Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Mgr. Petra Vršecká
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra zdravotnických studií
Pracovní zařazení asistent
Telefon +420 567 141 232
E-mail petra.vrsecka@vspj.cz
Místnost 2N067

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
čtvrtek
11:30 - 12:15 Konzultace prosím po předchozí domluvě ohledně místa setkání. Děkuji Petra Vršecká

Publikační činnost

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2018

Vršecká, P. (2018). DEKUBITY JAKO ZÁVAŽNÝ OŠETŘOVATELSKÝ PROBLÉM. LOGOS POLYTECHNIKOS, 9(1), 176-186.
Holešinský, R., & Vršecká, P. (2018). POSTOJ VŠEOBECNÝCH SESTER K CELOŽIVOTNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ. LOGOS POLYTECHNIKOS, 9(2), 225-236.

2017

Vršecká, P. (2017). Podmínky pro výkon povolání všeobecné sestry. Logos Polytechnikos, 8(2), 229-237.
Vršecká, P. (2017). Zvládání ošetřovatelské péče u těžce nemocných a umírajících. Logos Polytechnikos, 8(1), 88-97.

2016

Vršecká, P. (2016). Informovaný souhlas pacienta. LOGOS POLYTECHNIKOS, 7(2/2016), 137-148.
Vršecká, P. (2016). Syndrom vyhoření - výrazný sociálně patologický jev ohrožující pomáhající profese. Logos Polytechnikos, 7(1), 248-258.

2014

Vršecká, P. (2014). Potřeby nemocných v konečném stádiu života. Logos polytechnikos, 5(1), 107-112.

2013

Vršecká, P. (2013). Problematika spokojenosti na pracovišti z pohledu zdravotní sestry. Logos polytechnikos, 4(1), 102-107.

Ostatní články ve sbornících

2017

Vršecká, P. (2017). Alzheimerova choroba jako současný ošetřovatelský problém. In Nové trendy teorie a bezpečné praxe (289-296). Jihlava: Vydala Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2016

Vršecká, P. (2016). Měření kvality péče. In Nové trendy teorie a bezpečné praxe (146-150). Jihlava: VŠPJ.

2015

Vršecká, P. (2015). Faktory ovlivňující pohled veřejnosti na všeobecné sestry. In S B O R N Í K z mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny 2015 V. ročník (390-394). Jihlava: VŠPJ.
Vršecká, P., & Kourková, P. (2015). LEGISLATIVNÍ RÁMEC SOUČASNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ. In VZDĚLÁVÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ (139-143). Praha: Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.
Vršecká, P. (2015). VLIV OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA OVLIVNĚNÍ NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ CHEMOTERAPIE. In SESTRY: HYBNÁ SILA ZMIEN: EFEKTÍVNA STAROSTLIVOSŤ, RENTABILITA (122-127). Nitra: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre.
Kourková, P., & Vršecká, P. (2015). VÝZNAM HISTORIE OŠETŘOVATELSTVÍ V PŘÍBĚHU JEDNÉ SESTRY. In VZDĚLÁVÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ (119-123). Praha: Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

2014

Vršecká, P., & Bubláková, J. (2014). SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEOBECNÝCH SESTER V ČESKÉ REPUBLICE. In HORIZONTY STAROSTLIVOSTI O ZDRAVIE (333-339). Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave.
Vršecká, P., & Čadová, M. (2014). Příjem pacientů na lůžkové oddělení. In Ošetřovatelství a porodní asistence 21. století (476-480). Jihlava: VŠPJ.

2013

Vršecká, P. (2013). POTŘEBY PACIENTŮ V TERMINÁLNÍM STADIU. In MEDZINÁRODNÝ DEŇ SESTIER 2013: PREKLENUTIE ROZDIELOV: MILÉNIOVÉ ROZVOJOVÉ CIELE 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (97-102). Nitra: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre.
Nováková, L., Vršecká, P., & Cetlová, L. (2013). Dekubit - indikátor kvality ošetřovatelské péče. In In Sborník přednášek Nové trendy v ošetřovatelství a porodní asistenci III. ročník mezinárodní konference Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava (570-578). Jihlava: VŠPJ.

Projekty

Interní grantová soutěž

Experimentální měření zatížení vybraných svalových skupin zdravotního personálu při manipulaci s pacientem při nežádoucí události – pádu pacienta.

Upravit 01. 01. 2020 - 31. 12. 2020

Popis projektu Anotace

Cílem projektu je experimentálně zjistit míru zatížení vybraných svalových skupin na těle dobrovolníků, kteří budou simulovat manipulaci s pacientem při nežádoucí události – pádu pacienta. Následně na základě získaných dat navrhnout optimální metodiku manipulace s pacienty tak, aby docházelo k co nejmenšímu zatížení pohybového aparátu zdravotnického personálu při ošetřovatelské péči. Pády pacienta patří mezi indikátory kvality péče a jsou významnou příčinou prodloužení hospitalizace pacienta a negativního hodnocení zdravotnického zařízení, ve kterém k pádu pacienta dochází příliš často. Neexistuje jednotné východisko jak manipulovat s pacientem v případě, že k jeho pádu dojde. Prioritou tohoto projektu je zjistit, jak nejefektivněji manipulovat s pacientem v případě pádu a jakým nejjednodušším postupem zajistit bezpečné přemístění pacienta ze sedu, nebo lehu zpět na lůžko.  

Zdůvodnění

Při manipulaci s pacientem zejména z pozice lehu, nebo sedu po jeho pádu zpět na lůžko dochází k výraznému přetěžování svalových skupin zdravotnického personálu, který manipuluje s pacientem. Toto přetížení může při dlouhodobém působení vést až ke vzniku patologických stavů svalového aparátu, degenerativním změnám pohybové soustavy a únavy personálu. Jednou z možností, jak tomuto nežádoucímu (a v klinické praxi bohužel běžnému stavu) je návrh vhodných způsobů manipulace s pacienty, které by snižovaly fyzickou zátěž zdravotního personálu.

Cíle

Cílem projektu je experimentálně zjistit míru zatížení vybraných svalových skupin na těle dobrovolníků, kteří budou simulovat manipulaci s pacientem při nežádoucí události – pádu pacienta. Cílem těchto měření bude zjistit míru přetížení vybraných svalových skupin a navrhnout optimální metodiku manipulace s pacientem v této situaci tak, aby fyzické zatížení zdravotního personálu bylo co nejmenší. Současně bude cílem projektu připravit manuscript odborného článku, kde budou prezentovány výstupy projektu a doporučení do klinické praxe.

Výstupy

  • Publikace v LOGOS POLYTECHNIKOS
  • Příprava podkladů pro publikaci článku v časopise s IF
  • Aktivní prezentace na tuzemské konferenci zaměřená na tuto problematiku

Použité metody a nástroje

Snímání pohybu v reálném čase

Měření svalového napětí pomocí EMG

Časový plán aktivit

01/2020-03/2020 – příprava dotazníku pro zjištění zdravotního stavu dobrovolníků na kterých bude provedeno měření, návrh a ověření metodiky experimentálního měření

03/2020-07/2020 – realizace experimentálních měření na vzorku 10 dobrovolníků

07/2020-10/2020 – zpracování experimentálních dat, jejich vyhodnocení a formulace závěrů

11/2020-12/2020 – vyhodnocení projektu, příprava závěrečné zprávy, příprava podkladů pro publikaci výsledků v odborném časopise

Řešitelský tým

Mgr. Petra Vršecká, Katedra zdravotnických studií – příprava dotazníku, spolupráce na přípravě experimentálních měření, příprava publikačních výstupů

Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D., Katedra technických studií – návrh a realizace experimentálních měření, vyhodnocení výsledků měření, příprava publikačních výstupů

Technik KTS – návrh a realizace experimentálních měření, vyhodnocení výsledků měření

Zapojení studentů

Do tohoto projektu bude zapojeno 10 studentů KZS oboru všeobecná sestra, na kterých bude měřena kinematika pohybu a svalová aktivita a kteří budou provádět pod odhledem manipulaci s pacienty

Náklady

Materiál (14 000,-Kč) - nákup odborné literatury, nákup markerů pro systém analýzy pohybu, další drobný spotřební materiál.

Cestovné (8 000,-Kč) – úhrada nákladů na účast na tuzemské konferenci

Služby (4 000,-Kč) – úhrada vložného na tuzemské konferenci

Mzdy (21 000,-Kč) – odměny pro členy řešitelského týmu 3x 7 000,-

DPP (5 000,-Kč) – odměna pro spolupracujícího fyzioterapeuta, podílející se na realizaci experimentálních měření

Stipendia (10 000,-Kč) – mimořádná stipendia pro studenty podílející se jako dobrovolníci na realizaci experimentů 10 x 1 000,-Kč

Použitá literatura:

KOLÁŘ, Pavel a Miloš MÁČEK. Základy klinické rehabilitace. Praha: Galén, [2015]. ISBN 978-80-7492-219-0.

MIERTOVÁ, Michaela. Riziko pádu v ošetřovatelské praxi: u hospitalizovaných pacientů s neurologickým onemocněním. Praha: Grada Publishing, 2019. Sestra (Grada). ISBN 978-80-271-0850-3.

Prevence pádů ve zdravotnickém zařízení: cesta k dokonalosti a zvyšování kvality. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1715-9.

ŠTEFLOVÁ, Iva. Rehabilitace v kostce. Druhé, upravené vydání. Pelhřimov: [nakladatel není známý], 2018. ISBN 978-80-270-3584-7.

ŠVESTKOVÁ, Olga, Yvona ANGEROVÁ, Rastislav DRUGA, Jan PFEIFFER a Jiří VOTAVA. Rehabilitace motoriky člověka: fyziologie a léčebné postupy. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0084-2.

TÓTHOVÁ, Valérie. Ošetřovatelství: (pro posluchače studijního programu Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby). České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2000. ISBN 80-7040-454-x.

 

 

Vedoucí projektu: Mgr. Petra Vršecká

Celková částka: 70000 CZK

Dotační titul: Interní grantová soutěž

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá