Vysoká škola polytechnická Jihlava

Cesta: VŠPJ / Škola / Obecné informace

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) byla zřízena zákonem č. 375/2004 Sb. ze dne 3. 6. 2004 jako první veřejná vysoká škola neuniverzitního směru v České republice a je jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina. VŠPJ je pevnou součástí systému terciárního vzdělávání v České republice, o němž se můžete více dozvědět na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Neuniverzitní vysoká škola má ze zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) stejné postavení jako univerzitní vysoké školy. Odlišuje se pouze třemi atributy - nemůže poskytovat vzdělání v doktorských studijních programech, nečlení se na fakulty a její vědecká rada se nazývá akademickou radou.

Poslání Vysoké školy polytechnické Jihlava

VŠPJ je veřejná vysoká škola zaměřená na aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je poskytovat odborně různorodé studijní programy zaměřené zejména na potřeby regionálního trhu práce, pěstovat intenzivní spolupráci s aplikační sférou, odpovídající tvůrčí činnost a aplikovaný výzkum, poskytovat pestrou nabídku celoživotního vzdělávání a napomáhat kulturnímu a obecně vzdělanostnímu rozvoji regionu.

VŠPJ nabízí akreditované studijní programy bakalářského a magisterského typu a kurzy celoživotního vzdělávání. Různorodá škála bakalářských oborů a obor magisterský odpovídají na potřeby regionu a jsou v souladu s názvem školy. Slovo polytechnická je převzato ze starořečtiny a vyjadřuje v nejširším smyslu zběhlost v umění či řemesle, zkušenost, zručnost, obratnost, mistrnost, řadu dovedností. A to je směr, kterým se poměrně mladá regionálně zaměřená škola ubírá.

Obecným cílem studia v akreditovaných studijních programech je poskytnout zájemcům možnost získat profesně orientované vzdělání s výrazně praktickými výstupy. Významnou součástí studia jsou týdenní až celosemestrální praxe. Po složení státní závěrečné zkoušky a obhajobě bakalářské/diplomové práce získává absolvent diplom a titul bakalář (Bc.) / magistr (Mgr.) i možnost dalšího studia v navazujících programech na jiných vysokých školách v tuzemsku nebo v zahraničí. Studium v akreditovaných bakalářských studijních programech trvá tři roky a probíhá prezenční formou, v některých oborech rovněž kombinovanou formou. Studium v akreditovaných magisterských studijních programech trvá dva roky a probíhá kombinovanou kombinovanou formou studia. Studijní nabídka se průběžně rozšiřuje tak, jak jsou ve správním řízení akreditovány nové studijní programy a obory. V akademickém roce 2013/2014 studuje na VŠPJ téměř 3000 studentů.

Další výuka probíhá v kurzech celoživotního vzdělávání včetně Univerzity třetího věku.

VŠP Jihlava je zapojena do různých výzkumných a tvůrčích aktivit, participuje na řešení zadání z podnikové či veřejnoprávní sféry, pořádá konference i s mezinárodní účastí, vydává vlastní časopisy a studenti i akademičtí pracovníci se účastní mezinárodních výměnných pobytů. Jako jediná vysoká škola v ČR provozuje také vlastní cestovní kancelář.

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 16, 586 01 Jihlava (mapa)
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení

Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Brožura VŠPJ

Průvodce studiem

Videofilm o VŠPJ

Aktuality

18. 09. 2016

Rozhovor s rektorem VŠPJ na vlnách Českého rozhlasu Region

Ve čtvrtek 15. 9. byl rektor VŠPJ, doc. Václav Báča hostem Tamary Peckové v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Region. Zajímá vás, jaké novinky školu čekají v nadcházejícím akademickém roce a co se událo na VŠPJ během posledních dvou let významného? Záznam vysílání si můžete poslechnout zde

15. 09. 2016

VŠPJ vybuduje Laboratoř experimentálních měření

Díky schválení dotace zastupitelstvem Kraje Vysočina bude moci Vysoká škola polytechnická Jihlava realizovat projekt na vybudování Laboratoře experimentálních měření na VŠPJ. Projekt přispěje ke zvýšení kvality výuky nově akreditovaného studijního programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi. Bude také kvalitním technickým zázemím pro vědecké pracovníky. Laboratoř, jejíž vybavení uhradí Kraj Vysočina se spoluúčastí VŠPJ, bude zázemím pro univerzální testovací zařízení pro zkoušení vlastností materiálu, vybavená bude také kalibrovanými a certifikovanými měřidly.