Vizitka provozního pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Ondřej Chalupa, DiS.
Status Provozní zaměstnanec
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Oddělení správy sítě
Telefon +420 567 141 140
E-mail chalupao@vspj.cz
Místnost 2N030

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Zvýšení dostupnosti ekonomických informací VVŠ

Upravit 01.01.2022 - 31.12.2022
Navrhovaný projekt Zvýšení dostupnosti ekonomických informací vysokých škol je navazujícím projektem centralizovaného rozvojového projektu Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol řešeného v roce 2021 stejnou skupinou všech veřejných vysokých škol v ČR. Navrhovaný projekt rozvíjí a precizuje výsledky projektu z roku 2021 v kontextu aktuálních priorit roku 2022 a nových zkušeností s pandemií Covid-19. Vysoké školy zapojené do projektu identifikovaly ve shodě s prioritním cílem č. 6 Strategického záměru pro oblast vysokých škol MŠMT pro rok 2021 potřebu minimalizovat administrativní zatížení pracovníků vysokých škol a ve shodě s cílem 6A potřebu zvýšení dostupnosti informací prostřednictvím dalších elektronizovaných agend a elektronických služeb. Paradoxně díky pandemii Covid-19 jsou nástroje elektronického oběhu a zpracování ekonomických informací vítány celou akademickou obcí, jsou operativně aplikovány a prakticky využívány. Tato nová situace a masivní společenská poptávka implikuje však potřebu revize některých postupů zpracování a oběhu informací, zlepšení kvality primárních i řídících dat, odstranění duplicit, obměnu starších technologií či doplnění potřebné technické infrastruktury pro vyšší výkon. Navrhovaný projekt je dílčím příspěvkem vysokých škol v boji proti zvyšující se administrativní zátěži a současně dalším krokem pro rozšíření elektronicky zpracovávaných informací, včetně povinného výkaznictví a předávání informací veřejné správě. Projekt bude realizován na základě aktualizovaných analýz potřeb (identifikace příležitostí zlepšení) a návrhů variant řešení SW nebo HW podpory s využitím standardizovaných modulů ekonomicko-provozních systémů, které byly provedené koordinovaně po logických skupinách (sekcích) v roce 2021. Projekt bude respektovat rozdílné výchozí podmínky zapojených vysokých škol v projektu po sekcích na základě dobré praxe z obdobných projektů v předchozích letech. Prostupnost a sdílení informací mezi sekcemi bude zajišťovat koordinátor celého projektu. Cíle a priority tohoto projektu se nepřekrývají s jinými projekty VVŠ, ale naopak doplňují spektrum řešených úkolů o další.

Vedoucí projektu: Ondřej Chalupa, DiS.

Celková částka: 549 953,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Partneři: Univerzita Pardubice, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Akademie múzických umění v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Janáčkova akademie múzických umění, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola ekonomická v Praze, Západočeská univerzita v Plzni, Vysoké učení technické v Brně, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Veterinární univerzita Brno

Podpora zavedení systému řízení bezpečnosti informací v prostředí VVŠ

Upravit 01.01.2022 - 31.12.2022
V rámci projektu plánujeme pokračovat ve zlepšování úrovně kyberbezpečnosti implementací výsledků a doporučení hlavních výstupů projektu. Dále plánujeme penetrační testování, které se osvědčilo v rámci minulého projektu a také chceme pokračovat ve školení IT personálu v oblasti kyberbezpečnosti.

Vedoucí projektu: Bc. Marek Štark

Celková částka: 380 386,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá