Vizitka provozního pracovníka

Fotografie Jméno a příjmení Ing. Tomáš Obruba
Status Provozní zaměstnanec
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Oddělení marketingu a propagace
Telefon +420 567 141 153
E-mail tomas.obruba@vspj.cz
Místnost 2N058

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

UNIVERSITAS 2018 - Společný celostátní webový portál vysokých škol o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství

Upravit 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018

V roce 2017 se podařilo úspěšně vytvořit a spustit celostátní webový portál vysokých škol o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství Universitas, do jehož realizace se zapojilo 14 veřejných vysokých škol. Portál pro cílovou skupinu akademické obce, včetně vědeckých a administrativních univerzitních pracovníků a vyšší managementu svou čteností – do 15. 10. 2017 portál navštívilo více než XX tisíc lidí – již prokázal nezastupitelnou roli pravidelného zdroje informací a zároveň diskusní platformy pro sdílení zkušeností a debatu o aktuálních otázkách. Jako vhodná forma oslovení této cílové skupiny se ukázalo zprostředkování informací právě pomocí webového portálu (permanentně) a elektronického časopisu v podobě newsletteru s kontinuální podporou sociálních sítí.

 

Cílem projektu v roce 2018 je rozšíření partnerské sítě škol o další veřejné vysoké školy a rozvoj společného online prostoru Universitas pro sdílení a výměnu zkušeností zejména v oblasti optimalizace systému zajištění a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a dalších souvisejících činností, stejně jako vzájemná výměna zkušeností při přechodu českých veřejných vysokých škol na novou strukturu studijních programů a systém akreditace v návaznosti na implementaci novely vysokoškolského zákona. Sdílení zkušeností mezi vysokými školami a diskuse napříč akademickou obcí se zapojením klíčových orgánů (MŠMT, NAÚ) a existujících reprezentací (ČKR, RVŠ), a propojení i v dalších oblastech, jako je komunikace se širší zainteresovanou  veřejností, popularizace  vědy, internacionalizace atp. přináší synergický efekt k naplňování dlouhodobých cílů v oblasti vysokoškolské politiky České republiky.

 

Na základě analýzy a vyhodnocení zkušeností z prvního roku fungování portálu a elektronického časopisu, vyplývající ze společných diskusí a setkávání mezi partnerskými školami zapojenými v projektu a také z analýzy čtenářské sledovanosti přibudou, nové funkcionality a rubriky. Rozvoj portálu bude mířit do funkčností, které umožní naplnit cíle při propagaci a popularizaci vědecko-výzkumné činnosti vysokých škol.

 

Nově bude kladen důraz na navázání intenzivních mezinárodních kontaktů a zohledňování světového kontextu a zahraničních zkušeností. S tím souvisí vytvoření anglické mutace časopisu, která přispěje k posílení mezinárodního charakteru na českých vysokých školách, pomůže příchozím zahraničním akademikům k lepšímu pochopení celého systému, a bude také přispívat k propagaci českého vysokého školství a vědy ve světě. Vytvoření partnerství a spoluprací se zainteresovanými subjekty a evropskými organizacemi na poli vysokoškolského vzdělávání (EU, ČR) EUA, CZELO, portál VědaVýzkum, ResearchJobs, THE, Německo atp.), se tak české vysoké školství více zapojí do evropského, případně světového kontextu.   

 

Rozvoj bude realizován i počtu a četnosti příspěvků, stejně jako ve zvýšení celkového počtu rozeslaných elektronických časopisů ve formě newsletteru.

 

Vedle rozvoje online prostoru Universitas počítá projekt také s osobním předáváním zkušeností mezi zapojenými univerzitami při přípravě pořádání festivalů, přehlídek, výstav, a to formou celostátní konference s mezinárodní účastí na téma popularizace vědy.    

 

Za realizaci rozvoje portálu bude odpovědný koordinátor projektu, do přípravy obsahu budou zapojeny všechny partnerské školy, finalizace textů a dalších materiálů pro webový portál bude připravována ve spolupráci s dalšími profesionály: odborníky na vysoké školství, redaktory a grafiky. 

Vedoucí projektu: Ing. Tomáš Obruba

Celková částka: 202000 CZK

Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Partneři: VŠPJ

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá