Vizitka provozního pracovníka

Fotografie Jméno a příjmení Milan Novák
Status Provozní zaměstnanec
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Oddělení koncepce a rozvoje informačního systému
Telefon +420 567 141 190
E-mail milan.novak@vspj.cz
Místnost 1P020

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Spolupráce při přípravě studijních IS na novou strukturu studia a technické řešení meziuniverzitní prostupnosti studia

Upravit 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018

Projekt se týká přechodu na novou strukturu studijních programů v souvislosti se zrušením studijních oborů, přípravou na akreditaci studijních programů, institucionální akreditaci oblasti vzdělávání, akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v souladu s nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství. Dále se projekt týká plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol a požadav+ků stanovených vnitřními předpisy veřejných vysokých škol upravujících jejich organizaci a činnost.

Cíle:

 1. Struktura programů, akreditace:
  V rámci změny struktury studia, tj. zrušení oborů a přechodu na programy, bude z technického pohledu řešena implementace studií dle požadavků NAÚ a novely VŠ zákona, otázka elektronické evidence studijních plánů a struktury povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů, evidence a zpracování kreditových hodnot v systému. Vyhodnocování podmínek týkající se složení studijních plánů, evidence obsahových omezení a kontrol pro garanty, pro personální zabezpečení výuky (i s ohledem na délku udělené akreditace nebo na garanci potřebné akademické hodnosti pro danou akreditaci) a pro katalog předmětů s dopady až do tvorby nabídky studia v přijímacím řízení uchazečům. Na základě novely zákona o vysokých školách pro účely akreditací v elektronické podobě povede škola o zaměstnancích též další údaje související s novými akreditacemi (studijních programů, institucionální, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem), které bude nutné implementovat a provázat s příslušnými agendami. Jde například o další současná působení v pozici akademického pracovníka na jiných VŠ apod. Technické řešení změn nebude jednoduché, a proto se bude muset zaměřit především na snadnou orientaci pro učitele nebo garanty a zohlednit moderní technologické trendy (podporu mobilních zařízení apod.).
 2. Prostupnost studia - pilotní fáze:
  Kromě zániku studijních oborů a vzniku programů na základě změn daných novelou vysokoškolského zákona nepůjde v informačních systémech jen o prosté změny oborů na programy 1:1, nýbrž o postupnou realizaci technických změn prostupnosti studia v programech, dělících se na hlavní a vedlejší obor, tj. sdruženého studia a studia se specializací. Přičemž tato studia budou realizována v rámci jedné univerzity, ale i v rámci spolupráce mezi univerzitami - dle potřeby každé školy. Na uskutečňování těchto studijních programů jedné školy, fakulty, oprávněného pracoviště se může podílet nejen jiná fakulta či oprávněné pracoviště téže školy, ale i jiná vysoká škola. Bude tedy nutné zjistit, jakou strukturu a rozsah by formát importovaných a exportovaných dat měl mít, aby byl vhodný pro realizaci daného studia ať už v rámci fakult nebo vysokých škol. Změny v nové struktuře studia mohou mít dopad i na změny v matrice (Sdružené informace matrik studentů, dále SIMS). Proto bude nutné, aby studijní informační systémy implementovaly potřebné změny pro předávání dat do matriky.
 3. Příprava dat pro nové potřeby manažerského rozhodování:
  Se současnými technickými úpravami vyplývajícími z novely zákona o vysokých školách dochází na změny ve vyhodnocování dat. Například bude nutné upravit způsoby a aplikace související s vyhodnocováním neúspěšných studií sloužících pro podklady k identifikaci problematických důvodů při ukončování studia. Některé školy budou připravovat tyto úpravy přímo ve studijních informačních systémech, jiné budou vytvářet nadstavby nad studijním informačním systémem. Cílem je poskytnout zpracování dat jak pro potřebu své školy, tak pro účely nadřízených orgánů, jak data pro tvorbu statistických ukazatelů (kvality, výkonu,…) a vyhodnocování vysokoškolského systému, tak data pro účely efektivního financování vysokých škol.
 4. Vyhodnocení projektu:
  Vyhodnocení stavu řešení na VŠPJ. Podílení se na návrhu pro další postup v roce 2019. Včetně zhodnocení spolupráce, námětů pro další období a návrhů sdílení příkladů dobré praxe.

Výstupy:

 1. Implementace nových funkcionalit do informačního systému VŠPJ.
 2. Souhrn otázek a nejasností v oblasti legislativy pro účely realizace.
 3. Účast na společném zahajovacím semináři pro vyjasnění postupu, problematických okruhů, výkladů legislativy, hledání řešení a s inspirativními příklady na základě předchozího sběru potřeb ze škol. Výměna zkušeností.
 4. Zmapování a analýza formátů týkajících se prostupnosti studia na VŠPJ.
 5. Realizace výstupů dat pro následné analýzy (ve vztahu k hodnocení kvality, evaluacím a zlepšování stavu podmínek studia, studijním výsledkům, studijní neúspěšnosti, prostupnosti studia, ...).
 6. Podpora poskytování dat a přenosu informací, povinného výkaznictví aj. pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a další orgány.
 7. Účast na společném závěrečném semináři pro vyjasnění postupu, problematických okruhů, výkladů legislativy, hledání řešení a s inspirativními příklady na základě předchozího sběru potřeb ze škol. Výměna zkušeností.
 8. Závěrečné zhodnocení projektu.

Vedoucí projektu: Milan Novák

Celková částka: 160000 CZK

Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Partneři: VŠPJ a další

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá