Vizitka provozního pracovníka

Fotografie Milan Novák
Jméno a příjmení Milan Novák
Status Provozní zaměstnanec
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Oddělení koncepce a rozvoje informačního systému
Telefon +420 567 141 190
E-mail milan.novak@vspj.cz
Místnost 1N009

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ

Upravit 01. 01. 2021 - 31. 12. 2021

Projekt spolupráce VVŠ reflektuje prioritní téma b) elektronizaci správní agendy VŠ a současně je ovlivněn potřebami VŠ zajistit vzdělávání a řešit nové situace, které vznikly během pandemie covid-19.
Informační systémy jsou stěžejními nástroji při realizaci vzdělávací činnosti škol. Pandemie covid-19 prověřila připravenost škol adaptovat se na novou situaci a přejít po určitou dobu na online provoz, čímž současně odhalila slabá místa při řešení kritických situací a měnících se vnějších podmínkách. Díky tomu bylo možné poměrně přesně definovat, které oblasti rozvíjet.
Projekt se proto v oblasti technického rozvoje ISů zaměří na 5 oblastí. Jako první prioritní úkol si stanovil zahájit přípravy na rozvoj správy identit. V souladu s tematickým zaměřením půjde dále o rozvoj přijímacího řízení, a to nejen v oblasti nabídky a poptávky o studium, ale i v oblastech, které dříve probíhaly prezenčním způsobem, jako je například zápis do studia aj. Na tematické zaměření naváže i při rozvoji elektronizace dokladů a jejich životního cyklu v ISech. V předchozích oblastech hrají roli zejména zákonné povinnosti (zákon č. 500/2004, 297/2016, 499/2004 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014), a to konkrétně při e-podepisování, doručování nebo napojení na spisovou službu. V oblasti akreditací projekt plánuje inovovat elektronickou přípravu žádostí na základě zkušeností po zavedení základních pravidel daných novelou VŠ zákona z roku 2016. Významnou oblastí je rozvoj elektronické podpory pro zajištění původně prezenčních akcí, jakými jsou online jednání orgánů, setkávání akademických kolektivů, hlasování, volby, zjišťování informací a hodnocení nebo vzdělávání pracovníků (zákoník práce č. 262/2006).
Rozvoj bude realizován moderními ICT i pro použití na mobilních zařízeních.

Výstupy dílčí části projektu:

 1. Monitorování aktuálního stavu připravenosti na implementaci důvěryhodného ověření identit a výměna zkušeností se zapojenými školami týkající se přípravy možností důvěryhodného ověření identit (V1)
 2. Elektronizace přijímacího řízení týkající se cizích studentů konajících přijímací zkoušku z českého jazyka (V2)
 3. Revize systému správy dokumentů (V3)
 4. Zmapování a analýza nových potřeb naší školy v oblasti akreditací s odstupem 4 let po novele VŠ zákona (V4)
 5. Porovnání možností aplikace týkajících se kvality ve vzdělávání pro další rozvoj elektronizace naší školy (V5)
 6. Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým řešením škol (V1-V5)
 7. Vzájemné srovnání dílčích výstupů k dosažení použití v praxi (V1-V5)
 8. Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V5)

Hlavní činnosti:

 1. Pozvánka v e-přihlášce (administrace) a test v e-learningu cizince.
 2. Vytvoření nového systému pro evidenci a správu dokumentů.
 3. Implementační analýza a návrh ER modelu pro změny v akreditačním modulu v IS.
 4. Metodika pro návrh a zpracování integrace centrálně sledovaných dat (míra prostupnosti, počet absolventů) do systému pro řízení a výkonnosti kvality.
 5. Účast na společných seminářích, srovnání dílčích řešení a výstupů.

Vedoucí projektu: Milan Novák

Celková částka: 200000 CZK

Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Partneři: VŠPJ

Vzájemná spolupráce VŠ při elektronizaci procesů a technickém rozvoji správních a studijních agend

Upravit 01. 01. 2020 - 31. 12. 2020

Projekt se zaměří na meziuniverzitní spolupráci při technickém rozvoji elektronizace vybraných oblastí studijních správních agend VŠ.
Důležitou oblastí projektu je rozvoj elektronizace přijímacího řízení. Realizace se bude týkat elektronického podepisování a doručování s ohledem na zákon č. 500/2004 a č. 297/2016, návazností na novou strukturu studia a akreditace, vyhodnocování přijetí ke studiu. Projekt se dále zaměří na rozvoj elektronizace oběhu a doručování písemností, dokladů o průběžných i celkových výsledcích studia a na oblasti kvality vzdělávání v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 a zákon č. 297/2016. Půjde především o nahrazování dosavadního předávání listinných dokumentů elektronickými, zasíláním či předáváním prostřednictvím studijních a souvisejících informačních systémů. Současně bude nutné zajistit zákonné podmínky spisové služby dle zákona č. 499/2004 a integraci se spisovou službou tak, aby byla řešena spisová evidence v procesech VŠ tam, kde je to v souladu se zákonnou povinností závazné. V oblasti elektronizace studijních správních agend zaměřených na kvalitu ve vzdělávání se rozvoj soustředí na procesy akreditačního řízení a internacionalizace (převážně v oblasti procesů týkajících se výjezdů a příjezdů nebo napojení na Erasmus without paper) prostřednictvím informačních systémů. V návaznosti na předchozí cíle se projekt bude věnovat rozvoji elektronizace informací sdílených cílovými skupinami školy, elektronizace podpory lidských zdrojů (realizace elektronického školení, kariérních plánů a vzdělávání pracovníků, seznamování s předpisy, evidence a hodnocení pracovníků) a podpoře rozhodovacích procesů (pro potřeby vedení škol).
Rozvoj agend bude realizován moderními ICT tak, aby bylo podporováno použití na mobilních zařízeních.

Výstupy:

1    Úpravy elektronického přijímacího řízení s cílem zrušit oběhy listinných dokumentů (V1, V3)
2    Porovnání možností aplikace vzorových řešení týkajících se elektronizace dokladů vůči prostředí na VŠPJ (V2)
3    Rozvoj studijní agendy za účelem bezpapírového oběhu a doručování dokumentů, písemností a rozhodnutí a nahrazování schvalovacích procesů elektronickými, vůči všem cílovým skupinám (V3)
4    Rozvoj jazykových mutací studentské části informačního systému (V4)
5    Rozvoj kvality ve vzdělávání zaměřeného na vývoj elektronického rozvrhu, elektronického indexu a elektronických interních zpráv ze studijní agendy do podoby mobilních aplikací pro Android (V5)
6    Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým řešením škol (V1-V5)
7    Vzájemné srovnání dílčích výstupů k dosažení použití v praxi (V1-V5)
8    Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V5)

Vedoucí projektu: Milan Novák

Celková částka: 160000 CZK

Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Partneři: VŠPJ

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá