Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra matematiky
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 145
E-mail stanislava.dvorakova@vspj.cz
Místnost 2N004

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
čtvrtek
11:30 - 12:00 konzultační hodiny vždy pouze po předchozí domluvě (možno i v jiný termín)
pátek
09:45 - 10:45 konzultační hodiny vždy pouze po předchozí domluvě (možno i v jiný termín)

Publikační činnost

Článek ve sborníku v databázi SCOPUS

2019

Dvořáková, S., & Kotoučková, H. (2019). Evaluation of the equalizing course of mathematics at VŠPJ during 2012-2018. In Proceedings, 18th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2019 (266-274). Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2018

Dvořáková, S., & Jiříček, P. (2018). Simulation of investment project internal rate of return. In 36th International Conference Mathematical Methods in Economics Conference Proceedings (81-85). Praque: Faculty of Management, University of Economics.

2017

Jiříček, P., & Dvořáková, S. (2017). Investment Projects Threshold Value Simulation. In Mathematical Methods In Economics (MME 2017) (301-306). Hradec Králové: Gaudeamus.

2016

Dvořáková, S., & Jiříček, P. (2016). Multi-parametric simulation of a model of nonconventional public projects evaluated by cost-benefit analysis. In 34th International Conference Mathematical Methods in Economics (177-182). Technická univerzita Liberec: TU Liberec.

2015

Dvořáková, S., & Jiříček, P. (2015). Switching value of public projects. In 33rd International Conference on Mathematical Methods in Economics (161-166). Plzeň: University of West Bohemia.

2013

Dvořáková, S., & Jiříček, P. (2013). Modelling Financial Flows of Development Projects Subsidized from European Funds. In 31st International Conference on Mathematical Methods in Economics. Jihlava : VŠPJ. 2013 (147-152). Jihlava: VŠPJ.

Ostatní články ve sbornících

2016

Dvořák, K., Bílek, M., & Dvořáková, S. (2016). Free form surface modeling and analysis. In WSCG 2016 Posters Proceedings (17-20). Plzeň: UNION Agency.

2012

Jiříček, P., & Dvořáková, S. (2012). Závislost průběhu investiční křivky na změně vstupních parametrů pro potřeby hodnocení projektů metodou cost-benefit analýzy. In Matematika v ekonomické praxi (119-128). Jihlava: VŠPJ.

2006

Dvořáková, S. (2006). Nelineární diferenciální rovnice se zpožděním - asymptotické odhady řešení. In Moderní matematické metody v inženýrství (5). Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava.

2005

Dvořáková, S. (2005). Metoda nekonečných řad pro diferenciální rovnice s proporcionálním zpožděním. In Moderní matematické metody v inženýrství (116-120). Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava.

Ostatní knihy a učební texty

2019

Gurka, P., & Dvořáková, S. (2019). Matematika 2 pro technické obory. Jihlava: Vysoká škola polytechnická.

2016

Dvořáková, S., & Borůvková, J. (2016). Lineární algebra - příklady. Jihlava: VŠPJ.

2015

Dvořáková, S. (2015). Statistická analýza a časové řady v příkladech. Jihlava: VŠPJ.

2011

Hojdarová, M., Dvořáková, S., & Borůvková, J. (2011). Lineární algebra - příklady. : .
Dvořáková, S. (2011). Matematika II.. : .

Projekty

Interní grantová soutěž

Výuková videa pro předměty Matematika 1

Upravit 01. 04. 2019 - 31. 12. 2019

Anotace

Předkládaný projekt si klade za cíl vytvořit vhodný a všem studentům dostupný zdroj informací využitelný především při samostudiu předmětů Matematika 1. Tyto předměty garantuje Katedra matematiky a vyučuje pro obory Finance a řízení (FŘ), Cestovní ruch (CR), Aplikovaná informatika (AI) a Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi (ATPP).

S matematikou mají v této době studenti napříč všemi obory velké problémy. Postupem času se ukazuje, že už nestačí pouhá skripta a sbírka příkladů. Zejména studenti kombinované formy studia potřebují pro své samostudium něco víc. Potřebují slyšet výklad, ne si o tématu „pouze“ číst.

Výstupem projektu by proto měl být tutoriál složený z videí, který bude vhodný pro studium různých témat spadajících do oblastí probíraných v základních kurzech matematiky. Podobná videa udělaly kolegyně v loňském roce pro předmět Statistika. Od studentů, zejména kombinované formy studia, je na vysvětlující videa velice pozitivní ohlas. 

Zdůvodnění potřebnosti a udržitelnost plánované rozvojové aktivity

Předměty Matematika 1 musí úspěšně zvládnout všichni studenti výše zmíněných oborů. Zhruba třetina studentů matematiku opakuje a obdobný počet ji posunuje do vyšších semestrů. S tím jsou poté spojeny i problémy se studiem ostatních předmětů a odkládání závěrečných zkoušek.

Zejména pro studenty kombinované formy je potřeba výrazně změnit podmínky jejich samostudia. Hodinová dotace předmětů je v porovnání s denní formou nízká, takže je nutné studentům vytvořit kvalitní materiály pro samostudium mimo vlastní výuku. Tyto studijní materiály mohou dále využít studenti, kteří studují „bez výuky“, studenti, kteří na některých přednáškách nebo cvičeních nebyli přítomni.

Měřitelné cíle projektu a jejich stručný popis

Pracovnice katedry matematiky by vytvořily video-tutoriály, kde by byly vzorově vyřešeny a vysvětleny příklady jednotlivých typických úloh vybraných z témat, která se v předmětech Matematika 1 vyučují. Porovnáním sylabů předmětů Matematika 1 u jednotlivých oborů vyšlo najevo, že sylaby nejsou naprosto stejné (což je pochopitelné), nicméně nejsou ani disjunktní.

Videa by byla rozdělena do pěti tematických okruhů, a to:

-          elementární funkce (grafy a vlastnosti funkcí, inverzní funkce) - pro obory FŘ, CR, AI, ATPP,

-          lineární algebra (vektorový a maticový počet, řešení soustav lineárních rovnic) - pro obory CR, AI,

-          diferenciální počet funkcí jedné proměnné - pro obory FŘ, CR, AI, ATPP,

-          integrální počet funkcí jedné proměnné - pro obory FŘ, AI, ATPP,

-          posloupnosti a řady čísel - pro obory FŘ, ATPP.

Podle sylabů by následně byla videa vložena do e-learningových kurzů příslušných k jednotlivým oborům.

Použité metody a nástroje

Z pracovníků katedry matematiky, kteří dlouhodobě základní předměty Matematika 1 vyučují, budou složeny dva týmy. V každém by byl garant předmětu, pracovnice, která videa natočí a upraví a konzultantka, která pomůže se správným výběrem vzorových příkladů a s přípravou scénáře a komentářů. Výše zmíněná témata si týmy rozdělí.

Vysoká škola polytechnická (VŠPJ) vlastní licenci programu Camtasia, pomocí něhož se budou zmíněná videa vytvářet. Tuto licenci VŠPJ zakoupila v rámci projektu IGS 2018 „Inovace a zkvalitnění výuky statistiky s využitím programu IBM SPSS“. V rámci stejného projektu byly pořízeny i mikrofony a pracovnice Katedry matematiky absolvovaly on-line kurz práce s nahrávacím softwarem Camtasia Studio. Této skutečnosti bychom chtěli využít a snížit tím náklady spojené s vytvářením výukových videí.

VŠPJ v loňském roce zakoupila zařízení Dell Canvas 27, které se pro účel natáčení videí, která obsahují psaní  příkladů  doprovázené mluveným slovem, velice hodí.

Popis plánovaných aktivit včetně časového plánu

duben – srpen: schůzky týmu a příprava podkladů pro natáčení videí

červen – září: vlastní natáčení a namlouvání videí

srpen – listopad: stříhání a dokončovací práce

Časový plán je vymyšlen s ohledem na možnost využití zařízení DELL Canvas 27 a na případné čerpání dovolených pracovníků v době letních měsíců.

Složení řešitelského týmu a způsob zapojení členů do plánovaných aktivit

Řešitel: Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. (administrace, technická i jiná podpora)

Spoluřešitelé:

-          Mgr. Andrea Kubišová, Ph.D., RNDr. Ing. Hana Kotoučková, Ph.D. (natáčení a úprava videí)

-          RNDr. Jana Pasáčková, Ph.D., RNDr. Marie Hojdarová, CSc. (konzultantky a pomocnice s přípravou scénářů a vzorových příkladů)

-          RNDr. Radek Stolín, Ph.D., doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. (konzultanti, garanti předmětů)

Všichni členové řešitelského týmu jsou v současné době zapojeni do výuky předmětů Matematiky 1. Úkolem celého týmu bude stanovit obsah videí (vytvořit scénáře) a potom nahrát, upravit a publikovat jednotlivá videa.

Tvorba zmíněných videí je časově velice náročná. Je nutná dobrá podrobná příprava a musí se počítat i se stříháním, upravováním a jinými dokončovacími pracemi.

Projektový záměr naplňuje prioritní oblasti 2.7 b) c) díky:

-          vytvoření vzdělávacího modelu umožňujícího zvyšování kvality pedagogické práce a inovaci předmětů 

Seznam významnějších dílčích nákladů a zdůvodnění jejich opodstatněnosti

Náklady sestávají převážně z odměn řešitelskému týmu, protože veškeré materiální zabezpečení, které je potřeba, již VŠPJ vlastní. Tvorba zmíněných video-tutoriálů je časově velice náročná. Je nutná dobrá podrobná příprava a musí se počítat i se stříháním, upravováním a jinými dokončovacími pracemi. Odhadli jsme (na základě zkušeností s výrobou videí pro Statistiku), že na jedno 10-ti minutové video je potřeba cca 4 hodiny práce (včetně příprav, natáčení a úprav). Protože témata vyučovaná ve všech předmětech Matematiky 1 jsou velice rozsáhlá, naplánovali jsme celkem cca 350 minut video-tutoriálů, což dává dohromady cca 140 hodin práce.

Předpokládané odměny řešitelskému týmu:

H. Kotoučková, A. Kubišová: 15 000,–/os.

J. Pasáčková, M. Hojdarová: 5 000,–/os.

S. Dvořáková, P. Gurka, R. Stolín: 1 500,–/os.

 

Vedoucí projektu: Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D.

Celková částka: 61000 CZK

Dotační titul: Interní grantová soutěž

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá