Vizitka provozního pracovníka

Fotografie Mgr. Andrea Ondráčková
Jméno a příjmení Mgr. Andrea Ondráčková
Status Provozní zaměstnanec
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Poradenské a kariérní centrum VŠPJ
Telefon +420 567 141 245
E-mail andrea.ondrackova@vspj.cz
Místnost 2N008

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Prevence neetického jednání na akademické půdě a podpora kompetencí v péči o oběti

Upravit 01.01.2023 - 31.12.2023
Projekt navazuje na CRP Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky. Vychází z konstatování, že nedostatky v oblasti nastavení etického a férového prostředí mají přímý a závažný negativní dopad na kvalitu vysokoškolské výuky a výzkumu. V roce 2023 lze navíc očekávat vzestup rizikových faktorů vlivem aktuálních politických a ekonomických výzev. Cílem projektu je proto posílit odolnost institucí i jednotlivců vůči různým typům neetického jednání. Projekt vychází z teze, že z perspektivy prevence má široké spektrum eticky problematického jednání (od sexuálního obtěžování po plagiátorství) společná řešení, a to především ve dvou aspektech: 1) Posilování institucionální kompetence a nastavení mechanismů podporujících férové prostředí, včetně proškolení personálu pro práci s konkrétními případy, 2) Podpora akademické integrity jednotlivců na všech stupních akademické hierarchie a posilování jejich kompetence správně řešit etická dilemata v každodenním provozu.

Vedoucí projektu: RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA

Celková částka: 498 000,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Žadatel: Masarykova univerzita

Partneři: Česká zemědělská univerzita v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Veterinární univerzita Brno, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, Akademie múzických umění v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze, Janáčkova akademie múzických umění, Masarykova univerzita, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Rozvoj studijního, psychologického a kariérního poradenství na VŠPJ

Upravit 01.01.2023 - 31.12.2023
V rámci projektu bude navržen a pilotně ověřen systém workshopů, seminářů a přednášek se zaměřením na studijní, psychologické a kariérní poradenství. Dále budou rozšiřovány profesní kompetence poradenských pracovníků VŠPJ, což je nutnou podmínkou pro další rozvoj poradenských služeb na VŠPJ v následujícím období. Navržené aktivity vytváří funkční základ pro poskytování poradenství na VŠPJ, na jehož základě lze v budoucnu navázat další aktivity, které vycházejí z aktuálních potřeb vysokého školství.

Vedoucí projektu: RNDr. Jana Borůvková, Ph.D.

Celková částka: 602 000,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá