Vizitka provozního pracovníka

Fotografie RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA
Jméno a příjmení RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA
Status Provozní zaměstnanec
Pracoviště Prorektor pro strategii a kvalitu
Telefon +420 567 141 240
E-mail lenka.cimbalnikova@vspj.cz
Místnost 2N053

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých škol v ČR

Upravit 01.01.2021 - 31.12.2021
 

Hlavní činnosti:

1) Provedení analýzy aktuálního stavu zázemí pro realizaci distančního vzdělávání a blended learningu na vysoké škole externí firmou

2) Konzultace s tuzemskými i zahraničními experty včetně přípravy expertních doporučení pro vysokou školu

3) Ustavení pracovní skupiny a vytvoření strategického dokumentu zaměřeného na rozvoj distančního vzdělávání a blended learningu na vysoké škole

4) Spolupráce na vytvoření metodických materiálů pro podporu realizace distančního vzdělávání a blended learningu

5) Účast na kulatých stolech zaměřených na sdílení zkušeností mezi vysokými školami v oblasti rozvoje distančního vzdělávání a blended learningu

6) Spolupráce na přípravě společných kurzů pro akademické pracovníky zapojených vysokých škol

7) Účast pracovníků vysoké školy ve speciální odborné sekci "Rozvoj distančního vzdělávání a blended learningu ve střední Evropě" v rámci mezinárodní konference DisCo.

Základní výstupy:
1) Analýza (interní dokument vysoké školy zahrnující informace o technické infrastruktuře, lidských zdrojích a připravenosti vyučujících) - 1x

2) Report (interní dokument vysoké školy zahrnující expertní doporučení pro rozvoj distančního vzdělávání a blended learningu) - 1x

3) Koncepce rozvoje distančního vzdělávání a blended learningu zpracované pracovní skupinou (interní dokument vysoké školy) - 1x

4) Soubor metodických materiálů pro podporu realizace distančního vzdělávání a blended learningu (1x společný sdílený soubor materiálů vzniklý v diskusi zapojených vysokých škol)

5) Kulaté stoly zaměřené na sdílení zkušeností - 4x

6) Kurzy pro pracovníky vysokých škol zaměřený na základní témata související s rozvojem distančního vzdělávání a blended learningu - 2x

7) Speciální odborná sekce "Rozvoj distančního vzdělávání a blended learningu ve střední Evropě" v rámci mezinárodní konference DisCo - 1x

 

Vedoucí projektu: RNDr. Jana Borůvková, Ph.D.

Celková částka: 592 000,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

ROZVOJ STANDARDŮ PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

Upravit 01.01.2021 - 31.12.2021

Hlavní činnosti:

1) Sdílení zkušeností s proměnami forem výuky (zejména s ohledem na aktuální potřeby výuky na dálku) v kontextu zajišťování kvality mezi jednotlivými VŠ (společná setkání a semináře, sdílení výsledků šetření mezi studenty, sdílení zkušeností z akreditačního procesu, tvorba podkladů za jednotlivé VŠ)

2) Tvorba návrhu jednotné terminologie pro popis a definici forem výuky a studia (komparativní analýza vnitřních předpisů a metodik VŠ, revize terminologie na národním rámci, odborná analýza zahraničních přístupů)

3) Tvorba návrhu standardů kvality vzdělávací činnosti pro jednotlivé formy studia a formy výuky (komparativní analýza vnitřních předpisů a metodik VŠ, revize evropských a zahraničních přístupů apod.)

4) Tvorba analýzy současného legislativního rámce forem studia (činnost pracovních skupin ve spolupráci s NAÚ a MŠMT)

5) Účast na zahraničních konferencích a workshopech k problematice forem výuky a studia (EUA, ENQA aj.), návštěvy zahraničních VŠ za účelem seznámení s dobrou praxí

 

Výstupy projektu:

1) Komparativní analýza dosavadních zkušeností VŠ s různými formami výuky (zejména formami na dálku) v rámci struktury studijních programu v kontextu zajišťování kvality vzdělávací činnosti (kurikulum, personální zajištění, zázemí a podmínky studia), popis specifikací dle zaměření VŠ a dle oblastí vzdělávání

2) Návrh jednotné terminologie pro popis a definici forem výuky a studia vhodný pro implementaci na národní úrovni včetně metodických doporučení pro implementaci na základě praxe VŠPJ

3) Návrh standardů kvality vzdělávací činnosti pro jednotlivé formy studia a formy výuky zohledňující specifika VŠPJ a příslušných oblastí vzdělávání včetně metodických doporučení na úrovni VŠPJ

4) Analýza současného legislativního rámce forem studia na národní (VŠ zákon, nařízení vlády) i univerzitní úrovni (vnitřní předpisy VŠ) s ohledem na aktuální potřeby inovací vzdělávací činnosti

Vedoucí projektu: RNDr. Jana Borůvková, Ph.D.

Celková částka: 700 000,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Strategický rozvoj VŠPJ

Upravit 01.09.2017 - 31.12.2022
Projekt řeší rozšíření spolupráce VŠPJ s aplikační sférou. Dojde k inovaci vyučovacích metod, přístupů i poradenství pro studenty s nejrůznějšími vzdělávacími i specifickými potřebami. Studijní programy budou nově akreditovány s důrazem na požadavky trhu práce, nové studijní programy připraveny i s odborníky z praxe, součástí programů budou dlouhodobé praxe. VŠPJ posílí zahraniční spolupráci. Bude zavedeno vnitřní hodnocení kvality vč. hodnocení činností akademiků s využitím výstupů ve strategickém řízení VŠ. V rámci projektu budou realizovány následující aktivity: 1. Řízení projektu 2. Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy Zvyšování kvality chápeme jako přirozenou nadstavbu plánované inovace pedagogických procesů. Činnosti, popsané v této aktivitě zvýší efektivitu nově akreditovaných studijních programů, plánovaných v aktivitě č. 3. Znamená to, že v rámci projektu vyvinuté a do organizační infrastruktury implementované metodiky, postupy, znalosti, schopnosti a dovednosti se stanou integrální součástí inovovaných výukových procesů. Velký důraz přitom bude kladen na podporu nových metod výuky, které umožní individualizovanou práci s heterogenními skupinami studentů. K naplnění tohoto cíle chceme vybudovat odpovídající informační zázemí na úrovni celoškolního vzdělávacího portálu. Dále chceme tvůrce kurzů vybavit nástroji a centrálními službami, které jim umožní zvýšit interaktivitu vlastních pedagogických výstupů a standardizovat jejich grafickou podobu.
V návaznosti na nové metody a technologie zvýšíme i počet předmětů, vyučovaných v cizím jazyce a formou prakticky zaměřené projektové a problémově orientované výuky, zahrnující například práci ve cvičných firmách a týmové sehrávky manažerských her, podpoříme i podnikavost studentů. V neposlední řadě na tyto nové postupy řádně vyškolíme studenty i akademické pracovníky. 3. Tvorba nových a úprava obsahu stávajících bakalářských a magisterských studijních programů/oborů Cílem úpravy obsahu stávajících a zavedení nových studijních programů je zvýšit zaměstnatelnost absolventů a jejich dobrou uplatnitelnost na trhu práce. Inovovaný obsah studijních programů a metody výuky budou umožňovat, aby studenti získali nejen odborné teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti a do praxe dobře přenositelné kompetence. Studenti získají během studia také tzv. přenositelné kompetence - efektivně komunikovat, pracovat v týmu, systémově řešit problémy, tvořivě myslet atd. K tomu bude nutné během studia využívat více projektové výuky a klást důraz na kontaktní výuku a na individuální práci se studenty. Příprava nových studijních programů bude probíhat ve spolupráci s vybranými externími partnery, bude využito zkušeností odborníků z praxe, kteří budou přímo zapojeni do přípravy nových studijních programů, do úprav obsahu stávajících studijních programů a odborníci z praxe budou do výuky zapojováni dle zaměření profilových předmětů v jednotlivých studijních programech. Povinné dlouhodobé praxe studentů budou nadále zkvalitňovány na základě smluvních ujednání s poskytovateli praxí, kdy bude věnována pozornost zkvalitňování celého systému povinných praxí studentů a tak bude zajišťována potřebná zpětná vazba od zaměstnavatelů. 4. Zavádění a inovace systémů monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy studijních programů/oborů Uplatnitelnost absolventů jednotlivých studijních programů je jedním ze zásadních ukazatelů kvality vzdělávací činnosti VŠPJ. Vysoká škola sleduje pravidelně uplatnitelnost svých absolventů, využívá k tomu data Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. VŠPJ bude i nadále pokračovat v pravidelném získávání a vyhodnocování všech dostupných dat o uplatnitelnosti absolventů VŠPJ, včetně získávání zpětné vazby na schopnost jejich adaptace na trhu práce. K lepšímu uplatnění absolventů značnou měrou přispěje průběžně inovovaný systém sledování a vyhodnocování průběhu a kvality praxí studentů, který bude poskytovat zpětnou vazbu i od zaměstnavatelů a absolventů VŠPJ. V rámci monitoringu praxí bude kladen důraz i na zjišťování aktuálních potřeb trhu práce na absolventy všech studijních programů/oborů VŠPJ. I nadále budou udržovány stávající vztahy a navazovány další spolupráce s poskytovateli praxí a zaměstnavateli. Na VŠPJ při využití úzké spolupráce Poradenského centra pro studenty, kanceláře rektora a oborových kateder bude nadále udržováno jednotné kontaktní místo pro spolupráci s aplikační sférou, jehož činnost bude rozšířena o systematickou práci s absolventy. Cílem bude vytvořit funkční systém práce s absolventy a vybudovat tak trvalé aktivní vazby mezi VŠPJ a jejími absolventy. 5. Posílení internacionalizace Cílem této aktivity je posílení internacionalizace vzdělávacího i tvůrčího prostředí na VŠPJ i zahraničních vztahů vysoké školy. Jednak budou podporovány mobility studentů i pracovníků školy, kteří vyjíždějí na zahraniční pobyty a stáže mimo program Erasmus+, což jsou např. studijní pobyty a odborné zahraniční praxe studentů kratší než dva měsíce, bude posilována a rozšiřována síť a její aktivity v rámci International Business Week. Rovněž bude podporována účast studentů a pracovníků VŠPJ na mezinárodních workshopech a konferencích, zapojování do mezinárodní projektové spolupráce a vytváření společných mezinárodních týmů. 6. Zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb VŠPJ bude i nadále poskytovat, nebo zprostředkovávat, různé typy poradenských služeb, které studentům usnadní studium, sníží jejich studijní neúspěšnost a pomohou jim v těžkých životních situacích. Vzhledem k nutnosti snižování studijní neúspěšnosti a potřeby stálého posilování uplatnitelnosti absolventů při jejich přechodu ze studia na trh práce je třeba poskytované služby rozšiřovat, a to především o nové formy kariérového poradenství, případně o zajišťování doplňujících školení, kurzů apod., které jednak motivují studenty k plnění svých studijních povinností, současně také zvyšují jejich uplatnitelnost na současném trhu práce. VŠPJ bude ve spolupráci se středními školami v regionu informovat o poskytovaných poradenských službách již zájemce o studium a bude usnadňovat jejich přechod na vysokou školu. VŠPJ bude aktivně identifikovat studenty s nejrůznějšími vzdělávacími potřebami (včetně studentů se specifickými potřebami) a jejich problémy budou systematicky řešeny. Studentům, u kterých společenské a osobní faktory (socio-ekonomický status, zdravotní stav, etnický původ, rodinné a kulturní zázemí aj.) představují překážky pro zahájení, nebo úspěšné ukončení studia, bude poskytována adekvátní podpora a pomoc. Velká pozornost bude věnována i efektivní realizaci kombinované formy studia, kterou absolvuje více jak jedna třetina studentů VŠPJ. 7. Adaptace studijního prostředí Problematika vysoké studijní neúspěšnosti zůstává na VŠPJ stejně jako na dalších vysokých školách v České republice stálým problémem. Podíl studentů, kteří nedokončí své studium z různých důvodů, se liší na VŠPJ podle jednotlivých studijních oborů a týká se více studentů v kombinované formě studia. Nejvyšší míru neúspěšnosti vykazují nově přijatí studenti, kteří neukončí úspěšně ani první semestr. Tato aktivita se proto zabývá konkrétními opatřeními ke snižování studijní neúspěšnosti. Bude proveden upgrade stávajících aplikací v informačním systému VŠPJ umožňujících analýzu příčin studijní neúspěšnosti a vytipování problémových předmětů, bude vytvořena aplikace propojující SIMS a výpis ze studií ze SIMS s informačním systémem VŠPJ a rovněž bude přeprogramována aplikace spravující závěrečné práce studentů a státní závěrečné zkoušky. V rámci postupně vytvářeného, zaváděného a rozvíjeného systému zajišťování kvality bude v rámci informačního systému VŠPJ vytvořena anketa hodnotící předměty, obory, vyučující a provoz na základě hodnocení ze strany studentů. V každém předmětu zařazeném do studijních plánů jednotlivých studijních programů dojde na základě využití stávajících a přeprogramovaných aplikací v informačním systému VŠPJ k vyhodnocení studijní úspěšnosti a budou přijata opatření vedoucí ke snížení studijní neúspěšnosti spočívající v organizaci vyrovnávacích kurzů pro studenty a prázdninových škol. 8. Tvorba systémů vnitřního zajišťování kvality a provádění vnějších hodnocení pro zlepšení kvality Na VŠPJ bude vytvořen systém zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností. Dojde k proškolení vybraných pracovníků, kteří budou odpovědni za přípravu a zavádění systému vnitřního zajišťování kvality. Postupně bude vytvořený systém zaveden do vnitřních procesů na vysoké škole a v pravidelných intervalech bude prováděno vnitřní hodnocení kvality činností VŠPJ. Dojde i k evaluaci zavedeného systému zajišťování kvality ze strany externího subjektu. Na VŠPJ proběhne rovněž příprava na získání institucionální akreditace vybraných oblastí vzdělávání. 9. Zavádění a rozvoj efektivních principů řízení
Kvalitní a efektivní řízení vysoké školy umožní důsledněji využívat všechny zdroje - materiální, finanční i lidské. VŠPJ v rámci zavádění systému vnitřního hodnocení kvality bude zpracovávat velké množství informací, údajů a výsledků. Všechna potřebná data budou pravidelně a efektivně sbírána a vyhodnocována. Na základě vyhodnocování dat bude možné vysokou školu strategicky řídit. Kompetence vedoucích i dalších pracovníků školy pro analytickou, koncepční a řídící činnost budou rozvíjeny s cílem, aby se rozhodování založené na datech stalo běžným standardem v činnosti vysoké školy. Vedoucí pracovníci budou k realizaci svých cílů využívat techniky a postupy strategického a projektového řízení. Postupně bude zaveden komplexní systém pravidelného hodnocení a odměňování akademických pracovníků, který bude respektovat různost akreditovaných studijních programů a oborů a zároveň bude stimulovat osobní a odborný rozvoj jednotlivých pracovníků instituce podle jejich zaměření, zkušeností a předpokladů.

Vedoucí projektu: Mgr. Alena Štěrbová

Celková částka: 0,00 CZK

Dotační titul: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá