Seminář k bakalářské práci

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

Předmět Seminář k bakalářské práci ( SEBv )
Garantuje Katedra zdravotnických studií ( KZS )
Garant PhDr. Ingrid Juhásová, PhD.
Jazyk Česky
Počet kreditů 2
Prezenční studium
Přednáška 1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 5 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 3 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 3 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 3 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 3 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 3 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 3 2 kr. ZA

  Sylabus

 • Struktura bakalářské práce, téma, název, předmět, cíl práce, hypotéza, postup při zpracování psaní bakalářské práce.
 • Základní výzkumné metody a jejich použití.
 • Formální zpracování práce, zpracování absolventské práce na PC, zpracování výzkumu.
 • Informace o službách, práce s odbornou literaturou.
 • Využití Internetu při zpracování bakalářské práce.
 • Organizace a obsah státní závěrečné zkoušky. Příprava na obhajobu bakalářské práce.
 • Nástroje zdravotnické informatiky.
 • Informační zdroje
 • Prezentační programy, PowerPoint
 • Praktické aplikace postupů zdravotnické informatiky
 • Získávání informací z předcházejících bakalářských prací
 • Zpracování předvýzkumu a jeho prezentace

  Doporučená literatura

 • Povinná:
 • KUTNOHORSKÁ, J. Výzkum v ošetřovatelství. 1.vyd. Praha: Grada, 2009. 176 s. ISBN 978-80-247-2713-4
 • REICHL, J. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. 1 vyd. Praha:Grada, 2009. 184 s. ISBN 978-80-247-3006-6.
 • HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Portál, 2016. 440 s. ISBN 978-80-262-0982-6.
 • Doporučená:
 • KUBÁTOVÁ, H., ŠIMEK, D. Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve
  společenskovědních a humanitních oborech: praktická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. 90 s. ISBN 978-80-244-1589-5.

  Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Náplní   předmětu je příprava studenta na zpracování bakalářské práce s cílem prokázat schopnost aplikovat teoretické vědomosti získané studiem na řešení konkrétních problémů zdravotnické praxe, schopnost tvůrčího přístupu k řešení   problémů ve zdravotnické praxi, schopnost využívat mezipředmětové poznatky a   souvislosti, schopnost orientovat se v odborné literatuře a pracovat s ní.Znalosti:


Student zná základní principy tvorby bakalářské   práce a závazné dokumenty, kterými se musí při jejím zpracovávání řídit.Dovednosti:


Student pochopí strukturu bakalářské práce a proces jejího zpracovávání. Orientuje se v aktuálně platném dokumentu Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197)Obecné   způsobilosti:


Student   je připraven na zpracování bakalářské práce s cílem prokázat: schopnost   aplikovat teoretické vědomosti získané studiem na řešení konkrétních problémů   zdravotnické praxe; schopnost tvůrčího přístupu k řešení problémů ve   zdravotnické praxi; schopnost využívat mezipředmětové poznatky a souvislosti;   schopnost orientovat se v odborné literatuře a pracovat s ní.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá