13. 04. 2023

Na Vysoké škole polytechnické Jihlava probíhá genderový audit

Audit je součástí Plánu genderové rovnosti VŠPJ na období 2023–2025, který je praktickým nástrojem pro prosazení a systematickou podporu rovných příležitostí ve vzdělávání, výzkumu, vývoji a v řízení lidských zdrojů na VŠPJ.

Audit pomůže definovat oblasti, kde dochází nebo může k docházet k znevýhodňování určitých skupin, a to nejen na základě pohlaví, ale také věku, vzdělání nebo rasy. „Na základě genderového auditu zjišťujeme, jaká je situace na škole v tuto konkrétní chvíli v oblasti rovných pracovních podmínek a klimatu na pracovišti. Zkoumáme dodržování rovných příležitostí ve všech fázích pracovního života a kariéry, slaďování osobního a pracovního života, pracovních podmínek a pracovního prostředí na VŠPJ. Výsledkem auditu bude zpráva, která nám pomůže určit další kroky v této oblasti.“ uvedla Mgr. Andrea Ondráčková, vedoucí Poradenského a kariérního centra VŠPJ a zároveň koordinátorka genderové rovnosti.

Auditorský tým, na kterém se podílí lidé z poradenského a informačního centra, personálního oddělení, oddělení marketingu a kanceláře rektora bude na základě svých odpovědností analyzovat procesy, postupy, existující interní dokumentaci, organizační a řídící normy VŠPJ a statistické údaje za období 2020 – 2022.  Odpovědnou osobou je RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA, prorektorka pro rozvoj, strategii a kvalitu.

V současné době byl pracujícím rozeslán online dotazník. Dalším krokem bude vytvoření fokusních skupin s vybranými skupinami pracovníků. Setkání a diskuse v rámci skupin proběhnou v měsíci dubnu.“ doplňuje Andrea Ondráčková.

Plán genderové rovnosti je součástí podpory nediskriminačního přístupu v organizacích a od roku 2023 také jedno z hodnotících kritérií účasti na programech Grantové agentury České republiky (GA ČR), největšího poskytovatele finanční podpory základního výzkumu. Výsledkem auditu bude závěrečná zpráva a doporučení, která budou dále rozpracována v Plánu genderového auditu VŠPJ na období 2023–2025.

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá