Vizitka akademického pracovníka

Fotografie Mgr. Markéta Dubnová, PhD.
Jméno a příjmení Mgr. Markéta Dubnová, PhD.
Status Akademický pracovník
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Katedra sociální práce
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 237
Mobilní telefon 773 737 383
E-mail marketa.dubnova@vspj.cz
Místnost 3N050

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
středa
09:00 - 10:30 Po předchozí domluvě konzultace možné i mimo uvedený termín. Ve zkouškovém období a v období prázdnin konzultace pouze po předchozí domluvě.
sobota
00:00 - 00:01 Konzultace v soboty v níže uvedené dny: 14.11. konzultace v čase 16:00 - 17:00 hodin 19.12. konzultace v čase 12:30 - 13:00 hodin Po předchozí domluvě jsou konzultace možné i mimo uvedené termíny.

Publikační činnost

Článek v databázi SCOPUS

2019

Černá, M., Dubnová, M., Řezníková, V., & Hanzl, D. (2019). Inovace výuky předmětu psychiatrie za účelem snížení stigmatizace osob s duševním onemocněním. Sociální práce, 2(1), 118-132.

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2018

Fabián, P., & Dubnová, M. (2018). Non-governmental, Non-profit Organisations in the Czech Republic and the Deinstitutionalisation of Services for People with Disabilities. Trzeci Sektor, 42(2/2018), 74-87. doi: 10.26368/17332265-042-2-2018-5
Dubnová, M., Gabrielová, J., Novotná, J., Řezníková, V., & Urban, D. (2018). Social work with selected target group. Zdravotníctvo a sociálna práca, 13(1), 20-27.

2016

Dubnová, M. (2016). Výkon sociální práce v psychiatrické nemocnici, kazuistika.. Logos polytechnikos, 7(2), 34-44.

2015

Dubnová, M. (2015). ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PÉČE V PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICI HAVLÍČKŮV BROD. LOGOS POLYTECHNIKOS, 6(2), 19-28.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2014

Dubnová, M., & Voráček, J. (2014). Delayed Discharges and Hospital Performance: System Dynamics Modelling the Role of Clinical Social Workers.. In International Forum on Knowledge Asset Dynamics (IFKAD 2014) (1694-1709). Matera: University of Basilicata.

Ostatní články ve sbornících

2017

Černá, M., & Dubnová, M. (2017). Kazuistiky sociální práce ve zdravotnictví. In Podpora člověka v jeho přirozeném prostředí (427-430). Praha: MPSV.

2016

Černá, M., & Dubnová, M. (2016). Using Mind Maps to Eliminate Barriers to Creativity – an Example of Case Study Related to the Topic Social Work in PsychiatryYCHIATRY. In International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers (764-767). Hradec Králové: Magnanimitas.

Odborná kniha

2018

Dubnová, M., Gabrielová, J., Novotná, J., Řezníková, V., & Urban, D. (2018). Specifika sociální práce při práci s vybranými cílovými skupinami. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny.

Ostatní knihy a učební texty

2016

Dubnová, M. (2016). Vybrané kazuistiky sociální práce ve zdravotnictví. Praha: ARSCI.

Článek v databázi Emerging sources citation index (ESCI)

2017

Černá, M., Dubnová, M., Horáčková, P., Šlechtová, P., & Řezníková, V. (2017). Stigmatization of People with Mental Illness in Students of Clinical Social Worker Branch. Clinical Social Work and Health Intervention,, 8(4), 25-34. doi: 10.22359/cswhi_8_4_03

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Vytvoření střednědobého plánu sociální služeb pro ORP Jihlava

Upravit 01. 04. 2020 - 31. 03. 2022

V rámci projektu budeme realizovat níže uvedené aktivity. Kompletní žádost viz příloha

KA2 Zpracování podkladů pro vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (SPRSS) a/ nebo akčních plánů

V období dubna až června 2020 bude zpracována socio-demografická analýza ORP Jihlava na základě dostupných statistických dat.

V období května až listopadu 2020 bude realizována analýza potřebnosti sociálních služeb, jejímž výstupem bude závěrečná zpráva z výzkumu, která bude podkladem pro vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v ORP Jihlava a zároveň materiálem, který poskytne zdroj informací pro jejich síťování a kalkulaci nákladů. Studie bude podkladem pro kvalifikovanou diskusi nad prioritami dalšího rozvoje sociálních služeb i jejich (spolu) financování.

Cílem výzkumu bude zjistit, jaké potřeby v sociální oblasti mají uživatelé sociálních služeb a občané na území ORP Jihlava a do jaké míry tyto potřeby stávající sociální služby pokrývají.  Realizujeme smíšený (kvalitativní a kvantitativní výzkum), v jehož rámci proběhne terénní sběr dat na území celého ORP Jihlava a to formou:

1/ dotazníkového šetření s občany i uživateli sociálních služeb na území ORP Jihlava ( 500 respondentů, nástroj sběru dat - dotazník)

2/ individuálních rozhovorů s uživateli  (80 rozhovorů, nástroj sběru dat – polostrukturovaný rozhovor)

3/ „focus group“ s poskytovateli sociálních služeb a jejich uživateli (dle cílových skupin)

  • Cílové skupiny výběrového souboru:

-          Senioři

-          Děti a mládež a rodiny

-          Osoby s duševním onemocněním

-          Osoby se zdravotním, mentálním a smyslovým postižením

-          Osoby ohrožené sociálním vyloučením

-          Romové a cizinci ohrožení sociálním vyloučením

Bude osloveno všech 79 obcí správního obvodu ORP Jihlava, klíčová spolupráce bude realizována s obcemi s pověřeným obecním úřadem a se všemi stávajícími poskytovateli sociálních služeb na území ORP Jihlava.

Data budou následně tříděna, analyzována a interpretována (pomocí programů IBM Statistics SPSS a Atlas.ti) a na jejich základě bude vytvořena závěrečná zpráva z výzkumu. Na výzkumu se v roli tazatelů budou podílet studenti Katedry sociální práce, Vysoké školy polytechnické Jihlava. Předpokládáme také zapojení představitelů cílových skupin výběrového souboru do samotné realizace „focus group“ a rovněž jejich spolupráci při diskusi nad finální podobou vytvořeného SPRSS ORP Jihlava (zpětná vazba, připomínky a komentáře)

Prostřednictvím metodika doc. Kubalčíkové (MU Brno) budeme v celém procesu komunitního plánování sociálních služeb čerpat zkušenosti z jiných měst, která s realizací SPRSS mají více zkušeností. Sdílené informace nám budou inspirací a pomohou nám vyvarovat se zbytečných chyb a ve výsledku vytvořit kvalitní SPRSS pro ORP Jihlava.

 

KA 5 Vzdělávání účastníků procesu plánování

V rámci této aktivity budou od začátku realizace projektu zajištována školení vybraných účastníků procesu plánování s cílem zvýšit a rozvíjet jejich kompetence pro realizaci jednotlivých aktivit procesu. V problematice komunitního plánování a tvorby SPRSS budou proškoleni všichni účastníci pracovních skupin s cílem zvýšit jejich informovanost, motivaci i kompetence pro tvorbu SPRSS v ORP Jihlava.

Před realizací výzkumu budou vyškoleni tazatelé i vedoucí fokusových skupin a to zejména v tématu komunitního plánování, zákona o ochraně osobních dat, teoretické přípravy a instruktáže pro kvalitní sběr dat.

Vedoucí projektu: Mgr. Markéta Dubnová, PhD.

Celková částka: 3931637 CZK

Dotační titul: jiné

Partneři: VŠPJ

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá