech ročnících po celou dobu zkouškového období lze konat:

  • distančně (tato forma zkoušení je preferována)
  • prezenčně, za podmínky dodržení preventivních a aktuálně platných režimových opatření
  • kombinací obou způsobů
 • Státní závěrečné zkoušky probíhají dle Směrnice ke státním závěrečným zkouškám za podmínky dodržení preventivních a aktuálně platných režimových opatření
 • Pro zkoušeného a zkoušejícího při státní závěrečné zkoušce neplatí povinnost mít nasazený ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry a v případě souhlasu všech přítomných osob
 • Při příjezdu ze zahraničí nutno dodržet nařízení Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR

UCHAZEČI O PŘIJETÍ KE STUDIU

 • Vstup uchazečům o přijetí ke studiu na vysoké škole do budovy VŠPJ je povolen v následujících případech:

  • Přijímací zkoušky na vysokou školu, je-li mezi jednotlivými osobami rozestup min. 1,5 metru
 • Přijímací řízení probíhá za podmínky dodržení preventivních opatření uvedených v části 3 RR č. 35/2021 a níže uvedených aktuálně platných režimových opatření:

  • uchazeč předloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, nebo

  • uchazeč předloží doklad vydaný vysokou školou o negativním výsledku preventivního antigenního testu na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 nebo preventivního RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky

  • podmínka se považuje za splněnou i v případě pokud doloží, že:

   • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

   • byl očkován proti onemocnění COVID-19 a doloží potvrzením z Očkovacího portálu občana že:
    • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo
    • od aplikace první dávky očkovací látky v případě doudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
    • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

ZAMĚSTNANCI

 • Vstup do budovy VŠPJ je povolen za podmínky dodržení preventivních opatření uvedených v části 3 RR č. 35/2021
 • Vstup na pracoviště VŠPJ je umožněn pouze zaměstnancům, kteří v posledních 7 dnech podstoupili antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jinak jim nebude vstup na pracoviště VŠPJ umožněn, s výjimkou osob, které:

  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

  • byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží potvrzením z Očkovacího portálu občana že:
   • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo
   • od aplikace první dávky očkovací látky v případě doudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
   • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
   • a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo

  • absolvovaly RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo absolvováním POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 u poskytovatele zdravotních služeb zařazeného v síti odběrových center s výsledkem NEGATIVNÍ a test není starší 7 kalendářních dní

 • Další postup ohledně testování je uveden v Metodickém pokynu k testování studentů a zaměstnanců VŠPJ v souvislosti s onemocněním COVID-19
 • Realizace zahraničních cest se řídí Směrnicí pro poskytování cestovních náhrad VŠPJ s ohledem na nařízení Ministerstva zahraničních věcí ČR
 • Při příjezdu ze zahraničí nutno dodržet aktuálně platné nařízení Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR
 • Pořádání akcí, porad a zasedání v uzavřených prostorách i ve venkovních prostorách pouze za podmínky dodržení aktuálně platných režimových opatření a v souladu s aktuálně platnými nařízeními Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Jihlava

PROVOZ BUDOVY

 • Budova je pro veřejnost uzavřena

PROVOZ KOLEJÍ

 • Provoz se řídí dle pravidel Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Jihlava a dle nařízení vedoucí Správy účelových zařízení VŠPJ
 • Vstup na koleje VŠPJ je umožněn pouze za podmínek uvedených v Metodickém pokynu k testování studentů a zaměstnanců VŠPJ v souvislosti s onemocněním COVID-19

PROVOZ MENZY

 • Provoz se řídí dle pravidel Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Krajské hygienické stanice Jihlava a dle nařízení vedoucí Správy účelových zařízení VŠPJ

PROVOZ KNIHOVNY

Postup pro studenty a zaměstnance

Studenti VŠPJ jsou povinni:

 • hlásit absolvování testu na COVID-19 s pozitivním výsledkem prostřednictvím Informačního systému VŠPJ (dále jen „IS“)
 • oznámit prostřednictvím IS ukončení izolace související s pozitivním výsledkem testu na COVID-19
 • v případě, že se student prokazuje některým z dokumentů uvedených v části 1 odstavce 1 Metodického pokynu k testování studentů a zaměstnanců VŠPJ v souvislosti s onemocněním COVID-19, je povinen dotyčný dokument doložit prostřednictvím Informačního systému VŠPJ

Studenti s překážkou ve studiu související s onemocněním COVID-19 (karanténa/izolace, riziková skupina, zamezen přístup do ČR) mohou prostřednictvím IS požádat o studium bez průběžné účasti ve výuce. Žádost o studium bez průběžné účasti ve výuce je nutné doložit lékařským potvrzením, nařízením Krajské hygienické stanice, případně čestným prohlášením, které mají studenti ke stažení v IS. V případě, že bude zrušena kontaktní výuka, není nutné žádost o studium bez průběžné účasti ve výuce podávat.

Zaměstnanci VŠPJ jsou povinni:

 • hlásit absolvování testu na COVID-19 s pozitivním výsledkem prostřednictvím Informačního systému VŠPJ (dále jen „IS“)
 • oznámit prostřednictvím IS ukončení izolace, související s pozitivním výsledkem testu na COVID-19
 • v případě, že se zaměstnanec prokazuje některým z dokumentů uvedených v části 2 odstavce 1 Metodického pokynu k testování studentů a zaměstnanců VŠPJ v souvislosti s onemocněním COVID-19, je povinen dotyčný dokument doložit prostřednictvím Informačního systému VŠPJ

Zaměstnanci s překážkou ve výkonu práce související s onemocněním COVID-19 (karanténa/izolace, riziková skupina, zamezen přístup do ČR) jsou dále povinni o této skutečnosti informovat svého přímého nadřízeného dle nastavených standardů.

Důležité kontakty

Informace pro studenty a zaměstnance ze/v zahraničí

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá