Vizitka provozního pracovníka

Požadovaný zaměstnanec nebyl nalezen

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

UNIVERSITAS 2019 - Společný celostátní webový portál vysokých škol o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství

Upravit 01. 01. 2019 - 31. 12. 2019

Magazín vysokých škol Universitas.cz si za dva roky své existence vybudoval silnou čtenářskou základnu. Zároveň tak prokázal, že profesní časopis, jehož realizace je postavena na spolupráci partnerských veřejných vysokých škol, má své nezastupitelné místo při zvyšování kvality prostředí českých vysokých škol i jejich společenské odpovědnosti. Díky těsné spolupráci partnerských škol a sdílení zkušeností však vyvstaly pro další rozvoj potenciálu časopisu nové potřeby, a to zejména v níže uvedených oblastech.

V souvislosti se stále vyššími nároky na internacionalizaci prostředí na českých vysokých školách roste potřeba po informačně bohatých textech v angličtině, vytvořených speciálně pro zahraniční badatele a pedagogy, kteří zde působí ve stále větší míře a kterým již zdaleka nestačí pouze překlady obsahu vytvořeného v češtině. Nově je proto plánováno vytvoření speciálního anglického obsahu se třemi vlastními rubrikami, cíleného přímo na tyto pracovníky, a to ve spolupráci se zahraničními centry jednotlivých škol a dalšími odpovědnými středisky či pracovníky. Rozvoj v této oblasti přispěje k posílení mezinárodního charakteru na českých vysokých školách, pomůže příchozím zahraničním akademikům k lepšímu pochopení českého vzdělávacího systému a zároveň také přispěje k propagaci českého vysokého školství a vědy ve světě. K podpoře tohoto cíle bude nově vytvořen také speciální newsletter v angličtině, který bude vycházet 3x ročně a bude propagován na jednotlivých vysokých školách.

V souvislosti s mezinárodním zapojováním českého vysokého školství budou navázána další partnerství a nadále bude pokračovat spolupráce se zahraničními partnery a zainteresovanými subjekty a evropskými organizacemi na poli vysokoškolského vzdělávání, což dále přispěje k rozšíření povědomí o úspěších a problematice českého vysokého školství, vědy i vzdělávání v zahraničí (např. ERC).

V návaznosti na rozšíření čtenářské základny se magazín vysokých škol Universitas stal atraktivním místem pro posilování regionálního i celonárodního působení zapojených partnerských vysokých škol a zvyšování jejich společenské odpovědnosti. Nově proto bude vytvořen společný speciální prostor ve formě agregovaného elektronického systému, který bude sloužit jako platforma pro zveřejňování aktuálních událostí, akcí a pozvánek na ně, a následně i dalších informací a zajímavostí ze všech zapojených škol, což umožní ještě cílenější propagaci vůči zainteresované akademické i neakademické veřejnosti. Bude tak vytvořen souhrnný společný prostor, který bude sdružovat nejen vytvářené redakční články, ale nabídne také komplexní přehled o dění na všech školách v průběhu celého roku a napříč všemi regiony České republiky. V případě zveřejňovaných akcí budou přijímány pouze upoutávky na události, pořádané univerzitami nebo jejich součástmi a/nebo pořádané v jejich prostorách. Celý model pak bude sloužit i pro testování jednoho z možných způsobů financování a udržitelnosti magazínu vysokých škol Universitas. 

V průběhu trvání společného projektu se také ukázala větší potřeba sdílení zkušeností v oblasti propagace problematiky vysokých škol v návaznosti na aktuální změny, které přináší implementace novely vysokoškolského zákona s důrazem na transformaci studijních oborů na studijní programy a další aktuální oblasti, které je třeba komunikovat z hlediska její specifičnosti vůči médiím i širší akademické a zainteresované veřejnosti. Dalším cílem projektu tedy je uspořádání speciálního workshopu pro zástupce ze zapojených vysokých škol zaměřeného přímo na zapojené pracovníky na vysokých školách i z dalších zainteresovaných organizací. Cílem je tak propojit více jednotlivé účastníky českého vysokoškolského systému.

Přes velmi úspěšný začátek, kdy si magazín a elektronický časopis ve formě newsletteru získal početnou a stálou čtenářskou základnu (míra opuštění je téměř nulová), je třeba tuto stále aktivně udržovat a snažit se o zvýšení jeho dosahu i počtu jeho čtenářů. Periodicita příspěvků na portálu i elektronického časopisu Universitas se tedy zvýší na 1 x týdně a 10 čísel newsletteru ročně, která budou rozesílána členům akademické obce a dalším pracovníkům sítě partnerských univerzit. 

Právě v plnění výše uvedeného cíle má velký potenciál také rozšíření partnerské sítě škol o další a využití sociálních sítí, dále profilů a stránek zapojených škol k propagaci a cílenému promování priorit českého vysokého školství, jako jsou akreditace, kvalita škol, doktorské studium, rovnost žen a mužů či hodnocení vědecko-výzkumných výsledků.

V rámci sociálních sítí bude užitečné založit také vlastní profesní skupinu na profesní síti LindkedIn, která bude poskytovat účastníkům nejen prostor pro informace a diskuse, ale bude také zdrojem námětů na další témata pro magazín Universitas.

S ohledem na rozvoj elektronických médií a jako reakci na stále se zvyšující zájem čtenářů o ně, bude na základě již existující šablony verze pro tablety z roku 2018 vytvořena verze magazínu pro tablety, která bude 3x ročně shrnovat texty magazínu a v graficky a vizuálně atraktivní podobě nabízet čtenářům přehled toho nejzajímavějšího z Universitas. Díky tomu se rozšíří čtenářská základna a atraktivita celého magazínu. Pro tu část čtenářů, která na rozdíl od většiny stále preferuje tištěná média, bude vytvořeno tištěné číslo v podobě ročenky, která shrne události a rozhovory, které vyšly v magazínu Universitas v průběhu celého roku.

Vedoucí projektu: Ing. Tomáš Obruba

Celková částka: 202000 CZK

Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Partneři: VŠPJ

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá