Vizitka provozního pracovníka

Fotografie Mgr. Marie Marek
Jméno a příjmení Mgr. Marie Marek
Status Provozní zaměstnanec
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Centrum celoživotního vzdělávání
Telefon +420 567 141 144
E-mail marie.marek@vspj.cz
Místnost 1N029

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Implementace standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia do akreditačního procesu a systému zajišťování kvality na jednotlivých VŠ

Upravit 01.01.2022 - 31.12.2022
Cílem projektu je implementace nových standardů forem studia na institucionální úrovni veřejných VŠ ve vztahu k dynamice uskutečňování jednotlivých studijních programů v dalších letech i ve vztahu k institucionální praxi akreditačního procesu a systému zajišťování kvality. Na základě metodických doporučení budou moci VŠ garantovat plnění a kontrolu příslušných standardů forem studia a výuky. Projekt pomůže vytvořit veřejným VŠ nové nástroje v rámci akreditačního procesu a systému zajišťování kvality odpovídající institucionální i oborové dynamice proměn forem výuky a vzdělávání v praxi jednotlivých VŠ.

Vedoucí projektu: RNDr. Jana Borůvková, Ph.D.

Celková částka: 419 416,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Partneři: Západočeská univerzita v Plzni, Akademie múzických umění v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Janáčkova akademie múzických umění, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Veterinární univerzita Brno, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoké učení technické v Brně

Zefektivnění systému studijního a psychologického poradenství vč. poskytování online služeb pro studenty a zaměstnance VVŠ

Upravit 01.01.2022 - 31.12.2022
Primárním cílem projektu je zefektivnění systému poradenských služeb na zapojených VŠ tak, aby byli pracovníci poradenských pracovišť profesionálními a standardizovanými postupy schopni předcházet studijní neúspěšnosti a negativním psychickým stavům zaměstnanců. Vysokoškolský zákon uděluje VŠ povinnost poskytovat poradenské služby. Dodnes ale chybí pevné ukotvení role poradenských pracovišť ve struktuře jednotlivých VŠ a jasně vymezené mantinely jejich kompetencí. Rozsah a úroveň poskytovaných služeb se tak na jednotlivých školách výrazně liší. Aby byly poradenské služby poskytovány na VŠ profesionálně, je nezbytně nutné vytvořit pevné základy a jasně formulované standardy, které zajistí bezpečné prostředí jak pro klienty, tak poradce. Nedílnou součástí naplnění cílů projektu je i rozvoj poradenských pracovišť. Zapojené školy identifikovaly oblasti, které potřebují v rámci svých služeb inovovat, i témata školení, která považují za klíčová z hlediska profesního rozvoje svých pracovníků. Přestože v rámci této aktivity vzniknou na různých VŠ různé výstupy, i zde budou zapojené školy postupovat na základě vzájemného sdílení zkušeností, postupů a know-how.

Vedoucí projektu: Mgr. Hana Vláčilová

Celková částka: 301 330,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá