Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Mgr. Marie Dočekalová
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra zdravotnických studií
Pracovní zařazení asistent
Telefon +420 567 141 232
E-mail marie.docekalova@vspj.cz
Místnost 2N067

Publikační činnost

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2018

Dočekalová, M. (2018). Srovnání péče o ženu při fyziologickém porodu z pohledu porodních asistentek v České republice a v Belgii. Logos polytechnikos, neuveden(červen 2018), 31-46.

Projekty

Interní grantová soutěž

Navržení optimálních postupů pro zdravotnický personál při manipulaci s pacienty v rámci ošetřovatelské péče

Upravit 01. 01. 2020 - 31. 12. 2020

Anotace:

Předkládaný projekt je zaměřen na experimentální určení zatížení vybraných svalových skupin zdravotnického personálu při manipulaci s ležícími pacienty. Na základě výstupů experimentálních měření bude navržen optimální postup pro zdravotnický personál při manipulaci s pacienty při každodenní ošetřovatelské péči. Pomocí správného postavení těla a zapojení svalových skupin mohou zdravotníci efektivně využít příslušné svalové skupiny tak, aby nedocházelo k nadměrné fyzické námaze či poranění během výkonu ošetřovatelské činnosti. Tento projekt bude řešit, jak optimálně postupovat při manipulaci s pacientem ze stoje do sedu, při překladu ležícího pacienta z lůžka na lůžko, při překladu pacienta ze sedu na lůžku do sedu na sedačce a při posouvání pacienta v lůžku.

Zdůvodnění projektu:

Pokud se jedná o pacienty imobilní či v bezvědomí, je práce všeobecné sestry při změnách poloh pacienta velmi fyzicky namáhavá. Nadměrná zátěž zdravotního personálu může vést k přetěžování svalového aparátu, což může v důsledku při dlouhodobém zatížení vést až ke změnám držení těla, k degenerativním změnám na páteři a k celkové fyzické únavě. Pomocí měření svalové zátěže při simulaci manipulace s pacienty budeme schopni určit, jaké postupy manipulace s pacientem jsou z hlediska svalové zátěže pro zdravotnického pracovníka optimální.

Cíle projektu:

Cílem projektu je experimentálně změřit zatížení vybraných svalových skupin na těle zdravotnického personálu při manipulaci s pacienty v rámci ošetřovatelské péče na lůžku. Na základě zjištěných parametrů pak navrhnout optimální postupy pro zdravotnický personál při manipulaci s pacienty na lůžku tak, aby bylo fyzické zatížení personálu co nejmenší. Dalším cílem projektu je příprava podkladů pro publikaci v odborných časopisech a na konferenci.

Plánované výstupy:

  • Publikace článku v LOGOS POLYTECHNIKOS
  • Příprava podkladů pro publikaci článku v časopise s IF
  • Účast a publikování výsledků na tuzemské odborné konferenci
  • Implementace poznatků výzkumu do výuky studentů studijního oboru obor Všeobecná sestra

Použité metody:

V první etapě projektu bude vytvořen dotazník, který bude sloužit ke zjištění aktuálního zdravotního stavu dobrovolníků z řad studentů, kteří se budou podílet na plánovaných experimentálních měřeních. Současně bude navržena metoda realizace experimentálních měření a metodika vyhodnocení výsledků.

V druhé etapě bude provedena série experimentálních měření, jejichž cílem bude stanovení kinematiky těla a jeho segmentů spolu s měřením svalové aktivity vybraných svalových skupin. Experimenty jsou naplánovány tak, že dobrovolníci z řad studentů budou pod dohledem zkušeného lektora simulovat manipulaci s pacientem. Při těchto činnostech bude pomocí systému Qualisys snímána kinematika osoby manipulující s pacientem, kdy z těchto pohybů budou zjištěny údaje o kinematice, rychlosti a zrychlení jednotlivých segmentů těla.  Současně bude na zkoumané osobě umístěno 16 snímačů svalové aktivity, které budou umístěny na hlavních svalových partiích (zádové svaly, svaly dolních a horních končetin). Všechna takto získaná data umožní vyhodnotit a objektivně měřit míru zátěže svalů při konkrétním detailně popsaném pohybu. Simulovány budou následující činnosti:

  • manipulace s pacientem z lůžka na lůžko
  • překlad pacienta ze sedu na lůžku do sedu na sedačce
  • manipulace s pacientem na lůžku

Ve třetí etapě projektu budou takto nashromážděná data průběžně zpracovávána a vyhodnocována. Na základě těchto dat pak bude možné navrhnout optimální manipulační techniky manipulace s pacienty, které by vedly ke snížení zátěže zdravotnického personálu při této činnosti.

V poslední čtvrté etapě projektu budou získané výstupy projektu zpracovány do článku pro publikaci v odborném periodiku a pro přípravu příspěvku na odborné tuzemské konferenci.

Časový plán aktivit:

01/2020-03/2020 – příprava dotazníku pro zjištění zdravotního stavu dobrovolníků na kterých bude provedeno měření, návrh a ověření metodiky experimentálního měření

03/2020-07/2020 – realizace experimentálních měření na vzorku 16 dobrovolníků

07/2020-10/2020 – zpracování experimentálních dat, jejich vyhodnocení a formulace závěrů

11/2020-12/2020 – vyhodnocení projektu, příprava závěrečné zprávy, příprava podkladů pro publikaci výsledků v odborném časopise

Projektový tým:

Mgr. Marie Dočekalová (KZS) – příprava dotazníku, spolupráce na přípravě experimentálních měření, příprava publikačních výstupů

Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. – návrh a realizace experimentálních měření, vyhodnocení výsledků měření, příprava publikačních výstupů

Technik KTS – návrh a realizace experimentálních měření, vyhodnocení výsledků měření

16 studentů z KZS, obor Všeobecná sestra (simulace manipulací s pacientem)

Odhadovaná výše nákladů:

Materiál (19 000,-Kč) - nákup odborné literatury, nákup markerů pro systém analýzy pohybu, další drobný spotřební materiál.

Cestovné (8 000,-Kč) – úhrada nákladů na účast na tuzemské odborné konferenci se zdravotnickou tématikou (položka zahrnuje náklady na cestovné, ubytování a diety)

Služby (4 000,-Kč) – úhrada vložného na tuzemské odborné konferenci

Mzdy (21 000,-Kč) – odměny pro členy řešitelského týmu 3x 7 000,-

DPP (5 000,-Kč) – odměna pro spolupracujícího fyzioterapeuta, podílející se na realizaci experimentálních měření

Stipendia (16 000,-Kč) – mimořádná stipendia pro studenty podílející se jako dobrovolníci na realizaci experimentů 16 x 1 000,-Kč (zapojeni budou studenti z KZS bakalářského studia, obor Všeobecná sestra)

Literatura:

BEDNÁR, Roman. Zásady správnej manipulácie s imobilným pacientom - škola chrbta pre sestry. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2011, s. 69-77. ISSN 1211-2658.

EMMEROVÁ, Kateřina. Kinestetika usnadňuje práci. Florence. 2010, s. 28-29. ISSN 1801-464X.

GUČKOVÁ, Mária. Fyzická zátěž sester. Sestra. 2007, s. 21. ISSN 1210-0404.

HALMO, Renata. Kinestetika v ošetřovatelství. Multioborová, interdisciplinární a mezinárodní kooperace v ošetřovatelství. Praha: Grada Publishing, 2002, s. 96-99. ISBN 80-247-0536-2

PODRAZILOVÁ, Petra. Význam kinestetiky pro ošetřovatelskou péči. Florence. 2015, s. 38-39. ISSN 1801-464X

ŠVESTKOVÁ, Olga. Rehabilitace motoriky člověka. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0084-2

WAGNER, Uwe. Polohování v péči o nemocné. Praha: Grada Publishing, 2019, ISBN 978-3-437-25074-3

Vedoucí projektu: Mgr. Marie Dočekalová

Celková částka: 81000 CZK

Dotační titul: Interní grantová soutěž

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá