Vysoká škola polytechnická Jihlava

Cesta: VŠPJ / Škola / Obecné informace

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) byla zřízena zákonem č. 375/2004 Sb. ze dne 3. 6. 2004 jako první veřejná vysoká škola neuniverzitního směru v České republice a je jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina. VŠPJ je pevnou součástí systému terciárního vzdělávání v České republice, o němž se můžete více dozvědět na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Neuniverzitní vysoká škola má ze zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) stejné postavení jako univerzitní vysoké školy. Odlišuje se pouze třemi atributy - nemůže poskytovat vzdělání v doktorských studijních programech, nečlení se na fakulty a její vědecká rada se nazývá akademickou radou.

Poslání Vysoké školy polytechnické Jihlava

VŠPJ je veřejná vysoká škola zaměřená na aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je poskytovat odborně různorodé studijní programy zaměřené zejména na potřeby regionálního trhu práce, pěstovat intenzivní spolupráci s aplikační sférou, odpovídající tvůrčí činnost a aplikovaný výzkum, poskytovat pestrou nabídku celoživotního vzdělávání a napomáhat kulturnímu a obecně vzdělanostnímu rozvoji regionu.

VŠPJ nabízí akreditované studijní programy bakalářského a magisterského typu a kurzy celoživotního vzdělávání. Různorodá škála bakalářských oborů a obor magisterský odpovídají na potřeby regionu a jsou v souladu s názvem školy. Slovo polytechnická je převzato ze starořečtiny a vyjadřuje v nejširším smyslu zběhlost v umění či řemesle, zkušenost, zručnost, obratnost, mistrnost, řadu dovedností. A to je směr, kterým se poměrně mladá regionálně zaměřená škola ubírá.

Obecným cílem studia v akreditovaných studijních programech je poskytnout zájemcům možnost získat profesně orientované vzdělání s výrazně praktickými výstupy. Významnou součástí studia jsou týdenní až celosemestrální praxe. Po složení státní závěrečné zkoušky a obhajobě bakalářské/diplomové práce získává absolvent diplom a titul bakalář (Bc.) / magistr (Mgr.) i možnost dalšího studia v navazujících programech na jiných vysokých školách v tuzemsku nebo v zahraničí. Studium v akreditovaných bakalářských studijních programech trvá tři roky a probíhá prezenční formou, v některých oborech rovněž kombinovanou formou. Studium v akreditovaných magisterských studijních programech trvá dva roky a probíhá kombinovanou kombinovanou formou studia. Studijní nabídka se průběžně rozšiřuje tak, jak jsou ve správním řízení akreditovány nové studijní programy a obory. V akademickém roce 2013/2014 studuje na VŠPJ téměř 3000 studentů.

Další výuka probíhá v kurzech celoživotního vzdělávání včetně Univerzity třetího věku.

VŠP Jihlava je zapojena do různých výzkumných a tvůrčích aktivit, participuje na řešení zadání z podnikové či veřejnoprávní sféry, pořádá konference i s mezinárodní účastí, vydává vlastní časopisy a studenti i akademičtí pracovníci se účastní mezinárodních výměnných pobytů. Jako jediná vysoká škola v ČR provozuje také vlastní cestovní kancelář.

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 16, 586 01 Jihlava (mapa)
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení

Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Brožura VŠPJ

Průvodce studiem

Videofilm o VŠPJ

Aktuality

20. 05. 2016

Studenti reprezentovali VŠPJ na soutěži

Studenti VŠPJ se v rámci předmětu Simulační manažerské hry zapojili do soutěže Manažerem nanečisto 2016. Čtyři týmy dvojic VŠPJ obstály velmi dobře v tvrdé konkurenci. Z 80 soutěžních týmů rozdělených do 8 skupin se naši studenti umístili na krásných pozicích takto: Maštera (FŘ), Gregor (CR) - 3. ve skupině; Nevečeřal (CR), Chvojka (CR) - 3. ve skupině; Helich (FŘ), Komínková (CR) - 3. ve skupině; Šrámková (FŘ), Teclová (FŘ) - 5. ve skupině. Jako poděkování za reprezentaci školy obdrželi studenti drobnou odměnu z rukou vedoucí předmětu Ing. Lenky Lízalové, Ph.D. Děkujeme za reprezentaci a přejeme mnoho dalších úspěchů, nejen studijních. 

více

17. 05. 2016

Příběh statistiky

Ve spolupráci s oddělením informačních služeb Krajské správy ČSÚ v Jihlavě jsme pro vás připravili výstavu Příběh statistiky, jejímž cílem je popularizace statistiky. Výstava se obrací ke kořenům světové i české statistiky a přináší základní orientaci v jejích dějinách. Z historického kontextu se návštěvník dozví, co a proč naši předkové pomocí statistiky zjišťovali. Prohlédnout si ji můžete před Aulou VŠPJ až do konce května.