Vizitka akademického pracovníka

Fotografie Ing. Roman Fiala, Ph.D.
Jméno a příjmení Ing. Roman Fiala, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Katedra ekonomických studií
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 223
E-mail roman.fiala@vspj.cz
Místnost 3N070

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
čtvrtek
09:30 - 11:00 V době distanční výuky jsem k dispozici k online konzultacím. Pokud chcete konzultovat online, napište mi prosím email a pošlu vám link na Zoom. Ve zkouškovém období a době vánočních prázdnin probíhají konzultace pouze po předchozí emailové domluvě.

Publikační činnost

Článek v databázi Web of Science

2020

Fiala, R., Hedija, V., Dvořák, J., & Jánský, J. (2020). Are profitable firms also financially healthy? Empirical evidence for pig-breeding sector. CUSTOS E AGRONEGOCIO ON LINE, 16(1), 173-201.

2019

Hedija, V., & Fiala, R. (2019). Is Gibrat’s law valid for travel agencies and tour operators? Evidence from the Visegrad group countries. Journal of East European Management Studies, 24(3), 447-465. doi: 10.5771/0949-6181-2019-3-447
Fiala, R., & Hedija, V. (2019). Testing the validity of Gibrat's law in the context of profitability performance. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 32(1), 2850-2863. doi: 10.1080/1331677X.2019.1655656

2017

Fiala, R. (2017). Testing convergence toward Gibrat’s law for Czech manufacturing firms. Ekonomický časopis, 65(8), 737-750.

Článek v databázi SCOPUS

2017

Hedija, V., Fiala, R., & Kuncová, M. (2017). Is profitability a good proxy for efficiency? Evidence from the subsector of tour operators. Review of Economic Perspectives, 17(4), 425-440. doi: 10.1515/revecp-2017-0022

2016

Kuncová, M., Hedija, V., & Fiala, R. (2016). Firm Size as a Determinant of Firm Performance: The Case of Swine Raising. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 8(3), 77-89. doi: 10.7160/aol.2016.080308

2015

Fiala, R., & Hedija, V. (2015). The Relationship Between Firm Size and Firm Growth: The Case of the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 63(5), 1639-1644. doi: 10.11118/actaun201563051639

2013

Fiala, R., & Prokop, M. (2013). The relationship among reputation, inter-organizational trust and alliance performance. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis, 61(4), 899-908. doi: 10.11118/actaun201361040899

2012

Fiala, R., Prokop, M., & Živělová, I. (2012). The relationship between inter-organizational trust and performance. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis, 60(4), 89-98.

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2013

Chalupová, M., Fiala, R., & Rojík, S. (2013). Sociální sítě tvořené pro budování regionálních značek potravin v Kraji Vysočina. Scientific Papers of the University of Pardubice, 29(4), 61-73.

2012

Šulc, M., Borůvková, J., & Fiala, R. (2012). Vztah nezaměstnanosti a mezd na regionální úrovni v České republice v období 2003-2010. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, 15(1), 91-101.
Fiala, R., Borůvková, J., & Prokop, M. (2012). Inter-organizational Trust, Interpersonal Trust and Costs of Negotiation. Logos Polytechnikos, 3(3), 24-32.
Fiala, R., & Borůvková, J. (2012). The Valuation of Organizational Capital. Journal of Competitiveness, 4(4), 123-132. doi: 10.7441/joc.2012.04.09

2011

Fiala, R., & Borůvková, J. (2011). The measurement of organizational capital. Littera scripta, 4(2), 25-34.
Fiala, R., & Borůvková, J. (2011). Organizační kultura a výkonnost podniku. Logos Polytechnikos, 2(4), 76-85.
Fiala, R., & Borůvková, J. (2011). Lineární regresní model jako nástroj měření organizačního kapitálu. Acta universitatis bohemiae meridionales, 14(1), 7-13.

2010

Fiala, R. (2010). Malé a střední podniky a podnikatelské sítě. Logos Polytechnikos, 1. ročník(1), 53-61.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2020

Kuncová, M., Fiala, R., & Hedija, V. (2020). Financial Health Assessment of Pig-breeding Companies in Slovakia –Altman’s Z-score and TOPSIS Results Comparison. In Proceedings of the 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2020) (339-345). Brno: Mendel University in Brno.

2019

Hedija, V., & Fiala, R. (2019). Testing the validity of Gibrat’s law in Slovakia: Quantile approach. In AIP Conference Proceedings (450015-1 - 450015-4). Rhodes: AIP Publishing.

2017

Hedija, V., Fiala, R., & Kuncová, M. (2017). ASSESSING THE TRAVEL AGENCIES EFFICIENCY: THE CASE OF THE CZECH REPUBLIC. In Sborník příspěvků z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (244-252). Jihlava: College of Polytechnic Jihlava.

2016

Kuncová, M., Hedija, V., & Fiala, R. (2016). A Comparison of Specialised Agricultural Companies Performance. In Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XVIII) (209-215). Bratislava: Letra Interactive, s.r.o.

2015

Fiala, R., & Hedija, V. (2015). Gibrat´s law and empirical studies. In 10th International Scientific Conference Financial management of Firms and Financial Institutions (254-262). Ostrava: VŠB-TU Ostrava.
Hedija, V., & Fiala, R. (2015). Vztah mezi velkosti a růstem cestovních kanceláří a agentur podnikajících v České republice. In 10. mezinárodní konference – Aktuální problémy cestovního ruchu (93-102). Jihlava: VŠPJ.
Fiala, R. (2015). Testing Gibrat`s law for small and medium-sized manufacturing firms: empirical evidence for the Czech Republic. In 33nd International Conference Mathematical Methods in Economics 2015 (172-176). Plzeň: University of West Bohemia.

2014

Slabá, M., & Fiala, R. (2014). Application of power-interest matrix and influence-attitude matrix in stakeholder mapping of universities. In Current Trends in Public Sector Research (318-326). Brno: Masarykova univerzita.

2013

Fiala, R., Borůvková, J., & Slabá, M. (2013). Modeling Company Output As a Function of Its Major Inputs. In Financial Managment of Firms and Financial Institutions (156-161). Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava.

2011

Fiala, R., & Borůvková, J. (2011). The Relationship between Organizational Capital and Firm Performance. In Proceedings of the 5th International Scientific Conference Finace and the performance of rims in scenece, education, and practice (88-95). Zlín: Tomas Bata University.

Ostatní články ve sbornících

2019

Fiala, R., & Hedija, V. (2019). IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN FIRM SIZE AND FIRM GROWTH FOR PIG BREEDING SECTOR IN THE CZECH REPUBLIC?. In 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019 (615-623). Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd. doi: 10.5593/SWS.ISCSS.2019.2

2018

Fiala, R., & Hedija, V. (2018). FACTORS AFFECTING THE VALIDITY OF GIBRAT’S LAW. In Trendy v podnikání 2018 - Recenzovaný sborník příspěvků (nestrankovano). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.
Fiala, R., & Hedija, V. (2018). IS THE FIRM SIZE DETERMINANT OF FIRM GROWTH IN SLOVAKIA?. In 5th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND ARTS SGEM 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS, VOLUME 5 (563-568). Sofia: STEF92 Technology Ltd.

2016

Fiala, R. (2016). THE ASSOCITATION OF ENTERPRISES AND ENTREPRENEURIAL NETWORKS. In Business Intelligence as a Tool for Knowledge Development in Business Organizations (12-20). Bratislava: EKONÓM, University of Economics in Bratislava.

2014

Fiala, R. (2014). The relationship between human capital and firm performance. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference MMK 2014 (191-196). Hradec Králové: Magnanimitas.

2013

Fiala, R. (2013). Trust, conflict and performance. In Konkurence 2013 (80-90). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2012

Fiala, R. (2012). Komparace předmětu Strategické řízení s obdobně nazvanými předměty na vybraných vysokých školách. In Konference Konkurence (196-200). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Fiala, R. (2012). Komparace předmětu Management s obdobně nazvanými předměty na vybraných vysokých školách. In Konference Konkurence (190-195). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2011

Šulc, M., Borůvková, J., & Fiala, R. (2011). Vztah nezaměstnanosti a mezd v období stabilního hospodářského růstu. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference REGION V ROZVOJI SPOLECNOSTI 2011 (264-269). Brno: Mendelova univerzita v Brně.

2010

Fiala, R. (2010). Měření důvěry a pověsti členů klastrů a nákupních aliancí. In PEFnet 2010 (53). Brno: Mendelova univerzita v Brně.

2009

Fiala, R. (2009). Investiční pobídky - jejich význam pro Českou republiku a vliv na konkurenceschopnost malých a středních podniků. In Konkurence - teoretické a praktické aspekty (113-117). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Fiala, R. (2009). Vliv organizačního kapitálu na výkonnost podniku. In MendelNet PEF 2009 (67). Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.

Odborná kniha

2013

Lízalová, L., Fiala, R., Šiška, L., & Prokop, M. (2013). Vliv nehmotných aktiv na výkonnost podniku. Praha: Grada.

Uspořádání konference semináře nebo sympozia

2019

Fiala, R., Kuncová, M., Slabá, M., Činčalová, S., & Rojík, S. (2019). 11. ročník mezinárodní vědecké konference Konkurence.

2018

Fiala, R., Kuncová, M., & Závodný Pospíšil, J. (2018). 10. ročník mezinárodní vědecké konference Konkurence.

Projekty

Interní grantová soutěž

Ověření platnosti Gibratova zákona pomocí kvantilové regrese

Upravit 01. 04. 2019 - 31. 12. 2020

Ověření platnosti Gibratova zákona pomocí kvantilové regrese

 

Anotace

Projekt navazuje na interní tvůrčí grant, který byl řešen v roce 2018 a byl věnován zkoumání vztahu mezi velikostí firmy a jejím růstem a v rámci něhož byly zaslány dva články do časopisu s impakt faktorem (jeden je v tisku, druhý v recenzním řízení). Z výsledků nejnovějších studií (např. Miralles-Quirós, 2017) se ukazuje, že vztah mezi růstem podniků a jejich velikostí nemusí být lineární, a proto řešitelé v projektu budou  zkoumat možnou nelinearitu vztahu s využitím kvantilové regrese. Ve výzkumu budou využita data z databází Amadeus a/nebo Albertina. Cílem projektu je ověření platnosti Gibratova zákona (Gibrat’s law) pomocí kvantilové regrese s využitím dat o firmách působících v České republice.

 

 

Motivace a zdůvodnění potřebnosti nebo společenské užitečnosti plánovaného výzkumu  a jeho vazba na akreditované studijní programy

Malé a střední podniky (MSP) mají nesporné společenské (garance svobody a stabilizace společnosti, reprezentace místního kapitálu) i ekonomické (protipól monopolům, flexibilita) přínosy (Veber, Srpová a Mikoláš, 2012). Veber, Srpová a Mikoláš (2012) rovněž zmiňují omezení MSP (menší ekonomická síla, často obtížný přístup ke kapitálu, slabší pozice ve veřejných zakázkách, nemožnost dovolit si běžně zaměstnávat špičkové vědce či manažery atd.). Z důvodu těchto omezení jsou MSP často podporovány (finančně i nefinančně), a to nejen z komerčních zdrojů (např. fondy rizikového kapitálu), ale i ze zdrojů veřejných. V tomto případě by podpora z veřejných zdrojů měla směřovat hlavně do odvětví, ve kterých z objektivních důvodů menší firmy nerostou rychleji než velké (a ve kterých platí Gibratův zákon), nikoliv do odvětví, ve kterých menší podniky mohou využít schopnost růst rychleji než velké firmy. Některé studie (např. Daunfeldt a Elert, 2013 či Teruel-Carrizosa, 2010) odhalují vliv minimální efektivní hranice produkce (minimum efficient scale of production, MES), kdy malé firmy rostou rychleji zvláště v těch odvětvích vyznačujících se vysokým MES. Podle této teorie je podpora MSP (ať již finanční či nefinanční) důležitá hlavně do té doby, než malá (či střední) firma dosáhne MES.

Výzkum má vazbu na akreditovaný bakalářský studijní program „Finance a řízení“. Autoři se zaměřují na vazbu mezi růstem a velikostí podniku. Obě proměnné jsou měřeny pomocí tržeb, počtu zaměstnanců nebo celkových aktiv. Rada Národního akreditačního úřadu (NAÚ) požaduje do 30. 9. 2021 předložení kontrolní zprávy o posílení personálního zabezpečení základních teoretických předmětů profilujícího základu, a pokud se do této doby chce hlavní řešitel habilitovat, musí mít k datu podání habilitačního řízení vydánu alespoň jednu monografii (která je jedním z výstupů tohoto grantu) a co nejvíce kvalitních publikačních výstupů (proto je také jedním z výstupů grantu článek v impaktovaném časopise). Výsledky budou použity při podání žádosti o externí grant – např. Visegradské fondy, GAČR, TAČR.

 

Měřitelné cíle projektu a jejich stručný popis

Cílem projektu je ověření platnosti Gibratova zákona (Gibrat’s law) pomocí kvantilové regrese s využitím dat o firmách působících v České republice. Dalším cílem je shrnutí poznatků o vztahu mezi velikostí a růstem podniku v monografii. Ve vazbě na akreditovaný program Finance a řízení je rovněž cílem projektu prostřednictvím vydané monografie splnění jednoho z posledních kritérií pro zahájení habilitačního řízení hlavního řešitele. Díky projektu bude do tvůrčí práce rovněž zapojen vybraný student.

 

Plánované výstupy

Jedním z hlavních výstupů projektu bude článek poslaný do časopisu s nenulovým impakt faktorem. Vhodnými časopisy jsou např. Prague Economic Papers (aktuální IF = 0,409), Economic Research-Ekonomska Istraživanja (aktuální IF = 1,137) či Ekonomický časopis (aktuální IF = 0,327). Ve všech zmíněných časopisech již řešitel nebo spoluřešitelka dříve publikovali.

Druhým stěžejním výstupem projektu bude vydaná monografie v nakladatelství s vědeckou redakcí (např. v Akademickém nakladatelství CERM). Monografie bude splňovat definici odborné knihy dle „Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory

výzkumu, vývoje a inovací schválené usnesením vlády dne 8. února 2017 č. 107“ (samostatná příloha č. 4). Monografie bude financována z jiných zdrojů a nikoliv z prostředků IGS. Výstupem projektu budou také dva články ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (např. ECMLG, ICNAAM či SGEM). Účast na těchto konferencích je důležitá zejména díky získání zpětné vazby na průběžné výsledky a rovněž navázání nových kontaktů.

 

Současný stav poznání zkoumané problematiky

Gibratův zákon (Gibrat’s law) nebo také “Zákon poměrného efektu” (Law of proportionate effect) zachycuje vztah mezi velikostí firmy a jejím růstem. Jak popisují Lotti, Santarelli a Vivarelli (2009), obecně akceptovaná interpretace Gibratova zákona je skutečnost, že míra růstu dané firmy je nezávislá na její velikosti.

Ověřováním platnosti Gibratova zákona se zabývá celá řada empirických studií. Ty se však liší v několika aspektech. Jde např. o (1) ukazatel zvolený jako měřítko velikosti firmy, (2) délku časové řady, (3) použité metody, (4) klíč pro výběr vzorku firem či (5) zvolené odvětví a země.

Uskutečněné studie lze rozdělit podle jejich výsledků do tří oblastí: (1) studie potvrzující platnost Gibratova zákona, (2) studie se smíšenými výsledky a (3) studie zamítající Gibratův zákon. Do první oblasti můžeme zařadit např. články Harta a Praise (1956), Simona a Boniniho (1958), Buckleyho, Dunninga a Pearce (1984), Kletteho a Grilichese (2000), Pfaffermayera a Bellaka (2000), Del monte a Papagniho (2003), Fujiwara a kol. (2004) či Leitãoa, Serrasqueiroa a Nunese (2010). Závěry mnoha autorů jsou smíšené. Gibratův zákon je potvrzen pouze na části zkoumaného vzorku. Jedná se např. o studie Mansfielda (1962), Halla (1987), Fariñase a Morena (2000), Chen a Lu (2003) nebo Aslana (2008). Poměrně zajímavou skutečností je fakt, že největší část studií platnost Gibratova zákona zamítla, např. Evans (1987a; 1987b), Almus a Nerlinger (2000), Dunne a Hughes (1994), Oliveira a Fortunato (2006), Calvo (2006), Falk (2008), Feizpour, Mahmoudi a Soltani (2010), Levratto, Tessier a Zouikri (2010), Bentzen, Madsen a Smith (2012), Daunfeldt, Elert a Lang (2012) či Höhler a Kühl (2016).

Ukazuje se, že platnost Gibratova zákona ovlivňuje více faktorů. Jde např. o velikost firem, typ vlastnictví, stáří společností, odvětví, velikost odvětví, nejistota v odvětví, úroveň konkurence v odvětví. Blíže viz přehledová studie Fiala a Hedija (2018).

V posledních několika letech přicházejí někteří autoři s myšlenkou, že vztah mezi růstem a velikostí nemusí být lineární. Bentzen a kol. (2012) upozorňuje na tzv. náklady z rozsahu (diseconomies of scale). Tj. v souladu se standardní ekonomickou teorií pokles průměrných nákladů v důsledku rozsahu produkce (úspory z rozsahu) nepokračuje do nekonečna. Po překročení optimálního rozsahu produkce (ten je pro různá odvětví odlišný) dochází ke vzniku nákladů z rozsahu. Ty mohou mít různé příčiny. Např. může jít o ztížení komunikace a těžkopádnosti řízení v rámci již příliš velkého podniku nebo důsledek kompenzace ekologických škod způsobených přílišnou koncentrací produkce (Jurečka a kol., 2013). Nicméně závěry empirických studií, které rovněž testovaly nelinearitu, nejsou přesvědčivé a liší se podle země a odvětví.  Miralles-Quirós a kol. (2017) výše uvedenou tezi ve svém článku potvrdili. I s pomocí našeho grantu bychom rádi vyplnili toto „bílé místo“ a zkoumali nelinearitu vztahu na datech firem z České republiky a případně také Slovenska.

 

Použité metody a nástroje

Platnost Gibratova zákona bude zkoumána pomocí kvantilové regrese. Metoda nejmenších čtverců, která je běžně užívána pro odhad parametrů regresního modelu, odhaduje koeficienty regresní funkce s pomocí podmíněných průměrů. Nicméně zkoumaný vztah nemusí být lineární a může se lišit v jednotlivých kvantilech distribuce závisle proměnné.  Pro kvantilovou regresi vycházíme z modelu Koenkera a Bassetta (1978), který nám umožní zkoumat vztah mezi závisle a nezávisle proměnnou pro různé kvantily.

Rovnice je spolu s celou podkapitolou "Použité metody a nástroje" k nalezení v příloze této žádosti (z editoru rovnic nejde do textového pole v informačním systému zkopírovat).

Data budou čerpána z databází Amadeus a Albertina. Databázi Albertina má v současné době VŠPJ zakoupeno, u databáze Amadeus si řešitelé stáhli z data v době platnosti licence a nyní je může legálně dále využít (ověřeno od pracovníků poskytovatele databáze).

 

Popis plánovaných aktivit včetně časového plánu

Duben  2019. Úprava dat z databází Amadeus a Albertina.

Květen až červen 2019. Započetí práce na monografii (současný přehled dosavadního poznání). Práce na článku na konferenci.

Srpen 2019 až začátek září 2019. Prezentace jednoho z příspěvku na vybrané konferenci a získání zpětné vazby. Pokračování psaní monografie (metodologie, výpočty).

Září 2019 až prosinec 2019. Psaní monografie (výsledky, diskuze)

Leden 2020 až březen 2020. Finální práce na monografii (formální úpravy dle pokynů redakce).

Duben až květen 2020. Tvorba článku na druhou konferenci. Zaslání monografie do redakce a komunikace s redakcí.

Červen až červenec 2020. Práce na článku do impaktovaného časopisu.

Září až prosinec 2020. Prezentace článku na konferenci a získání zpětné vazby. I na základě zpětné vazby dokončení článku do impaktovaného časopisu a zaslání do recenzního řízení. Vydání monografie.

 

Složení řešitelského týmu a způsob zapojení členů do plánovaných aktivit

Ing. Roman Fiala, Ph.D., řešitel projektu.

Řešitel tímto projektem navazuje na interní grantový projekt řešený s dr. Hedija v roce 2018. Jeho úkolem bude koordinace práce týmu. Je odborníkem na oblast měření výkonnosti firem a také na problematiku nehmotných aktiv.

 

Seznam nejvýznamnějších publikačních výstupů řešitele za posledních 5 let:

 

Původní vědecké články v impaktovaných časopisech s uvedením hodnoty IF v roce vydání:

FIALA, R. Testing convergence toward Gibrat’s law for Czech manufacturing firms. Ekonomický časopis. 2017, 65(8), s. 737–750. (IF 2016: 0,720)

HEDIJA, V., FIALA, R. Is Gibrat’s Law Valid for Travel Agencies and Tour Operators? Evidence from the Visegrad Group Countries. Journal of East European Management Studies. V tisku. (IF 2017: 0,794)

Původní vědecké články v recenzovaných časopisech bez IF uvedených v databázi SCOPUS s uvedením hodnoty SJR  v roce vydání:

HEDIJA, V, FIALA, R., KUNCOVÁ, M. Is profitability a good proxy for efficiency? Evidence from the subsector of tour operators. Review of Economic Perspectives. 2017, 17(4), s. 425–440. (SJR 2017: 0,153)

KUNCOVÁ, M., HEDIJA, V., FIALA, R. Firm Size as a Determinant of Firm Performance: The Case of Swine Raising. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics. 2016, 8(3), s. 77–89. (SJR 2016: 0,344)

FIALA, R., HEDIJA, V. The Relationship Between Firm Size and Firm Growth: The Case of the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis. 2015, 63(5), s. 1639–1644. (SJR 2015: 0,242)

Původní vědecké články ve sbornících z mezinárodních konferencí indexovaných  v databázi Web of Science nebo SCOPUS:

KUNCOVÁ, M., HEDIJA, V., FIALA, R.. A Comparison of Specialised Agricultural Companies Performance. In Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XVIII), Bratislava: Letra Interactive, s.r.o. 2016. s. 209–215.

FIALA, R., HEDIJA, V. Gibrat´s law and empirical studies. In 10th International Scientific Conference Financial management of Firms and Financial Institutions. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015, s. 254–262.

FIALA, R. Testing Gibrat`s law for small and medium-sized manufacturing  firms: empirical evidence for the Czech Republic. In 33nd International Conference Mathematical Methods in Economics 2015, Plzeň: University of West Bohemia, 2015, s. 172–176.

HEDIJA, V., FIALA, R. Vztah mezi velkosti a růstem cestovních kanceláří a agentur podnikajících v České republice. In 10. mezinárodní konference – Aktuální problémy cestovního ruchu: Cestovní ruch - vývoj, změny, perspektivy. Jihlava: VŠPJ, 2015, s. 93–102.

SLABÁ, M., FIALA, R. Application of power-interest matrix and influence-attitude matrix in stakeholder mapping of universities. In Current Trends in Public Sector Research: Proceedings of the 18th International Conference. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 318–326.

 

Spoluřešitelé projektu:

Ing. Veronika Hedija, Ph.D.

S řešitelem projektu dlouhodobě spolupracuje na řešení problematiky vztahu mezi velikostí firem a jejich růstem. Vzhledem k jejím zkušenostem s programem Stata bude mít na starosti výpočty kvantilové regrese.

 

Seznam nejvýznamnějších publikačních výstupů spoluřešitelky za posledních 5 let

 

Původní vědecké články v impaktovaných časopisech s uvedením hodnoty IF v roce vydání:

BALCAR, J., HEDIJA, V. Influence of female managers on gender wage gap and returns to cognitive and non‐cognitive skills. Gender, Work & Organization. V tisku. (IF 2017: 1,880)

HEDIJA, V., FIALA, R. Is Gibrat’s Law Valid for Travel Agencies and Tour Operators? Evidence from the Visegrad Group Countries. Journal of East European Management Studies. V tisku. (IF 2017: 0794)

HEDIJA, V. Is the Rule of Law Significant for the Explanation of the Differences in the Gender Pay Gap? Prague Economic Papers. V tisku. (IF 2017: 0,409)

HEDIJA, V. Sector Specific Gender Pay Gap: Evidence from European Union Countries. Economic Reserch-Ekonomska Istaživanja. 2017, 30(1), 1804–1819. (IF 2016: 0,742)

HEDIJA, V.  The Validity of Gibrat´s Law: Focus on Gender Composition of Top Management. Ekonomický časopis. 2017, 65(1),  46–65. (IF 2016: 0,720)

HEDIJA, V. The Effect of Female Managers on Gender Wage Differences. Prague Economic Papers. 2015, 24(1), 38–59. (IF 2015: 0,825) 

Původní vědecké články v recenzovaných časopisech bez IF uvedených v databázi SCOPUS s uvedením hodnoty SJR  v roce vydání:

HEDIJA, V, FIALA, R., KUNCOVÁ, M. Is profitability a good proxy for efficiency? Evidence from the subsector of tour operators. Review of Economic Perspectives. 2017, 17(4), s. 425–440. (SJR 2017: 0,153)

HEDIJA, V., KUNCOVÁ, M. Hodnocení finančního zdraví českých cestovních kanceláří. Scientific Papers of the University of Pardubice – Series D. 2018, 42(1), s. 53–66. (SJR 2016: 0,232)

KUNCOVÁ, M., HEDIJA, V. a FIALA, R. Firm Size as a Determinant of Firm Performance: The Case of Swine Raising.  Agris on-line Papers in Economics and Informatics. 2016, 8(3), 77–89. (SJR 2016: 0,344)

HEDIJA, V. Gender Wage Differences in the Czech Public Sector: A Micro-level Case. Review of Economic Perspectives.  2016, 16(2), s. 121–134. (SJR 2016: 0,262)

FIALA, R., HEDIJA, V. The Relationship Between Firm Size and Firm Growth: The Case of the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2015, 63(5), s. 1639–1644. (SJR 2015: 0,242)

HEDIJA, V. Do Women Really Face Wage Discrimination on the Labor Market? An Analysis Using Intra-household Specialization. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2014, 62(6), 1279–1286. (SJR 2014: 0,250)

Monografie:

HEDIJA, V. Fiskální politika v prostředí Evropské hospodářské a měnové unie. Praha: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-526-8

 

Původní vědecké články ve sbornících z mezinárodních konferencí uvedených  v databázi Web of Science nebo SCOPUS:

HEDIJA, V. The Validity of Gibrat´s Law in Individual Sectors of Czech Economy. In: 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Art SGEM 2016 (Conference Proceedings Book 2, Vol. 5). Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016, s. 897–904.

KUNCOVÁ, M., HEDIJA, V., FIALA, R. A Comparison of Specialized Agricultural Companies Performance. In: Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XVIII), Bratislava: Letra Interactive, s.r.o., 2016, s. 209–215.

FIALA, R., HEDIJA, V. Gibrat´s law and empirical studies. In: 10th International Scientific Conference Financial management of Firms and Financial Institutions. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015, s. 254–262.

HEDIJA, V., FIALA, R., 2015. Vztah mezi velkosti a růstem cestovních kanceláří a agentur podnikajících v České republice. In: 10. mezinárodní konference – Aktuální problémy cestovního ruchu. Jihlava: VŠPJ, s. 93–102.

HEDIJA, V. Gender Wage Differences in V4 Countries: An Analysis Using Intra-Household Specialization. In: 33nd International Conference Mathematical Methods in Economics 2015. Plzeň: University of West Bohemia, 2015, s. 225–230.

HEDIJA, V. Gender Wage Differences in Czech Public Healthcare: Results from the Selected Hospital. In 19th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masaryk University, 2015, s. 214–222.

HEDIJA, V. Gender Pay Gap in Different Sectors of Czech Economy. In: 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics 2014. Olomouc: Palacky University, 2014, s. 275–280.

 

Členem řešitelského týmu bude také vybraný student oboru Finance a řízení, který bude mít na starosti sběr a zpracování dat, formální úpravu článku dle požadavků příslušného časopisu či organizátora konference. Úkolem studenta bude rovněž se podílet na práci na monografii (např. formální úpravě monografie, kresbě obrázků apod.)

 

Zdůvodnění strategického významu projektového návrhu pro rozvoj pedagogických a/nebo tvůrčích činností na VŠPJ

 

  1. Projekt povede k excelentním odborným výsledkům souvisejícím s akreditovaným programem „Finance a řízení“. Rada NAÚ požaduje do 30. 9. 2021 předložení kontrolní zprávy o posílení personálního zabezpečení základních teoretických předmětů profilujícího základu a výstupy projektu (zejména vydaná monografie) by měly řešiteli pomoci se habilitovat (viz Vyhlášení druhého kola interní grantové soutěže pro rok 2019, bod 2.7., písmeno a)).
  2.  Výsledky projektu budou využity i k inovaci profilových předmětů v rámci programu Finance a řízení, konkrétně jde o předměty Finanční řízení podniku a Podniková ekonomika 2. (viz Vyhlášení druhého kola interní grantové soutěže pro rok 2019, bod 2.7., písmeno b))
  3. Vybraný student se bude podílet na sběru a zpracování dat a jeho úkolem bude takéformální úprava publikačních výstupů  projektu, čímž si  upevní či vylepší své znalosti práce v programech Excel a Word a seznámí se s databází Albertina. Znalost práce s databází Albertina pak může například využít pro zpracování své bakalářské práce. (viz Vyhlášení druhého kola interní grantové soutěže pro rok 2019, bod 2.7., písmeno e)).

 

Seznam významnějších dílčích nákladů a zdůvodnění jejich opodstatněnosti

 

Nákup dat. (30 tis. Kč). Řešitelé budu vycházet jednak z archivních dat stažených z databází Amadeus a Albertina a jednak z nákupu aktuálních dat od společnosti Bisnode. Důvodem je skutečnost, že přístup do databáze Amadeus již skončil v létě 2018 a u databáze Albertina je velmi omezený limit pro množství stažených dat.  

Náklady na cestovné a ubytování na dvě konference. Jedna v roce 2019, druhá v roce 2020.  v roce 2019 (50 tis. Kč). Konference je výborná příležitost pro získání zpětné vazby na prezentovaný příspěvek a dále navázání nových kontaktů s účastníky konference, se kterými se dá v budoucnu spolupracovat např. při žádosti o externí grant.. Vložné na konferenci v roce 2020 bude hrazeno z jiných zdrojů.

Vložné na jednu konferenci v roce 2019 (10 tis. Kč). Vložné na konferenci v roce 2020 bude hrazeno z jiných zdrojů.

Mimořádné stipendium pro zapojeného studenta (6 tis Kč.). Jedná se o odměnu za sběr a zpracování dat a také za úpravy publikačních výstupů (články, monografie) dle daných požadavků.

Odměna pro řešitele a/nebo spoluřešitelku projektu (14 tis. Kč).

 

Použitá literatura:

ALMUS, M., NERLINGER, E. A. Testing “Gibrat’s Law” for Young Firms – Empirical Results for West Germany. Small Business Economics. 2000, 15(1), s. 1–12.

ASLAN, A. Testing Gibrat’s law: empirical evidence from panel unit root tests of Turkish firms. 2008. [MPRA Paper No. 10594] Available at: <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/10594/1/mpra_paper_10594.pdf>.

BENTZEN, J., MADSEN, E. S., SMITH, V. Do firms' growth rates depend on firm size? Small Business Economics. 2012, 39(4), s. 937–947.

BUCKLEY, P. J., DUNNING, J. H., PEARCE, R.D. An Analysis of the Growth and Profitability of the World's Largest Firms 1972 to 1977. Kyklos. 1984, 37(1), s. 3–26.

CALVO, J. L. Testing Gibrat’s Law for Small, Young and Innovating Firms. Small Business Economics. 2006, 26(2), s. 117–123.

DAUNFELDT, S-O., ELERT, N. When is Gibrat’s law a law? Small Business Economics. 2013, 41(1), s. 133–147.

DAUNFELDT, S-O., ELERT, N., LANG, A˚. Does Gibrat’s law hold for retailing? Evidence from Sweden. Journal of Retailing and Consumer Services. 2012,  19(5), s. 464–469.

DEL MONTE, A., PAPAGNI, E. R&D and the growth of firms: empirical analysis of a panel of Italian firms. Research Policy. 2003, 32(6), s. 1003–1014.

DUNNE, P., HUGHES, A. Age, size, growth and survival: UK companies in the 1980s. The Journal of Industrial Economics. 1994, 42(2), s. 115–140.

EVANS, D. S. Tests of alternative theories of firm growth. Journal of Political Economy. 1987a,  95(4), s. 657–674.

EVANS, D. S. The Relationship Between Firm Growth, Size and Age: Estimates for 100 Manufacturing Industries. The Journal of Industrial Economics. 1987b, 35(4), 567–581.

FALK, M. Testing Gibrat's Law for European Multinational Enterprises. 2008. [FIW Re-search Report, No. 014.] Dostupné z: <http://www.fiw.ac.at/fileadmin/Documents/Publikationen/fiwstudie14.pdf>.

FARINAS, J. C., MORENO, L. Firms’ Growth, Size and Age: A Nonparametric Approach. Review of Industrial Organization. 2000, 17(3), s. 249 – 265.

FEIZPOUR, M. A., MAHMOUDI, V., SOLTANI, E. The Validity of Gibrat´s Law: Evidence From Manufacturing Industry In Iran: 1995-1998. 2010, The International Business & Economics Research Journal, 9(2), s. 33–36.

FIALA, R., HEDIJA, V. Factors Affecting the Validity of Gibrat’s Law. In Sborník příspěvků z Mezinárodní vědecké konference Trendy v podnikání. Západočeská univerzita v Plzni, 2018.

FUJIWARA, Y., GUILMI, C. D., AOYAMA, H., GALLEGATI, M., SOUMA, W. Do Pareto-Zipf and Gibrat laws hold true? An analysis with European Firms. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2004, 335(1–2), s. 197–216.

HALL, B. H. The Relationship Between Firm Size and Firm Growth in the US Manu-facturing Sector. The Journal of Industrial Economics. 1987, 35(4), 583–606.

HART, P. E., PRAIS, S. E. The Analysis of Business Concentration: A Statistical Approach. Journal of the Royal Statistical Society. 1956, 119(2), s. 150–191.

HÖHLER, J., KÜHL, R. (2016).  Do Growth Rates Depend on the Initial Firm Size?

Evidence for the German Agribusiness. German Journal of Agricultural Economics. 2016, 65(4), s. 231–243.

CHEN, J. R., LU, W. C. Panel unit root tests of firm size and its growth. Applied Economics Letters. 2003, 10(6), s. 343–345.

JOVANOVIC, B. Selection and evolution of industry. Econometrica. 1982, 50(3), s. 649–670.

JUREČKA, V. a kol. Mikroekonomie. Praha: Grada, 2013. 2., aktualizované vydání. ISBN 978-80-247-4385-1.

KLETTE, J., GRILICHES, Z. Empirical Patterns of Firm Growth and R&D Investment: A Quality Ladder Model Interpretation. The Economic Journal. 2000, 110(463), s. 363–387.

KOENKER, R. BASSETT, G. Regression quantiles. Econometrica, 1978, 46, 33–50.

LEITAO, J., SERRASQUEIRO, Z., NUNES, P. M. Testing Gibrat´s law for listed Portuguese companies: a quantile approach. International Research Journal of Finance and Economics. 2010, 37, s. 147–158.

LEVRATTO, N., TESSIER, L., ZOUIKRI, M. The determinants of growth for SMEs. A longitudinal study of French manufacturing firms. 2010. [Document de Travail

Working Paper, No. 2010-28]. Dostupné z:

<https://economix.fr/pdf/dt/2010/WP_EcoX_2010-28.pdf>.

LOTTI, F., SANTARELLI, E., VIVARELLI, M. (2009). Defending Gibrat’s Law as a long-run regularity. Small Business Economics. 2009, 32(1), s. 31–44.

MANSFIELD, E. Entry, Gibrat’s Law, Innovation, and the Growth of Firms. The American Economic Review. 1962, 59(5), s. 1023–1051.

MIRALLES-QUIRÓS, M. M., MIRALLES-QUIRÓS, J. L., DAZA-IZQUIERDO, J. Gibrat’s law test on Brazilian commercial banks, in: Contaduría y Administración. 2017, 62(5), 1657–1669.

OLIVEIRA, B., FORTUNATO, A. Testing Gibrat´s Law: Empirical Evidence from a Panel of Portuguese Manufacturing Firms. International Journal of the Economics of Business. 2006, 13(1), s. 65–81.

PFAFFERMAYR, M., BELLAK, C. Why Foreign-Owned Firms are Different: A Conceptual Framework and Empirical Evidence for Austria. 2000. [HWWA Discussion Paper, No. 115.] Dostupné z: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/19436/1/115.pdf>.

SIMON, H. A., BONINI, C. P. The size distribution of business firms. American Economic Review. 1958, 48(4), s. 607–617.

TERUEL-CARRIZOSA, M. Gibrat's law and the learning process. Small Business Economics. 2010, 34(4), s. 355–373.

VEBER, J., SRPOVÁ, J., MIKOLÁŠ, Z.  Pojetí a význam malých a středních podniků. In Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada, 2012, s. 14–23. ISBN 978-80-247-4520-6.

Vedoucí projektu: Ing. Roman Fiala, Ph.D.

Celková částka: 116000 CZK

Dotační titul: Interní grantová soutěž

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá