Zdravotnické právo a profesní legislativa

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

Předmět Zdravotnické právo a profesní legislativa ( ZPPL )
Garantuje Katedra sociální práce ( KSP )
Garant JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. ( prchalp@vspj.cz )
Jazyk Česky
Počet kreditů 2
Prezenční studium
Přednáška 2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 5 h
Cvičení 3 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 6 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 6 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 6 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 6 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 6 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 6 3 kr. ZA

  Sylabus

 • Základní právní normy při poskytování zdravotní péče.
 • Vztah práva a medicíny.
 • Tvorba a systém právních norem.
 • Právní vědomí.
 • Právní postavení občana ve zdravotnictví, vztah pacient a lékař.
 • Zdravotní pojištění.
 • Zákoník práce a pracovně-právní vztahy.
 • Pracovní podmínky žen a mladistvých.
 • Správní právo a správní řízení.
 • Práva dítěte, práva ženy v těhotenství, interrupce, asistovaná reprodukce.
 • Odpovědnost za škodu.

  Doporučená literatura

 • Vondráček L., Bouška I. Základy zdravotnického práva. Praha, 2004.
 • Těšinová J. a kol. Medicínské právo, Praha, 2011.
 • Sovová O. Zdravotnická praxe a právo. Praha, 2011.
 • Doležal T. Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva. Praha, 2012.
 • MACH,J. Zdravotnické právo. Praha, 2008.

 • Občanský zákoník.
 • Správní řád.
 • Zákon o nemocenském pojištění.
 • Zákon o ochraně veřejného zdraví.
 • Zákon o umělém přerušení těhotenství.
 • Zákon o veřejném zdravotním pojištění.

  Anotace

Cílem předmětu je formování právního vědomí a pochopení právních souvislost, seznámení se základními právními normami při poskytování zdravotní péče. Vztah práva a medicíny. Tvorba a systém právních norem. Právní vědomí. Základní právní normy poskytování zdravotnických služeb: všeobecné zdravotní pojištění, právní postavení občana ve zdravotnictví. Pracovněprávní vztahy: pracovní kázeň, pracovní spory, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zvláštní pracovní podmínky žen a mladistvých. Správní řízení ve zdravotnictví: odpovědnost pracovníka za způsobenou škodu. Problematika právní ochrany ženy v těhotenství a práva dítěte. Právní problematika asistované reprodukce. V tomto předmětu studující získávají vědomosti pro vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá