Vizitka akademického pracovníka

Fotografie Ing. Michal Bílek
Jméno a příjmení Ing. Michal Bílek
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra technických studií
Pracovní zařazení asistent
Telefon +420 567 141 134
E-mail michal.bilek@vspj.cz
Místnost 3N013

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
čtvrtek
13:00 - 13:45

Publikační činnost

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2017

Musil, M., & Bílek, M. (2017). Usage of Railway Model Controlled Digitally and Locomotive with Integrated Wifi-Camera in Exercise. LOGOS POLYTECHNIKOS, 8(4), 4-14.

2015

Smrčka, F., Bílek, M., & Zezulka, F. (2015). Vzdálený přístup k virtuální výukové laboratoři. Slaboprudý obzor, 71(3), 13-18.

2013

Smrčka, F., Bílek, M., & Zezulka, F. (2013). Management of Remote Mechatronic Models. Logos polytechnikos, 4(4), 3-9.

Článek ve sborníku v databázi SCOPUS

2012

Smrčka, F., Bílek, M., & Zezulka, F. (2012). Teaching by Means of Remote Access to Models. In Proceedings of 15th International Conference on Mechatronics (215-219). Praha: CVUT FEL.

Ostatní články ve sbornících

2017

Bílek, M. (2017). Simulátor mikroprocesoru v architektuře počítačů. In Informatika XXX/2017 (9-10). Brno: Mendelova univerzita v Brně.

2016

Dvořák, K., Bílek, M., & Dvořáková, S. (2016). Free form surface modeling and analysis. In WSCG 2016 Posters Proceedings (17-20). Plzeň: UNION Agency.
Bílek, M. (2016). Virtualizace v architektuře počítačů. In Informatika XXIX/2016 (11-12). Brno: Mendelova univerzita v Brně.

2015

Bílek, M. (2015). Model vlakového uzlu. In Informatika XXVII/2015 (9-10). Brno: MZU Brno.

2014

Bílek, M. (2014). Souřadnicový zapisovač vzdáleně. In Informatika XXVII/2014 (15-16). Brno: Mendelova univerzita v Brně.

2013

Bílek, M. (2013). Vzdálené řízení modelu. In Informatika XXVI/2013 (15-16). Brno: Mendelova universita v Brně.

2012

Smrčka, F., & Bílek, M. (2012). Vzdálená laboratoř pro Allen–Bradley. In Konference Informatika XXV/2012 (97-98). ČR: MU Brno.

2011

Smrčka, F., & Bílek, M. (2011). Tvorba obrázkových testů v LMS Moodle. In E-learning na VŠ s využitím LMS Moodle (74-78). Jihlava: VŠPJ.

Projekty

Interní grantová soutěž

Upgrade 3D tiskárny typu FDM pro tisk z materiálů na kapalné bázi

Upravit 01. 01. 2020 - 31. 12. 2020

Anotace

V současné době je na trhu se spotřebním materiálem pro 3D tisk pomocí FDM metody nepřeberné množství základních polymerních filamentů – kyselina polymléčná (PLA), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), houževnatý polystyren (HIPS). Pro tisk nových typů polymerních materiálů na kapalné bázi je potřeba modifikovat komerčně dostupné 3D tiskárny jak z hlediska vybavení, tak z hlediska upgrade softwaru. Cílem tohoto projektu je tedy připravit komerčně dostupnou 3D tiskárnu typu FDM na tisk z tekutých polymerních materiálů, jednalo by se o nový směr 3D tisku s potenciálem v publikační sféře.

 

Potřebnost a udržitelnost rozvojové aktivity

Na KTS VŠPJ je v rámci laboratoře experimentálních měření k dispozici 3D tiskárna typu FDM (Fused Deposition Modelling), která je schopná tisku komerčních dostupných filamentů. Na 3D tiskárně bude realizována rekonstrukce pro tisk z materiálů na kapalné bázi. Pro samotnou rekonstrukci bude aplikována změna jak v ovládacím SW, tak v samotném konstrukčním řešení 3D tiskárny návrhem a realizací nových dílů. Umožnění tisku nových materiálů by mohlo být využito jak ve výuce (např. předmět Nauka o materiálech, Výrobní technologie II), tak hlavně v možnosti výzkumu nových technologií v oblasti 3D tisku.

Výzkum by mohl být krokem k navázání spolupráce s dalšími vysokými školami (Univerzita Pardubice) nebo podnikem (Prusa, Plasty Mladeč), který se zabývá distribucí tiskových materiálů, nebo vývojem a výrobou 3D tiskáren.

 

Měřitelné cíle a jejich stručné charakteristiky

Hlavním cílem projektu je příprava 3D tiskárny, která bude tisknout nové typy materiálů. Vybrané výsledky budou publikovány, případně nabídnuty potenciálním výzkumným partnerům (př. Prusa, Plasty Mladeč) pro následnou aplikačně výzkumnou spolupráci. Výsledky nově připravených filamentů budou uplatněny pro možné pokračování jejich výzkumu v rámci projektů TAČR.

 

Plánované výstupy

-        1x odeslání článku do časopisu s IF nebo ve Scopus

-        možnost navázání spolupráce s dalšími výzkumnými organizacemi (UPCE)

 

Současný stav řešeného problému

Jedná se o pokračování rozvoje 3D tiskáren, které jsou na VŠPJ k dispozici pro vývoj. Jde jednu z výzkumných linií KTS VŠPJ s potenciálem v oblasti publikací s IF, nebo řešení výzkumných projektů. Na KTS VŠPJ aktuálně probíhají výzkumné aktivity v oblasti vývoje netradičních 3D tiskových polymerních materiálů s následným mechanickým a technologickým testováním uvedených materiálů. Z publikačních výstupů lze zmínit:

Zárybnická, L., Dvořák, K., Dostálová, Z., Vojáčková, H. (2019). Study of Different Printing Design Type Polymer Samples Prepared by Additive Manufacturing. Periodica Polytechnica Chemical Engineering, 1-10. doi: 10.3311/PPch.13991

Dvořák, K., Zárybnická, L., Dvořáková, J. (2019). Quality Parameters of 3D Print Products by the DMLS Method. Manufacturing Technology, 19(2), 209-215. doi: 10.21062/ujep/271.2019/a/1213-2489/MT/19/2/209

 

Dvořák, K., Dvořáková, J. (2019). Přístupy k přípravě dat pro 3D tisk. LOGOS POLYTECHNIKOS, 2018(4), 4-15.

 

Dvořák, K., Zárybnická, L. (2018). Influence of the 3D Model and Technological Parameters on the Mechanical Properties of Fused Deposition Modeling 3D Products. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research., 7(4), 415-421. doi: 10.18178/ijmerr.7.4.415-421

 

Zárybnická, L., Dvořák, K. (2017). Optimalization of Parameters for 3D Print For Acrylonitrile - Butadiene - Styrene by Fused Deposition Modelling. International Research Journal of Engineering and Technology, 4(8), 1056-1058.

 

Použité metody a nástroje

Nejprve bude rekonstruován starý typ 3D tiskárny Pruša, která je umístěna v Laboratoři výrobních procesů, poté bude testován nově připravený materiál.

Vývoj mechanické části zařízení je realizován modelováním doplňků ve 3D aplikaci s následným postprocessingem pro 3D tisk součástí, případně pro realizaci mechanických dílů vyráběných jinými metodami.

Vlastní řízení bude založeno na úpravě parametrů SW s využitím aplikace, jež je součástí 3D tiskárny Průša. Vygenerovaný g-code pak bude ovládat dávkování tekutého materiálu. Jedná se především o to, aby zásah do stávajícího SW byl co nejmenší a celé zařízení pak bylo kompatibilní s 3D tiskárnou Průša.

 Testování mechanických vlastností bude provedeno pomocí trhacího zařízení Instron 3345 (Laboratoř experimentálních měření), studium jakosti vzorků bude provedeno pomocí digitálního optického mikroskopu Keyence VHX-6000.

Popis plánovaných aktivit v průběhu projektu:

Časový plán řešení projektu:

1 / 2020 - Zahájení řešení projektu.

2 - 5 / 2020 - Rekonstrukce 3D tiskárny.

6 - 9 / 2020 - Testování nových materiálů.

10 - 11 / 2020 - Analýza vlastností připravených vzorků.

11 - 12 / 2020 - vyhodnocení, odeslání výsledků do článku s IF/Scopus, implementace výsledků do výuky, administrativa projektu, ukončení projektu.

Složení řešitelského týmu a způsob zapojení členů do plánovaných aktivit

Ing. Michal Bílek - koordinace projektu, upgrade SW, spoluúčast na publikování článku s IF.

Spoluřešitelé:

Ing. Mgr. Lucie Zárybnická, Katedra technických studií - příprava a testování nových typů materiálů, spoluúčast na publikování článku.

Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D., Katedra technických studií - 3D modelování, analýzy 3D modelů, vizualizace modelů, tvorba ISO-G kódů pro tisk modelů, spoluúčast na publikování článku.

Ing. Bc. Jana Dvořáková, Katedra technických studií - testování vzorků, spoluúčast na publikování článku.

Ing. Stanislava Dvořáková Ph.D., Katedra matematiky - statistické zpracování výsledků, spoluúčast na publikování článku.

Student oboru Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi/ Aplikovaná informatika - Obsluha 3D tiskárny, přípravné práce.

Způsob naplňování zvolených oblastí:

Tvorba 3D digitálních modelů a příslušné analýzy referenčních výzkumných vzorků je prováděna v CAx (CAD, CAE) aplikaci Siemens NX 11, který je na VŠPJ k dispozici v dostatečném počtu licencí pro výukové a výzkumné účely.

Příprava ISO-G kódů je prováděna v nástroji Cura - nástroje pro postprocessing 3D dat, komunikují s 3D tiskárnami.

Tisk vzorků probíhá metodou FDM na 3D tiskárně Prusa, které jsou k dispozici na KTS v Laboratoři výrobních procesů.

Experimentální zkoušky vzorků probíhají v Laboratoři experimentálních měření. Ke zkouškám budou využita zařízení Instron, měřidla tvrdostí Shore, ostatní měřidla a přípravky v rámci vybavení laboratoří.

Povrchové charakteristiky budou zkoumány s pomocí výkonného digitálního optického mikroskopu Keyence VHX-6000, který je součástí vybavení Laboratoře experimentálních měření.

Zpracování a publikování dat probíhá prostřednictvím běžně dostupného statistického a publikačního SW (MS Excel, Word, Matlab dle potřeby, vše součástí SW standardu VŠPJ).

Vedoucí projektu: Ing. Michal Bílek

Celková částka: 64500 CZK

Dotační titul: Interní grantová soutěž

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá