Aktuální informace

Aktuálně platná rozhodnutí k chodu VŠPJ

Testování zaměstnanců VŠPJ

 • Testování zaměstnanců VŠPJ blíže upravuje MP č. 15/2021 - Metodický pokyn k testování zaměstnanců VŠPJ v souvislosti s onemocněním COVID-19, který je dostupný v Informačním systému VŠPJ.

Preventivní opatření

 • Nevstupovat do budovy VŠPJ s příznaky onemocnění COVID-19
 • Povinnost nosit ochranu nosu a úst, kterou je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), které brání šíření kapének, ve všech společných prostorách VŠPJ; tato povinnost se nevztahuje na:

  • studenty v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje)
  • akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru
  • studenty v rámci vzdělávací aktivity, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, a pokud je na tomto vzdělávání současně přítomno nejvýše 50 studentů
  • pedagogické a akademické pracovníky, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní, při poskytování vzdělávání
  • zkoušené a zkoušející při zkoušce na vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru
  • osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby
  • studenty ubytované na kolejích při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory)
 • Povinnost dezinfekce rukou při vstupu do budovy i při vstupu do učeben
 • Povinnost evidence při vstupu do budovy s využitím čipu (zaměstnanci a studenti)
 • Povinnost evidence při vstupu do budovy externích subjektů, uchazečů o přijetí ke studiu a absolventů na vrátnici VŠPJ
 • Povinnost větrat 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min
 • Povinnost při vstupu do učebny dezinfikovat svoji pracovní plochu


Z DŮVODU SNAHY O ELIMINACI RIZIKA ROZŠÍŘENÍ NÁKAZY ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NA VŠPJ REKTOR DOPORUČUJE VŠEM STUDENTŮM A ZAMĚSTNANCŮM POUŽÍT PŘEDEPSANOU OCHRANU DÝCHACÍCH CEST VE VŠECH VNITŘNÍCH PROSTORÁCH ŠKOLY PO CELOU DOBU PŘÍTOMNOSTI NA VŠPJ (tedy i při výuce).

Aktuálně platná opatření

STUDENTI

 • Vstup studentů do budovy VŠPJ je povolen za podmínky dodržení preventivních opatření uvedených výše
 • Výuka probíhá prezenční formou (počet studujících současně přítomných na prezenční výuce se omezuje na max. 200)
 • Při příjezdu ze zahraničí nutno dodržet nařízení Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR

UCHAZEČI O PŘIJETÍ KE STUDIU

 • Vstup uchazečům o přijetí ke studiu na vysoké škole do budovy VŠPJ je povolen za podmínky dodržení preventivních opatření uvedených výše

ZAMĚSTNANCI

 • Vstup do budovy VŠPJ je povolen za podmínky dodržení preventivních opatření uvedených v části 3 RR č. 61/2021 a dodržení níže uvedených opatření.
 • Vstup na pracoviště VŠPJ je umožněn pouze zaměstnancům, kteří doloží:

  • a) byli očkováni proti onemocnění COVID-19 a doloží to národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo

  • b) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

  • c) podstoupili v posledních 7 dnech RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

  • d) podstoupili v posledních 7 dnech rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo

  • e) podstoupí na půdě VŠPJ rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden

 • Skutečnosti podle bodu b) až d) se dokládají záznamem v Informačním systému infekčních nemocí nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.

 • Zaměstnanec je povinen dotyčný dokument doložit prostřednictvím Informačního systému VŠPJ.

 • Vstup zaměstnancům do budovy VŠPJ je po doložení výše uvedených dokumentů umožněn pouze hlavním vchodem z ulice Tolstého.

 • Další postup ohledně testování je uveden v Metodickém pokynu k testování zaměstnanců VŠPJ v souvislosti s onemocněním COVID-19, který je dostupný v Informačním systému VŠPJ.
 • Realizace zahraničních cest se řídí Směrnicí pro poskytování cestovních náhrad VŠPJ s ohledem na nařízení Ministerstva zahraničních věcí ČR
 • Při příjezdu ze zahraničí nutno dodržet aktuálně platné nařízení Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR

ORGANIZACE AKADEMICKÝCH OBŘADŮ A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ A ZKOUŠEK


Organizace akademických obřadů (imatrikulace, promoce aj.) a vzdělávacích akcí a zkoušek, které nejsou součástí vzdělávání podle vysokoškolského zákona
, povolena za podmínky dodržení preventivních opatření uvedených v části 3 RR č. 61/2021 a v souladu s aktuálně platnými nařízeními Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice:

 • Zakazuje se účast na akci osobám, které se mají účastnit akce jako diváci, návštěvníci, posluchači nebo zkoušení (dále jen "diváci"), pokud vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19.

 • V případě, že má být v jeden čas přítomno více než 20 diváků, musí všichni diváci, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, splňovat níže uvedené podmínky a doložit, že:

  • absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o:

   • osobu do dovršení 18 let věku, nebo

   • osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění COVID-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění COVID-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění COVID-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění COVID-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo

   • o osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud:
    • od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC") ke dni prokazování této skutečnosti neuplynula doba 14 dnů, nebo
    • v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky ke dni prokazování této skutečnosti neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
    • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti neuplynula doba 14 dnů; nebo

  • byli očkováni proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; nebo

  • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

 • V případě, že osoba neprokáže splnění výše uvedených podmínek, nebude na akci vpuštěna.
 • Splnění výše uvedených podmínek se nevyžaduje, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně studenti jedné školy a je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby studenti jedné školy a je dozorující osoby používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se akce.

 • Vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 metry.

Organizace vzdělávacích akcí a zkoušek, které jsou součástí vzdělávání podle vysokoškolského zákona, je povolena za podmínky dodržení preventivních opatření uvedených v části 3 rozhodnutí RR č. 61/2021.

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ A KONÁNÍ VOLEB ORGÁNŮ

 • Zakazuje se účast účastníkovi, který vykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19

 • V případě, že se účastní více než 20 osob, musí všichni, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, splňovat níže uvedené podmínky a doložit, že:

  • absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem; nebo

  • byli očkováni proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; nebo

  • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

 • V případě, že účastník neprokáže splnění výše uvedených podmínek, nebude mu umožněn vstup.

PROVOZ BUDOVY

 • Budova je pro veřejnost uzavřena – výjimku z tohoto ustanovení uděluje rektor na základě žádosti

 • Vstup do budovy VŠPJ je povolen za podmínky dodržení preventivních opatření uvedených v části 3 rozhodnutí RR č. 61/2021

PROVOZ MENZY

 • Provoz se řídí dle pravidel Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Krajské hygienické stanice Jihlava a dle nařízení vedoucí Správy účelových zařízení VŠPJ.

PROVOZ KNIHOVNY

 • Vstup do knihovny je povolen za podmínky dodržení preventivních opatření uvedených v části 3 rozhodnutí RR č. 61/2021 a za podmínky dodržení následujících pravidel:
  • přítomnost max. 1 osoby na 10 m2 plochy

  • dodržení rozestupů min. 1,5 metru, a to jak uvnitř, tak před knihovnou

 • Provoz se dále řídí dle pravidel Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Jihlava

PROVOZ KOLEJÍ

Ubytování studentům bude poskytnuto pouze ze podmínek, že se student prokáže jednou z níže uvedených podmínek:

 • a) byl očkován proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu

 • b) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo

 • c) absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem; nebo

Výše uvedené skutečnosti jsou studenti povinni prokázat před zahájením ubytování v ubytovacím zařízení a pak dále každých 7 dnů, s výjimkou skutečností uvedených v bodě a) a b), které se prokazují pouze jednou před zahájením ubytování.

Studentovi, který se neprokáže výše uvedenými skutečnostmi, nebude umožněn vstup do ubytovacího zařízení.

 • Provoz se dále řídí dle pravidel Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Jihlava a dle nařízení vedoucí Správy účelových zařízení VŠPJ.

Důležité kontakty

Informace pro studenty a zaměstnance ze/v zahraničí

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá