08. 07. 2021

Nová metodika pomůže seniorům se ztrátou sluchu

Zařízení sociálních služeb na Vysočině budou při práci s klienty se ztrátou sluchu nově využívat speciální metodiku, kterou zpracovala Vysoká škola polytechnická Jihlava na základě šetření v konkrétních domovech pro seniory. Novou metodiku blíže představí konference Blýskání na lepší časy při řešení sluchových vad seniorů, která se uskuteční 16. září 2021 v budově VŠPJ.

ilustrační foto

Speciální metodika, která bude využívána primárně v Domově Jeřabina Pelhřimov, Domově Nové Syrovice a Domově pro seniory Lesnov, je jedním z výstupů projektu „Nové přístupy, metody a technologie v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad u seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb“ podpořeného Technologickou agenturou České republiky. Projekt má ambici změnit všeobecné mínění, že ztráta sluchu je normální součástí seniorského věku, i dosavadní praxi, při které je pozornost věnována zejména mladým lidem a lidem v produktivním věku.

Standardizované metody a postupy, které metodika přináší, jsou zaměřeny zejména na individuální plánování průběhu služby u uživatele se sluchovou vadou, zásady komunikace s klienty či na pomoc s používáním sluchadel. Součástí metodiky je také postup orientačního posouzení existence vady sluchu prostřednictvím mobilní aplikace, která je jedním z dalších z výstupů výše uvedeného projektu.

Práce na projektu trvaly i s přípravou téměř čtyři roky. Vzhledem k multidisciplinárnímu charakteru projektu se součástí řešitelského týmu stala celá řada odborníků působících v různých oblastech. „Prvotní myšlenka vzešla od pracovníků Domova Jeřabina Pelhřimov. Ti měli do té doby v dané oblasti největší zkušenosti a již od roku 2014 spolupracovali s foniatričkou MUDr. Olgou Bendovou, která se díky tomu do projektu zapojila například při vyhodnocování výsledků screeningu sluchových vad,“ uvádí Mgr. Jana Gabrielová, PhD., z Katedry sociální práce VŠPJ, která měla jako koordinátorka projektu na starosti zejména koordinaci prací při vytváření a finalizaci metodiky. „Na vytvoření metodiky měla největší podíl vedoucí katedry sociální práce Mgr. Markéta Dubnová, PhD., která na základě diskuze se členy řešitelského týmu zpracovala její návrh. Doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D., z Katedry technických studií VŠPJ, který má v projektu na starost návrh, implementaci a testování mobilní aplikace, poté doplnil do metodiky informace o sestavení a použití měřicí aparatury a postupy měření,“ doplňuje Dr. Gabrielová.

ilustrační foto

Důležitou součástí prací na projektu bylo šetření v domovech pro seniory, které probíhalo ve dvou fázích. „Na začátku projektu v roce 2019 byl realizován screening sluchových vad a dotazníkové šetření kvality života a kognitivních funkcí u 100 klientů spolupracujících zařízení sociálních služeb. Na základě výsledků pak bylo vybráno 40 klientů s detekovanou sluchovou vadou, u kterých bylo realizováno vstupní foniatrické, respektive audiologické vyšetření. Součástí vyšetření bylo také doporučení ohledně korekcí sluchu a využívání kompenzačních pomůcek,“ popisuje Dr. Gabrielová. V roce 2021 je průběžně realizováno kontrolní foniatrické, respektive audiologické vyšetření.

Po schválení bude metodika volně přístupná na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí také ostatním organizacím. Spolu s mobilní aplikací bude metodika blíže představena také na konferenci Blýskání na lepší časy při řešení sluchových vad seniorů, která se uskuteční 16. září 2021 v budově VŠPJ. „Na konferenci vystoupí kromě jiných také koordinátoři péče z jednotlivých zapojených zařízení, kteří budou prezentovat své zkušenosti s realizací projektu a popíší ze svého pohledu její přínosy a limity v konkrétních zařízeních,“ říká Dr. Gabrielová. Konference, kterou organizuje Vysoká škola polytechnická Jihlava ve spolupráci s Domovem Jeřabina Pelhřimov a Krajem Vysočina, je určena všem zájemcům z řad poskytovatelů sociálních služeb, akademických pracovníků i neformálních pečujících, kteří získají informace o způsobu řešení sluchových vad u seniorů.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá