Vizitka provozního pracovníka

Fotografie Ing. Martin Skoumal, DiS.
Jméno a příjmení Ing. Martin Skoumal, DiS.
Status Provozní zaměstnanec
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Oddělení správy sítě
Telefon +420 567 141 235
E-mail skoumal@vspj.cz
Místnost 2N030

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Zvýšení dostupnosti ekonomických informací VVŠ

Upravit 01.01.2022 - 31.12.2022
Navrhovaný projekt Zvýšení dostupnosti ekonomických informací vysokých škol je navazujícím projektem centralizovaného rozvojového projektu Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol řešeného v roce 2021 stejnou skupinou všech veřejných vysokých škol v ČR. Navrhovaný projekt rozvíjí a precizuje výsledky projektu z roku 2021 v kontextu aktuálních priorit roku 2022 a nových zkušeností s pandemií Covid-19. Vysoké školy zapojené do projektu identifikovaly ve shodě s prioritním cílem č. 6 Strategického záměru pro oblast vysokých škol MŠMT pro rok 2021 potřebu minimalizovat administrativní zatížení pracovníků vysokých škol a ve shodě s cílem 6A potřebu zvýšení dostupnosti informací prostřednictvím dalších elektronizovaných agend a elektronických služeb. Paradoxně díky pandemii Covid-19 jsou nástroje elektronického oběhu a zpracování ekonomických informací vítány celou akademickou obcí, jsou operativně aplikovány a prakticky využívány. Tato nová situace a masivní společenská poptávka implikuje však potřebu revize některých postupů zpracování a oběhu informací, zlepšení kvality primárních i řídících dat, odstranění duplicit, obměnu starších technologií či doplnění potřebné technické infrastruktury pro vyšší výkon. Navrhovaný projekt je dílčím příspěvkem vysokých škol v boji proti zvyšující se administrativní zátěži a současně dalším krokem pro rozšíření elektronicky zpracovávaných informací, včetně povinného výkaznictví a předávání informací veřejné správě. Projekt bude realizován na základě aktualizovaných analýz potřeb (identifikace příležitostí zlepšení) a návrhů variant řešení SW nebo HW podpory s využitím standardizovaných modulů ekonomicko-provozních systémů, které byly provedené koordinovaně po logických skupinách (sekcích) v roce 2021. Projekt bude respektovat rozdílné výchozí podmínky zapojených vysokých škol v projektu po sekcích na základě dobré praxe z obdobných projektů v předchozích letech. Prostupnost a sdílení informací mezi sekcemi bude zajišťovat koordinátor celého projektu. Cíle a priority tohoto projektu se nepřekrývají s jinými projekty VVŠ, ale naopak doplňují spektrum řešených úkolů o další.

Vedoucí projektu: Ondřej Chalupa, DiS.

Celková částka: 549 953,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Partneři: Univerzita Pardubice, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Akademie múzických umění v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Janáčkova akademie múzických umění, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola ekonomická v Praze, Západočeská univerzita v Plzni, Vysoké učení technické v Brně, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Veterinární univerzita Brno

Podpora zavedení systému řízení bezpečnosti informací v prostředí VVŠ

Upravit 01.01.2022 - 31.12.2022
V rámci projektu plánujeme pokračovat ve zlepšování úrovně kyberbezpečnosti implementací výsledků a doporučení hlavních výstupů projektu. Dále plánujeme penetrační testování, které se osvědčilo v rámci minulého projektu a také chceme pokračovat ve školení IT personálu v oblasti kyberbezpečnosti.

Vedoucí projektu: Bc. Marek Štark

Celková částka: 380 386,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Program na podporu strategického řízení VŠPJ pro rok 2022

Upravit 01.01.2022 - 31.12.2022
Plán realizace Strategického záměru Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2022 (dále jen Plán realizace SZ VŠPJ pro rok 2022) vychází ze Strategického záměru Vysoké školy polytechnické pro období 2021+ (dále jen SZ VŠPJ 2021+) a je základním řídícím dokumentem Vysoké školy polytechnické Jihlava (dále jen VŠPJ) pro rok 2022. Plán realizace SZ VŠPJ pro rok 2022 navazuje na plnění Plánu realizace strategického záměru VŠPJ pro rok 2021 a určuje a konkretizuje cíle a opatření uvedená ve SZ VŠPJ 2021+, která jsou zásadní pro postupné naplňování strategických cílů VŠPJ. Posláním a dlouhodobým cílem VŠPJ je poskytování kvalitního profesně zaměřeného vzdělávání, které vychází ze společenských trendů, potřeb praxe a potřeb regionu, realizace výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti, jejíž výsledky jsou uplatňovány v praxi, a naplňování třetí role vysoké školy, která je významnou autoritou v regionu a ve společnosti, přispívající k rozvoji vzdělanosti, společenské odpovědnosti a k šíření znalostí a dobrých praxí. Rozvoj a kvalita VŠPJ jsou sledovány v pěti strategických pilířích, z nichž tři vycházejí ze základních rolí veřejné vysoké školy, a to vzdělávací, tvůrčí a tzv. třetí role, a další dva pilíře jsou horizontálního charakteru, tedy procházejí ostatními pilíři a podporují je. Jedná se o pilíř Strategického řízení, který obsahuje i oblast řízení zdrojů a řízení vztahů, a pilíř Internacionalizace.

Vedoucí projektu: RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA

Celková částka: 0,00 CZK

Dotační titul: Program na podporu strategického řízení 2022-2025

Transformace vzdělávací činnosti VŠPJ v reakci na digitalizaci a potřeby trhu práce

Upravit 01.07.2022 - 30.06.2024
Cílem projektu je transformace vzdělávací činnosti VŠPJ za účelem adaptace na nové formy učení a v reakci na měnící se potřeby trhu práce. Je plánována příprava a akreditace 3 nových profesně orientovaných studijních programů. Na podporu rozvoje nejen nových studijních programů, je plánováno pořízení odpovídající infrastruktury. V souvislosti s transformací vzdělávací činnosti je plánována inovace v oblasti digitálních forem výuky spočívající v doplnění stávajících a zpracování nových studijních opor, poskytování metodické podpory akademickým pracovníkům a studentům, realizaci školení zacíleného na osvojení nejlepší praxe a doporučených postupů v digitálních formách výuky. Součástí je pořízení technologického vybavení nezbytného pro zajištění digitálních forem výuky a administrativních úkonů souvisejících se studijní agendou. Budou vytvořeny 3 kurzy dalšího profesního vzdělávání, zaměřené na rozšiřování dovedností a reflektující požadavky v souvislosti s harmonizací mikrocertifikátů.

Vedoucí projektu: Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D.

Celková částka: 0,00 CZK

Dotační titul: Národní plán obnovy

Bezpečnost distančních forem výuky

Upravit 01.04.2022 - 30.06.2024
Projekt si klade za cíl systematické zajištění komplexní bezpečnosti distančních forem výuky, vč. přímo návazných činností, a to jak z technického, tak i procesního hlediska, na základě již existujících doporučení, standardů, postupů či metodik. V rámci řešení projektu tak dojde nejen k analýze a nasazení vyhovujících kolaborativních platforem pro podporu distančních forem výuky na jednotlivých VVŠ, ale také k jejich patřičnému zabezpečení z pohledu kybernetické bezpečnosti za pomoci implementace ověřených způsobů ochrany. Eliminace nežádoucích vnějších vlivů či systémových rizik plynoucích ze současné praxe bude dosaženo za pomoci kombinace pokročilého nastavení bezpečnosti zvolené kolaborativní platformy a uplatňování bezpečnostních politik splňujících požadavky na realizace distančního vzdělávání. Z procesního hlediska se bude projekt zabývat způsoby zabezpečení distančních forem výuky a ověřování výsledků učení, včetně státních závěrečných zkoušek, v návaznosti na zkušenosti získané po přechodu na distanční vzdělávání od počátku pandemie COVID-19, ale také na základě výsledků národních a mezinárodních odborných studií v této oblasti. V rámci řešení projektu tak dojde zejména k adresování problematiky v souvislosti s ověřováním identity studentů pro potřeby administrativních činností, výuky a ověřování výsledků učení, prokazatelností evidence účastníků či zamezení působení nežádoucích vlivů a rizik souvisejících s distančním vzděláváním. V neposlední řadě si projekt klade za cíl také nastavení patřičného zabezpečení z pohledu předávání či dlouhodobého uchovávání studijních materiálů a dokumentů vztahujících se k výuce a ověřování výsledků učení. Při řešení projektu bude navíc ve všech jeho rovinách brán zřetel také na soulad projektových výstupů se standardy pro bezbariérový přístup uživatelů s postižením k aplikacím a dokumentům ("accessibility standards").

Vedoucí projektu: Ing. Martin Skoumal, DiS.

Celková částka: 0,00 CZK

Dotační titul: Národní plán obnovy

Partneři: Akademie múzických umění v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Janáčkova akademie múzických umění, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Veterinární univerzita Brno, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, České vysoké učení technické v Praze

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá