Vizitka provozního pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Ondřej Chalupa, DiS.
Status Provozní zaměstnanec
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Oddělení správy sítě
Telefon +420 567 141 140
E-mail chalupao@vspj.cz
Místnost 2N030

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v prostředí VVŠ

Upravit 01.01.2021 - 31.12.2021

Cíl projektu:
Cílem projektu je vytvořit metodiky a postupy pro zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti na veřejných vysokých školách v ČR, které budou reflektovat potřeby a možnosti jednotlivých škol. Součástí toho bude také příprava na plnění povinností pro provozovatele a správce významných informačních systémů podle ZoKB, vytvoření systému pro osvětu a vzdělávání zaměstnanců a studentů v oblasti kyberbezpečnosti, a také bezpečnostní doporučení pro kolaborativní a distanční prostředí na VŠ. Vzhledem k různorodosti VVŠ budou připravena variantní řešení umožňující nasazení doporučených postupů a metodik podle potřeb jednotlivých VVŠ.
Cílové skupiny:
− Kyberbezpečnostní týmy a manažeři kybernetické bezpečnosti VVŠ
− Vedení VVŠ
− Správci a provozovatelé infrastruktury a informačních systémů

− Zaměstnanci
− Studenti
− Úřady a orgány veřejné správy, vůči nimž mají školy povinnosti

Hlavní aktivity/pracovní skupiny:
1. Nastavení bezpečného kyberprostředí univerzity (koordinátor MU – Ústav výpočetní techniky).
Doporučení a postupy pro nastavení základní úrovně bezpečnosti kyberprostředí veřejné vysoké školy na základě technik „best practices“ s dopadem do interních předpisů VVŠ.
2. Příprava na plnění povinností pro správce a provozovatele významných informačních systémů (koordinátor ČVUT). Řešení problematiky Významných informačních systémů v kontextu českých veřejný vysokých škol a ve spolupráci s NÚKIB. Příprava vzorových dokumentů a postupů pro naplnění povinností správců a provozovatelů významných informačních systémů podle zákona č. 181/2014 Sb.
3. Osvěta uživatelů (koordinátor MU – Ústav výpočetní techniky). Nástroje pro zvyšování situačního povědomí uživatelů v oblasti kybernetické bezpečnosti.
4. Institucionální školení zaměstnanců univerzity v kyberbezpečnosti (koordinátor ZČU). Návrh a implementace vzorového e-learningového kurzu kyberbezpečnosti pro pracovníky VVŠ a jeho adaptace pro platformy a systémy povinného proškolování zaměstnanců v prostředí jednotlivých univerzit.
5. Kyberbezpečnost v kolaborativním a distančním prostředí VŠ (koordinátor UPOL) Bezpečnostní analýzy nástrojů pro distanční vzdělávání a spolupráci, a doporučení pro jejich bezpečné nasazení a využívání s ohledem na potřeby a procesy univerzitního prostředí.
6. Automatické vyhledávání zranitelností (koordinátor VUT)
7. Právní analýzy a právní podpora pracovní skupin (koordinátor MU – Ústav práva a technologií PraF).

Výstupy projektu:
− Podrobná analýza stavů v oblasti kybernetické bezpečnosti na jednotlivých VVŠ jako východisko
pro stanovení dalších opatření.
− Analýza a identifikace významných informačních systémů v kontextu univerzitního prostředí ve
spolupráci s NÚKIB a v souladu s Vyhláškou o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích (vyhláška č. 317/2014 Sb.).
− Doporučení a postupy pro naplnění povinností pro provozovatele a správce významných informačních systémů na VVŠ.
− Metodiky, personální a procesní rámec pro nastavení bezpečnosti v rámci univerzitního kyberprostředí a jejich adaptace do prostředí jednotlivých partnerů projektu.
− Webový nástroj pro šíření kyberbezpečnostní osvěty na VVŠ a plány jeho diseminace a aktivního využití na VVŠ.
− Vytvoření a nasazení e-kurzů pro systematické institucionální vzdělávání zaměstnanců VVŠ v kyberbezpečnosti.
− Doporučení a postupy pro podporu kyberbezpečnosti v kolaborativním a distančním prostředí vysoké školy.

Vedoucí projektu: Bc. Marek Štark

Celková částka: 500 000,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol

Upravit 01.01.2021 - 31.12.2021

Projekt Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol je navazujícím projektem centralizovaného rozvojového projektu C6 Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol řešeného v roce 2020 stejnou skupinou všech veřejných vysokých škol v ČR. Navrhovaný projekt rozvíjí a precizuje výsledky projektu z roku 2020 v kontextu aktuálních priorit roku 2021.

 Vysoké školy zapojené do projektu identifikovaly ve shodě s prioritním cílem č. 6 Strategického záměru pro oblast vysokých škol MŠMT pro rok 2021 potřebu minimalizovat administrativní zatížení pracovníků vysokých škol. Plnění nových  požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy, měnících se pokynů orgánů státní správy, požadavky naplnění kybernetické bezpečnosti i  přetrvávající nejednotnost požadavků na výkaznictví různých poskytovatelů dotací jsou důvodem neustále rostoucí administrativní zátěže všech pracovníků vysokých škol.

 Navrhovaný projekt je dílčím příspěvkem vysokých škol v boji proti zvyšující se administrativní zátěži prostřednictvím optimalizace kritických míst a automatizace procesů zpracování ekonomických informací pomocí existujících, ale zlepšených komponent stávajících informačních systémů škol. Předmětem projektu je analýza potřeb (identifikace příležitostí zlepšení), návrh variant řešení SW nebo HW podpory s využitím standardizovaných modulů ekonomicko-provozních systémů (specifikace) a realizace potřebných SW úprav  nebo HW doplnění s ověřením přínosů změn v pilotním provozu (vývoj a ověření).

 Projekt bude respektovat rozdílné výchozí podmínky zapojených vysokých škol v projektu po logických skupinách (sekcích) na základě dobré praxe z obdobných projektů v předchozích letech. Prostupnost a sdílení informací mezi sekcemi bude zajišťovat koordinátor celého projektu. 

 Cíle a priority tohoto projektu se nepřekrývají s jinými projekty VVŠ, ale naopak doplňují spektrum řešených úkolů o další.

Hlavním cílem projektu je technickými prostředky a organizačními opatřeními omezit zatížení pracovníků vysokých škol zbytnou administrativou.

Cílový stav, kterého má být řešením projektu dosaženo, je především technické zhodnocení systémů ekonomicko – správních ERP, optimalizace toků dat a automatizace procesních nadstaveb v prioritních oblastech.

Tento proces je trvalý a nekonečný – s ohledem na trvalé změny legislativy a/nebo postup technologií.

 

Cíl 1: Optimalizace a elektronizace procesů

Výstupy:

(O)  Obecné změny v aplikacích EIS - optimalizace častých postupů pořizování, získávání dat, zamezení ručnímu přepisování vybraných důležitých metadat mezi jednotlivými aplikacemi a související omezení chybovosti.

Úpravy vedoucí k urychlení a zjednodušení vybraných zdlouhavých postupů zpracování.

(U)  Optimalizace postupu účtování prvotních dokladů, kontrol zaúčtování, zpracování účetních dokladů a možností vyhledávání souvisejících kontací

(R)  Optimalizace procesu zveřejňování smluv a objednávek v ISRS

(T)  Optimalizace procesu tvorby dokumentů/reportů, ukládání a využití příloh v úložišti dokumentů

(S)  Optimalizace práce s ekonomickými dokumenty a spisy ve Spisové službě

(N)  Optimalizace a vyšší bezpečnost integračních rozhraní

(C)  Zvýšení prostupnosti a bezpečnosti úložiště dokumentů

Cíl 2: Automatizace procesů

Výstupy:

(I)  Automatické vytváření dokumentů na základě MS office šablon (customizace výstupních dokumentů bez nástrojů třetích stran

(D)  Automatické vytváření dokumentů na základě MS office šablon (customizace výstupních dokumentů bez nástrojů třetích stran)

(M)  Revize funkcionalit evidence Majetku a automatizace zpracování - hromadné změny, plánované dávkové operace

(H)  Podpora hromadných operací

(E)  Rozšíření a zlepšení elektronicky poskytovaných služeb

(Z)  Rozšíření služeb při plánování zakázek a projektů

(L)  Podpora automatizace pro lokální a specifické postupy jednotlivých VVŠ

 

Vedoucí projektu: Ondřej Chalupa, DiS.

Celková částka: 310 000,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá