Vizitka provozního pracovníka

Fotografie Bc. Milan Novák
Jméno a příjmení Bc. Milan Novák
Status Provozní zaměstnanec
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Oddělení koncepce a rozvoje informačního systému
Telefon +420 567 141 190
E-mail milan.novak@vspj.cz
Místnost 1N091

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Společný přístup k zajišťování sběru zpětné vazby od absolventů veřejných vysokých škol v ČR.

Upravit 01.01.2022 - 31.12.2022
Cílem projektu je přispět ke slaďování a sjednocování přístupů jednotlivých veřejných vysokých škol při zjišťování zpětné vazby od domácích i zahraničních absolventů tak, aby případně bylo možné výsledky těchto průzkumů společně vyhodnocovat. Výstupem projektu bude návrh na metodologii pro získávání zpětné vazby od absolventů a studentů českých veřejných vysokých škol, kteří úspěšně zakončili svá studia. V rámci projektu předpokládáme spolupráci s pracovníky MŠMT, kteří pracují na přípravě systému sledování uplatnitelnosti absolventů v ČR (European Graduate Tracking). V rámci předkládaného projektu proběhnou dvě společná setkání zástupců jednotlivých univerzit – úvodní koordinační setkání aktérů projektu a závěrečná konference, kde budou prezentovány výstupy projektu. Proběhnou také dvě pracovní setkání formou skupinových diskusí, kde budou podrobně probrány možnosti sběru zpětné vazby od absolventů.

Vedoucí projektu: Mgr. Andrea Ondráčková

Celková částka: 0,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Partneři: Česká zemědělská univerzita v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Janáčkova akademie múzických umění, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita Pardubice, Veterinární univerzita Brno, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni

Analýzy dopadu DEPO do sektoru VVŠ

Upravit 01.01.2022 - 31.12.2022
Cílem projektu je realizace analýzy pro VVŠ. Tuto analýzu lze rozdělit na 3 základní bloky: Právní dopad na interní legislativu VVŠ (MUNI) Definice dopadu na procesy VVŠ (ČVUT) Dopad na komunikaci s KIVS (UHK) Výstupem budou doporučení směrem k implementaci jednotlivých legislativních dopadů změn na VVŠ.

Vedoucí projektu: Miloslav Vytasil

Celková částka: 142 583,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Partneři: České vysoké učení technické v Praze, Masarykova univerzita, Univerzita Hradec Králové, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Veterinární univerzita Brno, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Akademie múzických umění v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Karlova, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Slezská univerzita v Opavě, Ostravská univerzita, Akademie výtvarných umění v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Janáčkova akademie múzických umění, Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita Pardubice, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoké učení technické v Brně, Technická univerzita v Liberci

Příležitosti a hrozby implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper a aktivit v kontextu European Student Card Initiative

Upravit 01.01.2022 - 31.12.2022
Cílem projektu je koordinovaně a společným úsilím přispět k pokračující úspěšné implementaci iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper (dále EWP), a to jak po technické stránce, tak v rovině organizační a komunikační. Zapojené univerzity přispějí svými dílčími částmi ke komplexní finalizované implementaci EWP na českých vysokých školách. Výstupy projektu budou dostupné i do projektu nezapojeným univerzitám. V roce 2021 se v rámci projektu vytvořily 3 komunikační platformy (zástupci vedení univerzit, zástupci zahraničních kanceláří a IT pracovníci). Následný projekt v roce 2022 naváže na vybudované kontakty a zaběhlou spolupráci. Tématy projektu budou: pokračující implementace předepsaných funkcionalit EWP ze strany EK, komunikace na vytvořených platformách včetně sdílení příkladů dobré a špatné praxe napříč nasazenými typy informačních systémů, vytvoření propagačního videa na podporu využití EWP na všech českých vysokých školách, řešení otázek spojených s přenosem osobních dat studentů skrze napojení na EduGAIN a s tím spojené iniciativy. Dále pak zavedení European Student Card a Erasmus App+ s postoupením výsledku diskuse a ideálně jednotného stanoviska Domu zahraniční spolupráce, resp. MŠMT. V roce 2022 se na společné koordinaci projektu díky výborné dosavadní spolupráci domluvily 2 vysoké školy – Západočeská univerzita v Plzni a Univerzita Karlova.

Vedoucí projektu: prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.

Celková částka: 0,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Rozvoj nástrojů pro ověření identity, elektronizaci agend, dokladů a jednání zaměřených na správu vysokých škol

Upravit 01.01.2022 - 31.12.2022

Projekt se zaměří na technickou spolupráci 26 VVŠ, na inovace a rozvoj ve čtyřech oblastech, které odpovídají tematickému zaměření c).
Správní agendy VŠ představují nástroje pro řízení VŠ. Předmětem projektu je rozvoj správy studia, tedy rozvoj a elektronizace studijních a souvisejících agend, které jsou součástí studijních a spolupracujících informačních systémů. Tyto správní agendy tvoří podstatu infrastruktury každé VŠ, zajišťují její chod a poskytují zázemí pro naplňování všech rolí VŠ. Správa studia VŠ je určena také zákonnými povinnostmi VŠ, zejména zákonem č. 153/2021, 500/2004, 297/2016, 499/2004 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014), 49/2020 a 250/2017.
Konkrétní rozvoj a výstupy tohoto projektu mají za cíl posílit řídící a rozhodovací procesy každé VŠ, efektivně využívat kapacit v oblasti IT a snížit administrativní zatížení pracovníků VŠ, aby se mohli naplno a účinně věnovat svým úlohám určeným pro správu VŠ.
Předmětem projektu je proto rozvoj správy identit, která je základem přístupu uživatelů k IT a je v elektronickém prostředí veřejné i státní správy důležitá. Elektronizace správních agend zahrne konkrétně podávání a schvalování elektronických žádostí, elektronický oběh informací, doručování a související agendy. Elektronizace konkrétních studijních dokladů a dokumentů umožní uživatelům snadný přístup k e-dokladům online. S tím souvisí i zajištění dokladů o e-podpisy, validaci nebo doručování uživateli. Rozvoj podpory pro jednání a rozhodování orgánů VŠ je předmětem projektu, přičemž tato oblast zahrnuje i oborové rady, zkušební komise státních závěrečných zkoušek, rozhodování týkající se správy studijních programů, ale také tvorbu podkladů k rozhodováním.

Výstup dílčí části projektu

1    Analýza možnosti využití bankovní identity, mojeID apod. (V1)
2    Elektronizace správy poplatků za studium (V2)
3    Rozvoj automaticky generovaných e-mailů za účelem zajištění dostupnosti elektronických informací (V3)
4    Výměna zkušeností se zapojenými školami v oblasti elektronického rozvoje podpory jednání a rozhodování (V4)
5    Účast na seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým řešením škol (V1-V4)
6    Vzájemné srovnání dílčích výstupů a posouzení jejich použití v prostředí naší školy (V1-V4)
7    Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V4)

Vedoucí projektu: Bc. Milan Novák

Celková částka: 0,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Partneři: Akademie múzických umění v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Janáčkova akademie múzických umění, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Veterinární univerzita Brno, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá