Vizitka provozního pracovníka

Fotografie Bc. Milena Vlčková
Jméno a příjmení Bc. Milena Vlčková
Status Provozní zaměstnanec
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Kancelář rektora
Telefon +420 567 141 301
E-mail milena.vlckova@vspj.cz
Místnost 2N035

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Koordinovaný rozvoj ekonomických aplikací vysokých škol

Upravit 01.01.2023 - 31.12.2023
Navrhovaný projekt Koordinovaný rozvoj ekonomických aplikací vysokých škol je navazujícím projektem centralizovaného rozvojového projektu Zvýšení dostupnosti ekonomických informací vysokých škol řešeného v roce 2022 stejnou skupinou všech veřejných vysokých škol v ČR. Navrhovaný projekt rozvíjí a precizuje výsledky projektu z roku 2022 v kontextu aktuálních priorit roku 2023 a nových zkušeností s implementací elektronických procesů v akademickém prostředí. Dále tento navrhovaný projekt navazuje na projekt Analýzy dopadu DEPO do sektoru VVŠ s cílem rozšířit analýzy o čtvrtý rozměr, a sice dopad změn do ekonomických systémů. V průběhu postupné implementace nástrojů elektronického oběhu a zpracování ekonomických informací v předchozích letech získaly vysoké školy nové zkušenosti a podněty z praxe ve specifickém univerzitním prostředí. Tyto zkušenosti a podněty se staly základem pro formulaci koordinovaných cílů a výstupů pro zlepšení v dalším období. Projekt bude respektovat rozdílné výchozí podmínky zapojených vysokých škol v projektu po sekcích na základě dobré praxe z obdobných projektů v předchozích letech. Prostupnost a sdílení informací mezi sekcemi bude zajišťovat koordinátor celého projektu.

Vedoucí projektu: Ondřej Chalupa, DiS.

Celková částka: 594 000,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Žadatel: České vysoké učení technické v Praze

Partneři: Univerzita Pardubice, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Veterinární univerzita Brno, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Akademie múzických umění v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Hradec Králové, Slezská univerzita v Opavě, Ostravská univerzita, Akademie výtvarných umění v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoké učení technické v Brně, Janáčkova akademie múzických umění, Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Technická univerzita v Liberci

Prevence neetického jednání na akademické půdě a podpora kompetencí v péči o oběti

Upravit 01.01.2023 - 31.12.2023
Projekt navazuje na CRP Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky. Vychází z konstatování, že nedostatky v oblasti nastavení etického a férového prostředí mají přímý a závažný negativní dopad na kvalitu vysokoškolské výuky a výzkumu. V roce 2023 lze navíc očekávat vzestup rizikových faktorů vlivem aktuálních politických a ekonomických výzev. Cílem projektu je proto posílit odolnost institucí i jednotlivců vůči různým typům neetického jednání. Projekt vychází z teze, že z perspektivy prevence má široké spektrum eticky problematického jednání (od sexuálního obtěžování po plagiátorství) společná řešení, a to především ve dvou aspektech: 1) Posilování institucionální kompetence a nastavení mechanismů podporujících férové prostředí, včetně proškolení personálu pro práci s konkrétními případy, 2) Podpora akademické integrity jednotlivců na všech stupních akademické hierarchie a posilování jejich kompetence správně řešit etická dilemata v každodenním provozu.

Vedoucí projektu: RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA

Celková částka: 498 000,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Žadatel: Masarykova univerzita

Partneři: Česká zemědělská univerzita v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Veterinární univerzita Brno, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, Akademie múzických umění v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze, Janáčkova akademie múzických umění, Masarykova univerzita, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá