Vizitka provozního pracovníka

Fotografie Jméno a příjmení Milan Novák
Status Provozní zaměstnanec
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Oddělení koncepce a rozvoje informačního systému
Telefon +420 567 141 190
E-mail milan.novak@vspj.cz
Místnost 1P020

Projekty

Externě financované projekty

Rozvoj dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů, vznik digitálních archivů a jejich vazba na novelu zákona o vysokých školách se zřetelem k eIDAS

Upravit 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017

Projekt se týká dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů ve vazbě na plnění legistativních požadavků stanovených zákony. Projekt se zaměří nejen na rozvoj digitální archivace dokumentů dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o archivnictví") a postup v realizaci akreditace, ale především na povinnosti vyplývající z novely vysokoškolského zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen "novela ZVŠ") mající souvislosti s technickou realizací dlouhodobého ukládání těchto digitálních dokumentů se zřetelem k nařízení eIDAS, Nařízené Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách.

Cíle:

 1. Evidence doručování písemností studentům nebo uchazečům o studium a jejich dlouhodobé ukládání s následnou archivací, možnosti nahlížení do spisů uchazečům nebo studentům, komunikace se studenty prostřednictvím informačního systému vysoké školy, řízení dokumentace spojené s poplatky za studium, vč. rozhodnutí a doručení.
 2. Sběr, evidence, oběh a dlouhodobé ukládání s následnou archivací digitálních dokumentů zajišťujících kvalitu vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠ (sebehodnotící zprávy, průběžné záznamy a zprávy o vnitřním hodnocení, dokumenty Rady pro vnitřní hodnocení), včetně workflow dokumentů akreditačního procesu, přípravy institucionální akreditace, předávání údajů do příslušných registrů MŠMT a archivace dokumentů.
 3. Podpora absolventů zahraničního VŠ vzdělání, dokumentace s tím spojené a spolupráce s registrem řízení o žádostech MŠMT.
 4. Procesní náležitosti dokumentace spojené s neplatností vykonání SZ, její součásti a obhajoby dizertační práce.
 5. Vybudování digitálního archivu a postup pro získání oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě pro specializovaný archiv VŠ - využití závěrů z implementace technologií a procesů na zapojených školách pro účely dalšího postupu na VŠPJ.
 6. Skartační řízení digitálních dokumentů.
 7. Nařízení o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu) - eIDAS.

Výstupy:

 1. Revize vnitřních procesů, příprava koncepce splnění zákonných požadavků a dalšího postupu v prostředí VŠPJ souvisejících s cílem 5.
 2. Revize stávajícího skartačního řízení a příprava  řešení procesů souvisejících s cílem 6.
 3. Sdílení zkušeností: společná setkání se školami, konzultace a posouzení příkladů z ostatních škol pro aplikovatelnost na vlastní potřeby, diskuse k jednotlivým cílům a řešení projektu.
 4. Vyhodnocení příkladů a závěrů z cílů 1-7 pro zvážení dalšího postupu a implementace procesů nebo technologií na VŠPJ.

Vedoucí projektu: Milan Novák

Celková částka: 160000 CZK

Dotační titul: rozvojový projekt MŠMT

Partneři: VŠPJ a další

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá