Vizitka provozního pracovníka

Fotografie Mgr. Vendula Marešová
Jméno a příjmení Mgr. Vendula Marešová
Status Provozní zaměstnanec
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Oddělení marketingu a propagace
Telefon +420 567 141 153
E-mail vendula.maresova@vspj.cz
Místnost 2N058

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Rozvoj a posílení pozice NOCI VĚDCŮ jako platformy pro systematickou celoroční prezentaci a popularizaci vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR

Upravit 01.01.2022 - 31.12.2022
Hlavním cílem projektu je rozvoj a posílení pozice popularizační akce Noc vědců jako platformy pro systematickou celoroční prezentaci a popularizaci vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR.

Vedoucí projektu: Mgr. Vendula Marešová

Celková částka: 449 858,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Partneři: Ostravská univerzita, České vysoké učení technické v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Slezská univerzita v Opavě, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Společný přístup k zajišťování sběru zpětné vazby od absolventů veřejných vysokých škol v ČR.

Upravit 01.01.2022 - 31.12.2022
Cílem projektu je přispět ke slaďování a sjednocování přístupů jednotlivých veřejných vysokých škol při zjišťování zpětné vazby od domácích i zahraničních absolventů tak, aby případně bylo možné výsledky těchto průzkumů společně vyhodnocovat. Výstupem projektu bude návrh na metodologii pro získávání zpětné vazby od absolventů a studentů českých veřejných vysokých škol, kteří úspěšně zakončili svá studia. V rámci projektu předpokládáme spolupráci s pracovníky MŠMT, kteří pracují na přípravě systému sledování uplatnitelnosti absolventů v ČR (European Graduate Tracking). V rámci předkládaného projektu proběhnou dvě společná setkání zástupců jednotlivých univerzit – úvodní koordinační setkání aktérů projektu a závěrečná konference, kde budou prezentovány výstupy projektu. Proběhnou také dvě pracovní setkání formou skupinových diskusí, kde budou podrobně probrány možnosti sběru zpětné vazby od absolventů.

Vedoucí projektu: Mgr. Andrea Ondráčková

Celková částka: 0,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Partneři: Česká zemědělská univerzita v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Janáčkova akademie múzických umění, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita Pardubice, Veterinární univerzita Brno, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni

Program na podporu strategického řízení VŠPJ pro rok 2022

Upravit 01.01.2022 - 31.12.2022
Plán realizace Strategického záměru Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2022 (dále jen Plán realizace SZ VŠPJ pro rok 2022) vychází ze Strategického záměru Vysoké školy polytechnické pro období 2021+ (dále jen SZ VŠPJ 2021+) a je základním řídícím dokumentem Vysoké školy polytechnické Jihlava (dále jen VŠPJ) pro rok 2022. Plán realizace SZ VŠPJ pro rok 2022 navazuje na plnění Plánu realizace strategického záměru VŠPJ pro rok 2021 a určuje a konkretizuje cíle a opatření uvedená ve SZ VŠPJ 2021+, která jsou zásadní pro postupné naplňování strategických cílů VŠPJ. Posláním a dlouhodobým cílem VŠPJ je poskytování kvalitního profesně zaměřeného vzdělávání, které vychází ze společenských trendů, potřeb praxe a potřeb regionu, realizace výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti, jejíž výsledky jsou uplatňovány v praxi, a naplňování třetí role vysoké školy, která je významnou autoritou v regionu a ve společnosti, přispívající k rozvoji vzdělanosti, společenské odpovědnosti a k šíření znalostí a dobrých praxí. Rozvoj a kvalita VŠPJ jsou sledovány v pěti strategických pilířích, z nichž tři vycházejí ze základních rolí veřejné vysoké školy, a to vzdělávací, tvůrčí a tzv. třetí role, a další dva pilíře jsou horizontálního charakteru, tedy procházejí ostatními pilíři a podporují je. Jedná se o pilíř Strategického řízení, který obsahuje i oblast řízení zdrojů a řízení vztahů, a pilíř Internacionalizace.

Vedoucí projektu: RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA

Celková částka: 0,00 CZK

Dotační titul: Program na podporu strategického řízení 2022-2025

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá