Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Mgr. Andrea Kubišová, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra matematiky
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 126
E-mail kubisova@vspj.cz
Místnost 3N003

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
středa
15:00 - 16:00 Pouze po předchozí domluvě (nejlépe e-mailem), lze také v jiném termínu. POUZE PRO STUDENTY BEZ NEOMLUVENÉ ABSENCE, NEJDE O NÁHRADNÍ VÝUKU.
čtvrtek
15:00 - 16:00 Pouze po předchozí domluvě (nejlépe e-mailem), lze také v jiném termínu. POUZE PRO STUDENTY BEZ NEOMLUVENÉ ABSENCE, NEJDE O NÁHRADNÍ VÝUKU.

Publikační činnost

Článek v databázi Web of Science

2021

Krpálek, P., Berková, K., Kubišová, A., Krpálková Krelová, K., Frendlovská, D., & Spiesová, D. (2021). Formation of Professional Competences and Soft Skills of Public Administration Employees for Sustainable Professional Development. Sustainability, 13(10), nečíslováno. doi: 10.3390/su13105533

2020

Krpálek, P., Berková, K., Krpálková Krelová, K., Kubišová, A., Frendlovská, D., & Szabo, S. (2020). Environmental Education in the Preparation of Students of Tourism and Finance and Management in the Czech Republic. Sustainability, 12(17), není číslováno. doi: 10.3390/su12176736

Článek v databázi SCOPUS

2021

Berková, K., Kubišová, A., & Kolářová, D. (2021). Differences of Opinion among Students of Czech Higher Education Institutions on the Competences of Accountants Required by the Labour Market. Universal Journal of Accounting and Finance, 9(5), 1009-1018.
Krpálková Krelová, K., Berková, K., Krpálek, P., & Kubišová, A. (2021). Attitudes of Czech College Students Toward Digital Literacy and Their Technical Aids in Times of COVID-19. International Journal of Engineering Pedagogy, 11(4), 130-147. doi: 10.3991/ijep.v11i4.20821

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2020

Kotoučková, H., Dvořáková, S., & Kubišová, A. (2020). Hodnocení a sledovanost výukových videí pro matematické předměty studenty na VŠPJ. Logos Polytechnikos, 11(3), 60-72.

2015

Kubišová, A. (2015). ŘEŠENÍ ÚLOH LINEÁRNÍHO PROGRAMOVÁNÍ S FUZZY KAPACITAMI VLASTNÍCH OMEZENÍ METODOU a-ŘEZŮ. Logos polytechnikos, 6(4), 85-108.
Kubišová, A. (2015). ÚLOHA LINEÁRNÍHO PROGRAMOVÁNÍ PŘI INTERVALOVĚ ZADANÝCH KAPACITÁCH VLASTNÍCH OMEZENÍ. Logos polytechnikos, 6(4), 68-84.
Kubišová, A. (2015). SESTAVENÍ JÍDELNÍČKU DĚTÍ S PODVÝŽIVOU – ŘEŠENÍ NUTRIČNÍHO PROBLÉMU POMOCÍ BĚŽNĚ DOSTUPNÉHO SOFTWARU. Logos polytechnikos, 6(2), 57-71.
Kubišová, A. (2015). FUZZY LIMITS OF CAPACITIES IN CONSTRAINTS OF LINEAR PROGRAMMING PROBLEMS: DEMONSTRATION ON EXAMPLES. Logos polytechnikos, 6(3), 256-274.

2014

Kubišová, A. (2014). DOPLNĚNÍ VLASTNÍHO OMEZENÍ DO MATEMATICKÉHO MODELU ÚLOHY LP PŘI RUČNÍM VÝPOČTU CELOČÍSELNÉHO ŘEŠENÍ METODOU VĚTVENÍ A MEZÍ. LOGOS POLYTECHNIKOS, 5(3), 15-28.
Kubišová, A. (2014). Solving linear operation research optimization problems in MS Office 2010 Excel spreadsheet. LOGOS POLYTECHNIKOS, 5(4), 82-94.

2011

Kubišová, A. (2011). Psaní matematického textu na LMS webových stránkách. Journal of Technology and Information Education, 3(1), 68-71.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2018

Kubišová, A. (2018). Algebraic and graphic comparison of crisp, interval and fuzzy approach to solving linear programming problems. In 36th International Conference Mathematical Methods in Economics Conference Proceedings (276-282). Praha: Faculty of Management, University of Economics.

Ostatní články ve sbornících

2015

Kubišová, A. (2015). Software pro operační výzkum. In Sborník příspěvků 7. konference Užití počítačů ve výuce matematiky (140-160). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

2012

Kubišová, A. (2012). Podmíněný přístup k činnostem a materiálům v prostředí LMS Moodle. In Tvorba e-learningových opor na VŠ (61-66). Jihlava: VŠP Jihlava.
Kubišová, A. (2012). Optimalizace investičního portfolia s využitím simplexové metody. In MATEMATIKA V EKONOMICKÉ PRAXI (46-52). Jihlava: VŠPJ.

2011

Kubišová, A. (2011). Psaní matematického textu v kurzu Finanční matematika v LMS Moodle. In E-learning na VŠ s využitím LMS Moodle (26-33). Jihlava: VŠP Jihlava.

Odborná kniha

2021

Berková, K., Frendlovská, D., & Kubišová, A. (2021). Modely hodnocení rozvoje profesních a měkkých kompetencí v sekundárním vzdělávání. Praha: Extrasystem.

Ostatní knihy a učební texty

2014

Kubišová, A. (2014). Operační výzkum. Jihlava: VŠPJ.

Projekty

Interní grantová soutěž

Výuková videa pro zvýšení kvality online studia předmětu Matematické metody v ekonomii

Upravit 01.03.2021 - 31.12.2021

Anotace

V rámci nové akreditace byl na Vysoké škole polytechnické Jihlava (VŠPJ) do doporučeného studijního plánu pro obor Finance a řízení (FŘ) platného pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020, zařazen v minulém akademické roce nově vytvořený předmět Matematické metody v ekonomii (MME) jak pro prezenční, tak pro kombinovanou formu studia. Tento předmět garantuje Katedra matematiky (KM) a je připravován ve spolupráci s Katedrou ekonomických studií (KES).

Jelikož se dlouhodobě potýkáme s problémem zvyšující se studijní neúspěšnosti obzvláště v matematických předmětech, vyvstala potřeba hledat metody eliminace této neúspěšnosti. Vedení VŠPJ apeluje na vyučující a snaží se tuto neúspěšnost zmenšovat bez snižování nároků na studenty. V minulém kalendářním roce navíc situaci zkomplikoval příchod koronavirové pandemie, kdy se studenti nemohli účastnit prezenční výuky a proto je nutné přistoupit ke zvyšování kvality materiálů určených k distančnímu způsobu studia.

Předkládaný projekt si klade za cíl vytvořit ucelený a všem studentům dostupný zdroj informací využitelný při distančním studiu předmětu Matematické metody v ekonomii na Vysoké škole polytechnické Jihlava (VŠPJ).

Ukazuje se, že ke zvládnutí učiva nestačí pouhá skripta a sbírka příkladů, studentům činí problém samostatně číst matematický text a žádají pro své samostudium moderní výukové prostředky. Potřebují k probrané teorii slyšet výklad probrané látky a vzorová řešení základních příkladů doplněná komentáři a vysvětlením použitých postupů, kterým dávají přednost před pouhým čtením teoretických matematických pasáží ve skriptech. Je vhodné touto cestou prezentovat také použití softwaru při konkrétních výpočtech.

Výstupem předkládaného projektu budou tedy výuková videa rozšiřující všechny kapitoly kurzu vhodná pro studium témat spadajících částečně do oblasti matematické analýzy a částečně do oblasti operačního výzkumu tak, aby byly rovnoměrně pokryty všechny kapitoly sylabu předmětu MME. Videa budou opět zpřístupněna v příslušném e-learningovém kurzu v LMS Moodle.

Charakteristika výchozího stavu

V roce 2019 pracovníci katedry matematiky úspěšně zrealizovali projekt „Výuková videa pro předměty Matematika 1“ v programu IGS. V rámci tohoto projektu vzniklo téměř 70 výukových videí (celkově 350 minut) ukazující vzorová řešení vybraných základních příkladů z různých oblastní matematiky na VŠPJ vyučovaných. V roce 2020 byl opět v rámci programu IGS realizován navazující projekt „Výuková videa pro výuku matematiky“ v obdobném rozsahu, který má za úkol pokrýt další témata převážně z oblasti lineární algebry a matematické analýzy. V roce 2020 byl zrealizován také projekt „Výuková videa pro předmět Matematické metody v ekonomii“ opět v programu IGS. V rámci tohoto projektu vzniklo téměř 20 výukových videí (celkově 210 minut) ukazující vzorová řešení vybraných základních příkladů z oblasti operačního výzkumu. Od studentů prezenční i kombinované formy studia je obecně na vysvětlující videa velice pozitivní ohlas, statistika sledovanosti videí situaci potvrzuje.

Co se týče předmětu MME, tak videa vytvořená ve výše uvedených projektech již všechna jeho témata částečně pokrývají, jsou v nich ovšem řešeny pouze jednoduché základní příklady. Proto se nyní plánuje realizace navazujícího projektu „Výuková videa pro zvýšení kvality online studia předmětu Matematické metody v ekonomii“ v obdobném rozsahu, který má za úkol rozšířit a ucelit toto pokrytí a při tom využít metod vhodných při distančním studiu a zkušeností plynoucích z praktické výuky během letního semestru akademického roku 2019/2020.

Zdůvodnění potřebnosti a udržitelnost plánované rozvojové aktivity

Vysoká studijní neúspěšnost studentů v matematických předmětech a distanční způsob výuky vynucený koronavirovou pandemií si v posledních semestrech vyžádaly využití nových a moderních metod výuky, které doplní obvyklé, ovšem specifické a nelehké samostudium literatury. Pro studenty je často obtížné samostatně studovat matematický text.

Většina studentů se bez doplňujícího výkladu a vzorově řešených příkladů během přípravy na zkoušky neobejde. Oceňují vysvětlení konkrétních kroků, případná upozornění na místa častých chyb a podobně. Jak při prezenční tak při kombinované formě studia bude nyní možné zprostředkovat studentům tento slovní výklad v domácím prostředí, který jim bude kdykoli online a případně také opakovaně dostupný.

Zároveň je logické, aby byla ve všech kurzech dodržena zavedená struktura jednotlivých kapitol, a tedy aby byly všechny kapitoly v e-learningovém kurzu MME pokryty podpůrnými videotutoriály v dostatečné míře. Pro část spadající do matematické analýzy a základů lineární algebry přednášené doc. RNDr. Petrem Gurkou, CSc. jsou témata videy pokryta z předchozích dvou realizovaných projektů, více je potřeba doplnit témata operačního výzkumu přednášená Ing. Martinou Kuncovou, Ph.D. Zejména se jedná o oblast lineárního programování jakožto v praxi často využívaného ekonomického optimalizačního nástroje, a to především o formulace dalších typů reálných ekonomických úloh, metody jejich řešení, a hlavně správné interpretace výsledků včetně jejich postanalýzy při jedno či vícekriteriálním rozhodování, kterým se věnoval pouze poslední zmiňovaný projekt..

Měřitelné cíle projektu a jejich stručný popis

Hlavním cílem předkládaného projektu je rozšíření pokrytí výuky všech témat předmětu MME moderními didaktickými metodami využívajícími formy video-tutoriálu nyní určeného nejen pro studenty kombinované, ale nově také pro studenty prezenční formy studia.

Před samotným natáčením zmíněných video-tutoriálů je nutná dobrá podrobná příprava na základě zkušeností s distanční výukou MME v letním semestru 2019/2020, vytipováním základních resp. problematických pasáží a výběrem vhodných didaktických postupů a sestavení scénářů k natáčení rozšiřujících videí.

Rozšířeno má být všech čtrnáct témat sylabu předmětu MME. Na rozšíření každé ze sedmi kapitol z oblasti matematické analýzy a lineární algebry jsme naplánovali po jednom desetiminutovém videu, na rozšíření každé ze sedmi kapitol z oblasti operačního výzkumu jsme naplánovali po dvou desetiminutových videích, což dává dohromady cca 210 minut nových video-tutoriálů. Ta budou nejpozději před začátkem zimního semestru akademického roku 2021/2022 vložena do příslušného kurzu na e-learningu VŠPJ.

Použité metody a nástroje

V úvodní fázi projektu budou v rámci týmové práce vyučující předmětu MME konzultovat na základě zkušenosti s výukovou předmětu MME výběr vhodných témat a reprezentativních typů příkladů a vytvářet podklady a scénáře pro natáčení rozšiřujících videí.

VŠPJ vlastní tři licence programu Camtasia, v němž se budou zmíněná videa natáčet a zpracovávat. Tyto licence VŠPJ zakoupila v rámci projektu IGS 2018 „Inovace a zkvalitnění výuky statistiky s využitím programu IBM SPSS“. Další dvě licence byly zakoupeny z projektu IGS 2019 „Výuková videa pro předměty Matematika 1“. Vybavení je tedy k plánované práci dostatečné.

Popis plánovaných aktivit včetně časového plánu

K záznamu psaného matematického výstupu bude použito zařízení Dell Canvas. Dvě tato zařízení jsou umístěna v posluchárnách P3 a P4, kde slouží přednášejícím při výuce. Proto je časový plán navržen tak, aby se mohla videa natáčet mimo výukovou část semestru.

březen – květen: Schůzky řešitelů, konzultace a příprava podkladů pro natáčení videí.

červen – září: Vlastní natáčení audio i video stop jednotlivých videí.

srpen – září:    Stříhání, synchronizace stop a dokončovací práce. Odborná revize výstupů.

září – říjen:     Umístění do e-learningového kurzu MME pro využití videí k výuce od zimního semestru akademického roku 2021/2022.

Složení řešitelského týmu a způsob zapojení členů do plánovaných aktivit

Hlavní řešitel: Mgr. Andrea Kubišová, Ph.D. – koordinace projektu s přímým podílem na všech aktivitách, cvičící MME

Spoluřešitelé:

doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. - garant předmětu, konzultant, přednášející (výběr témat matematické analýzy a lineární algebry, odborná revize výstupů)

Ing. Martina Kuncová, Ph.D. - konzultant, přednášející (výběr témat operačního výzkumu, odborná revize výstupů)

Mgr. Miroslav Hanáček – přímý podíl na všech aktivitách, cvičící MME

Všichni členové řešitelského týmu jsou zapojeni do výuky předmětu MME. Úkolem celého týmu bude stanovit nejvhodnější obsah rozšiřujících videí, vytvořit scénáře a podle nich natočit a publikovat jednotlivá videa.

Projektový záměr naplňuje prioritní oblasti 2.3 d) a e) dokumentu „Vyhlášení druhého kola interní grantové soutěže pro rok 2021“:

- Modernizace a inovace výukových materiálů a pomůcek dokumentu,

- Rozvoj distanční výuky

Seznam významnějších dílčích nákladů a zdůvodnění jejich opodstatněnosti

Náklady se sestávají převážně z odměn řešitelskému týmu. Tvorba zmíněných video-tutoriálů je časově velice náročná. Podrobná příprava scénářů na základě zkušeností s výukou, vytipováním základních resp. problematických pasáží a výběrem vhodných didaktických postupů je odhadována cca na 10 hodin práce.

Na základě zkušeností s předchozí tvorbou videí jsme odhadli, že na natočení jednoho 10-ti minutového videa je potřeba cca 4 hodiny práce (včetně výběru příkladů, provedení výpočtů, natáčení a úprav videí). Na pokrytí stanovených témat jsme naplánovali celkem cca 210 minut video-tutoriálů, což dává dohromady cca 85 hodin práce.

Celkem se tedy za cca 95 hodin práce dohromady se jedná o 28 000,- Kč (uvedeno bez odvodů).

Odměny řešitelskému týmu budou rozděleny podle podílu odvedené práce na dané aktivitě. Skutečná částka bude odpovídat odvedené práci na základě rozdělení zpracování jednotlivých témat. Celková suma však samozřejmě nepřesáhne zde navrhovaný rozpočet.

Softwarové i hardwarové vybavení pro tvorbu videí je na VŠPJ dostatečné. V rozpočtu dále počítáme pouze se zakoupením flash disků pro archivování, zálohování a přenos videí a nutných kancelářských potřeb. Dohromady se jedná o částku 2 000,– Kč.

Vedoucí projektu: Mgr. Andrea Kubišová, Ph.D.

Celková částka: 39 000,00 CZK

Dotační titul: Převod IGS

Návodné materiály pro tvorbu jednotlivých činností v LMS Moodle

Upravit 01.03.2021 - 31.12.2021

Anotace

Jedním ze strategických záměrů Vysoké školy polytechnické je vybudování kvalitního online vzdělávání s využitím LMS Moodle. Vzhledem k této ambici je velmi důležité, aby akademičtí pracovníci byli schopni s tímto nástrojem efektivně pracovat a uměli využít veškeré dostupné funkcionality včetně těch, které jsou na naší škole unikátní (jedná se zejména o doprogramované moduly a propojení s IS). Výstupem by tedy měl být ucelený návod na práci s LMS Moodle na VŠPJ.

Vzhledem k tomu, že na internetu je dostupné velké množství různých návodů k LMS Moodle, je jedním z cílů předkládaného projektu provést rešerši dostupných informací na internetu k tématům, která vzejdou z analýzy našich potřeb. K tématům, která se nepodaří pokrýt s využitím již existujících zdrojů, budou postupně natočeny vlastní videotutoriály. Tento projekt si klade za cíl vytvořit návody v podobě 6 až 10 videí včetně návodů ve formátu PDF vhodných k vytištění. Po pilotním ověření uživateli (akademickými pracovníky s minimální zkušeností s LMS Moodle) bude možné v následujícím roce navázat na tento projekt a v přípravě tutoriálů tohoto formátu pokračovat.

Zdůvodnění potřebnosti

V průběhu posledních cca 2 let, poté, co na všech katedrách byli ustanoveni metodici e-learningu, se ukázala potřeba předávání zejména technických rad a informací akademickým pracovníkům, kteří tvoří elektronické kurzy pro své předměty. Jednoznačně se ukázalo, že akademičtí pracovníci neznají všechny možnosti systému, a proto je ve svých kurzech nemohou využívat. Běžný kurz zpravidla obsahuje jen několik základních modulů nezbytných pro výuku, nicméně pro dosažení všech vytýčených výukových cílů jsou takto připravené kurzy nedostačující. Proto je jedním z cílů i vytvoření struktury takto pojatého vzdělávání, jakýsi seznam možností LMS Moodle, který může být návodným a umožní vyučujícím seznámit se se všemi možnostmi, které lze při přípravě kurzu využít.

Výhodou takto pojatého vzdělávání je zejména to, že akademický pracovník si tutoriály bude moci nastudovat v době, kdy bude potřebovat odpověď na otázky, které si v souvislosti s tvorbou svého elektronického kurzu klade, a v čase, který mu nejlépe vyhovuje. V neposlední řadě tyto materiály budou přínosné i pro nově příchozí akademické pracovníky, kterým umožní seznámit se s možnostmi LMS Moodle a začít jich plně využívat.

Měřitelné cíle projektu a jejich stručný popis

Řešení projektu bude obsahovat tyto dílčí cíle:

 1. Vytvoření seznamu témat (jednotlivých činností a modulů v LMS Moodle a propojení na školní informační systém VŠPJ) a výběr nejpotřebnějších na základě zkušeností metodiků e-learningu s technickou podporou na katedrách
 2. Podrobná rešerše již existujících videí, tutoriálů a návodů dostupných např. na YouTube, která bude tvořit stěžejní část projektu. Cílem je k nejpotřebnějším tématům stanoveným v předchozím kroku dohledat vhodná videa a současně odhalit témata, ke kterým videa nebudou k dispozici (zejména se bude jednat o práci s námi vytvořenými moduly a o propojení LMS Moodle na náš IS).
 3. Vytipování cca 6–10 nejdůležitějších témat, pro která budou následně vytvořeny vlastní video tutoriály případně i jiné návodné materiály. Takto připravené materiály budou následně pilotně ověřeny uživateli LMS Moodle.

Výstupem projektu tedy bude cca 10 video tutoriálů k nejdůležitějším tématům včetně návodů ve formátu PDF vhodných k vytištění

Použité metody a nástroje

Celé řízení projektu a týmu se využije pomocí aplikací Office 365, konkrétně Planner na řízení jednotlivých činností projektu a Teams na komunikaci týmu a sdílení podkladový a dalších materiálů na jednom místě. Využití, těchto nástrojů je z hlediska počtu členů realizačního týmu potřebné, ne-li nutné. Mimo jiné pro ukládání a sdílení videí v projektu využijeme školního OwnCloudu.

Pro vlastní pořizování jednotlivých videí bude použit SW Camtasia a budou využity stávající licence, které VŠPJ nakoupila v předchozích letech. Počet těchto licencí rozšíříme nákupem jedné licence, aby do natáčení a stříhání videí mohlo být zapojeno co nejvíce členů týmu.

Popis plánovaných aktivit včetně časového plánu

Plánované aktivity odpovídají jednotlivým dílčím cílům:

 1. Vytvoření seznamu témat a výběr nejdůležitějších:
 • Řešitel projektu připraví seznam témat (do konce března – je již rozpracováno)
 • Metodici e-learningu na základě svých zkušeností s technickou podporou na katedrách ohodnotí jednotlivá témata (duben)
 • Porada za účasti řešitel + prorektor pro studium + metodici e-learningu – vyhodnocení a stanovení priorit, rozdělení práce pro další aktivity (začátek května)
 1. Rešerše existujících materiálů:
 • Podrobná rešerše již existujících videí, tutoriálů a návodů a dohledání vhodných videí (květen, červen)
 • Porada za účasti řešitel + prorektor pro studium + metodici e-learningu – stanovení témat, ke kterým bude nutné vytvořit vlastní videa (konec června)
 1. Tvorba tutoriálů:
 • Vytipování cca 6–10 nejdůležitějších témat, pro která budou vytvořeny vlastní video tutoriály případně i jiné návodné materiály – porada řešitel + prorektor pro studium (začátek července)
 • Zpracování obsahu jednotlivých videí, natáčení videí, příprava PDF návodů (červenec až říjen)
 • Pilotní ověření uživateli LMS Moodle (srpen až listopad)
 • vyhodnocení a zpracování zprávy (prosinec)

 

 Složení řešitelského týmu a způsob zapojení členů do plánovaných aktivit

Řešitel: Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D. (KTS; administrace, příprava podkladů, koordinace prací na projektu, technická i jiná podpora)

Spoluřešitelé:

- Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. (KM; rešerše, příprava podkladů, natáčení a úprava videí)

- Mgr. Andrea Kubišová, Ph.D. (KM; natáčení a úprava videí)

- Mgr. Zdeňka Dostálová (KTS; kontrola připravených materiálů)

- Ing. Mgr. Blanka Šimánková Hornová, Ph.D. (KCR; rešerše, kontrola připravených materiálů)

- RNDr. Jitka Ryšková (KCR; rešerše, příprava podkladů)

- Mgr. Jana Gabrielová, PhD. (KSP; rešerše, příprava podkladů)

- Mgr. Pavla Šlechtová (KSP; kontrola připravených materiálů)

- Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (KES; metodicko-didaktická činnost)

- Ing. Marie Slabá, Ph.D. (KES; kontrola připravených materiálů)

- Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. (KES; rešerše, příprava podkladů)

- Mgr. Milan Straňák (KZS; rešerše, příprava podkladů)

- Bc. Vlastimil Vala (OKRIS; technická podpora s LMS Moodle)

- Bc. Jáchym Hruška (OKRIS; technická podpora s LMS Moodle)

- Lukáš Mikula (CKES; pomoc s finalizací tištěných materiálů)

- RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. (prorektor pro studium, supervize)

 

Projektový záměr naplňuje prioritní oblasti 2.1, 2.3 b), c), e) dokumentu „Vyhlášení prvního kole interní grantové soutěže pro rok 2021“:

- zvýšení rozsahu, účinnosti nebo kvality pedagogické práce

- modernizace a inovace výukových metod a metod ověřování výsledků učení

- rozvoj distanční výuky

 

Seznam významnějších dílčích nákladů a zdůvodnění jejich opodstatněnosti

Odměny řešitelského týmu

 •  rešerše                                               20 000
 • natáčení a úpravu videí                         20 000
 • příprava tištěných materiálů                  15 000
 • administrace a řízení projektu                 5 000

Celkem                                                           60 000

Zakoupení jedné licence software Camtasia v celkově částce 6 000 Kč

Kancelářské potřeby 1 000 Kč.

Zdůvodnění:

Náklady jsou tvořeny především odměnami řešitelského týmu. Do řešení projektu bude zapojeno 16 pracovníků VŠPJ, průměrná odměna na jednoho pracovníka je po odečtení nákladů na odvody méně než 3 000 Kč.

1 licence SW Camtasia – umožní zapojení většího počtu členů týmu do natáčení a stříhání videí

Kancelářské potřeby nutné pro přípravu tištěných materiálů

Vedoucí projektu: Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.

Celková částka: 89 000,00 CZK

Dotační titul: Převod IGS

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá